דו"ח פעילות מח"ש

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (חובת הגשת דין וחשבון על פעילות המחלקה
לחקירת שוטרים), התשס"א-2001

מוצע לתקן את פקודת המשטרה לשם פיקוח פרלמנטרי נאות על המחלקה לחקירת שוטרים (מח"ש), החיוני לחיזוק אמון הציבור במשטרה.

כיום המחלקה לחקירת שוטרים לא מחוייבת להגיש דין וחשבון על פעולותיה, פירוט התלונות שהתקבלו נגד שוטרים ועל אופן הטיפול באותן תלונות.המצב הנוכחי פותח פתח להתנהגות שרירותית ופסולה מצד שוטרים, דבר שעלול לפגוע בזכויות אדם בסיסיות.


לפי הצעת החוק, יגיש שר המשפטים, הממונה על מח"ש, לוועדת הפנים של הכנסת - לפחות פעמיים בשנה - דו"ח המפרט את פעילות מח"ש, פירוט כל התלונות שהתקבלו נגד שוטרים ואופן הטיפול בהן.

מוצע לתת לוועדת הפנים את הסמכות לדרוש משר המשפטים הגשת דין וחשבון, בכל זמן שיראה לה. שקיפות מירבית של ממצאי ופעילות מח"ש היא חלק בלתי נפרד מזכותו של הציבור לדעת, זכות שאין לערער עליה בחברה חופשית ודמוקרטית.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת החמש עשרה ומספרה פ/437.הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בתמוז התשס"א - 16.7.2001

1.     בפקודת המשטרה [נוסח משולב] התשל"א-1971, אחרי סעיף 94א יבוא:      
94ב.     (א)     שר המשפטים יגיש לועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת (להלן - הועדה) דין וחשבון על פעילות המחלקה לחקירות שוטרים לפי דרישת הועדה ולפחות פעמיים בשנה עם פתיחתו של כל כנס;     
          הדין וחשבון יכלול בין היתר -      
          (1)      פרוט לגבי מספר התלונות שהוגשו נגד שוטרים;     
          (2)     אופן הטיפול בתלונות;     
          (3)     סקירה על פעילות המחלקה במהלך התקופה שבין דו"ח לדו"ח;     
          (4)     הצעדים שננקטו באותם מקרים שהתלונות נמצאו מוצדקות.     
               (ב)     הועדה תדון בממצאי הדו"ח תוך 45 ימים מהגשתו.      

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בריחה מהמשטרה

 2. דו"ח פעילות מח"ש

 3. חיפוש משטרתי בבית

 4. בריחה ממשמורת חוקית

 5. חריגה מתפקיד במשטרה

 6. בריחה מבדיקה משטרתית

 7. ניסיון להימלט מהמשטרה

 8. הדחה על ידי סוכן משטרתי

 9. תביעה נגד משטרת התנועה

 10. הבטחות לפני גיוס למשטרה

 11. מסירת פרטים כוזבים למשטרה

 12. אי עצירה בצד בהוראת המשטרה

 13. סיכון חיי אדם על ידי המשטרה

 14. החזרת חפץ שנתפס ע''י המשטרה

 15. ירי כדורי גומי לפיזור הפגנה

 16. טרשת עורקים עקב שירות במשטרה

 17. כיב תריסריון עקב שירות במשטרה

 18. החזרת רכוש שנתפס בחיפוש משטרתי

 19. מסירת פרטים אישיים שקריים למשטרה

 20. הכרה בכאבי ראש כתוצאה משירות במשטרה

 21. החזרת כסף מזומן שנתפס בחיפוש משטרתי

 22. בקשה להחזרת כסף מזומן שנלקח ע''י המשטרה

 23. התייעצות עם עורך דין בחקירה באזהרה במשטרה

 24. מקור הסמכות לחלט ולעקל כספים ורכוש על ידי המשטרה

 25. התקבלה תביעה למחדל של המשטרה להודיע להורי קטין על מעצרו

 26. תקנות זכויות נפגעי עבירה (אחראים במשטרת ישראל), התשס''ט-2009

 27. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התש"ס‏-2000

 28. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשנ"ג-1993

 29. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשנ"ב-1992

 30. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנות משטרה), תשל"ו-1976

 31. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ו‏-2006

 32. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"א‏-2001

 33. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ב‏-2002

 34. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ב‏-2001

 35. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ג‏-2003

 36. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), התשס"ד‏-2004

 37. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנות משטרה), התשס"ה‏-2005

 38. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנות משטרה), התשס"ז‏-2006

 39. תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה), התשס''ט-2009

 40. צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנות משטרה) (הוראת שעה), התשס"ד‏-2003

 41. תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי משטרת ישראל), התשנ''ח-1998

 42. תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (הרשעות ועונשים לפי פקודת המשטרה שאינם פרטי רישום), התשמ''ד-1983

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון