ייחוד כספי הקצבות למטרות חינוך

הצעת חוק ייחוד כספי הקצבות למטרות חינוך ברשויות המקומיות, התש”ס-2000

כידוע, זוכות רשויות מקומיות המקיימות מוסדות חינוך שבתחומיהן לתמיכה מן המדינה עבור מוסדות אלה. לאחרונה, התרבו המקרים, שבהם, בשל מצוקות כספיות וחובות שאליהם נקלעו רשויות שונות, העבירה המדינה כספים לרשות מקומית למטרות חינוך ואלה לא הגיעו אל יעדם הנכון. מקרים אלה מאפיינים רשויות מקומיות הנמצאות בחובות ואשר בהן, מיד עם קבלת ההקצבות עבור חינוך, נשאבים הסכומים אל תוך החסר שבחשבונות הרשויות ולא נודע כי באו ההעברות האמורות אל קירבם. כך גם אירע לא
פעם, שהכספים עוקלו על-ידי בעלי חוב שונים של הרשות המקומית ולא הגיעו ליעדם המקורי בשל כך.

מצב זה הוא מצב בלתי רצוי מסיבות שונות; ראשית, מובן, כי המדינה בהעבירה את הכספים האמורים לרשויות המקומיות, מעבירה אותם על מנת שיירכשו בהן שירותי חינוך לתלמידים המתגוררים בתחומי הרשות - כל שימוש אחר סוטה מן התכלית המיועדת לו מלכתחילה ומחטיא, לפיכך, את המטרה. שנית, הבלעותם של הכספים האמורים במערכות הרשויות המקומיות מבלי שיגיעו לתעודתם יש בה משום פגיעה קשה במערכת החינוך המקומית על כל השותפים לה - תלמידים ועובדים כאחד. יתר על כן, בשל מצב זה, הרשויות המקומיות לא מסוגלות לשלם את שכר המורים במועד ולעיתים יש פיגור של חודשים אחדים בתשלום שכר המורים או בתנאים הסוציאליים שלהם. ארגוני המורים נוקטים בשל כך בעיצומים ומשביתים את הלימודים חדשות לבקרים בכל רשות מקומית בה אין משלמים במועד את שכר המורים. לאחרונה, בשל ריבוי הבעיות הכספיות ברשויות המקומיות חלו שיבושים והשבתות רבות במוסד חינוך.

ועדת החינוך והתרבות קיימה מספר דיונים עם משרדי החינוך, האוצר, הפנים ומרכז השלטון המקומי וביקשה שיגיעו להסדר ממוסד למנוע את המצב של ההשבתות בגין אי תשלום שכר המורים ברשויות המקומיות, אף על פי שמשרד החינוך העביר להם במועד את מלוא ההקצבות למטרות חינוך.

משרד החינוך הודיע כי אין ביכולתו להשיג הסדר שכזה לכן אין מניעה אלא להסדיר עניין זה בחוק. ולמנוע שיבושים והשבתות לימודים במוסדות חינוך.

בהצעת חוק זו נעשה ניסיון לוודא, כי הכספים המתוקצבים על-ידי המדינה למימון מוסדות חינוך ואשר מועברים לרשויות החינוך המקומיות ככאלה, ייוחדו אכן לקידומן של המטרות שלשמן ניתנו. ניסיון זה עולה בקנה אחד עם רוחו של חוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, אשר מציב מגבלות נוקשות בעניין העברה מסעיף תקציבי אחד למשנהו ויובהר - במצב הקיים, לאחר העברת הכספים הנדונים לרשויות החינוך המקומיות, אין כל בקרה על השימוש שנעשה בהם וכך יוצאים גם עקרונות חוק יסודות התקציב נפגעים. יוסף, כי גם סעיף 211 לפקודת העיריות [נוסח חדש] נקבע כי אין ראש עיריה חופשי להעביר כספים מסעיף תקציבי אחד למשנהו.

בהצעת החוק הנדונה נעשה ניסיון לייחד את הכספים הנדונים למטרה שלשמה הועברו ושעל פיה תוקצבו בתקציב המדינה המעבירה ובתקציב הגוף הנעבר. ייחוד הכספים כאמור, מעבר להיגיון הרב שבו ולהתיישבותו עם מטרותיה של החקיקה התקציבית בכלל, אין בו משום חידוש, שהרי כבר תוקנה 62 לתקנות החינוך יוחדו תשלומים הנגבים על-ידי רשות חינוך מקומית כשכר לימוד לצורכי בתי הספר שבאותה רשות; אך מתבקש הוא, שהסכומים הנדונים בהצעת חוק זו, סכומים אשר במהותם הינם שכר הלימוד שמשלמת המדינה לשם הבטחת חינוך לאזרחיה התלמידים, כפי שנדרשת היא על פי דין (סעיף 7 לחוק לימוד חובה, התש"ט - 1949), ייוחדו אף הם למטרת קיום מוסדות החינוך ברשות החינוך המקומית המקבלת את הכספים.

לחוק המוצע עלות תקציבית בהציגו דרך חדשה לניהול תקציבים נתונים.

סעיף 10 - הרציונאל לסעיף זה כפול; ראשית, בהיות כספי ההקצבות מוחזקים בידי רשות החינוך המקומית לשם קיום מוסדות החינוך ולשם מטרה זו בלבד, כמעין נאמנות, מוצדק להחיל עליהם את הכלל המקובל ולפיו אין לרדת לנכסי הנאמנות אלא בשל חובות המוטלים עליהם (סעיף 3 (ב) לחוק הנאמנות, התשל"ט - 1979). שנית, פטור מעיקול מקובל בשיטת המשפט הישראלית בהקשרים סוציאליים שונים. אחד המקרים הבולטים שבהם ניתן פטור כאמור הוא בעניין שכר עבודתו של עובד (סעיף 8 לחוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958) - בהיות כספי ההקצבות מיועדים רובם ככולם לתשלום משכורות עובדי מערכת החינוך, דומה, שראוי לפטור את הכספים האמורים מעיקול.

הסייג המוצע בסעיף מתחייב גם הוא ממטרתו הכוללת של החוק - ייחוד כספי ההקצבות לקיום מוסדות החינוך. הטלת עיקול על-ידי עובד רשות החינוך המקומית המועסק באחד ממוסדות החינוך שבתחומה אינה נוגדת את המטרה היסודית שלשמה הועברו כספי ההקצבות לרשות מלכתחילה.

פרק שלישי - על מנת להגביר את האפקטביות של החוק מוצע, שהוראותיו תחייבנה לא רק את מקבלי ההקצבות אלא גם את נותנן. כך קובעת הצעת החוק, כי ההקצבות לא תועברנה מלכתחילה אלא לרשות חינוך מקומית שעמדה בתנאים המוגדרים בחוק.

פרק רביעי - מוצע להטיל סנקציות פליליות משמעותיות בצד הפרת הוראות החוק. גישה זו מתיישבת עם התפיסה שבבסיס החוק ולפיה כספי ההקצבות מופקדים בידי רשות החינוך המקומית כבידיו של נאמן. בכל שימוש בכספי ההקצבות בניגוד להוראות החוק המוצע יש משום מעשה הגובל בהפרת אמונים ובמרמה וככזה ראוי לדונו.

סעיף 16 - בצידו של סעיף זה נקבע העונש החמור ביותר שהרי הוא עוסק בהפרה ישירה של ההוראה הבסיסית העומדת ביסודו של החוק המוצע.

סעיף 18 - סעיף זה מאפשר אכיפה פרטית של החוק במקרים מסויימים. המציאות מלמדת כי הרשויות האוכפות במדינה אינן עוסקות, לרוב, באכיפת חוקים מעין החוק המוצע. על מנת לאפשר הוצאתו של החוק מן הכוח אל הפועל הלכה למעשה, חשובה סנקציה אפקטיבית בצד הפרת הוראותיו וכזו עלולה שלא להתקיים אם לא תפתח האפשרות לאכיפה פרטית. עם זאת, על מנת למנוע הצפתם של בתי המשפט בקובלנות סרק ועל מנת שלא לפגוע פגיעה קשה מן הנדרש במונופול שיש למדינה על אכיפת החוק בדרך כלל, מוצע לייחד את אפשרות האכיפה הפרטית לקובלנות שתוגשנה על ידי ארגון עובדים שלחבר מחבריו עניין בנושא.

פתרון מסוג זה אומץ בדברי חקיקה רבים אשר הקנו מעמד ייחודי, לשם אכיפה פרטית על דרך של הגשת קובלנה, לגופים מקצועיים - ציבוריים שונים ויש בו משום איזון נכון וראוי של האינטרסים המעורבים (לדוגמא: בסעיף 9ד לחוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו - 1966 ניתנה לגופים ציבוריים האפשרות להגיש קובלנה, בסעיף 15ב לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג - 1993, ניתנה לגופים ציבוריים האפשרות להגיש קובלנה וכך גם בסעיף 11ה חוק למניעת מפגעים, התשכ"א - 1961 ובחוקים אחרים).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט באדר א' התש"ס - 6.3.2000

פרק ראשון: כללי     
1.      בחוק זה - "החוק - חוק לימוד חובה, התש"ט-1949; "רשות חינוך מקומית", "מוסדות חינוך" - כהגדרתם בחוק; "קנס נמשך" - קנס כאמור בסעיף 61 (ג) לחוק העונשין, התשל"ז -1977 ,שבו נמשכה העבירה; "המשרד" - פירושו משרד החינוך, התרבות והספורט. "הקצבות" - כל התשלומים המועברים על-ידי המשרד או מתקציב המדינה לרשויות חינוך מקומיות לשם מימונם של מוסדות חינוך.      
2.     מטרת חוק זה היא הגברת יציבותה של מערכת החינוך על ידי ייחודן של ההקצבות למטרות קיום מוסדות החינוך בלבד.      
3.     רשות חינוך מקומית לא תשתמש בהקצבות אלא למטרת קיומם של מוסדות החינוך שבתחומה.      
          
4.     הסדרת העברת ההקצבות מן המשרד ומן המדינה לרשויות החינוך המקומיות תתבצע על פי הוראות הפרק השייך לחוק זה.     
     
פרק שני: הסדרת העברת ההקצבות      
5.     רשות חינוך מקומית תנהל את כספי ההקצבות למטרות חינוך בחשבון בנק נפרד (להלן: "החשבון").      
6.     החשבון לא ישמש את הרשות אלא לשם ניהול כספי ההקצבות בלבד.      
7.     ראש רשות חינוך מקומית ימנה אדם מטעמה (להלן - "הממונה") אשר יהיה מופקד על ניהולו של החשבון על פי הוראות חוק זה; דבר מינויו של הממונה ופרטיו יפורסמו ברשומות.      
8.     לא מינה ראש רשות חינוך מקומית ממונה, יישא ראש הרשות המקומית באחריות כממונה עד למינויו של ממונה.      
9.     משיכת כספים מן החשבון תחייב שתי חתימות: חתימתו של העומד בראש רשות החינוך המקומית או ממלא מקומו וחתימתו של הממונה.      
10.     הכספים שבחשבון יהיו פטורים מעיקול על פי כל דין מלבד עיקולים שהוטלו כדין, על-ידי בית דין לעבודה, בגין תביעתו של עובד רשות החינוך המקומית אשר מועסק באחד ממוסדות החינוך שלשם קיומם הועברו ההקצבות.      
     פרק שלישי: העברת הקצבות      
11.      המשרד והמדינה לא יעבירו הקצבות לרשות חינוך מקומית שאינה פועלת על פי הוראות חוק זה.     
12.     רשות חינוך מקומית המבקשת לקבל הקצבות מן המשרד או מן המדינה תפנה למשרד, אחת לשנה, ביום הראשון לחודש פברואר, על גבי טופס שייקבע.      
13.     ממונה מטעם רשות חינוך מקומית יאשר את קבלת האחריות כממונה לראשונה עם מינויו וכן אחת לשנה, ביום הראשון לחודש אוגוסט; אישור כאמור ייערך על גבי טופס שייקבע.      
          
14.     משרד והמדינה לא יעבירו הקצבות לרשויות החינוך המקומיות למטרות חינוך אלא, במישרין, לחשבונות שנפתחו ואשר מנוהלים על פי הוראות חוק זה.      
          פרק רביעי: עונשין      
15.      ראש רשות חינוך מקומית שלא מינה ממונה דינו - שנת מאסר וקנס נמשך.      
16.     העושה שימוש בהקצבות למטרה שאינה לשם קיומם של מוסדות החינוך שברשות החינוך המקומית שלה הועברו ההקצבות, דינו - שנתיים מאסר וקנס בסכום השווה ל- 60,000 ₪ ביום פרסומו של חוק זה הצמוד למדד.      
17.     העובר על הוראה מהוראות חוק זה, למעט כאמור בסעיפים 15 ו-16 דינו - שישה חודשי מאסר וקנס בסכום השווה ל-25,000 ₪ ביום פרסומו של חוק זה הצמוד למדד.      
18.     ארגון עובדים, אשר חבר מחבריו מועסק במוסד חינוך של רשות חינוך מקומית, יהא רשאי להגיש קובלנה פלילית בגין עבירה שבוצעה על ידי אותה רשות מקומית או על ידי מי מטעמה על פי חוק זה.      
19.     תחילת תוקפו של חוק זה ביום כ"ו בניסן התש"ס (1 בינואר 2000) והוא יתייחס להקצבות שתועברנה בגין שנת הלימודים שתחילה ביום א' בתשרי התש"ס (1 בספטמבר 2000) ואילך.      


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חינוך לכל

 2. החזר אגרת חינוך

 3. יום חינוך מוגבר

 4. חינוך ואהבת ילדים

 5. תקנות החינוך, 1933

 6. תקנות החינוך, 1934

 7. מאבחני ליקויי למידה

 8. שוויון תקציב בחינוך

 9. חינוך חינם למבוגרים

 10. עורך דין בנושא חינוך

 11. עדיפות לאומית בחינוך

 12. חינוך להכרת האמנויות

 13. חובת חינוך לדמוקרטיה

 14. הצעת חוק חינוך משולב

 15. חינוך חובה לגילאי 4-3

 16. הצעת חוק תקציב החינוך

 17. חוב בגין שירותי חינוך

 18. שכר עובדי חינוך משלים

 19. גמול ניהול משרד החינוך

 20. ניכוי הוצאות חינוך ילדים

 21. חיבור מוסדות חינוך לחשמל

 22. תאונה בשיעור חינוך גופני

 23. ענישה חינוכית - הצעת חוק

 24. תעודת הוראה בחינוך גופני

 25. מוסדות להכשרת עובדי חינוך

 26. הצעת חוק היועצים החינוכיים

 27. הצעת חוק יסוד הזכות לחינוך

 28. חינוך מיוחד בשירות הציבורי

 29. חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988

 30. חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953

 31. הצעת חוק שירותי חינוך לילדים

 32. עדיפות לאומית בחינוך בפריפריה

 33. מס חב"ר - חינוך, בריאות, רווחה

 34. ייחוד כספי הקצבות למטרות חינוך

 35. סלילת כבישי גישה למוסדות חינוך

 36. אישור שקילות לתואר משרד החינוך

 37. ייצוג מול משרד החינוך - עורך דין

 38. נציג בתחום החינוך בוועדת שחרורים

 39. המכון הלאומי להערכת הישגים בחינוך

 40. הצעת חוק יסוד הזדמנויות שוות בחינוך

 41. תלמידים עם ליקויי למידה בחינוך הרגיל

 42. טיפול בתלונה של עובד חינוך שפגע בילד

 43. פקודת החינוך (נוסח חדש), תשל"ח-1978

 44. תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי''ט-1959

 45. חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001

 46. מוסד חינוכי מוכר לא רשמי - זכויות עובדים

 47. תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד), תשכ''א-1961

 48. העברת ילד לחינוך מיוחד למרות התנגדות ההורים

 49. תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי''ז-1956

 50. חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997

 51. שילוב ילדים שלומדים בחינוך מיוחד בתנועות נוער

 52. תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות), תשי''ד-1953

 53. חופש התארגנות פוליטית במוסדות חינוך על תיכוניים

 54. תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי''ג-1953

 55. חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008

 56. הודעה בדבר אישור דרגות שכר לימוד לפי תקנות החינוך

 57. צו חינוך מיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים), התש"ן-1990

 58. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי''ט-1959

 59. חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א-2001

 60. צו חינוך ממלכתי (בתי-מדרש למורים ולגננות), תשי"ח-1958

 61. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), תשל''ח-1978

 62. תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי-דתי), תשי''ג-1953

 63. תקנות זכות יוצרים (ביצוע פומבי במוסדות חינוך), התש''ע-2010

 64. תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי''ד-1953

 65. צו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי), תשל"ח-1978

 66. תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי), התשנ''ו-1996

 67. תקנות יום חינוך ארוך (מספר שעות יום חינוך ארוך), התש''ן-1990

 68. תקנות לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי) תשל''ח-1978

 69. תקנות לימוד חובה (כללי דיווח של מנהל מוסד חינוך), התשס''ה-2004

 70. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון) התשס''ט-2009

 71. תקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), התשס''ג-2003

 72. תקנות לימוד חובה (היטל חינוך על יסודי לעובד במשק בית), תשל''ט-1978

 73. תקנות לימוד חובה (תשלום היטל חינוך בעד חייל בשירות קבע), תשל''ט-1978

 74. תקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת), התשס''ה-2005

 75. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי) התשס''ט-2009

 76. תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר), התשס''ה-2004

 77. חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס-2000

 78. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ויחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר - הכרה) התשס''ט-2009

 79. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – רישיון), התשס''ט-2009

 80. תקנות לימוד חובה (כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים), התשס''ה-2004

 81. תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה), התשס''ו-2005

 82. צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנת הלימודים התשס"ט-התש"ע), התשס"ט-2009

 83. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון