נקודות זיכוי למשכנתאות בגין לימודים אקדמיים

הצעת חוק מתן נקודות זיכוי למשכנתאות בגין לימודים אקדמיים, התש”ס-2000

מוצע לקבוע הסדר חדש וצודק בחלוקת הכספים הניתנים כהלוואות ומענקים בחוק ההלוואות לדיור התשנ"ח 1998 .
על פי התיקון המוצע, יינתן משקל משמעותי ללימודים אקדמאיים ואף משקלו של השירות הצבאי כקריטריון לזכאות יעלה. מנגד המשקל הבלתי פרופורציונלי הניתן כיום למספר האחים והאחיות במשפחה יצומצם באופן שתיקבע מדרגה מקסימלית לתשלום על פי קריטריון זכאות זו.


הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' באדר ב' התש"ס - 27.3.2000

1.     בחוק זה -      
     "אקדמאי" - כל אזרח אשר סיים תוכנית לימודים מלאה לקראת תואר ראשון או תעודה אחרת כפי שיקבע השר, במוסד להשכלה גבוהה ומקבל עליו את תנאי החוק המפורטים להלן;      
     "מוסד להשכלה גבוהה" - מוסד להשכלה גבוהה שהוכר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 וכן כל מוסד לימודי על - תיכוני שיוכר ע"י שר החינוך כמוסד להשכלה גבוהה;      
     "נקודת זיכוי" - כהגדרתה בפקודת מס הכנסה ולפי כללים שנקבעו לענין חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992;      
     "סטודנט" - כל אזרח הלומד תוכנית לימודים מלאה לקראת תואר אקדמי ראשון או תעודה אחרת כפי שיקבע השר, במוסד מוכר;      
     "השר" - שר הבינוי והשיכון;      
2.     סטודנט או אקדמאי יהיה זכאי ל - 100 נקודות זיכוי, בגין כל שנה אקדמית.      
3.     תקופת הזכאות הינה לשלוש שנות לימוד; על אף האמור לעיל רשאי השר לקבוע תקופת זכאות ארוכה יותר, בשים לב לסוג לימודי הסטודנט וסוג המוסד להשכלה גבוהה.      
4.     המענק המקסימלי בגין ניקוד לאחים יעמוד על לא יותר מ-1200 נקודות לזוג, ובכל מקרה לא יתוגמלו יותר מ-5 אחים של סטודנט או אקדמאי.      
5.     השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא יתקין תקנות לביצועו.     לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תגמולי ביטוח משכנתא

 2. עיכוב בגרירת משכנתא

 3. ביצוע משכנתא בשטחים

 4. תביעה לביטול משכנתא

 5. הקלה על פרעון משכנתא

 6. ערעור על מימוש משכנתא

 7. ביטול חתימה על משכנתא

 8. אימות חתימה שטר משכנתא

 9. סילוק משכנתא עקב פטירה

 10. שחרור משכנתא לטובת הבנק

 11. אי עמידה בתשלומי משכנתא

 12. תניית שיפוט בשטר משכנתא

 13. החלפת חברת ביטוח משכנתא

 14. ריבית גבוהה מדי במשכנתא

 15. נתבע שלא גרר את המשכנתא

 16. בקשה לביטול מימוש משכנתא

 17. טענת פרעתי במימוש משכנתא

 18. קיזוז חוב משכנתא ממזונות

 19. משכנתא כחלק מתשלום מזונות

 20. צו מניעה זמני מימוש משכנתא

 21. ביטול משכנתא של אישה קשישה

 22. אגרת הוצאה לפועל של משכנתא

 23. תביעת רשלנות - פרעון משכנתא

 24. חתימה על משכנתא עקב אי הבנה

 25. תביעה לרישום משכנתא על דירה

 26. הגנה על נוטלי משכנתאות לדיור

 27. הקבלן פשט רגל - מה עם המשכנתא

 28. פיצוי מוסכם על אי סילוק משכנתא

 29. פסק דין הצהרתי – ביטול משכנתא

 30. רשלנות בנק בהליכי מימוש משכנתא

 31. צירוף צד ג' להליך מימוש משכנתא

 32. נושה מובטח במשכנתא - חוב לעיריה

 33. תביעה להחזר מחצית תשלומי משכנתא

 34. חוק ערבות למשכנתאות, תשי"ב-1952

 35. הצעת חוק הגנה על נוטלי משכנתאות

 36. תקנות ערבות למשכנתאות, תשט''ו-1955

 37. אגרת הוצאה לפועל חוב משכנתא בפיגור

 38. הסכם שמטרתו למחזר הלוואת משכנתא קיימת

 39. תביעת בנק לאומי למשכנתאות נגד ערבים

 40. עיכוב מימוש משכנתא עד להחלטה בערעור

 41. הצעת חוק משכנתאות לזכאי משרד השיכון

 42. חוסר מודעות למהות התחייבות והשלכותיה

 43. אי עמידה בהסדר תשלומים - מימוש משכנתא

 44. פיצוי בשווי התמורה ממכירת דירה במשכנתא

 45. סיכול אפשרות לקבלת משכנתא בעסקת מכר דירה

 46. פקודת חוק המשכנתא (חברות מאושרות), 1940

 47. נקודות זיכוי למשכנתאות בגין לימודים אקדמיים

 48. סיוע בתשלום משכנתא לוותיקי מלחמת העולם השניה

 49. ויתור על יתרת החוב לאחר מכירת דירה - מימוש משכנתא

 50. היום שבו נולדה התביעה מקום בו מדובר בחוב מובטח במשכנתא או במשכון

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון