חינוך ואהבת ילדים

הצעת חוק חינוך ואהבת ילדים, התש"ס - 2000

חינוך הילדים הינו יסוד מוסד באומה הישראלית. מצוות חינוך הילדים היא אחת מהמצוות שחכמנו ז"ל נתנו לה חשיבות מיוחדת. את דרכי החינוך, ויש אומרים אף את חלק ממצוות החינוך, למדו חכמינו הקדמונים ז"ל מספר משלי אשר כתב שלמה המלך, עליו העיד בורא העולם שהוא החכם מכל אדם. בפסוקיו בספר משלי אף קישר שלמה המלך בין חינוך לאהבה, באשר בורא העולם טבע באדם את אהבת אב ואם לילדיהם והם עושים כל אשר לאל ידם, מעצם בריאתם, לסייע בהצלחת ילדיהם.


דרכי החינוך שנויות במחלוקת בין דתות, מדינות, מנהגים ואף בין אנשי מקצוע, פדגוגים ופסיכולוגים. ההיסטוריה הוכיחה כי הגישה הטבעית שבה נוקטים ההורים בחינוך ילדיהם, לפיה שופטים ההורים כל מקרה ומקרה בראיה כללית ופרטנית כאחד, היא דרך החינוך הראויה ביותר.

לאחרונה, נעשו מעשיים פלילים של התאכזרות הורים כלפי ילדיהם, בניגוד לטבע האדם. עקב מקרים מצערים אלה, נדרש בית המשפט העליון לסוגית חינוך הילדים בידי הוריהם.

בפסק הדין (ע"פ 4596/98) קבע בית המשפט העליון מספר קביעות:

 1.      שתי דרכים בחינוך. אחת - מצדדת בעונש גופני סביר למטרות חינוך, בהתאם לגיל הילד, הבנתו, בגרותו, מצבו הפיזי ופרמטרים נוספים. השניה - שוללת מן ההורה סמכות לענישה גופנית כלפי ילדו, שכן הענישה הגופנית אינה משגת את מטרות החינוך. בית המשפט קבע בפסק דינו שהדרך השניה היא הדרך החינוכית הרצויה ושלל מכל וכל את הלגיטימיות של הדרך הראשונה, על אף שהיא אוסרת ענישה גופנית כלפי הילד, כשהעונש ניתן מתוך כעס ואיבוד עשתונות. הוסיף בית המשפט וקבע, כי ענישה גופנית היא שריד לתפיסה חברתית חינוכית שאבד עליה הכלח.      
 2.      הילד אינו רכוש הורהו. כבוד האדם וחירותו עומד לאדם באשר הוא אדם, אף אם הוא קטין. הילד הוא אדם אוטונמי וזכויותיו לכבוד, לשלמות הגוף ולבריאות הנפש אוסרות על ההורים להענישו בענישה גופנית.      
 3.      מתיר בית המשפט להורה לפעול בענישה גופנית לצורך מניעת נזק לילד או לזולתו, ואף מאפשר קיום מגע קל, גם אם תקיף, בגופו של הילד לשם שמירה על הסדר.      
 4.      בית המשפט מרגיע את ההורים ה"פלילים" כי אינם צפויים לעמוד לדין, כי בסדר הדין הפלילי קיימות הגנות ומסננות המאפשרות למנוע העמדה לדין בגין העדר ענין לציבור או זוטי דברים, כך שמגע פיזי שגרתי בין הורה לילדו לא יהווה בסיס לעבירה פלילית.      


אין בכוונתי לדון לגופם של דברים, אולם קיים חשש שכתוצאה מפסיקה זו יצומצמו הדרכים בהן יכולים הורים לחנך את ילדיהם, וכי הורה המחנך על פי דרכו ועל פי תורת אבותיו, יהפוך, חלילה, לבלתי לגיטימי, אף אם לא תוטל עליו אחריות פלילית.

נוסף על כך, ניסיון התערבות הרשויות בגישת החינוך המשפחתית מביא לפגיעה בחופש הפרט ובחופש הבחירה של ההורה לבחור את הדרך בה יחנך את ילדיו ובאיזו דרך חינוכית ינקוט. ענין חינוך הילדים הינו אינדיוידואלי לכל הורה, והוקנה לו מיום בריאת האדם, לחנך את ילדיו בדרכו הוא. לא יתכן שגישה אינדיוידואלית של מאן דהוא תקבע את גישת החינוך האישית לילדיו של אחר. התערבות הממסד עלולה להביא לעיוותים אצל ילדים אשר יתקוממו נגד הוריהם ויסירו מעצמם כל עול חינוכי. בנוסף, הגישה הדוגלת ב - "זכויות הילד" ורואה את הילד כמי שבכוחו להתייצב באופן שוויוני מול הוריו, עלולה


להביא לאנרכיה חינוכית. לפיכך, יש לצמצם את המעורבות הממסדית בדרך החינוך למינימום הנדרש, ולייחדה למקרים חריגים שבהם פעל ההורה מעבר לגדר הסבירות, ללא הצדקה חינוכית ובגישה אכזרית ומתנכרת.

אשר על כן, מוצע לעגן בחקיקה הצהרתית זו את חשיבות חינוך הילדים מתוך אהבה ומורא, תוך הוצאת המקרים הפליליים מכלל זה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד בשבט התש"ס - 31.1.2000

 1.      מטרת חוק זה לעגן את חשיבות חינוך הילדים, הקשר בין חינוך הילדים לאהבתם, והזכות הגדולה שיש להורים בעצם חינוך ילדיהם.      
 2.      חובתו של הורה לחנך את ילדיו מתוך אהבה.      
 3.      להורה הזכות לקבוע את דרכי חינוך ילדיו, למעט אמצעי ענישה החורגים מן הנהוג, הסביר או המקובל, או שנעשים ללא הצדקה חינוכית.      
 4.      הורה השולח את ילדיו למוסדות חינוך אינו פטור מחובת חינוך ילדיו ומאחריותו כלפיהם.      
 5.      הורה חייב ליידע את המוסד החינוכי בו מתחנך ילדו על כל בעיה חינוכית אצל ילדו, במידה והמוסד החינוכי יכול לסייע בכך.      
 6.      המדינה לא תכפה על הורה דרך חינוכית שבה יחנך את ילדיו ולא תמנע מהורה לחנכם על פי כל דרך נוהגת או מקובלת; הוראה זו אינה באה לגרוע מהאמור בחוק לימוד חובה, התש"ט - 1949.      לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חינוך לכל

 2. החזר אגרת חינוך

 3. יום חינוך מוגבר

 4. חינוך ואהבת ילדים

 5. תקנות החינוך, 1933

 6. תקנות החינוך, 1934

 7. מאבחני ליקויי למידה

 8. שוויון תקציב בחינוך

 9. חינוך חינם למבוגרים

 10. עורך דין בנושא חינוך

 11. עדיפות לאומית בחינוך

 12. חינוך להכרת האמנויות

 13. חובת חינוך לדמוקרטיה

 14. הצעת חוק חינוך משולב

 15. חינוך חובה לגילאי 4-3

 16. הצעת חוק תקציב החינוך

 17. חוב בגין שירותי חינוך

 18. שכר עובדי חינוך משלים

 19. גמול ניהול משרד החינוך

 20. ניכוי הוצאות חינוך ילדים

 21. חיבור מוסדות חינוך לחשמל

 22. תאונה בשיעור חינוך גופני

 23. ענישה חינוכית - הצעת חוק

 24. תעודת הוראה בחינוך גופני

 25. מוסדות להכשרת עובדי חינוך

 26. הצעת חוק היועצים החינוכיים

 27. הצעת חוק יסוד הזכות לחינוך

 28. חינוך מיוחד בשירות הציבורי

 29. חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988

 30. חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953

 31. הצעת חוק שירותי חינוך לילדים

 32. עדיפות לאומית בחינוך בפריפריה

 33. מס חב"ר - חינוך, בריאות, רווחה

 34. ייחוד כספי הקצבות למטרות חינוך

 35. סלילת כבישי גישה למוסדות חינוך

 36. אישור שקילות לתואר משרד החינוך

 37. ייצוג מול משרד החינוך - עורך דין

 38. נציג בתחום החינוך בוועדת שחרורים

 39. המכון הלאומי להערכת הישגים בחינוך

 40. הצעת חוק יסוד הזדמנויות שוות בחינוך

 41. תלמידים עם ליקויי למידה בחינוך הרגיל

 42. טיפול בתלונה של עובד חינוך שפגע בילד

 43. פקודת החינוך (נוסח חדש), תשל"ח-1978

 44. תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי''ט-1959

 45. חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001

 46. מוסד חינוכי מוכר לא רשמי - זכויות עובדים

 47. תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד), תשכ''א-1961

 48. העברת ילד לחינוך מיוחד למרות התנגדות ההורים

 49. תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי''ז-1956

 50. חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997

 51. שילוב ילדים שלומדים בחינוך מיוחד בתנועות נוער

 52. תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות), תשי''ד-1953

 53. חופש התארגנות פוליטית במוסדות חינוך על תיכוניים

 54. תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי''ג-1953

 55. חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008

 56. הודעה בדבר אישור דרגות שכר לימוד לפי תקנות החינוך

 57. צו חינוך מיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים), התש"ן-1990

 58. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי''ט-1959

 59. חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א-2001

 60. צו חינוך ממלכתי (בתי-מדרש למורים ולגננות), תשי"ח-1958

 61. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), תשל''ח-1978

 62. תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי-דתי), תשי''ג-1953

 63. תקנות זכות יוצרים (ביצוע פומבי במוסדות חינוך), התש''ע-2010

 64. תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי''ד-1953

 65. צו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי), תשל"ח-1978

 66. תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי), התשנ''ו-1996

 67. תקנות יום חינוך ארוך (מספר שעות יום חינוך ארוך), התש''ן-1990

 68. תקנות לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי) תשל''ח-1978

 69. תקנות לימוד חובה (כללי דיווח של מנהל מוסד חינוך), התשס''ה-2004

 70. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון) התשס''ט-2009

 71. תקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), התשס''ג-2003

 72. תקנות לימוד חובה (היטל חינוך על יסודי לעובד במשק בית), תשל''ט-1978

 73. תקנות לימוד חובה (תשלום היטל חינוך בעד חייל בשירות קבע), תשל''ט-1978

 74. תקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת), התשס''ה-2005

 75. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי) התשס''ט-2009

 76. תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר), התשס''ה-2004

 77. חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס-2000

 78. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ויחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר - הכרה) התשס''ט-2009

 79. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – רישיון), התשס''ט-2009

 80. תקנות לימוד חובה (כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים), התשס''ה-2004

 81. תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה), התשס''ו-2005

 82. צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנת הלימודים התשס"ט-התש"ע), התשס"ט-2009

 83. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון