הצעת חוק משכנתאות לזכאי משרד השיכון

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - הגנת בית מגורים של נוטלי משכנתאות זכאי משרד השיכון), התשס"א - 2001

אלפי משפחות בישראל מצויות כיום בסכנת פינוי מבתיהן עקב מימוש המשכנתא, כתוצאה מקשיים בהחזר ההלוואה לדיור שנטלו כזכאי משרד השיכון.

על פי סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז - 1967, רשאי ראש ההוצאה לפועל להורות על פינוי החייב ובני משפחתו מביתם, רק אם הוכח כי יהיה למפונים מקום מגורים חלופי. עם זאת, הוראות החוק מוציאות מגדרו של סעיף זה חייבים שעל פי שטר המשכנתא אינם זכאים להגנה המצוינת לעיל.

מטרת הצעת החוק להחיל הגנה זו על כלל הלווים שנטלו משכנתא כזכאי משרד השיכון, על פי חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב - 1992.

הצעת החוק תבטיח כי פינוי משפחה מביתה ומימוש המשכנתא עקב אי עמידה בהחזר ההלוואה, יתבצעו רק אם הוכח כי יהיה למשפחה מקום מגורים סביר, או שיועמד לרשותה סידור חלוף. באופן זה לא ימצאו עצמן מאות משפחות עם ילדיהן ללא קורת גג.
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ד' באב התשס"א - 24.7.2001

תיקון סעיף 38
     1.     בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 בסעיף 38 אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:      
          "(ג1)     על אף הוראות סעיף קטן (ג), יחולו הוראות סעיף קטן (א) אם ניתנה המשכנתא לפי חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992".     

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תגמולי ביטוח משכנתא

 2. עיכוב בגרירת משכנתא

 3. ביצוע משכנתא בשטחים

 4. תביעה לביטול משכנתא

 5. הקלה על פרעון משכנתא

 6. ערעור על מימוש משכנתא

 7. ביטול חתימה על משכנתא

 8. אימות חתימה שטר משכנתא

 9. סילוק משכנתא עקב פטירה

 10. שחרור משכנתא לטובת הבנק

 11. אי עמידה בתשלומי משכנתא

 12. תניית שיפוט בשטר משכנתא

 13. החלפת חברת ביטוח משכנתא

 14. ריבית גבוהה מדי במשכנתא

 15. נתבע שלא גרר את המשכנתא

 16. בקשה לביטול מימוש משכנתא

 17. טענת פרעתי במימוש משכנתא

 18. קיזוז חוב משכנתא ממזונות

 19. משכנתא כחלק מתשלום מזונות

 20. צו מניעה זמני מימוש משכנתא

 21. ביטול משכנתא של אישה קשישה

 22. אגרת הוצאה לפועל של משכנתא

 23. תביעת רשלנות - פרעון משכנתא

 24. חתימה על משכנתא עקב אי הבנה

 25. תביעה לרישום משכנתא על דירה

 26. הגנה על נוטלי משכנתאות לדיור

 27. הקבלן פשט רגל - מה עם המשכנתא

 28. פיצוי מוסכם על אי סילוק משכנתא

 29. פסק דין הצהרתי – ביטול משכנתא

 30. רשלנות בנק בהליכי מימוש משכנתא

 31. צירוף צד ג' להליך מימוש משכנתא

 32. נושה מובטח במשכנתא - חוב לעיריה

 33. תביעה להחזר מחצית תשלומי משכנתא

 34. חוק ערבות למשכנתאות, תשי"ב-1952

 35. הצעת חוק הגנה על נוטלי משכנתאות

 36. תקנות ערבות למשכנתאות, תשט''ו-1955

 37. אגרת הוצאה לפועל חוב משכנתא בפיגור

 38. הסכם שמטרתו למחזר הלוואת משכנתא קיימת

 39. תביעת בנק לאומי למשכנתאות נגד ערבים

 40. עיכוב מימוש משכנתא עד להחלטה בערעור

 41. הצעת חוק משכנתאות לזכאי משרד השיכון

 42. חוסר מודעות למהות התחייבות והשלכותיה

 43. אי עמידה בהסדר תשלומים - מימוש משכנתא

 44. פיצוי בשווי התמורה ממכירת דירה במשכנתא

 45. סיכול אפשרות לקבלת משכנתא בעסקת מכר דירה

 46. פקודת חוק המשכנתא (חברות מאושרות), 1940

 47. נקודות זיכוי למשכנתאות בגין לימודים אקדמיים

 48. סיוע בתשלום משכנתא לוותיקי מלחמת העולם השניה

 49. ויתור על יתרת החוב לאחר מכירת דירה - מימוש משכנתא

 50. היום שבו נולדה התביעה מקום בו מדובר בחוב מובטח במשכנתא או במשכון

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון