חינוך לכל

הצעת חוק יסוד: חינוך לכל

הזכות לחינוך וחובת המדינה להעניק חינוך לכלל אזרחיה, הנם עקרונות בסיס במדינה דמוקרטית.

לדעת המציעים, ראוי כי המדינה תעניק לכל תלמיד ותלמידה שוויון הזדמנויות בפיתוח הידע האישי וברכישת השכלה, ובכך לאפשר להם סיכוי שווה להצליח ולתרום לחברה הישראלית.

המצב המאפשר קיומן של מערכות חינוך שונות, אשר אין ביניהן בסיס משותף ואשר תלמידיהן אינם זוכים להזדמנות שווה, אינו תקין.

מטרת הצעת חוק זו הנה להבטיח כי מטרות החינוך המוגדרות בה, תהוונה בסיס משותף לחינוך כלל תלמידי מדינת ישראל. אין בהצעה כדי להשביע את רצונם של הגורסים חינוך אחיד מחד, כמו גם רצונם של הגורסים רב גוניות מוחלטת מאידך; ההצעה מבקשת לאזן בין השניים:

להבטיח שוויון הזדמנויות ובסיס משותף בהשכלה ולחזק את עקרון הפלורליזם ושמירת מידה נאותה של חופש בבחירת הדגשים בחינוך; הבסיס המשותף לחינוך, כפי שהוא מוגדר בחוק יסוד זה, יתרום להתקרבות בין מרכיבי החברה השונים ולאיכות קיום קולקטיבית טובה יותר בישראל.

בהצעת החוק המובאת להלן, ניתנה תשומת לב מיוחדת למבנה כחוק קונסטיטוציוני מדרגה ראשונה וזאת תוך התחשבות והתייחסות לתהליך חקיקתם של חוקי היסוד בכללם ולאלו שבתחום זכויות האדם בפרט.

הצעת חוק זהה הונחה על שלחן הכנסת ה-15 ומספרה פ/1736.
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בסיון התש"ס - 5.6.2000

 1.      חוק יסוד זה מטרתו להבטיח חינוך לכל במדינת ישראל, ברוח ערכיה כמדינה יהודית דמוקרטית והעקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל.      
 2.      כל אדם זכאי לחינוך חינם במימון המדינה החל משנת חייו הרביעית ועד מלאת לו שמונה עשרה שנים.     
 3.      כל אדם חייב בלימודים במוסד חינוך החל משנת חייו השישית ועד מלאת לו שש-עשרה שנים.     
 4.      מטרות החינוך -      

     (1)     חיזוק הלכידות החברתית, הזהות הלאומית ואיכות הקיום הקולקטיבי של האדם בישראל; הבטחת איכות חיי היחיד בישראל; שמירה על מרחב הזדמנויות שוות לכל, ביטוי תרבותי וכלכלי לכל פרט, הגנה על הדמוקרטיה, טיפוח הסובלנות והכבוד לזולת;      
     (2)     מתן שוויון הזדמנויות לכל תלמיד, אפשרות להתפתח על-פי דרכו, ויצירת אווירה מעודדת ותומכת;      
     (3)     פיתוח אישיות התלמיד, יצירתיות וכישוריו השונים למיצוי מלוא יכולתו כאדם החי חיים של איכות ושל משמעות; חיזוק כח השיפוט והביקורת, טיפוח סקרנות אינטלקטואלית, מחשבה עצמאית ויוזמה ופיתוח מודעות וערנות לתמורות ולחידושים;      
     (4)     טיפוח מעורבות בחיי החברה האזרחית בישראל, נכונות לקבל תפקידים בקהילה ולמלאם מתוך שותפות ואחריות, לעזרה הדדית ולחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל;      
     (5)     הקניית דעת תולדות מדינת ישראל וארץ ישראל, תולדות העם היהודי, מורשת ישראל, ולהנחלת זכר השואה והגבורה; לשאינם יהודים תישמר הזכות ללמוד את תולדות עמם ותרבותם;      
     (6)     פיתוח יחס של כבוד ואחריות לאיכות הסביבה וזיקה לנופי הארץ, לחי ולצומח; עידוד פעילות גופנית וטיפוח תרבות הפנאי;      
     (7)     הנחלת ערכי ההכרזה על מדינת ישראל ופיתוח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, לחתירה לשלום, ולסובלנות ביחסים בין בני-אדם ובין עמים; להכרת תרבות העמים ויצירתם, במרחב ובעולם.      
5.     כל מוסד חינוך הממומן על-ידי המדינה חייב לחנך לאור מטרות החינוך כפי שנקבעו בחוק יסוד זה.      
6.     בעניינים אלו ייקבעו הוראות בחוק:      
     (1)     סמכות ההכרה, הרישוי והפיקוח על מוסדות החינוך;      
     (2)     תכניות הלימודים המחייבות את מוסדות החינוך, בכפוף למטרות החינוך המפורטות בחוק יסוד זה;      
     (3)     דרכי המימון למוסד חינוך המקיים את תכניות הלימודים, כאמור בפסקה (2);      
     (4)     הקמת מועצה ציבורית שתקרא "מועצת החינוך לכל" והרכבה, שסמכותה לפקח על ביצוע עקרונות חוק יסוד זה, ואשר שר החינוך יהא חייב להיוועץ בה, מעת לעת.      
7.     אין לשנות חוק יסוד זה אלא בחוק יסוד שנתקבל ברוב של 61 חברי הכנסת.      
8.     אין בחוק יסוד זה כדי לפגוע בתוקפו של דין שהיה קיים ערב תחילתו של חוק היסוד וזאת לתקופה שלא תעלה על שנתיים ממועד תחילתו של חוק יסוד זה, ואולם פירושן של ההוראות האמורות יעשה ברוח הוראות חוק יסוד זה.     
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חינוך לכל

 2. החזר אגרת חינוך

 3. יום חינוך מוגבר

 4. חינוך ואהבת ילדים

 5. תקנות החינוך, 1933

 6. תקנות החינוך, 1934

 7. מאבחני ליקויי למידה

 8. שוויון תקציב בחינוך

 9. חינוך חינם למבוגרים

 10. עורך דין בנושא חינוך

 11. עדיפות לאומית בחינוך

 12. חינוך להכרת האמנויות

 13. חובת חינוך לדמוקרטיה

 14. הצעת חוק חינוך משולב

 15. חינוך חובה לגילאי 4-3

 16. הצעת חוק תקציב החינוך

 17. חוב בגין שירותי חינוך

 18. שכר עובדי חינוך משלים

 19. גמול ניהול משרד החינוך

 20. ניכוי הוצאות חינוך ילדים

 21. חיבור מוסדות חינוך לחשמל

 22. תאונה בשיעור חינוך גופני

 23. ענישה חינוכית - הצעת חוק

 24. תעודת הוראה בחינוך גופני

 25. מוסדות להכשרת עובדי חינוך

 26. הצעת חוק היועצים החינוכיים

 27. הצעת חוק יסוד הזכות לחינוך

 28. חינוך מיוחד בשירות הציבורי

 29. חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988

 30. חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953

 31. הצעת חוק שירותי חינוך לילדים

 32. עדיפות לאומית בחינוך בפריפריה

 33. מס חב"ר - חינוך, בריאות, רווחה

 34. ייחוד כספי הקצבות למטרות חינוך

 35. סלילת כבישי גישה למוסדות חינוך

 36. אישור שקילות לתואר משרד החינוך

 37. ייצוג מול משרד החינוך - עורך דין

 38. נציג בתחום החינוך בוועדת שחרורים

 39. המכון הלאומי להערכת הישגים בחינוך

 40. הצעת חוק יסוד הזדמנויות שוות בחינוך

 41. תלמידים עם ליקויי למידה בחינוך הרגיל

 42. טיפול בתלונה של עובד חינוך שפגע בילד

 43. פקודת החינוך (נוסח חדש), תשל"ח-1978

 44. תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי''ט-1959

 45. חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001

 46. מוסד חינוכי מוכר לא רשמי - זכויות עובדים

 47. תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד), תשכ''א-1961

 48. העברת ילד לחינוך מיוחד למרות התנגדות ההורים

 49. תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי''ז-1956

 50. חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997

 51. שילוב ילדים שלומדים בחינוך מיוחד בתנועות נוער

 52. תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות), תשי''ד-1953

 53. חופש התארגנות פוליטית במוסדות חינוך על תיכוניים

 54. תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי''ג-1953

 55. חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008

 56. הודעה בדבר אישור דרגות שכר לימוד לפי תקנות החינוך

 57. צו חינוך מיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים), התש"ן-1990

 58. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי''ט-1959

 59. חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א-2001

 60. צו חינוך ממלכתי (בתי-מדרש למורים ולגננות), תשי"ח-1958

 61. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), תשל''ח-1978

 62. תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי-דתי), תשי''ג-1953

 63. תקנות זכות יוצרים (ביצוע פומבי במוסדות חינוך), התש''ע-2010

 64. תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי''ד-1953

 65. צו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי), תשל"ח-1978

 66. תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי), התשנ''ו-1996

 67. תקנות יום חינוך ארוך (מספר שעות יום חינוך ארוך), התש''ן-1990

 68. תקנות לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי) תשל''ח-1978

 69. תקנות לימוד חובה (כללי דיווח של מנהל מוסד חינוך), התשס''ה-2004

 70. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון) התשס''ט-2009

 71. תקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), התשס''ג-2003

 72. תקנות לימוד חובה (היטל חינוך על יסודי לעובד במשק בית), תשל''ט-1978

 73. תקנות לימוד חובה (תשלום היטל חינוך בעד חייל בשירות קבע), תשל''ט-1978

 74. תקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת), התשס''ה-2005

 75. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי) התשס''ט-2009

 76. תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר), התשס''ה-2004

 77. חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס-2000

 78. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ויחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר - הכרה) התשס''ט-2009

 79. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – רישיון), התשס''ט-2009

 80. תקנות לימוד חובה (כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים), התשס''ה-2004

 81. תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה), התשס''ו-2005

 82. צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנת הלימודים התשס"ט-התש"ע), התשס"ט-2009

 83. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון