הצעת חוק זכויות ותיקי מלחמת העולם השניה, התש”ס-2000

זוהי הצעת חוק יחודית העוסקת באוכלוסיה מיוחדת במינה. חלקם של ותיקי מלחמת העולם בנצחון הסופי על גרמניה הנאצית וגרורותיה מוערך בעולם כולו ואנשים אלה זוכים להטבות נרחבות, כשחלק מהטבות אלה הינן כורח המציאות מבחינת ותיקי מלחמת העולם (למשל בתחום הבריאות).

במדינת ישראל חיים כיום אלפי ותיקי מלחמת השניה, שבחרו לחיות בארץ על אף שנשלל מהם כל אותו סל הטבות שלו היו זכאים בארץ מוצאם. הגיע הזמן שגם מדינת ישראל תכיר בגיבוריה, אשר במו ידיהם נאלצים לשלם את החלק הארי מקצבת "העוני" שלהם לשכר דירה הגבוה של ימינו, וחלק גדול נוסף מוקדש לטיפולים רפואיים אשר בגילם המופלג הם כה חיוניים.

הגיע הזמן לתקן את המעוות ולהעניק לאוכלוסיה זו את המעט שעוד ניתן בזמן שהם עדיין איתנו.

הצעה זהה הונחה על שולחן הכנסת ה-14 ומספרה פ/1763.

הצעה דומה הונחה על שולחן הכנסת ה-15 ומספרה פ/345.


הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ג' בשבט התש"ס - 10.1.2000

1.     בחוק זה -      
     "אירגון ותיקים" - עמותה בה חברים לפחות חמשת אלפים ותיקים;      
     "בדיקה רפואית" - בדיקה רפואית מקיפה כפי שיקבע השר בהתייעצות עם שר הבריאות;      
     "דיור ציבורי" - דירה ששטחה אינו עולה על 100 מטרים רבועים והנמצאת בבעלות מלאה או חלקית של המדינה, של רשות מקומית, או של חברה שעיסוקה בדיור ציבורי הכלולה בתוספת;      
     "דירה" - כהגדרתה בחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992 1):      
     "הכנסה" - כהגדרתה בסעיף 195 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995 2);      
     "המלחמה" - מלחמת העולם השנייה, בין השנים 1938 - 1945;      
     "ותיק" - אדם שנטל חלק פעיל במלחמה או לחם בצבאות בעלות הברית או בכוחות פרטיזנים בזמן המלחמה, וברשותו מסמך המעיד על כך;      
     "השר" - השר לקליטת עליה.      
2.     ותיק יקבל מעמד מוכר בישראל וראש הממשלה יעניק לו אות כבוד מיוחד ותעודה (להלן - ותיק מוכר).      
3.     (א)     ותיק מוכר, שהכנסתו בשנה שקדמה לקבלת החוק לא עלתה על השכר הממוצע במשק, כפי שפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, זכאי לדיור ציבורי לפי כללים שיקבע השר בהתייעצות עם שר הבינוי והשיכון.      
     (ב)     זכאי לפי סעיף קטן (א), זכאי לסיוע בשכר דירה כל עוד לא אוכלס במסגרת הדיור הציבורי.      
     (ג)     ותיק מוכר זכאי לעדיפות גבוהה בחלוקת הדיור הציבורי.      
4.          ותיק מוכר זכאי להנחה של 50% בכל הקווים של התחבורה הציבורית למעט מוניות, בארנונה, תרופות ובאגרת הטלויזיה .      
5.     ותיק מוכר זכאי לבדיקה רפואית אחת בשנה במימון אוצר המדינה.      
6.     משפחת ותיק מוכר שנפטר זכאית לסיוע חד פעמי לצורך הקמת מצבה על קברו, בסכום שיקבע השר בתקנות.      
7.     (א)     ארגון ותיקים זכאי לסיוע כספי מאוצר המדינה לפי מספר החברים בו.      
     (ב)     בקביעת מספר החברים בארגון ותיקים, לא יימנה ותיק אלא בארגון ותיקים אחד בלבד.      
8.     (א)     השר אחראי לביצוע חוק זה, והוא יתקין תקנות לביצועו, לרבות בענינים אלה:      
          (1)     סכומי הזכאות לפי חוק זה;      
          (2)     הוראות לעניין צורת האות והתעודה לפי סעיף 2, ורשאי הוא לקבוע דרכי ציון נוספות;      
          (3)     הוראות בדבר נהלים ואמות מידה להכרה לפי סעיף 2;      
          (4)     רשימת התרופות לפי סעיף 4;      
          (5)     עדכון מספר החברים להכרה בארגון ותיקים לפי סעיף 1.      
     (ב)     השר יתקין תקנות לפי סעיף זה תוך שלושה חודשים מיום קבלתו.      
9.     חוק זה ימומן כדלקמן:      
     (1)     סעיף 2 - מתקציב משרד ראש הממשלה;      
     (2)     סעיף 3 -מתקציב משרד הבינוי והשיכון;      
     (3)     יתר הסעיפים - מתקציב משרד העבודה והרווחה - 80%; מתקציב המשרד לקליטת עליה - 20%.      
10.     השר, באישור שר הבינוי והשיכון, רשאי לשנות בצו את התוספת.      
11.     חוק זה יכנס לתוקף 100 ימים לאחר קבלתו או ביום הראשון לחודש ינואר שלאחר קבלת החוק - לפי המאוחר.      
     תוספת (סעיף 1)      
     (1)     עמידר;     
     (2)     עמיגור;      
     (3)     פרזות;     
     (4)     אפרידר.     

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ותיק מלחמה נזקק

 2. הוכחת נזק מלחמה

 3. הגדרת נזק מלחמה

 4. נעדרי מלחמת לבנון

 5. צו העסקת נכי מלחמה

 6. פיטורים בזמן מלחמה

 7. פציעה במלחמת יום כיפור

 8. ותיקי מלחמת העולם השניה

 9. חוקיות הכרזת מלחמה בישראל

 10. פדיון שבויים במדינת ישראל

 11. אי מינוי ועדת ערר נזקי מלחמה

 12. פוסט טראומה בגלל מלחמת לבנון

 13. ערעור על החלטת ועדת ערר נזק מלחמה

 14. תקנות העסקת נכי-מלחמה, תשי''א-1951

 15. תביעה כספית לפיצויים בגין פעולה מלחמתית

 16. חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים, התשמ"ח-1988

 17. חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה, התש"ס-2000

 18. חוק הענקת אזרחות כבוד לחללי מלחמת הקוממיות, התש"ע-2010

 19. תקנות בדבר נכי-מלחמה (זכות-קדימה לקבלת רשיונות), תש''י-1950

 20. תביעת שיפוי של המדינה מכוח סעיף 21 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה

 21. חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), תשי"ג-1953

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון