הצעת חוק סיוע לענף התיירות

הצעת חוק סיוע לענף התיירות (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה), התשס”ב-2001

המשבר בענף תיירות הפנים בעקבות המצב הביטחוני במהלך השנה האחרונה (החל מראש השנה תשס"א) הינו מן הקשים בתולדות המדינה בעיקר משום שהינו נמשך תקופה ארוכה ביותר.

מוצע לקבוע מספר הוראות שתהיינה בתוקף למשך כשנה (הוראת שעה) ובכך להקל על משבר תיירות הפנים:

מע"מ בשיעור אפס על לינה בבית מלון של תושב הארץ;
הכרה בהוצאות בפועל של עד 5,000 ש"ח בשנה בגין נופש בארץ, כניכוי במס;
הנחה בתשלום ארנונה על בתי מלון כך שבפועל מחזיק בית מלון ישא בשליש מתשלום הארנונה;
הארכת תקופת קבלת דמי אבטלה מחצי שנה לשנה למי שבתכוף להיותו מובטל עבד 24 חודש בענף תיירות הפנים.בתקופת תוקפו של החוק לא תועלה פרמיית הביטוח החלה על רכב להסעת תיירים.

תקציב נוסף למשרד התיירות בסכום של 250 מיליון ש"ח לשנת 2001, 500 מליון ש"ח בשנת 2002 לעידוד התיירות לרבות לצורך סבסוד של תיירות לישראל.


הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בחשון התשס"ב - 22.10.2001

 1.      חוק זה בא לתקן חוקים שונים בהוראת שעה במטרה לסייע לענף התיירות אשר נקלע למשבר עקב המצב הביטחוני במדינת ישראל.      
 2.      בפקודת מס הכנסה -      

     (1)     בסעיף 17, אחרי פיסקה (13) יבוא-     
          "נופש     (13א)     (א)     סכומים ששילם יחיד בעד רכישת שירותי נופש על ידו ועל ידי בן זוגו וילדיו הנופשים ביחד עימו ובלבד שלא יותר ניכוי סכום העולה על 5,000 שקלים חדשים בשנה.      
                    (ב)     לענין פיסקה זו - "שירותי נופש" - אירוח בבית מלון, לרבות שירות הניתן בו ועסק הנמצא בתחומו ומיועד בעיקר לאורחיו, שירותי הוראת דרך שניתנו על ידי מי שמוסמך לנותנם על פי חיקוק, ושירותי הסעה והטסה הכרוכים בכל אלה, והכל בישראל ושלא לשם ייצור הכנסה;      
                         "בית מלון" - כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975";      
     (2)     בסעיף 30, אחרי "17-27" יבוא "זולת לפי סעיף 17(13א)";      
     (3)     בסעיף 31, בסופו יבוא "ובלבד שיותר ולא יופחת סכום הניכוי המירבי לפי סעיף 17(13א)";      
     (4)     בסעיף 32, בפסקה (1), בסופה יבוא "זולת הוצאות כאמור בסעיף 17(13א)";     
     (5)     בסעיף 32, בפסקה (2), בסופה יבוא "זולת תשלומים או הוצאות כאמור בסעיף 17(13א)".      
3.     בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בסעיף 30(א), בפסקה (8), המילים "של תייר" - יימחקו.      
4.     בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, אחרי סעיף 12 יבוא -     
     "תשלום ארנונה בגין בית מלון     12א.     (א)     על אף האמור בסעיף 12(ג) תקבע מועצה הנחה בתשלומי הארנונה הכללית בשיעור 30% למחזיק נכס המשמש כבית מלון ובקשר לאותו נכס.      
               (ב)     בתשלומי הארנונה הכללית, שהוטלה על נכס המשמש כבית מלון, ישאו המחזיק ואוצר המדינה בחלקים שווים.     
               (ג)     לענין סעיף זה "בית מלון" - כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975."      
5.     בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 -      
     (1)     בסעיף 161 (ג), אחרי "בתקופת האכשרה של מובטל" יבוא "ובתקופה האמורה בסעיף 171(א2)".     
     (2)     בסעיף 162, אחרי "לא הושלמה תקופת האכשרה" יבוא "או התקופה האמורה בסעיף 171(א2)" ואחרי "בסעיף 161" יבוא "או את 720 הימים כאמור בסעיף 171(א2)".     
     (3)     בסעיף 171(א), במקום הרישה המסתיימת במילים "בחודש פלוני" יבוא "לא ישולמו בחודש פלוני דמי אבטלה למובטל שסעיף קטן (א2) אינו חל עליו".      
     (4)     בסעיף 171(א1), אחרי "(2) ו-(3)" יבוא "ובסעיף קטן (א2)".      
     (5)     בסעיף 171 אחרי סעיף קטן (א) יבוא -      
          "(א2)     לא ישולמו בחודש פלוני דמי אבטלה למובטל אם קיבל דמי אבטלה בעד 360 ימים באותו חודש ובאחד עשר החודשים שקדמו בתכוף לאותו חודש ואם בתכוף לתאריך הקובע היה עובד בענף התיירות במשך 720 ימים לפחות ובעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה;      
               לענין סעיף זה -      
               "עובד בענף התיירות" - עובד בבית מלון, מורה דרך שהוסמך על פי חיקוק, עובד בסוכנות נסיעות שעוסקת בתיירות פנים;     
               "בית מלון" - כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975."      
6.     בנוסף לסכומים שהוקצו בחוק תקציב המדינה לשנת הכספים 2001, התשס"א-2001 לרשות משרד התיירות, תעמיד המדינה לצורך עידוד התיירות בישראל את הסכומים להלן- בשנת הכספים 2001 - 250 מליון ש"ח. בשנת הכספים 2002 - 500 מיליון ש"ח.      
7.     בתקופת תוקפו של חוק זה לא תעלה חברת ביטוח את הפרמיה המשולמת בגין רכב להסעת תיירים.      
8.     חוק זה יעמוד בתוקפו בתקופה שמיום פרסומו עד יום כו' בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002).      


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק התיירות

 2. חופשה לא שגרתית

 3. תאונה במרכז נופש

 4. תאונה בטיול מאורגן

 5. פיצוי על הפלגת נופש

 6. ארנונה על מרכז נופש

 7. חוב על טיול לארה''ב

 8. פיצוי על חבילת נופש

 9. תביעה נגד הדקה ה-90

 10. ליקויים בחבילת נופש

 11. עידוד התיירות לישראל

 12. עורך דין דיני תיירות

 13. תביעה נגד וואלה טורס

 14. תביעה נגד מארגן טיול

 15. תביעה נגד איסתא ליינס

 16. נופש בחו''ל בעיר אחרת

 17. תביעה נגד סוכן נסיעות

 18. תביעה נגד מדריך טיולים

 19. חוב בגין שירותי תיירות

 20. ביטול הזמנת חבילת נופש

 21. כניסה ללא ויזה לטורקיה

 22. תאונת אופנוע בטיול טבע

 23. איחור רכבת מעל 30 דקות

 24. ביטול קניית יחידת נופש

 25. פציעה בטיול מטעם העבודה

 26. ביטוח טיול לדרום אמריקה

 27. תאונה בטיול עובדים לחו''ל

 28. השתחררות מעסקת יחידת נופש

 29. הצעת חוק סיוע לענף התיירות

 30. זכויות יוצרים במסלול טיול

 31. ביטול חוזה יחידת נופש בארץ

 32. תביעה נגד חברת הדני נסיעות

 33. הסכם שדרוג יחידת נופש בחו"ל

 34. ביטול חוזה יחידת נופש באילת

 35. פיצוי עבור ביטול חבילת נופש

 36. פיצוי על חבילת נופש לטורקיה

 37. תלונות על טיול בדרום אמריקה

 38. חבילות נופש בחו''ל - פסק דין

 39. לידה מוקדמת במהלך טיול בחו"ל

 40. חיוב שגוי על מספר לילות נופש

 41. פיצויים על הזמנת נופש באיטליה

 42. תלונות על טיול מאורגן לארה''ב

 43. ביטול קניית יחידת נופש בתאילנד

 44. טיפול רפואי למטייל בטיול מאורגן

 45. ניצול קשישים - מכירת יחידת נופש

 46. הצעת חוק ביטול רכישת יחידת נופש

 47. פיצויים על עוגמת נפש בחופשה במצרים

 48. ביטוח ציוד אלקטרוני בנסיעה לחו''ל

 49. הסכם לרכישת יחידת נופש ע''י קשישים

 50. פיצוי על "איבוד" יום אחד של טיול בחו"ל

 51. תביעת פיצויים בגין חבילת נופש למצרים

 52. תביעה נגד איסתא בגין חבילת נופש בורנה

 53. נפילה במהלך טיול בחו"ל - כסף מהביטוח ?

 54. ביטול נסיעה לחו''ל - מחלה של קרוב משפחה

 55. ביטול נסיעה לחו''ל בגלל פטירת קרוב משפחה

 56. ביטול הזמנת חופשה בגלל דרישת תוספת תשלום

 57. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ, התשמ"ג-1983

 58. האם צריך לשלם על פיצול זכות ביחידת נופש ?

 59. תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), תשכ''ז-1967

 60. תקנות שירותי תיירות (סוכנויות), התשס''א-2000

 61. ביטוח גניבת ציוד של מטייל במהלך טיול בדרום אמריקה

 62. תקנות שירותי תיירות (משרדים לתיור), התשמ''א-1981

 63. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ (ביטול), התשנ"ב-1992

 64. ביטול טיול לחו"ל עקב בעיה בלב - ביטוח ויזה כ.א.ל

 65. זכאות נוסע לפיצוי בגין תקלות ושיבושים בטיול מאורגן

 66. מבחנים למתן תמיכות של משרד התיירות למוסדות ציבור

 67. תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס''ג-2003

 68. לא הוצאה לה אשרת כניסה לסין, ולכן לא יכולה הייתה להצטרף לטיול

 69. תקנות היטל על נסיעה לחוץ לארץ (העלאת סכום ההיטל), התשמ''ז-1987

 70. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ), התש''ן-1990

 71. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי תיירות), התשס''ה-2004

 72. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (ביטול), התשנ''ז-1997

 73. חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו-2005

 74. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (הוראת שעה), התשנ''ב-1991

 75. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ז-2007

 76. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ג-2002

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון