הצעת חוק שירותי חינוך לילדים

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שירותי חינוך לילדים), התשס”א-2001

קצבאות הילדים עברו מספר תהליכים מאז קום המדינה.

הוחל בתשלום הקצבאות מאז 1954.

עד שנת 1975 שולמו קצבאות הילדים בגין ילד רביעי ואילך. מאז חלו שינויים בדרך ההקצבות - סכום הכולל המשולם בגין קצבאות הילדים היום הוא כ-7 מיליארד ₪. הכספים הרבים שמוצאים למטרה זו אינם משיגים את המטרה העיקרית והיא טובת הילדים ורווחתם ואינם מביאים לשוויון הזדמנויות וסגירת פערים בחברה.

מוצע לקבוע בחוק כי רוב הכספים יוועדו למתן שירותים לילדים. הילדים יהנו ממעונות יום במחיר מינימלי, יונהגו הזנה בבית הספר ויום לימודים ארוך. ספרי לימוד והשירותים הנילווים בבית הספר ינתנו חינם. שוויון הזדמנויות בחינוך הוא ערובה לסגירת פערים בעתיד.

שינוי אופן מתן הקצבאות ומתן שירותים בעין יביא למגמה זו.

החוק המוצע נוסח כך שלא ישחקו הקצבאות והזכאות לשירותי חינוך תיקבע בחוק.


להלן הצעה כללית לחלוקת המשאבים לתשלום קצבת הילדים:

1.     יום חינוך ארוך לגני ילדים יסודי וחטיבת ביניים - 1.480     מיליארד ש"ח.

2.     הזנה וספרי לימוד                     -     1.600     מיליארד ש"ח.

3.     סיבסוד מעונות לנשים עובדות ונשים במצוקה      -     0.500     מיליארד ש"ח.

4.     סידור מוסדי למשפחות מרובות ילדים ולילדים במצוקה - 0.500 מיליארד ש"ח.

5.     קצבאות כספיות למשפחות במצוקה בלבד      -     1.500     מיליארד ש"ח.
                                             
     סה"כ ההוצאה                         -     5.580      מיליארד ש"ח.הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ד' בתמוז התשס"א - 25.6.2001

 1.      בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן - החוק העיקרי) בסימן ב' לפרק ד' במקום הכותרת "קצבת ילדים" יבוא "שירותי חינוך לילדים".      
 2.      במקום סעיפים 66 - 73 יבוא:     
 3.      "גמלת חינוך" - גמלה חודשית להשתתפות בתשלום בעד מתן שירותי חינוך, שירותי חינוך מוגדלים או קצבת חינוך המשולמת לפי פרק זה;     

     "הזנה" - מתן צרכי מזון;     
     "יום לימודים ארוך" - כמשמעותו בסעיף 3 לחוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997;     
     "מוסד חינוך" - כל אחד מאלה:     
     (1)     מוסד חינוך ללימוד שיטתי לתלמידים;     
     (2)     בית ספר מקצועי כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החניכות, התשי"ג-1953 ;      
     "מעון יום" - כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965, המשמש לשהות יומית של פעוטות, לרבות משפחתון;      
     "משפחתון" - מקום שבו שוהים לא יותר מ - 5 פעוטות, והמוחזק ומנוהל בידי מטפלת שהוכשרה לתפקיד על ידי משרד העבודה והרווחה;     
     "ספרי לימוד" - ספרי לימוד וחוברות עבודה שאושרו על פי דין;      
     "פעוט" - מי שטרם מלאו לו 36 חודשים ב - 1 בספטמבר של אותה שנת לימודים;      
     "קצבת חינוך" - קצבה חודשית בשיעור של 1.5 ערך נקודת קצבה בעד כל ילד הלומד במסגרת חינוכית או במעון יום;      
     "שירותי חינוך" - תשלום המיועד לסייע בהשתתפות עלות הלימודים בבית ספר כהגדרתו בפקודת החינוך [נוסח חדש], התשל"ח-1978 ולרבות גן ילדים, בית ספר יסודי, חטיבת ביניים וחטיבה עליונה לרבות השלמת הלימודים ליום לימודים ארוך, הזנה בבית הספר ואספקת ספרי לימוד;      
     "שירותי חינוך מוגדלים" - תשלום המיועד לסייע במימון עלות הלימודים במסגרת פנימיה ומעון ילדים;      
     "תלמיד" - מי שלומד במוסד חינוך, במעון יום,בגן ילדים או באחת הכיתות א' עד י"ב;      
67.     הורה מבוטח זכאי לגמלת חינוך בעד כל ילדיו הלומד בבית ספר ובעד ילדיו בגיל 0 - 3 הנמצאים במעון יום, בהתאם להוראות פרק זה. שר העבודה והרווחה יקבע כללים ומבחנים להכרה בבית ספר ולמעון יום לעניין סעיף זה.      
68.     בכפוף להוראות סעיף 67 מבוטח שילדו לומד בבית ספר זכאי לגמלת חינוך בשיעור של 1.5 ערך נקודת קצבה בעד שירותי חינוך או בשיעור של ערך נקודת קצבה כפול חמש, בעד שירותי חינוך מוגדלים.      
69.     הזכות לגמלת חינוך מוגדלת מותנית בקיום תנאים ובמבחני הכנסה שיקבע השר באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ובהתחשב בסוג המסגרת החינוכית בה לומד הילד.      
70.     הזכות לקצבת חינוך מותנית במבחני הכנסה שיקבע השר באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת. בתקנות אלה ייקבעו שיעורי הגמלה ובתנאי ששיעור הקצבה לא יעלה על 1.5 ערך נקודת קצבה בעד כל ילד.      
71.     (א)     קצבת חינוך תשולם לאם שמתקיימות לגביה הוראות סעיף 70 ואולם אם הילד נמצא עם האב בלבד, תשולם הקצבה לאב.     
     (ב)     המוסד ישלם את הקצבה להורה, אף אם לא נתקיימו בו התנאים לפי סעיף קטן (א), אם ביקש זאת ההורה שמשתלמת לו הקצבה לפי הסעיף הקטן האמור.     
     (ג)     לא נתמלאו התנאים של סעיף קטן (א) לגבי שני ההורים, תשולם הקצבה בעד הילד לאפוטרופוס שנתמנה כדין, ובאין אפוטרופוס - למי שנתמנה לכך לפי סעיף 304(א).     
     (ד)     גם אם נתמלאו התנאים של סעיף קטן (א) רשאי המוסד, אם טובת הילד מחייבת זאת, לשלם את הקצבה להורה שני שאינו בר-הקצבה, או לאפוטרופוס או למי שנתמנה לכך לפי סעיף 304(א).      
72.     הורה הנעדר מן הארץ, לתקופה שאינה עולה על ששה חודשים, רשאי להורות שבתקופה זו תשולם קצבת החינוך לאדם פלוני בישראל.      
73.     מת ההורה המבוטח או חדל להיות מבוטח, תשתלם מכוחו קצבת החינוך שהיתה משתלמת בעד הילד אילולא מת או אילולא חדל להיות מבוטח; ואולם אם היה לילד הורה שני, והוא זכאי לקצבה, תשולם הקצבה מכוחו של ההורה השני.      
73א.     (א)     נוצרה זכאות לקצבת חינוך עד 15 בחודש פלוני, תשולם הקצבה החל ב-1 באותו חודש; נוצרה הזכאות אחרי 15 בחודש פלוני, תשולם הקצבה החל ב-1 בחודש שלאחריו; תשלום הקצבה יסתיים ביום האחרון של החודש שבו נפסקה הזכאות.     
     (ב)     לא תשולם קצבת חינוך אלא בעד ילד שחי שבעה ימים לפחות או שיצא מבית החולים.     
     (ג)     נפטר ילד שבעדו שולמה קצבת חינוך, ימשיכו בתשלום הקצבה שלושה חודשים מתום החודש שבו נפטר.      
73ב.     על אף הוראות סעיפים 303, 304 ו - 306 תשולם גמלת חינוך וגמלת חינוך מיוחדת לידי מי שנותן את שירותי החינוך או שרותי החינוך המוגדלים בהתאם לכללים ותנאים שקבע השר.      
73ג.     קצבת חינוך כאמור בסעיפים 67 או 69 לא תיחשב כהכנסה לענין פקודת מס הכנסה או לענין קביעת תשלומי חובה או היטלים אחרים.      
73ד.     השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת רשאי לקבוע סוגים נוספים של שירותי חינוך שיינתנו לילדו של מבוטח לרבות כללים תנאים שייקבע.      
73ה.     השר רשאי לקבוע כללים ותנאים לתשלום קצבת חינוך ולמתן שירותי חינוך ושירותי חינוך מיוחדים לפי פרק זה. כן רשאי השר לקבוע הוראות לביצוע פרק זה לרבות בדרך של הקמת או הפעלת ועדה מקצועית לענייני חינוך ורווחה.".     


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חינוך לכל

 2. החזר אגרת חינוך

 3. יום חינוך מוגבר

 4. חינוך ואהבת ילדים

 5. תקנות החינוך, 1933

 6. תקנות החינוך, 1934

 7. מאבחני ליקויי למידה

 8. שוויון תקציב בחינוך

 9. חינוך חינם למבוגרים

 10. עורך דין בנושא חינוך

 11. עדיפות לאומית בחינוך

 12. חינוך להכרת האמנויות

 13. חובת חינוך לדמוקרטיה

 14. הצעת חוק חינוך משולב

 15. חינוך חובה לגילאי 4-3

 16. הצעת חוק תקציב החינוך

 17. חוב בגין שירותי חינוך

 18. שכר עובדי חינוך משלים

 19. גמול ניהול משרד החינוך

 20. ניכוי הוצאות חינוך ילדים

 21. חיבור מוסדות חינוך לחשמל

 22. תאונה בשיעור חינוך גופני

 23. ענישה חינוכית - הצעת חוק

 24. תעודת הוראה בחינוך גופני

 25. מוסדות להכשרת עובדי חינוך

 26. הצעת חוק היועצים החינוכיים

 27. הצעת חוק יסוד הזכות לחינוך

 28. חינוך מיוחד בשירות הציבורי

 29. חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988

 30. חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953

 31. הצעת חוק שירותי חינוך לילדים

 32. עדיפות לאומית בחינוך בפריפריה

 33. מס חב"ר - חינוך, בריאות, רווחה

 34. ייחוד כספי הקצבות למטרות חינוך

 35. סלילת כבישי גישה למוסדות חינוך

 36. אישור שקילות לתואר משרד החינוך

 37. ייצוג מול משרד החינוך - עורך דין

 38. נציג בתחום החינוך בוועדת שחרורים

 39. המכון הלאומי להערכת הישגים בחינוך

 40. הצעת חוק יסוד הזדמנויות שוות בחינוך

 41. תלמידים עם ליקויי למידה בחינוך הרגיל

 42. טיפול בתלונה של עובד חינוך שפגע בילד

 43. פקודת החינוך (נוסח חדש), תשל"ח-1978

 44. תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי''ט-1959

 45. חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001

 46. מוסד חינוכי מוכר לא רשמי - זכויות עובדים

 47. תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד), תשכ''א-1961

 48. העברת ילד לחינוך מיוחד למרות התנגדות ההורים

 49. תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי''ז-1956

 50. חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997

 51. שילוב ילדים שלומדים בחינוך מיוחד בתנועות נוער

 52. תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות), תשי''ד-1953

 53. חופש התארגנות פוליטית במוסדות חינוך על תיכוניים

 54. תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי''ג-1953

 55. חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008

 56. הודעה בדבר אישור דרגות שכר לימוד לפי תקנות החינוך

 57. צו חינוך מיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים), התש"ן-1990

 58. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי''ט-1959

 59. חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א-2001

 60. צו חינוך ממלכתי (בתי-מדרש למורים ולגננות), תשי"ח-1958

 61. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), תשל''ח-1978

 62. תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי-דתי), תשי''ג-1953

 63. תקנות זכות יוצרים (ביצוע פומבי במוסדות חינוך), התש''ע-2010

 64. תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי''ד-1953

 65. צו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי), תשל"ח-1978

 66. תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי), התשנ''ו-1996

 67. תקנות יום חינוך ארוך (מספר שעות יום חינוך ארוך), התש''ן-1990

 68. תקנות לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי) תשל''ח-1978

 69. תקנות לימוד חובה (כללי דיווח של מנהל מוסד חינוך), התשס''ה-2004

 70. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון) התשס''ט-2009

 71. תקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), התשס''ג-2003

 72. תקנות לימוד חובה (היטל חינוך על יסודי לעובד במשק בית), תשל''ט-1978

 73. תקנות לימוד חובה (תשלום היטל חינוך בעד חייל בשירות קבע), תשל''ט-1978

 74. תקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת), התשס''ה-2005

 75. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי) התשס''ט-2009

 76. תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר), התשס''ה-2004

 77. חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס-2000

 78. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ויחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר - הכרה) התשס''ט-2009

 79. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – רישיון), התשס''ט-2009

 80. תקנות לימוד חובה (כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים), התשס''ה-2004

 81. תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה), התשס''ו-2005

 82. צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנת הלימודים התשס"ט-התש"ע), התשס"ט-2009

 83. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון