הוספת תנאים לרשיון עסק

הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון - הוספת תנאים לרשיון), התשס”א-2001

לרשות הרישוי קיימת הסמכות להוסיף לרשיון עסק תנאים נוספים גם לאחר מועד קבלת הרשיון על מנת לעמוד בתנאים הנוספים ברשיון, צריך העסק להשקיע השקעות כבדות.
העובדה כי מועד קביעת התנאים ומהותם אינו ידוע, יוצר מצב בלתי נסבל בעסקים.

"התנאים הנוספים ברשיון עסק" הם כלי שיש להפעיל רק כאשר עולה הצורך לטפל בנושאים סביבתיים, שהחקיקה הקיימת אינה מכסה.

בפועל נעשה כיום בישראל שימוש מוגבר בכלי זה, לעיתים ללא הצדקה כאשר התוצאה היא יצירת מצבים של אי ודאות בסקטור העסקי שמביאים לנזקים כבדים.

במדינות רבות בעולם המערבי המצב שונה. מקובל לקבוע תנאים מסוג זה למשך תקופה של מספר שנים ידועות מראש.

לפיכך, מוצע לתקן את החוק ולקבוע כי נותן האישור יוכל לקבוע תנאים נוספים לרשיון עסק פעם בחמש שנים. עוד מוצע כי במקרים בהם יש צורך לקבוע תנאים נוספים בפרקי זמן קצרים מחמש שנים יותנה הדבר בהסכמת ראש הרשות המקומית - רשות הרישוי.
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ד' במרץ התשס"א - 28.3.2001

תיקון סעיף 7
     1.     בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, בסעיף 7 אחרי סעיף קטן (א) יבוא:     
          "(א1)     (1)     רשות הרישוי או נותן אישור לא יתנו תנאי נוסף ברשיון אלא אם חלפו חמש שנים מיום התניית התנאים שברשיון או מיום שהותנו תנאים נוספים קודמים;     
               (2)     על אף האמור בפסקה (1) רשאי ראש רשות הרישוי לקבוע תנאי נוסף אם הדבר דרוש כדי למנוע סכנה תכופה לשלום הציבור, בריאותו ובטיחותו."     


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורכי דין רישוי עסקים

 2. רשיון עסק להפעיל מלון

 3. הצבת כסאות בשטח ציבורי

 4. הוספת תנאים לרשיון עסק

 5. רשיון עסק קבלן כוח אדם

 6. עתירה לביטול רישיון עסק

 7. הפעלת פאב ללא רישיון עסק

 8. עורך דין להוצאת רישיון עסק

 9. הפעלת מזנון ללא רשיון עסק

 10. רישיון עסק לחניון בתל אביב

 11. רישיון עסק משרד ניהול הסעות

 12. חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968

 13. ביטול כתב אישום רישוי עסקים

 14. בקשה לרישיון עסק להפעלת חניון

 15. ביטול רישיון עסק אולם אירועים

 16. חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 3), תשל"ח-1977

 17. פיצוי בגין רשלנות עירייה בהוצאת רישיון עסק

 18. תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל''ז-1976

 19. תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), תשל''ה-1975

 20. צו סגירה למועדון בתל אביב עקב עבירות רישוי עסקים

 21. תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס''א-2000

 22. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995

 23. תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ''ג-1993

 24. האם מועדון בינגו חוקי - רישיון עסק למועדון בינגו

 25. תקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת), התשנ''ח-1998

 26. צו הסדרת הטיפול בחופי כנרת (רישוי עסקים), התש"ע-2010

 27. תקנות רישוי עסקים (תחנות מיון לביצי מאכל), התשנ''ה-1994

 28. צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), התשנ"ח-1998

 29. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים בתחנות דלק), תש''ל-1969

 30. תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ''א-1990

 31. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר), תשל"ד-1974

 32. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ''ג-1983

 33. תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים), התשס''ג-2003

 34. תקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים) התשמ''א-1981

 35. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), התשס''ט-2009

 36. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), התשנ''ד-1994

 37. עיכוב במתן רישיון עסק בשל אי המצאת מכתב התחייבות שהמכון לא יפתח בשבת

 38. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה), התשנ''ט-1999

 39. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון), תשל''ב-1972

 40. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש), תשל''ו-1975

 41. תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס''ו-2006

 42. עתירה נגד החלטה להתנות מתן רישיון עסק בקומת הקרקע בקבלת היתר לשימוש חורג

 43. תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם), תשל''ב-1971

 44. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף אדם), התשנ''ג-1992

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון