הצעת חוק פיצול חופשת לידה

הצעת חוק פיצול חופשת לידה (תיקוני חקיקה), התשס”א-2001

סעיף 6(ח) לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (להלן - החוק), המאפשר לבני זוג לפצל את חופשת הלידה ביניהם, חוקק בשעתו כהוראת שעה, אשר עתידה לפוג ביום ח' באייר התשס"א (1 במאי 2001).
מוצע לבטל את הוראת השעה ולהותיר בידי הורים את האפשרות לפצל את חופשת הלידה כהוראת קבע.

סעיף 6א לחוק קובע כי הורים מאמצים רשאים לצאת לחופשת לידה אם גילו של ילדם המאומץ אינו עולה על עשר שנים. עם זאת, סעיף 6א(ב) אינו מאפשר להורים מאמצים לחלק ביניהם את תקופת חופשת הלידה ובכך יוצר הפליה בין הורים מאמצים והורים טבעיים.
על כן מוצע לבטל את סעיף 6א(ב) ובכך להשוות את זכותם של הורים מאמצים לפצל את חופשת הלידה לזכותם של הורים טבעיים.
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו באדר התשס"א - 21.3.2001
1.      בחוק עבודת נשים (תיקון מס' 14)(הוראת שעה), התשנ"ז- 1997 -      
     (1)     בסעיף 1, במקום כותרת השולים יבוא "תיקון סעיף 6";     
     (2)     במקום סעיף 4 יבוא:      
          "הוראת שעה     4.     סעיף 2 יעמוד בתוקפו עד ליום ח' באייר התשס"א (1 במאי 2001)."      
2.      בחוק עבודת נשים, התשי"ד - 1954, סעיף 6א(ב) - בטל.      

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. זכויות האב לחופשת לידה

 2. פיטורים בזמן חופשת לידה

 3. מכתב התפטרות בחופשת לידה

 4. הצעת חוק הארכת חופשת לידה

 5. הצעת חוק פיצול חופשת לידה

 6. חופשת לידה תאומים ושלישיות

 7. הצעת חוק קיצור חופשת הלידה

 8. מכתב פיטורים אחרי חופשת לידה

 9. הארכת חופשת הלידה ל 4 חודשים

 10. הארכת חופשת הלידה ל 14 שבועות

 11. התפטרות עובדת הייטק בחופשת לידה

 12. הודעה למעסיק על יציאה לחופשת לידה

 13. חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה

 14. פיטורי עובדת זמנית לאחר חופשת לידה

 15. איסור פיטורי עובדת לאחר חופשת לידה

 16. שינוי תפקיד לעובדת לאחר חופשת לידה

 17. חופשת לידה למי שילדה יותר מילד אחד

 18. התפטרות במהלך חופשת לידה לצורך טיפול בילד

 19. חופשת לידה לבעל - חובת האישה לחזור לעבודה

 20. פיטורים בזמן חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה

 21. תקנות עבודת נשים (חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה), התשנ''ט-1999

 22. תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה), התשנ''ט-1999

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון