הצעת חוק בנק מח עצם

הצעת חוק בנק מח עצם, התשס”א-2001

חולים הזקוקים להשתלת מח עצם נאלצים לעבור חיפושים ממושכים אחר תורמי מח עצם המתאימים להשתלה בגופם.

כיום אין מאגר ארצי המכיל את כל תוצאות בדיקות מח העצם. לפיכך, מוצע להקים מרכז ארצי לבדיקות מח עצם ולאגירת המידע ומעבר לכך, להסדיר מימון העלויות של בדיקות מח העצם, שכיום נושאות בהן משפחות החולים, כמו גם הסדרת עריכת הבדיקות בארץ, מה שימנע את הצורך בהטסת הדגימות לחו"ל.
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' בשבט התשס"א - 13.2.2001


1.     בחוק זה -      
     "בדיקת מח עצם" - בדיקת דגימת מח עצם של אדם לשם מתן תרומת מח עצם;      
     "דגימת מח עצם" - דגימה ביולוגית של אדם הנלקחת במטרה להפיק ממנה מח עצם של אדם, במסגרת בדיקת מח עצם;      
     "המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהמנהל הסמיכו לענין חוק זה, כולו או חלקו;      
     "הסכמה מדעת", "ועדת אתיקה", "טיפול רפואי", "מטפל", "מידע רפואי", "רשומה רפואית" - כמשמעותם בחוק זכויות החולה;      
     "חוק הגנת הפרטיות" - חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981;      
     "חוק מידע גנטי" - חוק מידע גנטי, התשס"א-2000;      
     "חוק זכויות החולה" - חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996;      
     "מכון גנטי", "מעבדה לבדיקות גנטיות","מעבדה רפואית" - כהגדרתם בחוק מידע גנטי;      
     "נבדק" - אדם שממנו נלקחה או מיועדת להילקח דגימת מח עצם לצורך מתן תרומת מח עצם;      
     "פסול-דין", "חסוי" ו"קטין" - כמשמעותם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962;      
     "פקודת בריאות העם" - פקודת בריאות העם , 1940;      
     "השר" - שר הבריאות.      
2.     לא ינהל אדם בנק מח עצם ולא יעסוק בו אלא אם הכיר המנהל באותו בנק מח עצם, ובהתאם לתנאי ההכרה (להלן - בנק מח העצם); המנהל לא יכיר בבנק מח העצם, אלא אם הוא מנוהל בבית חולים וכחלק ממנו.      
3.     (א)     לא תילקח דגימת מח עצם מאדם, אלא בהתאם להוראות חוק זה.      
     (ב)     דגימת מח עצם מאדם תיערך במכון גנטי או במעבדה לבדיקות גנטיות בישראל שאושרה לפי חוק מידע גנטי.      
     (ג)     דגימת מח עצם מאדם תמומן על ידי משרד הבריאות.      
4.     (א)     לא תילקח בדיקת מח עצם מאדם, אלא בהתאם להוראות חוק זה.      
     (ב)     בדיקת מח עצם מאדם תיערך במכון גנטי או במעבדה לבדיקות גנטיות בישראל שאושרה לפי חוק מידע גנטי.      
     (ג)     דגימת מח עצם תיבדק בתוך שישה חודשים מיום נטילתה.      
     (ד)     בדיקת מח עצם מאדם תמומן על ידי משרד הבריאות.      
5.     (א)     לא תילקח דגימת מח עצם ללא קבלת הסכמה מדעת של הנבדק, והוראות פרק ד' לחוק זכויות החולה, יחולו בשינויים המחויבים.      
     (ב)     הסכמה מדעת ללקיחת דגימת מח עצם תינתן בכתב.      
6.     (א)     דגימת מח עצם ותוצאות בדיקת מח עצם, יישמרו בבנק מח עצם בהתאם לכללים שקבע המנהל.      
     (ב)     בכללים כאמור בסעיף קטן (א) יקבע המנהל, בין היתר, הוראות בדבר משך הזמן המזערי שבו יישמרו הדגימות ותוצאות הבדיקות.      
     (ג)     כללים לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות.      
7.     בנק מח עצם יחזיק מידע בדבר דגימות מח עצם במאגר לפי חוק הגנת הפרטיות, והוראות חוק הגנת הפרטיות יחולו ככל שאין בחוק זה הוראה אחרת לענין הנדון.      
8.     לא תילקח דגימת מח עצם מקטין שגילו פחות משש עשרה שנים, מחסוי או מפסול דין, ולא תיערך בה בדיקת מח עצם, אלא אם כן נתן האחראי על הקטין, החסוי או פסול הדין הסכמה לכך בכתב.      
9.     לא תילקח דגימת מח עצם מקטין שמלאו לו שש עשרה שנים ולא תיערך בה בדיקת מח עצם, אלא אם כן נתקיימו כל אלה:      
     (1)     ניתן לקטין הסבר כאמור בסעיף 5 בנוכחות האחראי עליו;      
     (2)     האחראי על הקטין והקטין נתנו הסכמתם בכתב ללקיחת הדגימה ולעריכת הבדיקה.      
10.     בכל מקום בחוק זה, שבו נקבעו הוראות לענין הסכמה מדעת, ומסירת מידע רשאי הנבדק למנות בא כוח, לענין מענינים אלה, בדרך הקבועה לפי הוראת סעיף 16 לחוק זכויות החולה ובהתאם לתנאים הקבועים לפי הסעיף האמור.      
11.     (א)     השר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת להתקין תקנות לביצועו.      
     (ב)     תקנות ראשונות לפי חוק זה יוגשו לוועדה בתוך שישה חודשים מיום פרסומו.      
12.     המדינה תשפה את משרד הבריאות, על פי דרישתו, בשל כל הוצאה שהוציא לנטילת דגימות מח עצם ובדיקתן להקמת בנק מח עצם ולתפעולו.      
13.     הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן, וזאת ככל שלא נקבעו לענין הנדון הוראות מיוחדות בחוק זה.      

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת לקוח בנק

 2. לקוח בנק מועדף

 3. עורך דין נגד בנק

 4. אי כדאיות כלכלית

 5. חוק הבנקאות רישוי

 6. תביעה נגד בנק יהב

 7. התיישנות תביעת בנק

 8. פקודת הבנקאות, 1941

 9. הצעת חוק בנק מח עצם

 10. תביעה נגד בנק איגוד

 11. תביעה נגד בנק לאומי

 12. התניית שירות בשירות

 13. העברה בנקאית בטלפון

 14. היתר עיסקא בנק לאומי

 15. חוק שירות לקוחות בנק

 16. סמכות המפקח על הבנקים

 17. חיוב כפול של לקוח בנק

 18. תביעה נגד בנק דיסקונט

 19. הברחת נכס משועבד לבנק

 20. תנאי מקפח בחוזה בנקאי

 21. סירוב בנק לפריסת חובות

 22. עורך דין לענייני בנקאות

 23. בקשת בנק לפסק דין חלקי

 24. עורך דין לענייני בנקים

 25. התיישנות תביעה נגד בנק

 26. התיישנות תביעה נגד בנק

 27. אחריות הבנק כלפי ערבים

 28. העברה בנקאית ע''י מתחזה

 29. דחיית טענת מרמה נגד בנק

 30. הודעת הבנק ללקוח באיחור

 31. מחיקת המילים למוטב בלבד

 32. מכתב הצהרת כוונות מהבנק

 33. אי מתן שירות בנקאי במועד

 34. עצימת עיניים מצד לקוח בנק

 35. תביעה נגד בנק ערבי ישראלי

 36. התניה פסולה של שירות בנקאי

 37. תביעת בנק נגד ערב של חברה

 38. מניעת מכירת רכב ע''י הבנק

 39. חוב לבנק על מסחר באופציות

 40. זכויות מוכר מול זכויות בנק

 41. העברה בנקאית ללא מסמך בכתב

 42. העברת עובדת בנק לתפקיד אחר

 43. תביעה לתשלום יתרת חוב לבנק

 44. תקופת צינון למפקח על הבנקים

 45. חיוב הבנק (צד ג') בחוב הפסוק

 46. מימוש בטוחות - תביעה נגד בנק

 47. הלוואה חוץ בנקאית ללא הסכם בכתב

 48. בקשה לחייב לחתום על מסמכים בבנק

 49. איך מוכיחים התניית שירות בשירות

 50. הקפאת הרשאה לביצוע עסקאות מט''ח

 51. האם הבנק התנה קבלת שירות בשירות ?

 52. צו הבנקאות (אגרות), התשמ"ג-1983

 53. תביעה של בנק הפועלים על יתרת חוב

 54. אחריות בנק מלווה כלפי רוכשי דירות

 55. תביעת בנק על חוב בחשבון עובר ושב

 56. הודעה בדבר מסירת פרטי זיהוי לבנק

 57. פיצוי מהבנק על דיווח ל-BDI על חוב

 58. תביעת בנק בגין חוב בחשבון של חברה

 59. תקלה באתר בנק לאומי - תביעת פיצויים

 60. עורכי דין המתמחים בתביעות נגד בנקים

 61. הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין

 62. תביעה של בנק בגין חובות אישיים של ערבים

 63. צו הבנקאות (מוסדות כספיים), תש"ל-1970

 64. בקשת מנהל מיוחד למימוש נכס משועבד לבנק

 65. הודעה על תיקון הוראות ניהול בנקאי תקין

 66. התניית שירות בנקאי בפתיחת תוכנית חיסכון

 67. טען כי לא קיבל מהבנק התראה לפני מכתב ההגבלה

 68. לאיזה בית משפט מגישים תביעה נגד לקוח של בנק

 69. צו הבנקאות (פיקדונות ללא תנועה), התש"ס-2000

 70. כללי הבנקאות (הביקורת הפנימית), התשנ"ג-1992

 71. נטען כי הבנק ראה את שני החשבונות כאובליגו אחד

 72. חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 9), תשכ"ט-1969

 73. רכישת אופציות על מדד המעו''ף - תביעה נגד בנק

 74. הודעה על שינוי במועד תחולת הוראות ניהול בנקאי תקין

 75. טענו שהבנק הסתיר את המסמכים הרלבנטיים לשאלת ההתיישנות

 76. הוראות הבנקאות (הצגת דו"ח כספי שנתי ופרסומו), התשנ"ב-1991

 77. בקשה שבית המשפט יכריז כי השעבוד גובר על השעבוד לטובת בנק לאומי לישראל

 78. כללים חשבונאיים לחישוב נזילות חובה ונזילות בפועל של תאגידים בנקאיים

 79. תקנות מס הכנסה (הנחה ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי), התשמ''א-1981

 80. כללי הבנקאות (רישוי) (הגדרת הון תאגיד בנקאי לענין סעיף 23א לחוק), התש"ן-1990

 81. צו הבנקאות (שירות ללקוח)(ביטול הפיקוח על שירותים בנקאיים מסוימים ושינויו במקרים אחרים), התשס"ח-2008

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון