הגדרת אזור פיתוח

הצעת חוק ערי ואזורי פיתוח (תיקון - הגדרת עיר או אזור פיתוח), התשס”א-2001

בחוק ערי ואזורי פיתוח חלו במשך השנים עיוותים רבים.

ישובים "מקורבים לצלחת" הוכנסו לתחולת החוק ללא סיבות סוציו-אקונומיות, ולעומתם ישובים חסרי קשרים במקומות הנכונים לא הוכנסו לתחולת החוק על אף מצבם הכלכלי הקשה.

כך הגענו למצב שבאזורי הפיתוח המצב הכלכלי טוב יותר מאשר במצב הכלכלי הממוצע במדינה.

כך לדוגמא על פי נתוני הביטוח הלאומי בעוד 26% מהילדים בארץ חיו בשנת 1999 מתחת
לקו העוני באזורי הפיתוח היה שיעורם רק 18.5% .

מוצע להכניס לתחולת החוק את כל הישובים בהן עולה רמת האבטלה על 10%.


הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' בסיון התשס"א-11.6.2001

הוספת סעיף 3 (ז)
     1.     בחוק ערי ואזורי פיתוח, התשמ"ח-1988, בסעיף 3, בסופו יבוא:      
          "(ז)     על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ה), כל ישוב שבמשך חודשיים לפחות בשנת תקציב, היה שיעור דורשי העבודה בו מעל 10% לפי נתוני שרות התעסוקה - יסווג בקבוצה א'."     
                    

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת אזור פיתוח

 2. היטל פיתוח מסילות ברזל

 3. החזר עלויות עבודות פיתוח

 4. תביעה לתשלום הוצאות פיתוח

 5. הצעת חוק ערי ואזורי פיתוח

 6. פיתוח יישובים ערביים בנגב

 7. אגרת עבודות פיתוח ציבוריות

 8. תשלום יתר בגין הוצאות פיתוח

 9. הצעת חוק לפיתוח הנגב והגליל

 10. האם שווי עסקה כולל דמי פיתוח

 11. חוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-1991

 12. חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג-1993

 13. קביעת עיר פיתוח לפי מצב כלכלי חברתי

 14. חוק רשות פיתוח (העברת נכסים), תש"י-1950

 15. התנגדות להיתר בנייה לפיתוח טיילת בחוף הים

 16. התנגדויות למפלס הכניסה הקובע ופיתוח במקרקעין

 17. הסכם לבצע עבודות עפר ופיתוח לפי תוכנית אדריכלית

 18. עם סיום בניית הבית לא הסתיימו עבודות הפיתוח והתשתית

 19. הודעה על החלטה 795 בדבר העברת זכויות במהלך הסכם פיתוח

 20. רכישת בעלות בחלקה בהתאם להסכם פיצוים שנערך עם רשות הפיתוח

 21. תקנות מס הכנסה (ישובי פיתוח) (הארכת מועדים), התש''ן-1990

 22. חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), תשי"א-1951

 23. תקנות מס הכנסה (ניכויים בשל דמי לינה או שכירת דירה באיזור פיתוח), תשל''ז-1977

 24. תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות בשטחי התישבות חדשה ובשטחי פיתוח), תשל''ו-1975

 25. הודעה על החלטה בדבר תשלום פיצויים לבדואים בנגב בשל פינוי קרקע שהם מחזיקים, הנדרשת לצרכי פיתוח

 26. תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות בשטחי התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח) (הוראת שעה), התשנ''ד-1994

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון