השתחררות מעסקת יחידת נופש

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - יחידות נופש), התשס”ב-2001

הצעת חוק זו נועדה להעניק מענה הולם לתופעה שרווחה במדינת ישראל בתחילת שנות
ה-90 ותוצאותיה מורגשות עד היום. מוצע להעניק הגנה לצרכנים שהתקשרו בעסקה שעניינה רכישת יחידת נופש ובין היתר לאפשר לצרכנים להשתחרר מעסקה כזו כאשר נוצרות נסיבות המצדיקות זאת.
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשס"ב-24.12.2001


1.     בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בסעיף 14א-      
     (1)     בסעיף קטן (ב), בפסקה (13), במקום "סעיף קטן (ג)" יבוא "סעיפים קטנים (ג) ו-(ג1)";      
     (2)      אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:      
          "(ג1)     מבלי לפגוע בהוראות סעיף קטן (ג), רשאי הצרכן לבטל את החוזה בעסקה בענין רכישה של יחידת נופש גם באחד מהמקרים הבאים:      
               (1)     הצרכן שילם לפחות שליש מהתמורה עבור יחידת הנופש;      
               (2)     לאחר שנחתם חוזה הצרכן נהיה מחוסר אמצעים;      
               (3)     לאחר שנחתם חוזה הצרכן נהיה נכה בדרגת נכות של 40%;      
               (4)     הצרכן היה נשוי בעת החתימה על החוזה ולאחר מכן התגרש;      
               הביטול יעשה בדרך של מתן הודעה בכתב לעוסק; ביטל הצרכן את החוזה לפי סעיף קטן זה, לא יהיה זכאי להשבת התמורה אותה העביר לעוסק עד למועד ביטול החוזה;      
               בסעיף קטן זה-      
               "מחוסר אמצעים" - לפי כללים שיקבע השר;      
               "דרגת נכות" - מי שנקבעה לו נכות לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995.      
          (ג2)     על אף האמור בכל דין או הסכם, צרכן יהיה פטור מתשלום דמי ניהול ותחזוקה שנתיים של יחידת הנופש ואתר יחידות הנופש, אם לא ניצל הצרכן את זכותו ביחידת הנופש במהלך אותה השנה.      
          (ג3)     על אף האמור בכל דין או הסכם, דמי ניהול ותחזוקה שנתיים של יחידת הנופש ואתר יחידות הנופש שנגבים מצרכן בעסקה בענין רכישה של יחידת נופש, יהיו קבועים וצמודים למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה."      

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק התיירות

 2. חופשה לא שגרתית

 3. תאונה במרכז נופש

 4. תאונה בטיול מאורגן

 5. פיצוי על הפלגת נופש

 6. ארנונה על מרכז נופש

 7. חוב על טיול לארה''ב

 8. פיצוי על חבילת נופש

 9. תביעה נגד הדקה ה-90

 10. ליקויים בחבילת נופש

 11. עידוד התיירות לישראל

 12. עורך דין דיני תיירות

 13. תביעה נגד וואלה טורס

 14. תביעה נגד מארגן טיול

 15. תביעה נגד איסתא ליינס

 16. נופש בחו''ל בעיר אחרת

 17. תביעה נגד סוכן נסיעות

 18. תביעה נגד מדריך טיולים

 19. חוב בגין שירותי תיירות

 20. ביטול הזמנת חבילת נופש

 21. כניסה ללא ויזה לטורקיה

 22. תאונת אופנוע בטיול טבע

 23. איחור רכבת מעל 30 דקות

 24. ביטול קניית יחידת נופש

 25. פציעה בטיול מטעם העבודה

 26. ביטוח טיול לדרום אמריקה

 27. תאונה בטיול עובדים לחו''ל

 28. השתחררות מעסקת יחידת נופש

 29. הצעת חוק סיוע לענף התיירות

 30. זכויות יוצרים במסלול טיול

 31. ביטול חוזה יחידת נופש בארץ

 32. תביעה נגד חברת הדני נסיעות

 33. הסכם שדרוג יחידת נופש בחו"ל

 34. ביטול חוזה יחידת נופש באילת

 35. פיצוי עבור ביטול חבילת נופש

 36. פיצוי על חבילת נופש לטורקיה

 37. תלונות על טיול בדרום אמריקה

 38. חבילות נופש בחו''ל - פסק דין

 39. לידה מוקדמת במהלך טיול בחו"ל

 40. חיוב שגוי על מספר לילות נופש

 41. פיצויים על הזמנת נופש באיטליה

 42. תלונות על טיול מאורגן לארה''ב

 43. ביטול קניית יחידת נופש בתאילנד

 44. טיפול רפואי למטייל בטיול מאורגן

 45. ניצול קשישים - מכירת יחידת נופש

 46. הצעת חוק ביטול רכישת יחידת נופש

 47. פיצויים על עוגמת נפש בחופשה במצרים

 48. ביטוח ציוד אלקטרוני בנסיעה לחו''ל

 49. הסכם לרכישת יחידת נופש ע''י קשישים

 50. פיצוי על "איבוד" יום אחד של טיול בחו"ל

 51. תביעת פיצויים בגין חבילת נופש למצרים

 52. תביעה נגד איסתא בגין חבילת נופש בורנה

 53. נפילה במהלך טיול בחו"ל - כסף מהביטוח ?

 54. ביטול נסיעה לחו''ל - מחלה של קרוב משפחה

 55. ביטול נסיעה לחו''ל בגלל פטירת קרוב משפחה

 56. ביטול הזמנת חופשה בגלל דרישת תוספת תשלום

 57. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ, התשמ"ג-1983

 58. האם צריך לשלם על פיצול זכות ביחידת נופש ?

 59. תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), תשכ''ז-1967

 60. תקנות שירותי תיירות (סוכנויות), התשס''א-2000

 61. ביטוח גניבת ציוד של מטייל במהלך טיול בדרום אמריקה

 62. תקנות שירותי תיירות (משרדים לתיור), התשמ''א-1981

 63. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ (ביטול), התשנ"ב-1992

 64. ביטול טיול לחו"ל עקב בעיה בלב - ביטוח ויזה כ.א.ל

 65. זכאות נוסע לפיצוי בגין תקלות ושיבושים בטיול מאורגן

 66. מבחנים למתן תמיכות של משרד התיירות למוסדות ציבור

 67. תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס''ג-2003

 68. לא הוצאה לה אשרת כניסה לסין, ולכן לא יכולה הייתה להצטרף לטיול

 69. תקנות היטל על נסיעה לחוץ לארץ (העלאת סכום ההיטל), התשמ''ז-1987

 70. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ), התש''ן-1990

 71. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי תיירות), התשס''ה-2004

 72. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (ביטול), התשנ''ז-1997

 73. חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו-2005

 74. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (הוראת שעה), התשנ''ב-1991

 75. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ז-2007

 76. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ג-2002

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון