הצעת חוק חיילי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם

הצעת חוק חיילי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם (תגמולים ושיקום), התשס”א-2001

ישנם גורמים שאינם אזרחי ישראל המגלים זיקה למדינת ישראל ותורמים לביטחונה אם מתוך גבולות מדינת ישראל ואם מחוץ להם.

על המדינה מוטלת חובה מוסרית לערוב לבטחונם ופרנסתם של גורמים אלו ולדאוג לפצותם במקרים בהם נפגעו באופן כלשהו - נאלצו לפנות את בתיהם, להתנתק מבני משפחתם וכו' - עקב פעילותם לביטחון מדינת ישראל.

הדברים נכונים לענין לוחמי צד"ל אשר לחמו במשך שנים רבות לצד ישראל, וכעת חלה על המדינה חובה לסייע להם ולבני משפחתם.הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' בטבת התשס"א -1.1.2001

 1.      מטרתו של חוק זה להסדיר את מעמדם של פליטי צבא דרום לבנון ובני משפחותיהם, לענין קבלת תגמולים ומענקים ממדינת ישראל.      
 2.      בחוק זה -      

     "בן משפחה", לענין לוחם שנספה במערכה -      
     (1)     מי שהיתה אשתו ביום מותו, כל עוד לא נישאה לאחר;      
     (2)     ילדו שלא מלאו לו 18;      
     (3)     הוריו;      
     (4)     אחיו או אחותו אם הם יתומים וטרם מלאו להם שמונה עשרה שנים ואין להם אח או אחות העומדים ברשות עצמם;      
     "לוחם" - אדם אשר שרת שירות בצד"ל;      
     "לוחם שנספה במערכה" - לוחם שמת כתוצאה מחבלה שארעה בתקופה שירותו בצד"ל או עקב השירות בצד"ל;      
     "שירות בצד"ל" - שירות עד ליום י"ח באייר התש"ס (23 במאי 2000), במסגרת צבא דרום לבנון, שפעל תחת פיקודו של מג'ור חדד או גנרל לחד או במסגרת פעולות אזרחי דרום לבנון (אד"ל).      
3.     דין בן משפחתו של לוחם שנספה במערכה, לענין קבלת תגמולים ומענקים, כדין בן משפחה לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י - 1950, ובלבד שקצין תגמולים קבע כי הוכיח זכאותו לפי סעיף 4.      
4.     שר הביטחון ימנה קציני תגמולים לצורך קביעת זכאות ומתן תגמולים ומענקים לפי חוק זה (להלן - קצין תגמולים); הודעה על מינוי קצין תגמולים ומענו תפורסם ברשומות.      
5.     (א)     מבקש לקבל תגמולים ומענקים לפי חוק זה יוכיח לקצין תגמולים כי הוא או בן משפחתו שירתו שירות בצד"ל.      
     (ב)     בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), רשאי שר הביטחון להודיע לקצין התגמולים על זכאותו של אדם לפי חוק זה, מסיבות מיוחדות שיפרט בהודעתו; הודעתו של שר הביטחון על פרטיה חסויה.      
6.     (א)     שר הביטחון ימנה ועדת ערעור על החלטתו של קצין התגמולים (להלן - ועדת ערעור).      
     (ב)     ועדת ערעור תהיה של חמישה חברים והם:      
          (1)     שופט בית משפט מחוזי או שופט בית משפט שלום, והוא יהיה יושב הראש;      
          (2)     רופא מוסמך;      
          (3)     לוחם בדרגה המקבילה לרב סרן בצבא ההגנה לישראל;      
          (4)     2 נציגים של שר הביטחון.      
7.     (א)     לקצין תגמולים ולוועדת ערעור כל הסמכויות לפי חוק ועדות-חקירה, התשכ"ט - 1969.      
     (ב)     קצין תגמולים וועדת ערעור אינם חייבים לנהוג לפי סדרי הדין של בית-משפט, והם רשאים לקבל כל ראיה שהיא בכל דרך הנראית להם מועילה, לקבוע סדרי חקירתם של עדים, והכל כשאין בהוראות לפי חוק זה הוראה אחרת לענין זה.      
8.     שר הביטחון ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתיעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת -      
     (1)     לקבוע בתקנות תגמולים או מענקים לענין לוחמים, בני משפחה וזכאים מיוחדים שיקבעו;      
     (2)     להעלות בצו את שיעורי התגמולים והמענקים לפי חוק זה.     


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חייל בקבע

 2. כאבי גב חיילת

 3. מקום קבורתו של חייל

 4. הצעת חוק חיילי צד"ל

 5. ייצוג משפטי לחיילים

 6. הכרה בנכות חייל צד''ל

 7. עורך דין לחיילים מומלץ

 8. זכאות למענק חייל משוחרר

 9. תביעה בגין התאבדות חייל

 10. אחריות לחיילי משמר הגבול

 11. ביטוח רפואי לחיילים בצה''ל

 12. הצעת חוק מקום קבורה של חייל

 13. מתן תנאים בסיסים לחיילי צד"ל

 14. תביעה נגד ישראל יריות חיילים

 15. שילוב חיילים משוחררים במשטרה

 16. שכירות נכס לצורך הלנת חיילים

 17. שכר חיילים בשירות סדיר בצה"ל

 18. אחריות רפואית על חיילים חולים

 19. זכויות חייל שנפגע בתאונת דרכים

 20. חוק הגנת החייל (דירה), תש"ט-1949

 21. מענק לחיילים ששירתו ביחידה קרבית

 22. הפרעה לחייל במילוי תפקידו - זיכוי

 23. חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994

 24. הצעת חוק חיילי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם

 25. משפחות חיילים שנספו במערכה - נכות מעבודה

 26. השלמת פיצויים למשפחות חיילים שנספו במערכה

 27. הצעת חוק חיילים שנהרגו שלא בעת מילוי תפקיד

 28. חוק הגנת החייל (דירה) (תיקון), תשי"ב-1952

 29. הקמת אתר הנצחה ומוזיאון לזכר החיילים הדרוזים

 30. חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949

 31. תביעה מכוח סעיף 21 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה

 32. תקנות ההענקות לחיילים ולבני משפחותיהם, תש''ל-1970

 33. תקנות בית משפט (החזרת החזקה בדירה לחייל), תש''ט-1949

 34. תקנות החיילים המשוחררים (פטור מאגרת-רשיון לסחור בטבק), תשי''א-1951

 35. תקנות השיפוט הצבאי (אופן השימוש בדרגה צבאית של מי שאינו חייל), תשכ''ט-1969

 36. תקנות הנכים ומשפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (סדרי הדין בערעור), התשמ''ז-1987

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון