מאבחני ליקויי למידה

הצעת חוק מאבחני לקויות למידה, התש”ס-2000

אין מנוס בחברה דמוקרטית מהסדרת מעמדם הפרופסיונלי של המאבחנים, הואיל ואוכלוסיית העוסקים באבחון לקויות למידה היא אוכלוסיה הטרוגנית מאוד מבחינת רקעה , השכלתה ונסיונה המקצועי וכוללת מאבחנים חסרי השכלה אקדמאית לצד בעלי תארים מתקדמים בתחום החינוך, הפסיכולוגיה, והנוירופסיכולוגיה .

אי הסדרת מעמדם של המאבחנים תחטא בראש ובראשונה לציבור ליקויי למידה.

קביעת נורמות הכשרה ורישוי לעתיד מהווה ביטוי לדרך בה צריך להיות מוגדר תחום העיסוק, ואחריותו המקצועית והאתית של העוסק בתחום ויוביל באופן טבעי לגידול במוטיבציה של אנשי שדה ואקדמיה כאחת לשיתוף פעולה לפיתוח אמצעי אבחון .

פיתוח כלי איבחון תקפים ומתוקננים למגזר הערבי ובשפה הערבית הוא צורך חיוני ביותר, הואיל ונושא זה הוזנח משך שנים.

ניסוח ברור של הציפיות ממאבחני העתיד ומיסוד המקצוע מאפשר אומדן הפער בין המצוי לרצוי וקביעת כללי מיון סבירים של העוסקים בפועל באשר לתנאי מתן רישוי מקצועי.

במרבית המקצועות הטיפוליים והאבחנתיים הועדף תואר שני כבסיס אקדמי הרצוי לקבלת תואר של מומחה /מוסמך לתחום העיסוק . גם ועדת מרגלית המליצה על הכשרה ברמת תואר שני למאבחני ליקויי למידה אשר עד כה קיימת רק באוניברסיטת חיפה.

אחת הסיבות החשובות לכך היא ההכרה כי במגע עם מטופל יש יתרון לבעל מקצוע בשל יותר מבחינת אישיותו ונסיון חייו.

אימוץ מסקנת ועדת מרגלית בעניין זה יאפשר קליטת תלמידים ממיגוון דיסציפלינות המקנות יסוד איתן בתחום הקוגניטיבי.
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' אדר א' התש"ס - 7.2.2000

 1.      מטרת החוק היא להסדיר את העיסוק במקצוע אבחון לקויות למידה.      
 2.      בחוק זה -      

     "ועדת הרישום"- ועדת הרישום שמונתה לפי סעיף 10;      
     "לקויות למידה"- לקויות ספציפיות בתהליכי עיבוד קוגנטיבי בין אם מולדות ובין אם נרכשות ואשר להן השלכות על תפיסה , זיכרון , למידה וחשיבה;      
     "מאבחן לקויות למידה"- מי שכשיר להיות מאבחן לקויות למידה (להלן - מאבחן)לפי חוק זה והוא רשום בפנקס מאבחני לקויות למידה;      
     "עיסוק כמאבחן לקויות למידה"- עיסוק מקצועי , כמשלח יד , לאבחון לקויות למידה לטיפול , ייעוץ, שיקום והדרכה בשיטות הוראה מתקנת;      
     "המועצה"- מועצת מאבחני לקויות למיד שמונתה לפי סעיף 11;      
     "פנקס" - פנקס מאבחני לקויות למידה כאמור בסעיף 8;      
     "רשם"- מי שנתמנה לרשם מאבחני לקויות למידה לפי סעיף 9;      
     "השר"- שר החינוך.      
3.     לא יעסוק אדם כמאבחן לקויות למידה אלא אם התקיים בו האמור בחוק זה.      
4.     לא יעסיק אדם באבחון לקויות למידה את מי שאינו מאבחן לקויות למידה.      
5.     לא יתחזה אדם למאבחן ולא ישתמש בתואר "מאבחן לקויות למידה" או בתואר הדומה לו עד כדי להטעות , אלא אם כן הוא מאבחן לקויות למידה.      
6.     (א)     מאבחן לקויות למידה יהיה בעל תואר מוסמך בהתמחות לקויות למידה של מוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח - 1958.; תואר זה יהיה בתחום אבחון לקויות למידה או מסלולי לימוד דומים שיקנו הכשרה ספציפית בתחום האיבחון.      
     (ב)     מאבחן לקויות למידה יעבור התמחות בפיקוחו של מאמן בכיר.      
7.     (א)     מי שכשיר להיות מאבחן לקויות למידה זכאי להירשם בפנקס מאבחני לקויות למידה לפי חוק זה.      
     (ב)     השר ייקבע כללים בדבר דרכי הרישום בפנקס, פרטי הרישום בו, הפרטים שעל המבקש להגיש, פרטי טופס הבקשה לרישום ואופן הגשתה.      
8.     השר ימנה עובד משרד החינוך , בעל השכלה אקדמאית,שיכהן כרשם המאבחנים לליקויי למידה.      
9.     השר ימנה ועדת רישום של חמישה חברים:     
     (1)     נציג משרד החינוך;      
     (2)     נציג משרד המשפטים;      
     (3)     שני חברים שתבחר המועצה מבין חבריה , ואם לא נבחרו כאמור תוך 45 מיום דרישת השר, ימונו על ידי השר;      
     (4)     מאבחן לקויות למידה, נציג ארגון המאבחנים שעם חבריו נמנה המספר הרב ביותר של מאבחנים בישראל.      
10.     תפקיד ועדת הרישום יהיה:      
     (1)     רישום בפנקס בעלי הרישוי לאבחון;      
     (2)     להגדיר את הסטטוס המקצועי של המאבחנים על פי השכלתם, הכשרתם וניסיונם על ידי שלוש דרגות: מתמחים , מאבחנים, ומאבחנים בכירים;      
     (3)     להגדיר את כללי האתיקה המחייבים ואת התפקיד והסמכויות של המאבחן.     
11.     השר ימנה מועצת מאבחני לקויות למידה (להלן - המועצה) אשר תמנה 31 חברים וזה הרכבה:      
     (1)     השר או מי שהוא מינה לכך והוא יהיה יושב ראש המועצה;      
     (2)     כל נציגי עמותת מאבחני לקויות למידה;      
     (3)     שני נציגים או יותר של משרד החינוך שאחד מהם לפחות הינו מאבחן לקויות למידה.      
12.     מאבחן ליקויי למידה שעשה אחת מאלה עבר עבירת משמעת:     
     (1)     התנהג בדרך שאינה הולמת את המקצוע;      
     (2)     עבר על כללי האתיקה המקצועית שקבע השר;      
     (3)     השיג את רישומו בפנקס במצג שווא;      
     (4)     גילה חוסר אחריות או רשלנות חמורה במילוי תפקידו;      
     (5)     הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה ונסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כמאבחן.      
13.     (א)     במשך שלוש שנים מעת פרסום התקנות ינתנו רשיונות לאבחון לקויות למידה:      
          (1)     לכל מי שקיבל בעבר מספר רישום ממשרד החינוך והוכיח כי עסק באבחון לקויות למידה לפחות בחמש השנים האחרונות;      
          (2)     לכל מי שהוא בעל תואר שני או שלישי בחינוך, פסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ורכש הכשרה מיוחדת באבחון לקויות למידה או עוסק בהוראה או עוסק בהדרכה בתחום זה במוסד מוכר להשכלה גבוהה.      
     (ב)     מועצת המאבחנים של מאבחני לקויות למידה תיזום קורסי הכשרה ושידרוג מקצועי שבהם ניתן יהיה להשלים החסר בהכשרתם של מאבחנים שיידרשו לכך על ידי ועדת הרישום ובהתאם לדרישותיה.      
     (ג)     ועדת הרישום תופקד לתקופת מעבר על רישום בפנקס בעלי הרישוי לאבחון; במקרים של ערעור על החלטות הועדה תובא ההכרעה לועדת ערר.      
14.     השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, להתקין תקנות לביצועו, לרבות בענין -      
     (1)     קביעת היקף הלימודים וההתמחות, בהמלצת הגורמים המקצועיים והמועצה;      
     (2)     קביעת כללי אתיקה בהמלצת המועצה.     


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חינוך לכל

 2. החזר אגרת חינוך

 3. יום חינוך מוגבר

 4. חינוך ואהבת ילדים

 5. תקנות החינוך, 1933

 6. תקנות החינוך, 1934

 7. מאבחני ליקויי למידה

 8. שוויון תקציב בחינוך

 9. חינוך חינם למבוגרים

 10. עורך דין בנושא חינוך

 11. עדיפות לאומית בחינוך

 12. חינוך להכרת האמנויות

 13. חובת חינוך לדמוקרטיה

 14. הצעת חוק חינוך משולב

 15. חינוך חובה לגילאי 4-3

 16. הצעת חוק תקציב החינוך

 17. חוב בגין שירותי חינוך

 18. שכר עובדי חינוך משלים

 19. גמול ניהול משרד החינוך

 20. ניכוי הוצאות חינוך ילדים

 21. חיבור מוסדות חינוך לחשמל

 22. תאונה בשיעור חינוך גופני

 23. ענישה חינוכית - הצעת חוק

 24. תעודת הוראה בחינוך גופני

 25. מוסדות להכשרת עובדי חינוך

 26. הצעת חוק היועצים החינוכיים

 27. הצעת חוק יסוד הזכות לחינוך

 28. חינוך מיוחד בשירות הציבורי

 29. חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988

 30. חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953

 31. הצעת חוק שירותי חינוך לילדים

 32. עדיפות לאומית בחינוך בפריפריה

 33. מס חב"ר - חינוך, בריאות, רווחה

 34. ייחוד כספי הקצבות למטרות חינוך

 35. סלילת כבישי גישה למוסדות חינוך

 36. אישור שקילות לתואר משרד החינוך

 37. ייצוג מול משרד החינוך - עורך דין

 38. נציג בתחום החינוך בוועדת שחרורים

 39. המכון הלאומי להערכת הישגים בחינוך

 40. הצעת חוק יסוד הזדמנויות שוות בחינוך

 41. תלמידים עם ליקויי למידה בחינוך הרגיל

 42. טיפול בתלונה של עובד חינוך שפגע בילד

 43. פקודת החינוך (נוסח חדש), תשל"ח-1978

 44. תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי''ט-1959

 45. חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001

 46. מוסד חינוכי מוכר לא רשמי - זכויות עובדים

 47. תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד), תשכ''א-1961

 48. העברת ילד לחינוך מיוחד למרות התנגדות ההורים

 49. תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי''ז-1956

 50. חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997

 51. שילוב ילדים שלומדים בחינוך מיוחד בתנועות נוער

 52. תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות), תשי''ד-1953

 53. חופש התארגנות פוליטית במוסדות חינוך על תיכוניים

 54. תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי''ג-1953

 55. חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008

 56. הודעה בדבר אישור דרגות שכר לימוד לפי תקנות החינוך

 57. צו חינוך מיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים), התש"ן-1990

 58. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי''ט-1959

 59. חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א-2001

 60. צו חינוך ממלכתי (בתי-מדרש למורים ולגננות), תשי"ח-1958

 61. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), תשל''ח-1978

 62. תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי-דתי), תשי''ג-1953

 63. תקנות זכות יוצרים (ביצוע פומבי במוסדות חינוך), התש''ע-2010

 64. תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי''ד-1953

 65. צו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי), תשל"ח-1978

 66. תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי), התשנ''ו-1996

 67. תקנות יום חינוך ארוך (מספר שעות יום חינוך ארוך), התש''ן-1990

 68. תקנות לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי) תשל''ח-1978

 69. תקנות לימוד חובה (כללי דיווח של מנהל מוסד חינוך), התשס''ה-2004

 70. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון) התשס''ט-2009

 71. תקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), התשס''ג-2003

 72. תקנות לימוד חובה (היטל חינוך על יסודי לעובד במשק בית), תשל''ט-1978

 73. תקנות לימוד חובה (תשלום היטל חינוך בעד חייל בשירות קבע), תשל''ט-1978

 74. תקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת), התשס''ה-2005

 75. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי) התשס''ט-2009

 76. תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר), התשס''ה-2004

 77. חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס-2000

 78. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ויחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר - הכרה) התשס''ט-2009

 79. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – רישיון), התשס''ט-2009

 80. תקנות לימוד חובה (כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים), התשס''ה-2004

 81. תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה), התשס''ו-2005

 82. צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנת הלימודים התשס"ט-התש"ע), התשס"ט-2009

 83. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון