הגדרת ילד בחוק משפחות חד הוריות

הצעת חוק משפחות חד-הוריות (תיקון - הגדרת ילד), התשס”ב-2001

הגדרת ילד בחוק משפחות חד-הוריות כמי שטרם מלאו לו 18, יוצרת בעיה מיוחדת למשפחות חד-הוריות, שראשיהן מחויבים להמשיך לכלכל את ילדיהן עד סיום הלימודים (לעתים לאחר שמלאו לילדים אלה 18 שנה), ואח"כ עד תום השירות הצבאי והלאומי.

מוצע לשנות את גיל תחולת החוק עד לגיל 21, כפי שכבר נעשה בתחומים נקודתיים (מזונות, קצבאות ילדים).




הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב בחשון התשס"ב-29.10.2001

תיקון סעיף 1
     1.     בחוק משפחות חד-הוריות, התשנ"ב - 1992, בסעיף 1, במקום ההגדרה "ילד", יבוא -     
          ""ילד" - ילד שטרם מלאו לו 21 שנה, לרבות ילד חורג, ילד מאומץ ולמעט נער ונערה נשואים."     






לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נטישת ילד

 2. הזנת ילדים

 3. קבלת ילדים למעון

 4. כיבוד זכויות הילד

 5. החזרת ילדים חטופים

 6. הצעת חוק זכויות הילד

 7. חוק החזרת ילדים חטופים

 8. היתר יציאה לחו''ל לקטינים

 9. ניכוי הוצאות טיפול בילדים

 10. תביעת אישה וילדים נגד האב

 11. השארת ילד ללא השגחה בקייטנה

 12. אי הבאת ילדים לביקור אצל האב

 13. הקלות במס משפחות מרובות ילדים

 14. מסגרות חוץ ביתיות לילדים נזקקים

 15. הגדרת ילד בחוק משפחות חד הוריות

 16. הגדרת ילד בחוק הפיקוח על מעונות

 17. הטבות מס לילדים עם צרכים מיוחדים

 18. תקנות מס הכנסה (זיכוי בשל ילד), התש''ן-1990

 19. תקנות הפיקוח על מעונות (הודעה על החזקת ילד), תשכ''ה-1965

 20. תקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת ילדים במעון-יום), תשכ''ח-1968

 21. חוק לציון מידע בדבר השפעת חקיקה על זכויות הילד, התשס"ב-2002

 22. תקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת ילדים במעון רגיל), תשכ''ו-1965

 23. תקנות מעונות יום שיקומיים (כללים להכרה במכון להתפתחות הילד) התש''ע-2009

 24. תקנות הפיקוח על מעונות (תקן עובדי מעונות לילדים והכשרתם ותנאי כשירותם של מנהלי מעונות לילדים), תשל''ז-1977

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון