הצבעה בפתק ריק

הצעת חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (תיקון - הצבעה בפתק ריק), התשס”א - 2001

בבחירות המיוחדות האחרונות לראש הממשלה ולקראתן, נפגעה זכותם של מאות אלפי אזרחים יהודים וערבים בעלי זכות הצבעה, בשל אי-תמיכתם באחד משני המועמדים ובשל פסילת ההצבעה בפתק ריק, נשללה מהם הזכות להצביע ולהשפיע.

התופעה בולטת במיוחד בהצבעות לראש הממשלה, כאשר אופציות הבחירה מצומצמות מאוד.

בית המשפט העליון קבע בעקיפין שבית המחוקקים הוא זה שצריך לעגן את הסוגיה הנ"ל. הצעת החוק באה, אפוא, כדי לקבוע שהצבעה בפתק לבן לראש הממשלה תחשב כהצבעה כשרה ופתק ההצבעה ייכלל במניין הקולות הכשרים בסיבוב הראשון.

סעיף 7(ב) קובע שניתן להתקין תקנות בדבר פסילת קולות על סמך החלטת ועדת הבחירות המרכזית שנתקבלו ברוב של שני שלישים מהמשתתפים בהצבעה, מצב זה עלול להביא לפסילת הצבעתם של מיעוטים. כדי למנוע ספק, מוצע שכל תקנה לפסילת קולות תעשה רק על סמך הצבעה ברוב של שלושה רבעים מחברי הוועדה.
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' באדר התשס"א - 5.3.2001

 1.      בחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשכ"ט -1969 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 76(ג), לפני "ותו לא" יבוא "או פתק ריק שאין עליו שום סימן".      
 2.      בחוק העיקרי, בסעיף 78, במקום "ברוב של שני שלישים מהמשתתפים בהצבעה" יבוא "שלושה רבעים מחברי הוועדה".     

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דרכי תעמולה

 2. הצבעה בפתק ריק

 3. חברות בגוף בוחר

 4. בקשה לדחיית בחירות

 5. הנחיות מבקר המדינה

 6. פסילת תוצאות בחירות

 7. חופש בחירת שם משפחה

 8. הצבעה במעטפות כפולות

 9. פסילת מילים בפתק הצבעה

 10. ביטול בחירות לועד הורים

 11. הצעת חוק בחירות מוקדמות

 12. ייצוג הולם לנשים בבחירות

 13. איסור מתנות בחוק הבחירות

 14. בקשה לביטול תוצאות בחירות

 15. דחיית מועד הבחירות במפלגה

 16. עתירה להכרזה כזוכה בבחירות

 17. ניכוי הוצאות קמפיין בחירות

 18. התפטרות מנכ"ל אחרי הבחירות

 19. חוק הבחירות לגופים ציבוריים

 20. בחירת נשיא המדינה ברוב רגיל

 21. חוק הבחירות דרכי תעמולה 1959

 22. הסרת שלט בחירות ע''י העירייה

 23. הצבעה על ידי אזרחים בחוץ לארץ

 24. עיכוב בחירות למזכיר סניף במפלגה

 25. נייר ממוחזר בפתקי הצבעה בבחירות

 26. סכסוך בין שכנים בבחירות לועד בית

 27. מחלוקת בין רשימות לבחירות בעירייה

 28. הצבעה בבחירות על ידי אזרחים בחו"ל

 29. הזכות להציע מועמד בבחירות מיוחדות

 30. העברת שר מכהונתו סמוך למועד הצבעה

 31. ביטול בחירות חשאיות לנשיאות המדינה

 32. סילוק שלט שהותקן ללא היתר בתקופת בחירות

 33. ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות

 34. תקנות העיריות (בחירות חברי ועדה חקלאית), תשכ''ד-1964

 35. הנחיות המפלגות (ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות), התשס"ז-2007

 36. תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר אופן בחירת פקידים בכירים), התשס''ה-2005

 37. קביעת המפלגות (המועד להגשת הדו"ח המסכם על בחירות מקדימות ואופן פרסומו), התשנ"ו-1996

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון