התיישנות עבירת רצח שר או ראש הממשלה

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - התיישנות עבירות הקשורות לרצח שר או ראש הממשלה), התשס”ב-2001

חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן - החוק) קובע תקופות שונות להתיישנות עבירות בהתאם לדרגת חומרתן.

סעיף 9(א) לחוק קובע את המדרג:
"באין הוראה אחרת לענין זה בחוק אחר, אין להעמיד אדם לדין בשל עבירה אם עברו מיום ביצועה -

(1) בפשע שדינו מיתה או מאסר עולם - עשרים שנים;
(2) בפשע אחר - עשר שנים;
(3) בעוון - חמש שנים;
(4) בחטא - שנה אחת."

בנוסף למדרג האמור, נקבעו בסעיף 9 לחוק חריגים. כך, למשל, קובע סעיף 9(ב) כי "בעבירות לפי החוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם, התש"י-1950, ולפי החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, התש"י-1950 - אין התיישנות."

רצח ראש הממשלה, מר יצחק רבין ז"ל, זעזע את אמות הסיפין של החברה הישראלית.

הרצח גרם לשבר ומשבר בחברה כולה, וזאת מעבר לאסון הפרטי של הנרצח ומשפחתו.
מכאן כי החומרה הציבורית והחברתית הכוללת של רצח ראש הממשלה הינה לאין שעור גבוהה מרצח של אדם מן הישוב.

חוק העונשין, התשל"ז-1977 אינו מבצע אבחנה בעבירת הרצח בין זהות הקורבנות, וגם אין בנמצא בחוק אבחנה כזו באשר לתקופת ההתיישנות.

על כן מוצע, כי לכל הפחות לענין תקופת ההתיישנות, יקבע כי במקרה בו נרצח ראש הממשלה - לא ימלט אדם מן הדין רק בשל חלוף זמן רב ממועד ביצוע העבירה.

מוצע להחיל את ההצעה האמורה לא רק לגבי עצם עבירת הרצח של ראש הממשלה, אלא גם לגבי עבירות אחרות הקשורות ברצח ראש הממשלה:
חיפוי רציחתו, סיוע לאחר מעשה רציחתו ואי מניעת הפשע של רצח ראש הממשלה.
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב בחשון התשס"ב-29.10.2001

תיקון סעיף 9
     1.     בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, אחרי סעיף 9(ב) יבוא:      
          "(ב1)     בעבירה לפי סעיפים 260, 300, 305, או 307 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, שבוצעה כלפי מי שכיהן בעת ביצוע העבירה כשר או כראש הממשלה - אין התיישנות."     


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור בעבירת רצח

 2. הקלה בעונש על רצח

 3. תשלום על ביצוע רצח

 4. מעצר על איומים ברצח

 5. עונש על ניסיון לרצח

 6. עונש מופחת בעבירות רצח

 7. פיצוי לילדים של אדם שנרצח

 8. ערעור על רצח בכוונה תחילה

 9. שחרור ממאסר על ניסיון לרצח

 10. שוד ורצח בעיר אשדוד

 11. עתירה לשחרור ממאסר בעבירת רצח

 12. בקשת מעצר על עבירת ניסיון לרצח

 13. מעצר עד תום ההליכים בעבירת רצח

 14. הקלה בעונש על רצח בגין מצב נפשי

 15. האם רצח בחו''ל מהווה פעולת איבה

 16. איסור חנינה ברצח מטעמים פוליטיים

 17. מעצר עד תום ההליכים בניסיון לרצח

 18. התיישנות עבירת רצח שר או ראש הממשלה

 19. המרת הרשעה על "רצח" בהרשעה על "הריגה"

 20. התחשבות במצב נפשי בענישה על עבירת רצח

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון