טיפול בתלונה של עובד חינוך שפגע בילד

הצעת חוק טיפול בתלונה של עובד חינוך שפגע בילד, התש"ס-1999

במקרים בהם מתלוננים ילד או ילדה (בין תלמידי בית הספר ובין ילדי גן) על פגיעה שבוצעה בהם בידי עובד חינוך, קיימת חשיבות מיוחדת לטיפול מהיר בתלונתם, ונקיטת אמצעים כנגד עובד החינוך בהקדם האפשרי, כאשר נמצא ממש בתלונתם.

החשיבות בטיפול המהיר והיעיל במקרים אלו, וקביעת לוחות זמנים ברורים ומזורזים לעניין זה נובעת ראשית מן הצורך להבטיח הגנה מלאה לילדים המתלוננים, ולמנוע את המשך הפגיעה בהם, או פגיעה בילדים אחרים, ולאפשר להם להמשיך ולקחת חלק במסגרת החינוכית אליה הם משתייכים. ושנית, מן הרצון להביא לחיזוק והבהרה של נורמות משפטיות, ערכיות ופדגוגיות החלות במסגרת מערכת החינוך.

הפגיעות , יכול שייעשו על ידי עובדי חינוך שהינם עובדי מדינה. על אלו חל חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963.

על אף תחולתו של חוק זה, לא ניתן כיום בפועל מענה הולם לטיפול בעובדי חינוך שפגעו בילדים, ופעמים רבות מתעכבת השעייתם או העברתם מתפקידם ממושכות, או שאינה מתבצעת כלל.

חלק מן הקושי ביישום החוק מקורו בכך שמטרתו של החוק היא להתמודד עם פגיעות במדינה, בשירות המדינה, ובמשמעת הנהוגה בה, ולא בפגיעות בבני אדם בכלל ובילדים בפרט.

בהתאם לכך, סעיפי החוק אינם ערוכים להתמודדות הדחופה והמורכבת הנדרשת במצבי פגיעה בילדים.

במצבים אלו נותרים הילדים הפגועים, חסרי הגנה וחסרי אונים. הם נאלצים לשוב ולפגוש את הפוגע או את הפוגעת מידי יום ביומו במסוד החינוכי אליו הם משתייכים, ולעיתים, בשל מצבם הנפשי הקשה או בשל התנכלויות נוספות כלפיהם מצד הפוגע, הם נאלצים לעזוב את המוסד, בין לביתם ובין למוסד אחר, ונמצאים משלמים מחיר כפול על הפגיעה בהם.
מצב קשה אף יותר מתרחש כאשר הפוגעת או הפוגע אינו עובד מדינה. במצב זה , לא חלות עליהם הוראות חוק שירות המדינה (משמעת) התשכ"ג -1963, ולא קיים הסדר חוקי המאפשר טיפול בתלונה נגדם.
מוצע כי הטיפול בתלונות ייעשה, הן במקרים בהם הוגשה תלונה משטרתית, והן במקרים בהם לא הוגשה תלונה למשטרה אלא למערכת החינוך בלבד.

הצעת חוק זו מטרתה להסדיר בצורה בהירה וברורה את הליכי הטיפול הראויים במגוון מצבי הפגיעה בילדים במוסדות חינוך, מטרתה להגדיר את הסמכויות המוקנות לכל אחד מן הגורמים המעורבים בטיפול, וכן להגדיר לוחות זמנים מתאימים לפעולה, שימנעו פגיעה שנייה בילדים.

הצעת חוק זו נוסחה על בסיסי הצעתה של המועצה הלאומית לשלום הילד.הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בחשון התש"ס - 18.10.99

1.     בחוק זה -     
     "בית ספר" - כהגדרתו בפקודת החינוך (נוסח חדש), התשל"ח- 1978 ;     
     "הגורם הממונה במשרד החינוך" - מי שמונה לכך על ידי שר החינוך; (משמעת),      
     "חבלה" - מעשה או מחדל שיש בהם משום פגיעה, או חשש לפגיעה גופנית, מינית או נפשית בילד; "חוק שרות המדינה" - חוק שרות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963 ;     
     "עובד חינוך" - עובד מדינה, או מי שאינו עובד מדינה, המשמש בתפקיד כלשהו בבית הספר או בכל מוסד חינוכי אחר;     
     "עבירת משמעת" - כמשמעה בסעיף 17 לחוק שירות המדינה;     
     "קובלנה" - כמשמעה בסעיף 32 לחוק שירות המדינה;     
     "תלונה" - כל צורה של העברת מידע לגבי פגיעה שבוצעה בילד או בילדה על ידי עובד חינוך, הנמסרת בין בכתב ובין בעל פה, והמכילה פרט ים שדי בהם כדי לפתוח בבירור המקרה המדווח;     
     "השר" - שר החינוך.      
2.     עובד חינוך שביצע פגיעה (שגרם חבלה) בילד תהווה החבלה שבוצעה על ידו עבירת משמעת כמשמעה בחוק שרות המדינה, ויחולו עליה כל האמורות החוק האמורות שם.     
3.     מבלי לגרוע מהוראות סעיף 47 לחוק שירות המדינה, יחול האמור -     
     (א)     עובד חינוך שהוגשה נגדו קובלנה לפי סעיף 32 לחוק שרות המדינה בגין גרימת חבלה, רשאי שר החינוך להשעותו ממשרתו; שר החינוך ישקול באם להפעיל סמכותו זו בתוך 7 ימים מעת הגשת הקובלנה.     
     (ב)     הוגשה תלונה למשטרה כנגד עובד חינוך בגין גרימת חבלה, רשאי שר החינוך להשעות את העובד ממשרתו לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו; שר החינוך ישקול באם להפעיל את סמכותו זו בתוך 14 ימים בעת שהובא לידיעתו דבר חקירת המשטרה.     
     (ג)     משטרת ישראל תעביר לגורמים המוסמכים בנציבות שרות המדינה ובמשרד החינוך דיווח על תלונה שהוגשה כנגד עובד חינוך בגין פגיעה שבוצעה על ידו, בתוך 3 ימים מיום הגשתה.     
     (ד)     משטרת ישראל תעביר לגורמים המוסמכים בנציבות שרות המדינה ובמשרד החינוך דיווח על תלונה שהוגשה כנגד עובד חינוך בגין פגיעה שבוצעה על ידו, בתוך 3 ימים מיום הגשתה.     
     (ה)     המליצה המשטרה על העמדת עובד החינוך לדין, יושעה העובד על ידי השר, באם לא הושעה קודם לכן.     
     (ו)     המליצה המשטרה על סגירת תיק החקירה -     
          (1)     מטעמים של היעדר אשמה, רשאי השר להפסיק את ההליכים המשמעתיים כנגד העובד, ורשאי הוא לבדוק היבטים פדגוגיים של המקרה, לאחר קבלת חומר החקירה מהמשטרה;     
          (2)     מטעמים של חוסר ראיות או היעדר עניין לציבור, יועבר העניין להחלטת השר בדבר השעיית הפוגע או הגשת קובלנה כנגדו.     
     (ז)     סמכויות השר לפי פרק זה נתונות גם למנכ"ל משרד החינוך, ואינן גורעות מסמכויות נציב שירות המדינה על פי החוק.     
     (ח)     יתר הוראות סעיף 47 לחוק, יחולו על סעיף זה בשינויים המחוייבים.     
4.     מבלי לגרוע מהוראות סעיף 48 לחוק שירות המדינה, יחול האמור -     
     (א)     הוגשה תלונה לשר, או למשטרה בגין פגיעה של עובד חינוך בילד, תיערך חקירה ראשונית של התלונה על ידי הגורם הממונה במשרד החינוך בתוך 7 ימים (להלן - חקירה ראשונית); ממצאי החקירה יועברו לנציב שירות המדינה ולשר החינוך בצירוף המלצה בדבר הצורך להשעות את הפוגע או להעבירו מתפקידו.     
     (ב)     היה לשר החינוך יסוד סביר להניח, על סמך ממצאי החקירה הראשונית, כי עובד החינוך ביצע את הפגיעה נשוא התלונה, ישקול בתוך 7 ימים מיום קבלת ממצאי החקירה הראשונית לידיו, האם יש להשעותו או להעבירו מתפקידו לתפקיד אחר, העתק מהחלטת השר והנימוקים יועבר גם לנציב שירות המדינה.     
     (ג)     החליט השר להשעות את עובד החינוך, תינתן לו הזדמנות להביא טענותיו לעניין זה לפי השר, או לפני מי שהוסמך לכך על ידו.     
     (ד)     השעיית עובד החינוך תהיה לתקופה שלא תעלה על 30 יום.     
     (ה)     השר רשאי להאריך את תקופת ההשעיה או ההעברה כאמור, לתקופה שלא תעלה בסיכום של 90 ימים; העתק מהחלטת השר ונימוקיו בדבר הארכות כאמור יועבר גם לנציב שירות המדינה.     
     (ו)     סמכויות השר לפי פרק זה נתונות גם למנכ"ל משרד החינוך, ואינן גורעות מסמכויות נציב שירות המדינה על פי החוק.     
5.     בבואו לקבל החלטה לפי פרק זה, בדבר השעיית עובד חינוך, או העברתו מתפקידו, יביא השר, או מי שהסמיך לכך בין היתר את השיקולים הבאים     
     (1)     חומרת העבירה;     
     (2)     מידת הפגיעה הפיסית או הנפשית בילד;     
     (3)     מספר המתלוננים;     
     (4)     גיל המתלוננים;     
     (5)     כמות הראיות וטיבן;     
     (6)     מספר התלונות, בעבר ובהווה, כנגד אותו עובד;     
     (7)     חשש להישנות הפגיעה כנגד אותו מתלונן, או כנגד ילדים אחרים;     
     (8)     מידע בדבר לחצים המופעלים על המתלונן לגבי עדותו או הישארותו באותו מוסד חינוכי;     
     (9)     מעמדו המקצועי של הפוגע;     
6.     הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין, ולא לגרוע מהן, לרבות הוראות חוק שירות המדינה.     לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חינוך לכל

 2. החזר אגרת חינוך

 3. יום חינוך מוגבר

 4. חינוך ואהבת ילדים

 5. תקנות החינוך, 1933

 6. תקנות החינוך, 1934

 7. מאבחני ליקויי למידה

 8. שוויון תקציב בחינוך

 9. חינוך חינם למבוגרים

 10. עורך דין בנושא חינוך

 11. עדיפות לאומית בחינוך

 12. חינוך להכרת האמנויות

 13. חובת חינוך לדמוקרטיה

 14. הצעת חוק חינוך משולב

 15. חינוך חובה לגילאי 4-3

 16. הצעת חוק תקציב החינוך

 17. חוב בגין שירותי חינוך

 18. שכר עובדי חינוך משלים

 19. גמול ניהול משרד החינוך

 20. ניכוי הוצאות חינוך ילדים

 21. חיבור מוסדות חינוך לחשמל

 22. תאונה בשיעור חינוך גופני

 23. ענישה חינוכית - הצעת חוק

 24. תעודת הוראה בחינוך גופני

 25. מוסדות להכשרת עובדי חינוך

 26. הצעת חוק היועצים החינוכיים

 27. הצעת חוק יסוד הזכות לחינוך

 28. חינוך מיוחד בשירות הציבורי

 29. חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988

 30. חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953

 31. הצעת חוק שירותי חינוך לילדים

 32. עדיפות לאומית בחינוך בפריפריה

 33. מס חב"ר - חינוך, בריאות, רווחה

 34. ייחוד כספי הקצבות למטרות חינוך

 35. סלילת כבישי גישה למוסדות חינוך

 36. אישור שקילות לתואר משרד החינוך

 37. ייצוג מול משרד החינוך - עורך דין

 38. נציג בתחום החינוך בוועדת שחרורים

 39. המכון הלאומי להערכת הישגים בחינוך

 40. הצעת חוק יסוד הזדמנויות שוות בחינוך

 41. תלמידים עם ליקויי למידה בחינוך הרגיל

 42. טיפול בתלונה של עובד חינוך שפגע בילד

 43. פקודת החינוך (נוסח חדש), תשל"ח-1978

 44. תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי''ט-1959

 45. חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001

 46. מוסד חינוכי מוכר לא רשמי - זכויות עובדים

 47. תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד), תשכ''א-1961

 48. העברת ילד לחינוך מיוחד למרות התנגדות ההורים

 49. תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי''ז-1956

 50. חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997

 51. שילוב ילדים שלומדים בחינוך מיוחד בתנועות נוער

 52. תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות), תשי''ד-1953

 53. חופש התארגנות פוליטית במוסדות חינוך על תיכוניים

 54. תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי''ג-1953

 55. חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008

 56. הודעה בדבר אישור דרגות שכר לימוד לפי תקנות החינוך

 57. צו חינוך מיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים), התש"ן-1990

 58. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי''ט-1959

 59. חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א-2001

 60. צו חינוך ממלכתי (בתי-מדרש למורים ולגננות), תשי"ח-1958

 61. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), תשל''ח-1978

 62. תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי-דתי), תשי''ג-1953

 63. תקנות זכות יוצרים (ביצוע פומבי במוסדות חינוך), התש''ע-2010

 64. תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי''ד-1953

 65. צו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי), תשל"ח-1978

 66. תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי), התשנ''ו-1996

 67. תקנות יום חינוך ארוך (מספר שעות יום חינוך ארוך), התש''ן-1990

 68. תקנות לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי) תשל''ח-1978

 69. תקנות לימוד חובה (כללי דיווח של מנהל מוסד חינוך), התשס''ה-2004

 70. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון) התשס''ט-2009

 71. תקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), התשס''ג-2003

 72. תקנות לימוד חובה (היטל חינוך על יסודי לעובד במשק בית), תשל''ט-1978

 73. תקנות לימוד חובה (תשלום היטל חינוך בעד חייל בשירות קבע), תשל''ט-1978

 74. תקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת), התשס''ה-2005

 75. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי) התשס''ט-2009

 76. תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר), התשס''ה-2004

 77. חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס-2000

 78. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ויחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר - הכרה) התשס''ט-2009

 79. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – רישיון), התשס''ט-2009

 80. תקנות לימוד חובה (כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים), התשס''ה-2004

 81. תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה), התשס''ו-2005

 82. צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנת הלימודים התשס"ט-התש"ע), התשס"ט-2009

 83. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון