הלוואות לדיור לעולים חדשים

הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון - צרוף זכאויות לעולים), התשס”א-2001

לפי הכללים הקיימים במשרד השיכון היום יש באפשרותן של משפחות עולים לצרף מספר משכנתאות לצורך רכישת דירה אחת. עולים רבים מנצלים זכות זאת מתוך שיקולים כלכליים. עם זאת לאחר תקופת שהייה ממושכת בישראל ובהתאם להתבססות הכלכלית, רבות מן המשפחות מבקשות לפרק את הזכאויות ולצאת מן השותפות על מנת לרכוש דירה חדשה בנפרד.

היום לא קיימות שום הוראות במשרד השיכון שמסדירות את הנושא. הצעת חוק זו באה להסדיר את הזכות של העולים לפרק את השותפויות בדירה אחת ולעגן את זכאותם לסיוע מחודש למשכנתא.
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' באדר התשס"א - 5.3.2001


1.      בחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992, בסעיף 1 אחרי ההגדרה "מדד" יבוא :     
     ""עולה" - תושב ישראל שבידו אשרת עולה או תעודת עולה, כמשמען בחוק השבות, התש"י-1950 (להלן - חוק השבות) ומרכז חייו בישראל;     
     "צירוף זכאויות" - מימוש זכאות להלוואה לדיור לצורך רכישת דירה על ידי מספר עולים בעלי זכאות, בהתאם לכללים המפורסמים על ידי משרד השכון;     
     "קרוב משפחה" - הורה, אח, סבא או דוד."     
2.      בחוק העיקרי, אחרי סעיף 6א יבוא:     
     6ג.     (א)     עולים הזכאים לקבלת סיוע כאמור בכללים, ומבקשים לרכוש דירה במשותף עם קרוב משפחה יוכלו לממש עד שלוש זכאויות לדירה אחת.     
          (ב)     השר, בהיוועצות עם שר הקליטה, יקבע כללים בדבר אופן צירוף הזכאויות.     
     6ד.     בעל זכאות המבקש להשתחרר מהשותפות ולהיות מוכר בשנית כחסר דירה:     
               (א)     פורק השתוף בתוך חמש עשרה שנה מיום עלייתו לארץ של בעל הזכאות, יהיה הוא זכאי להלוואה חדשה, בהתאם לקריטריונים שיקבעו בכללים האמורים בסעיף 6ב(ב).     

                    (ב)     פורק השתוף בפרק זמן העולה על חמש עשרה שנה מיום עלייתו לארץ של בעל הזכאות, יהיה הוא זכאי להלוואה חדשה, בהתאם לקריטריונים שיקבעו בכללים.     
                    (ג)     השר, בהיוועצות עם שר הקליטה, יקבע כללים בדבר ההכרה מחדש במפרקי הזכאויות."      


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התיישנות הלוואה

 2. הלוואה בשוק האפור

 3. מס על רווח מהלוואה

 4. תביעה לפרעון הלוואה

 5. חוזה הלוואה חוץ בנקאית

 6. החזר הלוואה לאדם שנפטר

 7. עורך דין הלוואות

 8. תביעה להחזר הלוואה לחבר

 9. תביעה לתשלום חוב הלוואה

 10. התאבדות לאחר הלוואה מהבנק

 11. שקיפות הבנקים בהסכם הלוואה

 12. הלוואות לדיור לעולים חדשים

 13. הכחשת הלוואה שניתנה במזומן

 14. גרירת הלוואה של משרד השיכון

 15. הלוואה עם ריבית שנתית של 18%

 16. חוזה הלוואה בכתב בשוק האפור

 17. ניכוי ריבית על הלוואות דיור

 18. הלוואה חוץ בנקאית - פסק דין

 19. חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

 20. פקיעת הסכם הלוואה בעקבות מוות

 21. תשלום יתרת הלוואה בלתי מסולקת

 22. הלוואה מיוחדת בחוק מימון מפלגות

 23. החזר הלוואה ליורשים של אדם שנפטר

 24. תביעת אח נגד אחותו להחזר הלוואה

 25. תביעה נגד ערבים להלוואה של חברה

 26. חובת הגילוי של הבנק לגבי הלוואה

 27. החזר הלוואה מההורים לאחר גירושין

 28. אי החזרת הלוואת זכאות משרד השיכון

 29. הלוואות לזוגות צעירים לקניית דירה

 30. החזר הלוואה שניתנה במסגרת הסכם שבוטל

 31. חובת גילוי מיוחד של הבנק בהסכם הלוואה

 32. חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ"ג-1993

 33. החזרת הלוואה בעשרה תשלומים שינוכו מהשכר החודשי

 34. תביעה נגד ישראכרט לפצות עקב ביטול אישור הלוואה

 35. תביעה בגין הסכם הלוואה במהלך נסיעה משותפת לארה"ב

 36. תביעה להחזר יתרת הלוואה לעובד בחנות פלאפל שווארמה

 37. הסדר הבעלים לא החריג זכות לתבוע את השבת כספי ההלוואה

 38. חוזה הלוואה חוץ בנקאית בין מלווה ללווה טעון מסמך בכתב

 39. תקנות הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (סדרי דין), התשנ''ד-1994

 40. טרם הוכרע האם העדרו של הסכם בכתב שולל גם השבה של קרן ההלוואה

 41. טען שהבנק לא גילה לו כי הלווה נטל את ההלוואה לצורך כיסוי חוב קיים

 42. בקשה להעביר את הדיון לבית המשפט - סעיף 10 לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

 43. טענה כי הבנק לא העניק ללקוחותיו הפחתות מוגדלות בעמלת פרעון מוקדם של הלוואות משלימות

 44. תקנות הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (קביעת סכום לענין סעיף 15(ב)(1) לחוק), התשס''ז-2007

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון