זכויות שוות לבני זוג בקופת גמל וביטוח חיים

הצעת חוק להגנה על השקעות הציבור בישראל בנכסים פיננסיים (תיקון - הגנה על זכויות בני זוג), התש”ס-2000

כיום, נשים רבות מופלות לרעה בעת הגירושין. זכויות כלכליות של בני הזוג בקופות גמל לגמלה ובביטוח חיים אינם באות לידי ביטוי בעת שמחלקים את הנכסים הפיננסיים בין בני הזוג וכך נפגעת זכותן של נשים רבות לקבל את חלקן האמיתי ברכוש המשותף.

לפיכך, מוצע לקבוע כי בהשקעות ציבור, לרבות בקופות גמל ובביטוחי חיים, יינתנו זכויות שוות לשני בני הזוג או בני הזוג לשעבר.
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ד בתמוז התש"ס - 17.7.2000

הוספת סעיף2א
     1.     בחוק להגנה על השקעת הציבור בישראל בנכסים פיננסיים, התשמ"ד-1984, אחרי סעיף 2 יבוא:     
          "הגנה על זכויות בני זוג     2א.     השקעות ציבור שיווצרו כאמור בסעיפים 6 ו-7 לתוספת, לאחר תחילתו של חוק זה, יקנו הטבות שוות לשני בני הזוג או לבני הזוג לשעבר."     

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עיקול ביטוח חיים

 2. ביטוח חיים סרטן

 3. משכנתא בלי ביטוח חיים

 4. מצג שווא בביטוח חיים

 5. משכנתא בלי ביטוח חיים

 6. הסתרת מחלות בביטוח חיים

 7. הסתרת מידע בהצהרת בריאות

 8. ביטוח חיים סרטן הכבד

 9. החזר תשלום על ביטוח חיים

 10. ביטוח חיים - ניתוח מעקפים

 11. ביטוח חיים בחברת ביטוח זרה

 12. עורך דין שמבין בביטוח חיים

 13. ביטוח חיים למשרתים במילואים

 14. ביטוח חיים משכנתא - התאבדות

 15. שלילת רישיון סוכן ביטוח חיים

 16. רשלנות בנק - אי עריכת ביטוח חיים

 17. גמירת דעת להתקשר בחוזה ביטוח חיים

 18. תביעה למתן תוקף לפוליסת ביטוח חיים

 19. סכסוך בין מוטבים בפוליסת ביטוח חיים

 20. האם חובה לעשות ביטוח חיים למשכנתא ?

 21. אי ידיעה על קיומה של פוליסת ביטוח חיים

 22. זכויות שוות לבני זוג בקופת גמל וביטוח חיים

 23. תקנות הפיקוח על עסקי-ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התשנ''ג-1993

 24. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי הצמדה בחוזה לביטוח חיים), התשמ''ב-1982

 25. תקנות מס הכנסה (הארכת תקופת התשלום לקופת גמל ולביטוח חיים) (הוראת שעה), התשס''ט-2009

 26. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי הפרדת חשבונות ונכסים של מבטח ביטוח חיים), התשמ''ד-1984

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון