הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור לקיצבה המשולמת על ידי מעביד), התשס"א-2001

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור לקיצבה המשולמת על ידי מעביד), התשס"א-2001

מוצע בתיקון הראשון למנוע אפליה קשה של ציבור הגימלאים, שכן על פי המצב החוקי הקיים מי שהגיע לגיל פרישה קיבל מענק פרישה, נשלל ממנו עקב כך הפטור הניתן לגימלאים בשיעור של 35% למשך כל ימי חייו. בעבר נהגו שלטונות מס ההכנסה להחזיר את הפטור אחרי כמה שנים ואילו בשנים האחרונות מפעילים שלטונות מס ההכנסה את הוראות הפקודה בהחמרה יתירה הגורמת עוול לגמלאים אלה.      
מוצע בתיקון השני לא להחיל על גמלאי קרנות הפנסיה את כפל המס החל על גמלאי קרנות הפנסיה המשלמים מס פעם אחת על הכנסתם (שמתוכה, נטו לאחר המס, הם משלמים את דמי הגמולים לקרנות הפנסיה) ופעם שניה על הפנסיה. מבקר המדינה מתח ביקורת חריפה על כפל המס האמור והצביע על כך שהמס הכפול הינו עיוות גדול וקיפוח חריף ובלתי מוצדק (דו"ח מס 48).     
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' בטבת התשס"א - 1.1.2001

1.     בפקודת מס הכנסה, בסעיף 9א -      
     (1)     בסעיף קטן (ג), במקום פסקה (2) יבוא:     
          "(2)     לענין חישוב הסכום הכולל יובא בחשבון הסכום האמור בפסקה (1), פחות 10% לכל שנה מהשנה השישית לקבלת המענק ועד השנה החמש עשרה לקבלתו;";      
     (2)     אחרי סעיף קטן (ג), יבוא:      
          "(ג1)     הוראות סעיף קטן (1) לא יחולו על מי שזכאי לפטור על סכומים שהופרשו לקרן תגמולים."      

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קצבת קיום לקטין

 2. קצבת נכות שלא כדין

 3. ניכוי מקצבה חודשית

 4. שחיקת גמלאות וקצבאות

 5. ערר על שלילת קצבת שר"ם

 6. ביטול קצבת נכות מעבודה

 7. ערר קצבת שירותים מיוחדים

 8. עדכון קצבאות ביטוח לאומי

 9. קצבת ראש רשות מועצה מקומית

 10. קצבת שירותים מיוחדים לעיוור

 11. הכפלת קצבת נכות מביטוח לאומי

 12. תיקון קצבת נכות מביטוח לאומי

 13. הגדלת קצבה איש צוות עזר אווירי

 14. תביעה לתשלום קצבה – נכות מעבודה

 15. איחור בתשלום קצבאות ביטוח לאומי

 16. פטור לקצבה המשולמת על ידי מעביד

 17. שלילת קצבת נכות באופן רטרואקטיבי

 18. זכות גרושה קצבאות הבעל מביטוח לאומי

 19. ניכוי קצבאות ביטוח לאומי - קצין תגמולים

 20. תקנות הביטוח הלאומי (חלוקת קיצבה), התשמ''ד-1984

 21. תקנות הביטוח הלאומי (קיצבה משפחתית), תש''ך-1960

 22. חוק הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום), התשמ"ד-1984

 23. תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת זיקנה יחסית), תשל''א-1971

 24. תקנות מס הכנסה (ניכוי תשלומים בעד תגמולים או קיצבה), תש''ם-1980

 25. תקנות הביטוח הלאומי (מענק מיוחד וקיצבה מיוחדת לנכים), תשכ''ה-1965

 26. תקנות הביטוח (מענק מיוחד וקיצבה מיוחדת לנכים) (תיקון), תשל''ט-1978

 27. תקנות הביטוח הלאומי (העברת ניכויי קיצבה לאוצר המדינה), תשל''ז-1976

 28. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום קיצבאות בעד ילדים וחלוקתן), תשי''ט-1959

 29. תקנות לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס) (קיצבה חודשית), התשנ''ג-1993

 30. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור לקיצבה המשולמת על ידי מעביד), התשס"א-2001

 31. לאחר למעלה משנתיים שבהן שילם ביטוח לאומי קצבת נכות, שלל את הקצבה באופן רטרואקטיבי

 32. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום נקודת קיצבה בעד הילד הראשון והילד השני), התשמ''ו-1985

 33. תקנות לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס) (הגשת תביעה לקיצבה ותשלומה), התשנ''ה-1995

 34. תקנות הביטוח הלאומי (ניכוי מענק לפי פרק ה' לחוק מקיצבת נכות לפי פרק ט'), התשמ''ד-1984

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון