מענק לבן זוג שהתחתן שירות קבע בצה"ל

הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון - מענק לבן זוג שנישא), התשס”א-2001

לפי סעיף 27(ה) לחוק שירות הקבע, בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985, מי שהתאלמנה ממשרת בצבא הקבע ונישואיה השניים פקעו חוזרת לקבל מצה"ל גמלת שארים.

אך לפי תנאי החוק הקיים כיום, חוזרת לזכויותיה בצה"ל רק אלמנת משרת בקבע שנישואיה השניים פקעו תוך 10 שנים.

חוק זה מציע להאריך את משך זמן הנישואים השניים הנחוץ לצורך חידוש הגימלה מ-10 ל-20 שנה.

מדובר בקבוצה של עד 20 אלמנות חללי צה"ל ששירתו בקבע, ובהוצאה נמוכה.

חוק זה יתקן עוול של הפליה בין המתוגמלות ולא מתוגמלות ויצור שוויון.הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' באדר התשס"א - 5.3.2001

 1.      בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 27(ה) בכל מקום, במקום "עשר שנים" יבוא "עשרים שנים".      
 2.      תחילתו של סעיף 27(ה) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, ב-1 בחודש שלאחר פרסומו, ואולם לא תשולם קצבה לפי הסעיף האמור בעד התקופה שקדמה ליום תחילתו של חוק זה.      

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפרת הבטחה להתחתן

 2. החזקת רכוש בין בני זוג

 3. פטירת בן זוג מאותו מין

 4. תביעת רכוש בין בני זוג

 5. עיקול רכב של בן זוג החייב

 6. פטירת בן זוג במהלך התאזרחות

 7. הפרת הבטחה להתחתן מצד האישה

 8. הגדרת בן זוג בפקודת הנזיקין

 9. יחסי ממון בין בני זוג צרפתים

 10. הפרדת משפט - עדות נגד בן זוג

 11. זכאות ליום עבודה מקוצר לבן הזוג

 12. ניכוי הוצאות רכב בני זוג נשואים

 13. קניית דירה בכסף של אחד מבני הזוג

 14. זכויות בדירת בני זוג - סמכות שיפוט

 15. מענק לבן זוג שהתחתן שירות קבע בצה"ל

 16. סמכות לדון בענייני רכוש של בני הזוג

 17. עדה דתית לא מוכרת - הזכות להתחתן בארץ

 18. חיוב בן זוג שלא חתם על שיק (לא נשואים)

 19. סכסוך בין בני זוג בבית משפט לענייני משפחה

 20. חוק להסדר התדיינות בין בני-זוג, תשכ"ט-1969

 21. עיקול נכסים של בן זוג בגין חוב לרשות המיסים

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון