חופשת לידה לבעל - חובת האישה לחזור לעבודה

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס’ 14) (הוראת שעה) (תיקון), התשס”ב-2001

בהארכת הוראת שעה בתיקון מס' 14 לחוק עבודת נשים (תיקון) התשס"א-2001, שעברה ביולי 2001, נוספו שני תנאים מחמירים. הראשון, מחייב את האישה לחזור לעבודה במידה והבעל מקבל חופשת לידה, והשני מציב לבעל (להבדיל מהאשה) תקרת דמי לידה של פעמיים השכר הממוצע במשק, דבר היוצר אי-שוויון לעומת אשתו. מוצע לבטל את שני הסעיפים הללו, ובכך להחזיר המצב לקדמותו.
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב בחשון התשס"ב-29.10.2001


 1.       בחוק עבודת נשים (תיקון מס' 14) (הוראת שעה), (תיקון) התשס"א-2001 (להלן - החוק העיקרי) בסעיף 1, בפסקת משנה (1) (ב) במקום "אשתו שבה לעבודה" יבוא "אשתו לא נעדרה מכוח זכאותה לחופשת לידה".      
 2.      בסעיף 2(3)(ד) לחוק העיקרי המילים "אך לא יותר מהסכום המתקבל מחלוקת כפל השכר הממוצע בשלושים" - ימחקו.      


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכויות האב לחופשת לידה

 2. פיטורים בזמן חופשת לידה

 3. מכתב התפטרות בחופשת לידה

 4. הצעת חוק הארכת חופשת לידה

 5. הצעת חוק פיצול חופשת לידה

 6. חופשת לידה תאומים ושלישיות

 7. הצעת חוק קיצור חופשת הלידה

 8. מכתב פיטורים אחרי חופשת לידה

 9. הארכת חופשת הלידה ל 4 חודשים

 10. הארכת חופשת הלידה ל 14 שבועות

 11. התפטרות עובדת הייטק בחופשת לידה

 12. הודעה למעסיק על יציאה לחופשת לידה

 13. חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה

 14. פיטורי עובדת זמנית לאחר חופשת לידה

 15. איסור פיטורי עובדת לאחר חופשת לידה

 16. שינוי תפקיד לעובדת לאחר חופשת לידה

 17. חופשת לידה למי שילדה יותר מילד אחד

 18. התפטרות במהלך חופשת לידה לצורך טיפול בילד

 19. חופשת לידה לבעל - חובת האישה לחזור לעבודה

 20. פיטורים בזמן חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה

 21. תקנות עבודת נשים (חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה), התשנ''ט-1999

 22. תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה), התשנ''ט-1999

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון