חברות בגוף בוחר

הצעת חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים) (תיקון - חברות בגוף בוחר), התשס”א-2000

תיקון זה בחוק שירות המדינה נועד לאפשר לעובד מדינה, שלא נמנה על אחת מארבע הדרגות הבכירות בשירות המדינה, החבר "בגוף בוחר" כלשהו, להשתתף בהליך דמוקרטי של בחירת נבחר ציבור.

עובדת היותו של אדם עובד מדינה איננה סיבה מספיקה לשלול ממנו את הזכות להשתתף בהליך דמוקרטי זה.

המציאות מלמדת שאין כל טעם למנוע מעובדי מדינה זוטרים השתתפות בבחירות הנערכות "בגוף הבוחר" המורכב ממאות ואלפי חברים.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת הארבע-עשרה על ידי חבר הכנסת בן-צור שמריהו ומספרה פ/2237 .

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת החמש-עשרה על ידי חברי הכנסת ענת מאור וזבולון אורלב ומספרה פ/146.
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בחשון התשס"א - 13.11.2000


     1.     בחוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט - 1959, בסעיף 3א -      
          (1)     סעיף קטן (ג) - בטל;     
          (2)     בסעיף קטן (ד), אחרי "עובד מדינה" יבוא "באחת מארבע הדרגות הבכירות בשירות המדינה שהן: מנהל כללי, משנה למנהל הכללי, סגן המנהל הכללי וראש אגף".     


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דרכי תעמולה

 2. הצבעה בפתק ריק

 3. חברות בגוף בוחר

 4. בקשה לדחיית בחירות

 5. הנחיות מבקר המדינה

 6. פסילת תוצאות בחירות

 7. חופש בחירת שם משפחה

 8. הצבעה במעטפות כפולות

 9. פסילת מילים בפתק הצבעה

 10. ביטול בחירות לועד הורים

 11. הצעת חוק בחירות מוקדמות

 12. ייצוג הולם לנשים בבחירות

 13. איסור מתנות בחוק הבחירות

 14. בקשה לביטול תוצאות בחירות

 15. דחיית מועד הבחירות במפלגה

 16. עתירה להכרזה כזוכה בבחירות

 17. ניכוי הוצאות קמפיין בחירות

 18. התפטרות מנכ"ל אחרי הבחירות

 19. חוק הבחירות לגופים ציבוריים

 20. בחירת נשיא המדינה ברוב רגיל

 21. חוק הבחירות דרכי תעמולה 1959

 22. הסרת שלט בחירות ע''י העירייה

 23. הצבעה על ידי אזרחים בחוץ לארץ

 24. עיכוב בחירות למזכיר סניף במפלגה

 25. נייר ממוחזר בפתקי הצבעה בבחירות

 26. סכסוך בין שכנים בבחירות לועד בית

 27. מחלוקת בין רשימות לבחירות בעירייה

 28. הצבעה בבחירות על ידי אזרחים בחו"ל

 29. הזכות להציע מועמד בבחירות מיוחדות

 30. העברת שר מכהונתו סמוך למועד הצבעה

 31. ביטול בחירות חשאיות לנשיאות המדינה

 32. סילוק שלט שהותקן ללא היתר בתקופת בחירות

 33. ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות

 34. תקנות העיריות (בחירות חברי ועדה חקלאית), תשכ''ד-1964

 35. הנחיות המפלגות (ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות), התשס"ז-2007

 36. תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר אופן בחירת פקידים בכירים), התשס''ה-2005

 37. קביעת המפלגות (המועד להגשת הדו"ח המסכם על בחירות מקדימות ואופן פרסומו), התשנ"ו-1996

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון