איחוד שידורי הטלוויזיה המסחריים
איחוד שידורי הטלוויזיה המסחריים

הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון - איחוד המועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין ומועצת הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו), התשס”ב-2001

הסדרת שידורי הטלוויזיה המסחריים מסורה כיום בידי שני גופים נפרדים: המועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין, ומועצת הרשות השניה.

כבר בדו"ח הוועדה להרחבה וארגון מחדש של מערך השידורים בישראל ("ועדת פלד"), משנת 1997, נקבע כי יש להקים רשות תקשורת מאוחדת שתרכז תחת קורת גג אחת את הסדרת השידורים לציבור. המלצות ועדת פלד אומצו במלואן על ידי ממשלת ישראל, ומאז ננקטת מדיניות ההולכת במתווה ועדת פלד (בין השאר מוקמים בימים אלה ערוץ טלוויזיה מסחרי נוסף, וערוצי שידור יעודיים, כפי שהמליצה הוועדה).

שר התקשורת מינה לאחרונה ועדה שתפקידה להמליץ על הדרך למיזוגן של שתי המועצות דלעיל, ולאיחוד הגופים העוסקים בהסדרת שוק השידורים המסחריים.

הוועדה קרובה לסיום עבודתה, שבמסגרתה היא עומדת להגיש המלצות תמציתיות בכתב, וכן נוסח הצעת חוק, לשר ולוועדת הכלכלה של הכנסת.

במקביל לעבודתה של הוועדה, הגישה הממשלה הצעת חוק משלה, במסגרת הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס"ב2001-.

הצעת חוק זו כבר נתקבלה בכנסת בקריאה ראשונה, במסגרת הצעת חוק ההסדרים כולו. ברם, הצעה זו איננה משקפת את עמדתה של הוועדה המקצועית שמינה לשם כך שר התקשורת.

ההצעה המוגשת בזאת משקפת את עמדתה של הוועדה המקצועית, הגם שאיננה מבטאת בדיוק מוחלט את עמדותיה הסופיות בכל עניין שנדון בפניה.

ההצעה נערכה במתכונת תיקון לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990-, ותיקון עקיף ומצומצם יותר בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

לוז ההצעה - הקמת מועצה ציבורית אשר תעמוד בראש הרשות לשידורים מסחריים, שתקבל לידיה את סמכויותיהן של שתי המועצות הקיימות היום, והאחדת ההסדרה של תחום השידורים המסחריים תחת קורת גג אחת, כהמלצת ועדת פלד.

על פי ההצעה, יחולו שינויים מסויימים גם במידת הפיקוח של הרשות המאוחדת על תכני השידורים, לעומת המצב כיום, במסגרת שתי המועצות הקיימות. בעניין זה, מאחר שהוועדה שמינה שר התקשורת בחרה שלא להגיע להכרעה, אלא להביא בפני השר, ובפני הכנסת, שתי אפשרויות, משתקף הדבר גם בשני נוסחים חלופיים המובאים בהצעה בשני מקומות. זאת כדי שבמהלך הדיונים בכנסת, ייקבע נוסח סופי.

ההצעה מפרטת גם הוראות מעבר, שלפיהן ייכנס החוק המוצע לתוקף באופן מדורג: תחילה ימונו חברי המועצה החדשה והיושב ראש, על פי המנגנון הקבוע בחוק המוצע, ועם השלמת הליך מינויים ייכנס לתוקף החוק המוצע במלואו, ואז תפוזרנה שתי המועצות המכהנות כיום.

הצעת חוק זהה של ח"כ לנגנטל הונחה על שולחן הכנסת ביום י"ח בכסלו התשס"ב - 3.12.2001.
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשס"ב - 10.12.2001

1.     (1)     חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן - החוק העיקרי) ייקרא "חוק הרשות לשידורי טלוויזיה ורדיו מסחריים, התש"ן-1990";      
     (2)     בחוק העיקרי, בסעיף 1 -      
          (א)     בהגדרה "הרשות" במקום "השניה לטלוויזיה ורדיו" יבוא "לשידורי טלוויזיה ורדיו מסחריים";     
          (ב)     אחרי ההגדרה "בעל זכיון" יבוא:     
               "בעל רישיון" - בעל רשיון לשידורים ובעל זכיון כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים)";     
          (ג)     אחרי ההגדרה "שידורים" יבוא:     
               "שידורים מסחריים" - שידורים לפי חוק זה ושידורים כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים)";      
     (3)     בסעיף 2 לחוק העיקרי -     
          במקום "הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו" יבוא "הרשות לשידורי טלוויזיה ורדיו מסחריים";      
     (4)     בסעיף 5 לחוק העיקרי -      
          (א)     במקום סעיף קטן (א) יבוא:     
               "(א)     תפקידיה של הרשות יהיו הפצת שידורי טלוויזיה, הסדרת שידורים מסחריים ופיקוח עליהם, בהתאם לסמכויותיה בחוק זה ובחוק התקשורת (בזק ושידורים), מתן רשיונות לשידורים בהתאם לסמכותה בחוק התקשורת (בזק ושידורים) ומתן זיכיונות בהתאם לסמכותה בחוק זה.";      
          (ב)     בסעיף קטן (ב) -      
               (1)     בפסקה (5), לאחר "שידורים" יבוא "מסחריים";     
               (2)     בפסקה (8), לאחר "שידורים" יבוא "מסחריים";     
               (3)     בפסקה (9), לאחר "שידורים" יבוא "מסחריים";     
               (4)     בפסקה (10), במקום "אסורים לפי חוק זה" יבוא "מסחריים אסורים"; אחרי "זכיון" יבוא "או רשיון";     
               (5)     אחרי פסקת משנה (10) יבוא :     
                    "(11)     לקיום משדרים קהילתיים."      
     (5)     בסעיף 6 לחוק העיקרי -      
          (א)     אחרי "השידורים" יבוא "המסחריים".     
          (ב)     במקום "באמצעות בעלי זיכיונות" יבוא "על ידי בעלי הזיכיונות או בעלי הרשיונות";      
     (6)     בסעיף 7 לחוק העיקרי -      
          (א)     במקום סעיף קטן (א) יבוא:     
               "(א)     מועצת הרשות תמנה אחד עשר חברים, אשר ימונו על ידי הממשלה.     
               (א1)     שישה מחברי המועצה ובהם יושב ראש המועצה, ימונו לפי המלצת השר לאחר שהתייעץ עם ארגוני סופרים, עיתונאים, מורים ואמנים, מוסדות להשכלה גבוהה, האקדמיה ללשון העברית, וארגונים צרכניים, ועם גופים ציבוריים וקהילתיים אחרים המשקפים לדעת השר מגוון קבוצות אוכלוסייה בציבור.     
               (א2)     חמישה מחברי המועצה ימונו לפי המלצת ועדה ציבורית בוחרת, שתמונה על ידי הממשלה לפי המלצת השר ואשר הרכבה הוא כאמור בסעיף קטן (א3); הוועדה הבוחרת תפנה לציבור באמצעות פרסום בקשה לקבלת הצעות למועמדים מקרב הציבור.     
               (א3)     אלה הם חברי הוועדה הבוחרת:     
                    (1)     מי שכיהן כשופט, ואשר ימונה בהמלצת שר המשפטים, ויכהן כיושב ראש הוועדה;     
                    (2)     שלושה נציגי ציבור בעלי ניסיון בתחום השידורים, העיתונות או התרבות;     
                    (3)     מנהל כללי של משרד ממשלתי.      
               (א4)     תקופת כהונתו של חבר בוועדה הבוחרת תהיה ארבע שנים; חבר ועדה שתמה תקופת כהונתו יכול שימונה לתקופת כהונה נוספת אחת בלבד ברציפות.     
               (א5)     חבר מועצה שתמה תקופת כהונתו או שפקעה מכל סיבה שהיא, ימונה לו מחליף בהתאם להוראות סעיף זה".      
          (ב)     בסעיף קטן (ב), אחרי המילה "תרבותי" יבוא "כלכלי, ניהולי או משפטי" ואחרי המילה "הולם" יבוא "ואשר להם".      
     (7)     בסעיף 8 לחוק העיקרי, במקום סעיפים קטנים (א) עד (ג), יבוא:     
          "(א)     יושב ראש המועצה ימונה לתקופת כהונה יחידה בת חמש שנים.     
          (ב)     תקופת כהונתו של חבר מועצה תהא שלוש שנים, אלא שמתוך הממונים לראשונה, ימונו שלושה מבין החברים שהומלצו על ידי השר ושניים מבין החברים שהומלצו על ידי הוועדה הבוחרת לתקופה של שנתיים בלבד.     
          (ג)     חבר מועצה שתמה תקופת כהונתו יכול שימונה לתקופת כהונה נוספת אחת בלבד ברציפות".      
     (8)     בסעיף 10 לחוק העיקרי בסעיף קטן (א), במקום המילה "כהונתה" יבוא "כהונתו";      
     (9)     בסעיף 11 לחוק העיקרי -      
          (א)     בסעיף קטן (א), המילים "ליתרת תקופת כהונתה של המועצה" - יימחקו;     
          (ב)     סעיף קטן (ב) - בטל;      
     (10)     בסעיף 12 לחוק העיקרי במקום סעיף קטן (ג) יבוא:     
          "(ג)     נבצר מחבר המועצה למלא את תפקידו במשך תקופה העולה על שלושה חודשים, וכן מי שהושעה לפי סעיף 10(ה), תמנה לו הממשלה ממלא מקום לפי המלצת השר או הוועדה הבוחרת, לפי העניין, כאמור בסעיף 7.";      
     (11)     בסעיף 15 לחוק העיקרי -      
          (א)     במקום סעיף קטן (ב) יבוא:     
               "(ב)     על אף האמור בסעיף קטן (א) זכאי יושב ראש המועצה לשכר בשיעור השווה לשכרו של מנהל כללי של משרד ממשלתי ובמהלך כהונתו יהא עובד הרשות, על אף האמור בסעיף 9(א)(3)";     
          (ב)     אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:     
               "(ג)     על אף האמור בסעיף קטן (א), זכאי יושב ראש ועדת משנה שהוקמה לפי סעיף 18 לקבל גמול בעד הזמן שיקדיש למילוי תפקידו, בנוסף לגמול הקבוע בסעיף קטן (א), בשיעור שיקבע השר בתקנות, בהתייעצות עם שר האוצר";      
     (12)     בסעיף 16 לחוק העיקרי, סעיף קטן (ד) - בטל;      
     (13)     אחרי סעיף 17 לחוק העיקרי יבוא:     
          "יושב ראש המועצה     17א.     (א)     לצורך ביצוע תפקידיה, רשאית המועצה לאצול מסמכויותיה, ליושב ראש ולשני חברי מועצה נוספים שתקבע, למעט סמכויות אלה: קביעת כללים, מינוי המנהל ופיטוריו, אישור תקציב הרשות, אישור דינים וחשבונות כספיים, מתן רשיונות וזיכיונות, אישור ערוץ או ביטולו וסמכויות הנוגעות להפקות מקור.     
                    (ב)     יושב ראש המועצה יחתום בשם המועצה על כללים שקבעה, רשיונות וזיכיונות שנתנה והחלטות שקיבלה";      
     (14)     בסעיף 23 לחוק העיקרי -      
          (א)     בפסקה (2), המילים "באופן שוטף" תימחקנה, ובמקום המילים "בידי בעלי הזיכיונות" יבוא "המסחריים בידי בעלי הרשיונות ובידי בעלי הזיכיונות";     
          (ב)     פסקה (4) - בטלה;     
          (ג)     במקום פסקה (5) יבוא:     
               גרסה ראשונה     
               "(5)     תאשר משדרים עונתיים לפי סוגיהם ולפי ענייניהם, וכן משדרים יחידים שהמועצה סבורה כי הם בעלי משמעות מהותית ללוח התכניות, לפי הצעה שהגיש לה היושב ראש";      
               גרסה שניה     
               "(5)     תדון מעת לעת בלוחות משדרים של בעלי זיכיונות ותבחן עמידתם בהוראות הדין";     
          (ד)     אחרי פסקה (10) יבוא:     
               "(11)     תיתן רשיונות בהתאם לסמכותה לפי חוק התקשורת וזיכיונות בהתאם לסמכותה לפי חוק זה;     
                (12)     תטיל עיצומים כספיים בהתאם לסמכותה בחוק התקשורת";     

          (15)      לפסקה 15 שתי גרסאות:     
               גרסה ראשונה:      
               (15)     בסעיף 24 (א)לחוק העיקרי-      
                    (א)     אחרי המלה "בתוספת" יבוא "תחליט על מדיניות ותקבע כללים ליישומה"; אחרי המלה: "לשידורים" יבוא: "מסחריים" ואחרי המלים: "חוק זה" יבוא: "או חוק התקשורת לפי העניין";     
                    (ב)     פסקה (5) - בטלה;     
                    (ג)     בפסקה (6) - אחרי המילים "חוק זה" יבוא "ולפי חוק התקשורת";      
                    (ד)     בפסקה (10) - אחרי המלים "בעל זיכיון" יבואו המילים "או בעל רשיון";     
                    (ה)     אחרי פסקה (12) יבוא:     
                         "(13)     עידוד הפקות מקוריות - מקומיות של תוכניות;     
                          (14)     פיקוח על ביצוע השידורים המסחריים הניתנים בידי בעלי רשיונות לשידורים ובעלי זיכיונות, בשים לב לסוגי המשדרים והיקפם;     
                          (15)     תנאים והגבלות בדבר בלעדיות בתוכן שידורים מסחריים;     
                          (16)     אתיקה בשידורים המסחריים והגנת הצרכן בעניינים שבתחומה של הרשות.";      
               גרסה שניה      
               (15)     בסעיף 24(א) לחוק העיקרי -     
                    (א)     אחרי המלה "בתוספת" יבוא "תחליט על מדיניות ותקבע כללים ליישומה"; אחרי המלה: "לשידורים" יבוא "מסחריים"; ואחרי המלים: "חוק זה" יבוא "או חוק התקשורת לפי העניין";     
                    (ב)     בפסקה (1) - המלים "נושאיהם, תוכניהם"- תימחקנה;      
                    (ג)     במקום פסקה (4) יבוא:     
                         (4)     "הדרכים להבטחת עמידת בעלי רשיונות לשידורים ובעלי זיכיונות במחויבויותיהם, ולרבות הטלת עיצומים כספיים כאמור בסעיף 23(12)";      
                    (ד)     פסקה (5) בטלה;     
                    (ה)     בפסקה (6) - אחרי המלים "חוק זה" יבוא "ולפי חוק התקשורת";     
                    (ו)     בפסקה (10) - אחרי המלים "בעל זיכיון" יבוא "או בעל רשיון";     
                    (ז)     אחרי פסקה (12) יבוא:      
                         "(13)     עידוד הפקות מקוריות-מקומיות של תוכניות;     
                         (14)      פיקוח על ביצוע השידורים המסחריים הניתנים בידי בעלי רשיונות לשידורים ובעלי זיכיונות, בשים לב לסוגי המשדרים והיקפם;     
                         (15)     תנאים והגבלות בדבר בלעדיות בתוכן שידורים מסחריים;      
                         (16)     אתיקה בשידורים המסחריים והגנת הצרכן בעניינים שבתחומה של הרשות";      
               (16)     אחרי סעיף 24 לחוק העיקרי יבוא:     
                    "שידורים בנושאים בעלי חשיבות ציבורית     24א.     המועצה רשאית להורות לבעל זכיון או רשיון להפיק ולשדר משדרים, ברמה ובאיכות הולמים, בנושאים שלדעתה יש בהם חשיבות ציבורית, ורשאית היא ליתן הוראות לעניין מועד שידורם, ובלבד שפרק הזמן לשידור משדרים אלו לא יעלה על שני אחוזים מכלל יחידות השידור של אותו בעל זיכיון או בעל רשיון בשנה, וכן שעלותם השנתית לא תעלה על ששה אחוזים מתקציב סוגה עילית של אותו בעל זיכיון בשנה שקדמה לכך; החליטה הרשות להורות כאמור, תודיע על כך לבעל הזיכיון הנוגע בדבר זמן סביר מראש.";      
               (17)     במקום סעיף 25 לחוק העיקרי יבוא:     
                    "המנהל הכללי     25.     (א)     המועצה, ברוב חבריה, תמנה את המנהל, על פי המלצת יושב ראש המועצה.     
                              (ב)     המועצה, בישיבה מיוחדת שכונסה לצורך זה, ברוב חבריה, ובהתאם להמלצת יושב ראש המועצה, רשאית להחליף את המנהל במנהל חדש שימונה כאמור בסעיף קטן (א).";      
               (18)     סעיף 26 לחוק העיקרי - בטל;      
               (19)     בסעיף 28 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (א) יבוא:      
                    "(א)     המנהל אחראי לניהול השוטף של ענייני הרשות ויסייע בידי המועצה במילוי תפקידיה.";      
               (20)     בסעיף 40 לחוק העיקרי -     
                    (א)     במקום סעיף קטן (א) יבוא:      
                         "(א)     תוקם ועדת מכרזים לשידורי טלוויזיה ורדיו שחבריה הם: יושב ראש המועצה, שלושה מחברי המועצה שבחרה המועצה, ושלושה מעובדי הרשות שביניהם המנהל הכללי והיועץ המשפטי של הרשות";     
                         (ב)     בסעיף קטן (ב) המלים "כאמור בסעיף 17(ג)" - תימחקנה;      
                         (ג)     סעיף קטן (ג) - בטל;      
               (21)     סעיף 48 לחוק העיקרי - בטל;      
               (22)     בסעיף 49 לחוק העיקרי -     
                    (א)     בסעיף קטן (א) במקום המילה "הרשות" יבוא "המועצה";      
                    (ב)     בסעיף קטן (ב), במקום המילים "סעיף 48" יבוא "סעיף 24א" ובמקום המלים "בסעיף 48(א)" יבוא "בסעיף 24א";      
               (23)     בסעיף 50 לחוק העיקרי, במקום המלה "הרשות" יבוא: "המועצה";      
               (24)     בסעיף 67 לחוק העיקרי -      
                    (א)     בסעיף קטן (א), אחרי המילה "הרשות" יבוא "שהם נציגי ציבור שאינם עובדי הרשות או חברים במועצה";     
                    (ב)     בסעיף קטן (ב), המלים "של ערוץ 2" תימחקנה, ובמקום המלים "מנהל הרשות" יבוא "אחד מנציגי הציבור שתקבע המועצה";      
                    (ג)     סעיף קטן (ג) - בטל;      
               (25)     סעיף 69 לחוק העיקרי - בטל;      
               (26)     אחרי סעיף 88 לחוק העיקרי יבוא:     
                    "תשדיר פרסומת בניגוד להוראות     88א.     (א)     מצאה הרשות כי תשדיר פרסומת אינו עומד בהוראות חוק זה, או בכללים שנקבעו על פיו, רשאית היא להורות לבעל זיכיון להפסיק שידורו.      
                              (ב)     בעל זיכיון הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרשות רשאי לערור עליה בפני המועצה בתוך חמישה עשר יום מיום קבלתה; המועצה תדון ותחליט בערר.";      
               (27)     במקום סעיף 89 לחוק העיקרי יבוא:     
                    "אישור מוקדם     89.     בעל זיכיון, או מפרסם רשאים להגיש תשדיר פרסומת לאישורה המוקדם של הרשות, הכל בהתאם לכללים שתקבע המועצה";      
               (28)     בסעיף 93(א) לחוק העיקרי, אחרי המלים "ועדה מועדותיה" יבוא "או ועדת המכרזים";      
               (29)     בסעיף 101, המלים "לרבות התפעול השוטף של חברת החדשות" - תימחקנה;      
               (30)      בסעיף 111 (ב), במקום פסקה (2) יבוא:     
                    "(2)     שני נציגים שמינה השר לפי המלצת המועצה;".      
2.     בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן - חוק התקשורת) -     
     (1)     בסעיף 1 לחוק התקשורת אחרי ההגדרה "הפקודה" יבוא:     
          "המועצה" - מועצת הרשות;     
          "הרשות"- הרשות לשידורי טלוויזיה ורדיו מסחריים שהוקמה לפי חוק הרשות לשידורי טלוויזיה ורדיו מסחריים, התש"ן- 1990 (להלן- חוק הרשות לשידורי טלוויזיה ורדיו מסחריים);";      
     (2)     בסעיף 6א, לחוק התקשורת ההגדרה "המועצה" - תימחק.     
     (3)     בסימן ב' לפרק ב'1 -     
          (א)     במקום כותרת הסימן יבוא "הפקות מקומיות";     
          (ב)     בסעיפים 6ב, 6ג, 6ד, 6ה, 6ו, ו-6ו1 לחוק התקשורת- בטלים.     
     (4)     בסעיף 6מג לחוק התקשורת, ההגדרה "המועצה" - תימחק;     
     (5)     בסעיף 37א לחוק התקשורת, ההגדרה "המועצה" ו"יושב ראש המועצה" - יימחקו;      
3.     (א)     תחילתם של סעיפים 7 ו-8 לחוק העיקרי כנוסחם בסעיף ב-(6) ו-(7) בחוק זה ביום פרסומו של חוק זה.     
     (ב)     מונה יושב ראש המועצה - יחול סעיף 15(ב) ו-(2) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2(11) לחוק זה מיום מינויו, ורשאי השר ליתן הוראות למועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין ולמועצת הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, בדבר ההכנות הדרושות לאיחודן על פי חוק זה, וזאת עד למועד תחילתן של יתר הוראות חוק זה.     
     (ג)     תחילתן של יתר הוראות חוק זה - 90 יום מיום מינויים של חברי המועצה ויושב ראש המועצה, על פי הוראות חוק זה.      
     (ד)     ועדה בוחרת, כמשמעה בחוק זה, תמונה תוך 90 יום מיום פרסומו של חוק זה.      
     (ה)     מינוי יושב ראש המועצה וחברי המועצה, על פי המלצת השר או הוועדה הבוחרת, לפי העניין, יושלם לא יאוחר מתום 120 יום מיום מינויה של הוועדה הבוחרת; לא הושלם מינוי חברי המועצה על פי המלצת הוועדה הבוחרת כאמור, ומונו יושב ראש המועצה וחמישה מחבריה לפי המלצת השר - יחולו כל הוראות חוק זה, לרבות האמור בסעיף קטן זה.     
     (ו)     כהונתם של חברי המועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין, ויושב ראש המועצה, ושל חברי מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, ויושב ראש המועצה, תפקע ביום תחילתו של חוק זה, כאמור בסעיף קטן (ב), ואולם אין בהוראה זו כדי למנוע את מינויו של מי שכיהן באחת משתי המועצות האמורות כחבר המועצה או כיושב ראש על פי חוק זה.      

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ניתוק מיס

 2. dtt ערוצים

 3. חוב לחברת יס

 4. תקציב ערוץ 33

 5. ביטול אגרת טלויזיה

 6. ערעור אגרת טלויזיה

 7. העברת ערוצים בלווין

 8. מי משלם אגרת טלויזיה

 9. סיווג שידורי טלוויזיה

 10. אגרת טלוויזיה מקולקלת

 11. תביעה על אגרת טלוויזיה

 12. טעות בחיוב החודשי בהוט

 13. הרשות השלישית לטלויזיה

 14. ביטול אגרת רשות השידור

 15. הרשות הרביעית בטלוויזיה

 16. כמה מרוויח צלם טלוויזיה

 17. כתוביות בטלוויזיה לחרשים

 18. פטור מתשלום אגרת טלוויזיה

 19. אכיפת פרס תוכנית טלוויזיה

 20. תביעה נגד הוט בתביעות קטנות

 21. תביעה נגד הוט על חיוב טלפון

 22. חיוב לקוח למרות שביקש להתנתק

 23. הגבלות שידורים למבוגרים בלבד

 24. אגרת טלוויזיה לפי יחידות דיור

 25. תביעת משתתף בשעשועון טלוויזיה

 26. מה כוללת אחריות למסך טלויזיה ?

 27. הגבלות על תשדירי מין בטלוויזיה

 28. איחוד שידורי הטלוויזיה המסחריים

 29. מגורים עם ההורים - אגרת טלוויזיה

 30. ייצוג עולים במועצה לשידורי כבלים

 31. הארכת זיכיון זכויות שידור בכבלים

 32. ביטול מינוי מנהל הטלוויזיה בערבית

 33. פגיעה בפרנסה בעקבות כתבה בטלויזיה

 34. תביעה נגד ערוץ הקניות - קניית מזרון

 35. עיקולים בגלל אי תשלום אגרת טלוויזיה

 36. מיזוג הטלוויזיה החינוכית עם רשות השידור

 37. פיצוי בגין אי טשטוש פנים בכתבה בטלוויזיה

 38. תביעה לחייב להחזיר סכומים שנגבו עבור שירותי כבלים

 39. התקנת צלחות לקליטת שידורי טלוויזיה באמצעות לווין

 40. תביעה נגד HOT על גביית יתר, התנערות מהתחייבות, החזר כספי בקיזוז ללא הסכמת הלקוח

 41. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הודעת סוחר במקלטי טלוויזיה), התשס''ב-2002

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון