התקנת צלחות לקליטת שידורי טלוויזיה באמצעות לווין
התקנת צלחות לקליטת שידורי טלוויזיה באמצעות לווין

הצעת חוק הבזק (תיקון - התקנת צלחות לקליטת שידורי טלוויזיה באמצעות לווין), התש”ס-2000

מטרתו של חוק זה הוא להבטיח כי צלחות קליטה לשידורי לווין יותקנו על גגות בתים ולא במקומות אחרים, וזאת כדי למנוע פגיעה קשה במראה הסביבה.

התקנת צלחות קליטה על הגג תהיה פטורה מהיתר לפי חוק התכנון והבניה וזאת כדי למנוע סרבול ביורוקרטי מיותר או עבריינות המונית, ובלבד שהיא אכן מותקנת על גג בית, בהתאם להוראות הסעיף. אם יסתבר כי לא ניתן להתקין הצלחת על הגג, תהיה ההתקנה טעונה קבלת היתר בהליך של הקלה.


בהיות השירות שירות ציבורי חיוני, יאפשר החוק התקנת צלחות קליטה אף על גגות הצמודים לפי חוק המקרקעין לבעלי דירות מסוימים, תוך יצירת מנגנון לישוב חילוקי דעות האמור לעיל כוחו יפה אף אם גג הבניין מוצמד בחלקו.

כדי להבטיח את אכיפת החוק נקבע כי חברת שידורי לווין לא תספק שירות למי שהתקין צלחת קליטה בניגוד לחוק, וכן תחשב פעולה זו כפעולת בניה בלא היתר.


הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בטבת התש"ס - 3.1.2000

1.     בחוק הבזק, התשמ"ב- 1982 1), אחרי סעיף 6 נז יבוא:     
6נח.     (א)     (1)     בסעיף זה - "צלחת קליטה" - צלחת לקליטת שידורי לווין, המהווה חלק מציוד הקצה הלוויני, כהגדרתו בסעיף 6מג; "ציוד קליטה" - ציוד המשמש לקליטת שידורי לווין, לרבות ציוד קצה לוויני, למעט צלחת קליטה;     
                         (2)     לכל שאר המונחים בסעיף זה תהא המשמעות הנודעת להם בסעיף 6כו.      
                    (ב)     (1)     לא יתקין אדם צלחת קליטה לצורך קליטת שירותי לווין בבניין, אלא על גג הבניין, ואם היה הבניין בית משותף - על גג הבית המשותף;     
                         (2)     בעל רישיון לשידור לווין לא יתן שירות אלא למי שצלחת הקליטה שלו הותקנה בהתאם להוראות סעיף זה.      
                    (ג)     הוראת סעיפים 6כט עד 6לב יחולו לעניין התקנת צלחת קליטה בבית משותף, בשינויים אלה:     
                         (1)     במקום "בעל זיכיון" יבוא "בעל רשיון לשידור לווין;      
                         (2)     במקום "להניח" או "הנחת" יבוא "להתקין" או "התקנת";     
                         (3)     במקום "רשת כבלים" יבוא "צלחת קליטה";      
                         (4)     סעיף 6 כט (ב1)(3) יקרא כאילו בסופו יבוא "או כדי לפגוע באיכות הקליטה של השידורים".      
                    (ד)     (1)     הוראות סעיף קטן (ג) יחולו אף אם הגג של הבית המשותף, כולו או חלקו, אינו רכוש משותף, ובלבד שבעל הרשיון נתן הודעה לבעל הזכויות בגג על כוונתו להתקין צלחת קליטה על הגג ועל מיקומה המתוכנן;      
                         (2)     תוך 30 ימים מיום שקיבל בעל הזכויות בגג את ההודעה לפי פיסקה (1), רשאי בעל הזכויות האמור לפנות אל המפקח ולבקש לקבוע כי צלחת הקליטה תותקן במקום אחר על הגג או אף במקום אחר שאיננו גג, או לאסור על התקנת הצלחת; המפקח רשאי לקבוע תנאים והוראות להתקנה כאמור; המפקח לא יתן קביעתו אלא לאחר שנתן הזדמנות סבירה לבעל הרשיון, לבעל הזכויות בגג, למבקש ההתקנה ולנציגות הבית המשותף להשמיע טענותיהם בפניו;      
                         (3)     הותקנה צלחת קליטה על גג בהתאם להוראות סעיף קטן זה, רשאי בעל הזכויות בגג לבקש העתקת צלחת הקליטה למקום אחר, כדי לאפשר ביצוען של עבודות בניה על הגג מכוח היתר בניה על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965 2) (להלן- חוק התכנון והבניה); בעל זכויות כאמור יהיה חייב לדאוג להתקנת צלחת הקליטה מחדש על הגג עם גמר הבנייה, עם הפסקתה שלא לשעה בלבד או כשלא הוחל בבניה תוך זמן סביר לאחר העתקת צלחת הקליטה, ובלבד שעל העתקת הצלחת למקום אחר שאינו על הגג יחולו הוראות פסקה (2).      
                    (ה)     לא ניתן להתקין צלחת קליטה על גג בית משותף בשל אי התאמת הגג לכך, רשאי בעל הרשיון לשידור לווין, או מבקש ההתקנה לפנות בבקשה אל המפקח להתיר התקנת צלחת הקליטה במקום אחר ברכוש המשותף, והוראות סעיף קטן (ג) יחולו לעניין זה.      
                    (ו)     (1)     התקנת צלחת קליטה על גג בניין בהתאם להוראות סעיף קטן זה, והתקנת ציוד קליטה, פטורים מקבלת היתר לפי חוק התכנון והבניה;      
                         (2)     התקנת צלחת קליטה שלא על גג בניין טעונה היתר לפי חוק התכנון והבניה, ואולם ועדה מקומית לתכנון ולבניה תדון בבקשה בהליך של מתן הקלה;      
                         (3)     הותקנה צלחת קליטה בניגוד להוראות סעיף זה, יראוה כבניה ללא היתר בהתאם לסעיף 204 (א)לחוק התכנון והבניה, והוראות פרק י' לחוק האמור יחולו לעניין זה, ובלבד שהסמכויות הנתונות באותו פרק ליושב ראש הועדה המקומית ולקצין משטרה יהיה נתונות גם ליושב ראש המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין.      
                    (ז)     הוראות חוק הרשויות המקומיות (תרנים לאנטנות טלוויזיה ורדיו), התשל"ו - 1975 3), לא יחולו לעניין התקנת צלחת קליטה לפי סעיף זה.      
                    (ח)     הוראות סעיפים 6 כט (ב) ו- ב(1) יחולו אף לגבי התקנת צלחת קליטה, וציוד קליטה, אם יש בכך כדי למנוע קליטת השידורים באיכות טובה."      


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ניתוק מיס

 2. dtt ערוצים

 3. חוב לחברת יס

 4. תקציב ערוץ 33

 5. ביטול אגרת טלויזיה

 6. ערעור אגרת טלויזיה

 7. העברת ערוצים בלווין

 8. מי משלם אגרת טלויזיה

 9. סיווג שידורי טלוויזיה

 10. אגרת טלוויזיה מקולקלת

 11. תביעה על אגרת טלוויזיה

 12. טעות בחיוב החודשי בהוט

 13. הרשות השלישית לטלויזיה

 14. ביטול אגרת רשות השידור

 15. הרשות הרביעית בטלוויזיה

 16. כמה מרוויח צלם טלוויזיה

 17. כתוביות בטלוויזיה לחרשים

 18. פטור מתשלום אגרת טלוויזיה

 19. אכיפת פרס תוכנית טלוויזיה

 20. תביעה נגד הוט בתביעות קטנות

 21. תביעה נגד הוט על חיוב טלפון

 22. חיוב לקוח למרות שביקש להתנתק

 23. הגבלות שידורים למבוגרים בלבד

 24. אגרת טלוויזיה לפי יחידות דיור

 25. תביעת משתתף בשעשועון טלוויזיה

 26. מה כוללת אחריות למסך טלויזיה ?

 27. הגבלות על תשדירי מין בטלוויזיה

 28. איחוד שידורי הטלוויזיה המסחריים

 29. מגורים עם ההורים - אגרת טלוויזיה

 30. ייצוג עולים במועצה לשידורי כבלים

 31. הארכת זיכיון זכויות שידור בכבלים

 32. ביטול מינוי מנהל הטלוויזיה בערבית

 33. פגיעה בפרנסה בעקבות כתבה בטלויזיה

 34. תביעה נגד ערוץ הקניות - קניית מזרון

 35. עיקולים בגלל אי תשלום אגרת טלוויזיה

 36. מיזוג הטלוויזיה החינוכית עם רשות השידור

 37. פיצוי בגין אי טשטוש פנים בכתבה בטלוויזיה

 38. תביעה לחייב להחזיר סכומים שנגבו עבור שירותי כבלים

 39. התקנת צלחות לקליטת שידורי טלוויזיה באמצעות לווין

 40. תביעה נגד HOT על גביית יתר, התנערות מהתחייבות, החזר כספי בקיזוז ללא הסכמת הלקוח

 41. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הודעת סוחר במקלטי טלוויזיה), התשס''ב-2002

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון