ביטוח חיים למשרתים במילואים

הצעת חוק ביטוח חיים לחייל בשרות מילואים (תיקוני חקיקה), התשס”א-2001

מטרתו של חוק זה היא למנוע קיפוחם של חיילי מילואים, הנפגעים ונהרגים חלילה, בעת שרות המילואים. אדם שכל חייו הפריש לפוליסת ביטוח החיים שלו מידי חודש, מן הראוי כי אם נפגע במהלך שרות המילואים, לא תימנע זכות שאריו לקבל את התגמולים כפי שהיו מגיעים לו אילו היה נהרג שלא במהלך שרות מילואים.
על פי המצב הקיים היום, פגיעה של חייל בזמן שרות מילואים מזכה אותו בסכום אחיד מכח תקנות משרד הביטחון. יש בכך משום פגיעה עצומה במי שאילולא הפגיעה במהלך שרות המילואים, היה זכאי, במקרה מוות, לתגמולים גבוהים יותר.
לצערנו בימים אלה של מהומות דמים חוק זה רלוונטי ואקטואלי מאוד.הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' בטבת התשס"א - 1.1.2001

 1.      בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, בסעיף 377, המילים "להוציא אנשים בשירות מילואים" - יימחקו.      
 2.      בחוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, אחרי סעיף 33א יבוא:     

           33ב.     על אף האמור בכל דין, אדם אשר ביטח עצמו בביטוח חיים, כמשמעותו בחוק חוזה ביטוח, התשמ"א-1981, ואשר שירת בשירות מילואים לפי חוק זה, יהיה זכאי, בנוסף לכל תגמול אחר, לתגמולי הביטוח אשר היו מגיעים לו אילו מקרה הביטוח לא ארע בשירות המילואים."      
3.     שר הביטחון יתקין תקנות לפי סעיף 33ב לחוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, בתוך __ ימים ממועד תחילתו של חוק זה.     

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עיקול ביטוח חיים

 2. ביטוח חיים סרטן

 3. משכנתא בלי ביטוח חיים

 4. מצג שווא בביטוח חיים

 5. משכנתא בלי ביטוח חיים

 6. הסתרת מחלות בביטוח חיים

 7. הסתרת מידע בהצהרת בריאות

 8. ביטוח חיים סרטן הכבד

 9. החזר תשלום על ביטוח חיים

 10. ביטוח חיים - ניתוח מעקפים

 11. ביטוח חיים בחברת ביטוח זרה

 12. עורך דין שמבין בביטוח חיים

 13. ביטוח חיים למשרתים במילואים

 14. ביטוח חיים משכנתא - התאבדות

 15. שלילת רישיון סוכן ביטוח חיים

 16. רשלנות בנק - אי עריכת ביטוח חיים

 17. גמירת דעת להתקשר בחוזה ביטוח חיים

 18. תביעה למתן תוקף לפוליסת ביטוח חיים

 19. סכסוך בין מוטבים בפוליסת ביטוח חיים

 20. האם חובה לעשות ביטוח חיים למשכנתא ?

 21. אי ידיעה על קיומה של פוליסת ביטוח חיים

 22. זכויות שוות לבני זוג בקופת גמל וביטוח חיים

 23. תקנות הפיקוח על עסקי-ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התשנ''ג-1993

 24. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי הצמדה בחוזה לביטוח חיים), התשמ''ב-1982

 25. תקנות מס הכנסה (הארכת תקופת התשלום לקופת גמל ולביטוח חיים) (הוראת שעה), התשס''ט-2009

 26. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי הפרדת חשבונות ונכסים של מבטח ביטוח חיים), התשמ''ד-1984

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון