פטור ממס לכלי רכב להסעת נכים

הצעת חוק הנכים (פטור ממסים עקיפים לכלי רכב להסעת נכים), התש”ס-2000

בישראל פועלים מספר גופים התנדבותיים שמטרתם סיוע לאוכלוסיית הנכים. בין פעילויותיהם של גופים אלה מצויות הסעות ללא תשלום של נכים הזקוקים לכך בכלי רכב מיוחדים, בעלי מתקנים מתאימים כגון מעליון וציוד עיגון וקשירה.

רכישת כלי רכב חייבת, על פי חוק, מסים עקיפים מלאים, ובהם מס קנייה ומכס.
בהתאם לנוהג הקיים היום, בעת שארגון התנדבותי רוכש כלי רכב להסעת נכים, משלם משרד העבודה והרווחה את המסים במקומו. דא עקא, שבשל מצוקה תקציבית, נאלץ שר העבודה והרווחה להקציב סכום זעום למטרה האמורה, כך שהארגונים העוסקים במלאכת קודש זו מסתפקים בלית ברירה ברכישת כלי רכב אחד לשנה לכל היותר. כמות זו של רכבים אינה עונה על הדרישה, ונכים רבים מוסעים בהסעות מסחריות בעלות גבוהה.

מעבר לכך, תורמים אשר היו מוכנים לסייע ברכישת רכבים אינם מעונינים להשקיע את כספם במימון מסים לקופת המדינה.

מוצע לקבוע בחוק פטור לארגונים התנדבותיים ממסים עקיפים בעת רכישת כלי רכב להסעת נכים, כפי שהדבר מוסדר לגבי אמבולנסים בחוק מגן דוד אדום, התש"י-1950.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"א בתמוז התש"ס - 24.7.2000


1.     בחוק זה-     
     "גוף התנדבותי" - ארגון הפועל שלא למטרות רווח למען סיוע לאוכלוסיית הנכים, אשר יוכר לעניין חוק זה על ידי השר;     
     "מס עקיף" - תשלום חובה שהוא מכס, בלו, מס קנייה או מס ערך מוסף;     
     "רכב להסעת נכים" - כלי רכב, כהגדרתו בפקודת התעבורה, המיועד להסעת שני נכים או יותר שלא בתשלום, המופעל על ידי גוף התנדבותי, והעומד בתקנים שקבע השר לעניין חוק זה;     
     "השר" - שר העבודה והרווחה.      
2.     (א)     רכב להסעת נכים, שנרכש על ידי גוף התנדבותי, פטור מכל מס עקיף הנובע מרכישתו או מייבואו.     
     (ב)     הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על רכב להסעת נכים שהפסיק להיות בבעלותו או בשימושו של הגוף ההתנדבותי בתוך 10 השנים ממועד רכישתו, אלא אם נמכר לגוף התנדבותי אחר.      
3.     השר ממונה על חוק זה והוא יתקין תקנות לביצועו, לרבות לעניין כללים להכרה בגוף התנדבותי, תקנים לרכב להסעות נכים.     

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פטור ממס לנכה

 2. פטור ממס מכירה

 3. פטור ממס באילת

 4. פטור ממס לתותבת

 5. פטור ממס מעסיקים

 6. פטור ממס שבח מתנה

 7. פטור ממס זיכיון נפט

 8. פטור ממס רכב לעיוור

 9. פטור ממס שבח לרשויות

 10. פטור ממס קניה על מזגן

 11. פטור ממס באזורים חמים

 12. פטור מס שבח הוראת שעה

 13. פטור ממס לבן זוג של נכה

 14. המרת פטור ממס שבח בחיוב

 15. הגשת בקשה לפטור ממס שבח

 16. פטור ממס על דירה ראשונה

 17. מסמכים הפטורים ממס בולים

 18. פטור ממס שבח דירה בפירוק

 19. פטור ממס שבח - מכירת דירה

 20. פטור ממס שבח על מכירת מגרש

 21. פטור ממס במכירת דירה מזכה

 22. פטור ממס מכירה לקרוב משפחה

 23. פטור ממס רכישה לעולים חדשים

 24. דירת מגורים מזכה - פטור ממס

 25. פטור ממס לכלי רכב להסעת נכים

 26. פטור ממס הכנסה ליורשים של נכה

 27. פטור ממס שבח מתנה לקרוב משפחה

 28. פטור ממס למעסיקים עולים חדשים

 29. פטור ממס שבח על 2 דירות מחוברות

 30. פטור ממס מעסיקים בשל אותה הכנסה

 31. פטור ממס למלגה בגין פעילות ציבורית

 32. פטור ממס מעסיקים לבתי חולים ציבוריים

 33. פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירה שאינה למגורים

 34. צו מס הכנסה (פטור ממס על פקדון נת"ד), תשל"ו-1976

 35. צו מס הבולים (עינוגים) (פטור) (מס' 10), תש"ך-1960

 36. צו מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה), התשמ"ד-1984

 37. פטור ממס הכנסה וביטוח לאומי על משכורות עובדים זרים

 38. צו מס הכנסה (פטור ממס על פיקדון תושב חוץ), התשס"ג-2002

 39. צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה ממכירת מים), תשל"ט-1979

 40. צו מס הכנסה (פטור ממס על ריווחי הון מתעודות פקדון), תשל"ו-1976

 41. חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן-1990

 42. צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון ממכירת איגרות חיסכון), תשכ"ו-1966

 43. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשתלמת על מילווה מדינה), התשס''ה-2004

 44. צו מס הכנסה (פטור ממס על תקבולי ביטוח סוציאלי מחוץ לישראל), תשל"ז-1976

 45. צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ג-2002

 46. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בהלוואה בעל שליטה), התשמ''ו-1986

 47. תקנות מס הכנסה (תנאים להעברת נכס בפטור ממס בין חברות אחיות), התשנ''ד-1994

 48. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון מעסקה עתידית), התשס''ג-2002

 49. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי), התשמ''ג-1983

 50. צו בדבר מתן פטור ממס ריווח הון על עודף אינפלציוני במכירת מניותיו של תושב חוץ

 51. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון במכירת נייר ערך), התשס''ג-2003

 52. כללי מס הכנסה (פטור ממס בשל העברה ושינוי יעוד של כספים בקופות גמל), התש"ן-1990

 53. תקנות מס שבח מקרקעין (פטור ממס בהעברת מניות מחברת חוץ לבעלי מניותיה), תש''ם-1980

 54. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בשל יתרה מזכה של בעל שליטה), התשנ''ח-1998

 55. צו מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוזר על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ד-2003

 56. צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון מפיצויים לפי חוק רכישת מקרקעין בנגב), התשמ"א-1981

 57. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על הכנסה מיחידה בקרן נאמנות פטורה), התשס''ג-2003

 58. צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פקדון במטבע-חוץ של תושבי ישראל), תשכ"ג-1963

 59. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשולמת על מילווה קצר מועד) (הוראת שעה), התשס''ד-2004

 60. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מסוימות של קרן נאמנות חייבת לתושבי חוץ), התשס''ג-2003

 61. צו מס הכנסה (פטור ממס על פיצויים מממשלת צרפת לתושבי ישראל שהוריהם נרצחו בשואה), התשס"א-2001

 62. צו מס הכנסה (פטור חלקי ממס על ריווח הון במכירת מניות של תושב ישראל בחברה תושבת חוץ), התשמ"א-1981

 63. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהפרשי שער לחברה ישראלית המוכרת מניות בבורסה מחוץ לישראל), התשמ''א-1981

 64. תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (זכאותו של פורש מחמת נכות לפטור ממס), התשס''ו-2005

 65. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות חברת החשמל לישראל בע''מ בשל סכומים המיועדים להפקדה בקופת גמל לקצבה), התשנ''ח-1998

 66. תקנות מס הכנסה (פטור ממס של סכומים שקיבל מלווה תושב חוץ על פי פוליסה לביטוח מפני שינוי שער החליפין של הלירה), תשל''ו-1975

 67. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון