הצעת חוק יסוד הזכות לחינוך

הצעת חוק -יסוד: הזכות לחינוך

הזכות לחינוך, היא מהזכויות הבסיסיות ביותר שחובה על כל מדינה להעניק לכל הילדים השוהים בתחומה. זכות זו מעוגנת באמנת האו"ם בדבר זכויות הילד שמדינת ישראל חתומה עליה, ושסעיפים ממנה מובאים בהצעת חוק זו.

הצעה זו באה בעקבות פסיקת בג"צ מס' 1554/95, עמותת שוחרי גיל"ת נגד שר החינוך והתרבות, שקבעה שמכיוון שהזכות לחינוך איננה זכות יסוד בחקיקה הישראלית, לא ניתן לחייב את שר החינוך לתמוך בעמותה המקדמת תוכנית פסיכולוגית שמטרתה לאפשר התפתחות קוגניטיבית תקינה לילדים הגדלים בתנאים של קיפוח ומצוקה סביבתית קשה, ועל רקע התגברות האלימות והפשיעה בקרב בני נוער ובין כתלי בתי הספר.

יש לתקן את החוק על מנת להבטיח לכל ילד וילד בישראל חינוך המבוסס על הזדמנות שווה, המכוון למיצוי הפוטנציאל האישי הגלום בכל ילד, לתרומה לחברה ולערכים של חרות, חופש וסובלנות.
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ד' בניסן התשס"א - 28.3.2001


1.     בחוק יסוד זה -     
     "ילד" - כל אדם עד לגיל שמונה-עשרה שנה;     
     "השר- שר החינוך.      
2.     לכל ילד בישראל הזכות לחינוך; במטרה להשיג זכות זו על בסיס של הזדמנות שווה:     
     (1)     חינוך יסודי יהיה חובה וחינם לכל;     
     (2)     השר יעודד פיתוחן של צורות שונות של חינוך, לרבות חינוך כללי ומקצועי; חינוך יהיה נגיש לכל ילד;     
     (3)     השר ידאג בכל האמצעים המתאימים כי חינוך גבוה יותר יהיה ניתן להשגה לכל על בסיס יכולת;     
     (4)     השר ידאג לכך כי מידע והדרכה חינוכיים ומקצועיים יהיו ניתנים להשגה ונגישים לכל ילד;     
     (5)     השר ינקוט באמצעים לעידוד נוכחות סדירה בבתי הספר ולהקטנת שעורי הנשירה.      
3.     המשמעת בבתי הספר תונהג באופן המתיישב עם הכבוד האנושי של האדם.      
     (1)     לפיתוח אישיות הילד, כשרונותיו ויכולתיו השכליים והגופניים עד למיצויים המלא;     
     (2)     לפיתוח יחס כבוד לזכויות האדם ולחירויות היסוד;     
     (3)     לפיתוח יחס כבוד להורי הילד, לזהותו התרבותית, ללשונו ולערכיו, לערכיה הלאומיים של המדינה, לארץ מוצאו ולתרבויות שונות מזו שלו עצמו;     
     (4)     להכנת הילדים לחיים אחראיים בחברה חופשית ברוח הבנה, שלום, סובלנות, שוויון בין המינים וידידות בין כל העמים, קבוצות אתניות, לאומיות ודתיות, ואנשים שהם מילידי המקום;     
     (5)     לפיתוח יחס של כבוד לסביבה.      
5.     בשום מקרה אין לפרש חוק זה כפוגע בחרותם של יחידים וגופים להקים ולהנחות מוסדות חינוכיים, ובלבד שהללו יעמדו בתנאים הנדרשים על פי כל דין.      
6.     השר ממונה על ביצוע חוק-יסוד זה והוא רשאי, באישור ועדת החינוך של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.      
7.     תחילתו של חוק-יסוד זה עם פרסומו ברשומות.     

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חינוך לכל

 2. החזר אגרת חינוך

 3. יום חינוך מוגבר

 4. חינוך ואהבת ילדים

 5. תקנות החינוך, 1933

 6. תקנות החינוך, 1934

 7. מאבחני ליקויי למידה

 8. שוויון תקציב בחינוך

 9. חינוך חינם למבוגרים

 10. עורך דין בנושא חינוך

 11. עדיפות לאומית בחינוך

 12. חינוך להכרת האמנויות

 13. חובת חינוך לדמוקרטיה

 14. הצעת חוק חינוך משולב

 15. חינוך חובה לגילאי 4-3

 16. הצעת חוק תקציב החינוך

 17. חוב בגין שירותי חינוך

 18. שכר עובדי חינוך משלים

 19. גמול ניהול משרד החינוך

 20. ניכוי הוצאות חינוך ילדים

 21. חיבור מוסדות חינוך לחשמל

 22. תאונה בשיעור חינוך גופני

 23. ענישה חינוכית - הצעת חוק

 24. תעודת הוראה בחינוך גופני

 25. מוסדות להכשרת עובדי חינוך

 26. הצעת חוק היועצים החינוכיים

 27. הצעת חוק יסוד הזכות לחינוך

 28. חינוך מיוחד בשירות הציבורי

 29. חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988

 30. חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953

 31. הצעת חוק שירותי חינוך לילדים

 32. עדיפות לאומית בחינוך בפריפריה

 33. מס חב"ר - חינוך, בריאות, רווחה

 34. ייחוד כספי הקצבות למטרות חינוך

 35. סלילת כבישי גישה למוסדות חינוך

 36. אישור שקילות לתואר משרד החינוך

 37. ייצוג מול משרד החינוך - עורך דין

 38. נציג בתחום החינוך בוועדת שחרורים

 39. המכון הלאומי להערכת הישגים בחינוך

 40. הצעת חוק יסוד הזדמנויות שוות בחינוך

 41. תלמידים עם ליקויי למידה בחינוך הרגיל

 42. טיפול בתלונה של עובד חינוך שפגע בילד

 43. פקודת החינוך (נוסח חדש), תשל"ח-1978

 44. תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי''ט-1959

 45. חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001

 46. מוסד חינוכי מוכר לא רשמי - זכויות עובדים

 47. תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד), תשכ''א-1961

 48. העברת ילד לחינוך מיוחד למרות התנגדות ההורים

 49. תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי''ז-1956

 50. חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997

 51. שילוב ילדים שלומדים בחינוך מיוחד בתנועות נוער

 52. תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות), תשי''ד-1953

 53. חופש התארגנות פוליטית במוסדות חינוך על תיכוניים

 54. תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי''ג-1953

 55. חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008

 56. הודעה בדבר אישור דרגות שכר לימוד לפי תקנות החינוך

 57. צו חינוך מיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים), התש"ן-1990

 58. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי''ט-1959

 59. חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א-2001

 60. צו חינוך ממלכתי (בתי-מדרש למורים ולגננות), תשי"ח-1958

 61. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), תשל''ח-1978

 62. תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי-דתי), תשי''ג-1953

 63. תקנות זכות יוצרים (ביצוע פומבי במוסדות חינוך), התש''ע-2010

 64. תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי''ד-1953

 65. צו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי), תשל"ח-1978

 66. תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי), התשנ''ו-1996

 67. תקנות יום חינוך ארוך (מספר שעות יום חינוך ארוך), התש''ן-1990

 68. תקנות לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי) תשל''ח-1978

 69. תקנות לימוד חובה (כללי דיווח של מנהל מוסד חינוך), התשס''ה-2004

 70. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון) התשס''ט-2009

 71. תקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), התשס''ג-2003

 72. תקנות לימוד חובה (היטל חינוך על יסודי לעובד במשק בית), תשל''ט-1978

 73. תקנות לימוד חובה (תשלום היטל חינוך בעד חייל בשירות קבע), תשל''ט-1978

 74. תקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת), התשס''ה-2005

 75. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי) התשס''ט-2009

 76. תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר), התשס''ה-2004

 77. חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס-2000

 78. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ויחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר - הכרה) התשס''ט-2009

 79. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – רישיון), התשס''ט-2009

 80. תקנות לימוד חובה (כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים), התשס''ה-2004

 81. תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה), התשס''ו-2005

 82. צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנת הלימודים התשס"ט-התש"ע), התשס"ט-2009

 83. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון