ניכוי ריבית על הלוואות דיור

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי ריבית על הלוואות דיור), התשס”א-2001

על פי המצב החוקי כיום, הוצאות הריבית של משכנתא לדירה אינן מותרות בניכוי. כיוון שההכנסות מדירה - שכר הדירה ורווחי ההון - חייבות במס (מעבר לפטור איש מסוים) מוצע לאפשר לכל תושב, לנכות בשנת המס הוצאות ריבית על משכנתא לדירה אחת.

התרת הניכוי תקל במיוחד עם זוגות צעירים ועולים חדשים המתקשים לרכוש דירה בשל נטל החזר המשכנתא ותעודד רכישת דירות.

הצעות חוק דומות הונחו על שלחן הכנסת החמש-עשרה ומספרן פ/785, פ/1142, פ/1569, פ/1757, פ/1762 ו-פ/1798.


הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בסיון התשס"א - 30.5.20011.     בפקודת מס הכנסה, אחרי סעיף 17 יבוא:     
     17א.     (א)     לשם בירור הכנסתו החייבת של יחיד שהוא בעל דירת מגורים, רשאי הוא לנכות מהכנסתו ריבית ששילם באותה שנת מס על הלוואה שנטל לצורך מימון רכישת דירת המגורים, ובלבד שנתקיימו כל אלה:      
               (1)     בעת רכישת הדירה לא היתה בבעלותו של אותו אדם, בן זוגו או ילדיו הסמוכים על שולחנו דירת מגורים;      
               (2)     שווי דירת המגורים אינו עולה על 1,200,000 ₪; עלה שווי הדירה על הסכום האמור לא ניתן לנכות הוצאות ריבית על ההפרש שבין הסכום האמור לבין השווי בפועל.      
               (3)     ההלוואה ניתנת על ידי תאגיד בנקאי כמשמעו ב חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, או על ידי מבטח כמשמעו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981.      
          (ב)     גובה ההלוואה המזכה בניכוי הוצאות הריבית לא יעלה על 80% משווי הדירה בעת רכישתה;      
          (ג)     שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים לביצוע סעיף זה, לרבות שיעור הניכוי, ורשאי הוא לקבוע שיעורים שונים בהתאם לשווי הדירה נשוא ההלוואה ולמצבו הכלכלי של הלווה."     לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התיישנות הלוואה

 2. הלוואה בשוק האפור

 3. מס על רווח מהלוואה

 4. תביעה לפרעון הלוואה

 5. חוזה הלוואה חוץ בנקאית

 6. החזר הלוואה לאדם שנפטר

 7. עורך דין הלוואות

 8. תביעה להחזר הלוואה לחבר

 9. תביעה לתשלום חוב הלוואה

 10. התאבדות לאחר הלוואה מהבנק

 11. שקיפות הבנקים בהסכם הלוואה

 12. הלוואות לדיור לעולים חדשים

 13. הכחשת הלוואה שניתנה במזומן

 14. גרירת הלוואה של משרד השיכון

 15. הלוואה עם ריבית שנתית של 18%

 16. חוזה הלוואה בכתב בשוק האפור

 17. ניכוי ריבית על הלוואות דיור

 18. הלוואה חוץ בנקאית - פסק דין

 19. חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

 20. פקיעת הסכם הלוואה בעקבות מוות

 21. תשלום יתרת הלוואה בלתי מסולקת

 22. הלוואה מיוחדת בחוק מימון מפלגות

 23. החזר הלוואה ליורשים של אדם שנפטר

 24. תביעת אח נגד אחותו להחזר הלוואה

 25. תביעה נגד ערבים להלוואה של חברה

 26. חובת הגילוי של הבנק לגבי הלוואה

 27. החזר הלוואה מההורים לאחר גירושין

 28. אי החזרת הלוואת זכאות משרד השיכון

 29. הלוואות לזוגות צעירים לקניית דירה

 30. החזר הלוואה שניתנה במסגרת הסכם שבוטל

 31. חובת גילוי מיוחד של הבנק בהסכם הלוואה

 32. חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ"ג-1993

 33. החזרת הלוואה בעשרה תשלומים שינוכו מהשכר החודשי

 34. תביעה נגד ישראכרט לפצות עקב ביטול אישור הלוואה

 35. תביעה בגין הסכם הלוואה במהלך נסיעה משותפת לארה"ב

 36. תביעה להחזר יתרת הלוואה לעובד בחנות פלאפל שווארמה

 37. הסדר הבעלים לא החריג זכות לתבוע את השבת כספי ההלוואה

 38. חוזה הלוואה חוץ בנקאית בין מלווה ללווה טעון מסמך בכתב

 39. תקנות הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (סדרי דין), התשנ''ד-1994

 40. טרם הוכרע האם העדרו של הסכם בכתב שולל גם השבה של קרן ההלוואה

 41. טען שהבנק לא גילה לו כי הלווה נטל את ההלוואה לצורך כיסוי חוב קיים

 42. בקשה להעביר את הדיון לבית המשפט - סעיף 10 לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

 43. טענה כי הבנק לא העניק ללקוחותיו הפחתות מוגדלות בעמלת פרעון מוקדם של הלוואות משלימות

 44. תקנות הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (קביעת סכום לענין סעיף 15(ב)(1) לחוק), התשס''ז-2007

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון