הלוואה מיוחדת בחוק מימון מפלגות

הצעת חוק מימון מפלגות (הוראת שעה - הלוואה מיוחדת), התשס”א-2001

עקב הבחירות לכנסת הארבעה עשר, הבחירות לרשויות המקומיות והבחירות לכנסת החמש עשרה ותוצאותיהן נקלעו המפלגות ובכללן סיעות שהינן סיעות אם כמשמעו בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) התשנ"ג-1993, לקשיים תקציביים ופעילויותיהן השוטפות נפגעו ו/או עלולות להיפגע, עד כדי שיתוקן.

לפיכך, מוצע להגדיל את ערבות המדינה לסכום ההלוואה המופיע בחוק העיקרי, ואשר כבר נוצל, בסכום נוסף של 2,000,000 ₪, באותם התנאים המפורטים בחוק. הסדר זה איננו מטיל על המדינה הוצאה כספית נוספת ומאידך מסייע למפלגות להסדיר את החובות שנוצרו מפעילותן למימוש ההליכים הדמוקרטיים במדינה וברשויות המקומיות.
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' באדר בתשס"א - 5.3.2001


1.     (א)     סיעה תהא זכאית לערבות המדינה להלוואה שקיבלה מתאגיד בנקאי, ובלבד שההלוואה ניתנה לפני תום שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה, ושסכום ההלוואה לא יעלה על 2,175,000 שקלים חדשים לכל יחידת מימון שלה זכאית אותה סיעה, ושהתקופה להחזר ההלוואה לא תעלה על עשר שנים; ערבות המדינה תפחת מדי חודש בשיעור פרעון ההלוואה; לענין זה, "ערבות המדינה" - ערבות לפי חוק ערבויות מטעם המדינה, התשי"ח-1958, שתנאיה והבטחונות לפרעונה נקבעו ואושרו לפי החוק האמור.     
     (ב)     ההלוואה תיפרע בתשלומים חודשיים שווים שינוכו מתוך סכומי יחידת המימון שלהם זכאית אותה סיעה.     
     (ג)     ערבות המדינה להלוואה מותנית בכך שהסיעה תודיע ליושב ראש הכנסת כי כספי המימון לפי סעיף 2(ב) לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, בשיעור התשלום החודשי כפי שנקבע לפי סעיף קטן (ב), יועברו לתאגיד הבנקאי שנתן את ההלוואה.     
     (ד)     עלויות ערבות המדינה, אם היו כאלה, יחולו על הסיעה ורשאי יושב ראש הכנסת, לאחר ששר האוצר הודיע לו על שיעורן, לנכותן מכספי המימון שלהם זכאות אותה סיעה.     
     (ה)     חלו שינויים בהרכב הסיעות כאמור בסעיף 13 לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, תיחשב ההלוואה כאילו ניתנה לסיעות החדשות בהתאם למספר חבריהן החדש.      
2.     (א)     על אף הוראות סעיף 15 לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, תהא סיעה רשאית לשעבד ולהמחות את זכותה לסכום יחידת המימון שהיתוסף לפי סעיף 1; הוראה זו תעמוד בתוקפה עד לתום תקופת כהונתה של הכנסת החמש-עשרה.     
     (ב)     חובות שחבה סיעה לאוצר המדינה ערב תחילתו של חוק זה יוחזרו בלא יותר ממאה ועשרים תשלומים חודשיים שווים, שינוכו מכספי יחידת המימון שלה זכאית הסיעה, בשיעור יחסי קבוע מתוך סכום יחידת המימון.     
     (ג)     חלו שינויים בהרכב הסיעות, כאמור בסעיף 13 לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, תוחזר יתרת החובות לפי סעיף קטן (ב), על ידי הסיעות החדשות בהתאם למספר חבריהן החדש.     

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התיישנות הלוואה

 2. הלוואה בשוק האפור

 3. מס על רווח מהלוואה

 4. תביעה לפרעון הלוואה

 5. חוזה הלוואה חוץ בנקאית

 6. החזר הלוואה לאדם שנפטר

 7. עורך דין הלוואות

 8. תביעה להחזר הלוואה לחבר

 9. תביעה לתשלום חוב הלוואה

 10. התאבדות לאחר הלוואה מהבנק

 11. שקיפות הבנקים בהסכם הלוואה

 12. הלוואות לדיור לעולים חדשים

 13. הכחשת הלוואה שניתנה במזומן

 14. גרירת הלוואה של משרד השיכון

 15. הלוואה עם ריבית שנתית של 18%

 16. חוזה הלוואה בכתב בשוק האפור

 17. ניכוי ריבית על הלוואות דיור

 18. הלוואה חוץ בנקאית - פסק דין

 19. חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

 20. פקיעת הסכם הלוואה בעקבות מוות

 21. תשלום יתרת הלוואה בלתי מסולקת

 22. הלוואה מיוחדת בחוק מימון מפלגות

 23. החזר הלוואה ליורשים של אדם שנפטר

 24. תביעת אח נגד אחותו להחזר הלוואה

 25. תביעה נגד ערבים להלוואה של חברה

 26. חובת הגילוי של הבנק לגבי הלוואה

 27. החזר הלוואה מההורים לאחר גירושין

 28. אי החזרת הלוואת זכאות משרד השיכון

 29. הלוואות לזוגות צעירים לקניית דירה

 30. החזר הלוואה שניתנה במסגרת הסכם שבוטל

 31. חובת גילוי מיוחד של הבנק בהסכם הלוואה

 32. חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ"ג-1993

 33. החזרת הלוואה בעשרה תשלומים שינוכו מהשכר החודשי

 34. תביעה נגד ישראכרט לפצות עקב ביטול אישור הלוואה

 35. תביעה בגין הסכם הלוואה במהלך נסיעה משותפת לארה"ב

 36. תביעה להחזר יתרת הלוואה לעובד בחנות פלאפל שווארמה

 37. הסדר הבעלים לא החריג זכות לתבוע את השבת כספי ההלוואה

 38. חוזה הלוואה חוץ בנקאית בין מלווה ללווה טעון מסמך בכתב

 39. תקנות הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (סדרי דין), התשנ''ד-1994

 40. טרם הוכרע האם העדרו של הסכם בכתב שולל גם השבה של קרן ההלוואה

 41. טען שהבנק לא גילה לו כי הלווה נטל את ההלוואה לצורך כיסוי חוב קיים

 42. בקשה להעביר את הדיון לבית המשפט - סעיף 10 לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

 43. טענה כי הבנק לא העניק ללקוחותיו הפחתות מוגדלות בעמלת פרעון מוקדם של הלוואות משלימות

 44. תקנות הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (קביעת סכום לענין סעיף 15(ב)(1) לחוק), התשס''ז-2007

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון