התפטרות שרים מהכנסת

הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון - התפטרות שרים מהכנסת)

חוק זה נועד:      
א.     לחזק את אושיות הדמוקרטיה על-ידי חידודה של ההפרדה הפורמאלית והמעשית, בין הרשות המחוקקת והרשות המבצעת.      
ב.     לאפשר עבודה תקינה ורצינית יותר של הכנסת וועדותיה, באמצעות ביטול כפל התפקידים ויצירת מצב שבו כמעט כל חברי הכנסת יכהנו בתפקידם באורח מלא וללא עיסוק בתפקיד תובעני נוסף (שר או סגן שר), וכך יוכלו להגביר את נוכחותם במליאה, ואף לכהן כחברים לכל דבר ועניין בועדות הכנסת.      
ג.     להגביר את היציבות הקואליציונית והשלטונית במדינת ישראל, הנפגעת קשות עקב היעדרותם של חברי קואליציה רבים מהכנסת בעקבות תפקידיהם בממשלה.      


הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"א בכסלו התשס"א - 18.12.2000

 1.      בחוק-יסוד: הממשלה (להלן - חוק-היסוד), בסעיף 3(ג), בסופו יבוא "אושר מינויו של שר - יתפטר השר מחברותו בכנסת תוך 48 שעות, אלא אם כן הוא עומד בראש רשימת מועמדים לכנסת הנוכחית."      
 2.      בסעיף 29(א) לחוק-היסוד, המילים "שהוא חבר כנסת" - יימחקו.     
 3.      בסעיף 30(ב) לחוק-היסוד, המילים "שהוא חבר כנסת" - יימחקו.     
 4.      בסעיף 33 לחוק-היסוד, סעיף קטן (ב) - יימחק.      
 5.      בסעיף 35 לחוק-היסוד, בסופו יבוא:      

     "(ה)     נפסקה כהונתו של שר לפי הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), והוא התפטר מחברותו בכנסת הנוכחית לפי הוראות סעיף 3(ג) - ישוב לכהן כחבר הכנסת."     
6.     בחוק-יסוד: הכנסת, בסעיף 43 בסופו יבוא:      
     "(ג)     מי שהתפטר מחברותו בכנסת לפי הוראות סעיף 3(ג) לחוק-יסוד: הממשלה, משרתו תתפנה לתקופת כהונתו כשר ויבוא במקומו המועמד כאמור בסעיף קטן (א); חזר למלא את משרתו, יחדל לכהן האחרון שנהיה לחבר הכנסת מתוך רשימת המועמדים, ולא תיפגע בשל כך בלבד זכותו של האחרון לשוב ולהיות לאחר מכן חבר הכנסת מכוח הוראת סעיף קטן (א)."     
7.     תחילתו של חוק זה ביום תחילת כהונתה של הכנסת ה - 16.     לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אילוץ להתפטר

 2. התפטרות בגלל קללות

 3. אישור רפואי להתפטר

 4. התפטרות עוזרת גננת

 5. פיטורים או התפטרות

 6. התפטרות שרים מהכנסת

 7. התפטרות טבח בבית קפה

 8. פיטורים או התפטרות ?

 9. התפטרות עקב גיוס לקבע

 10. התפטרות בגלל מחלת ילד

 11. פיצויים למרות התפטרות

 12. התפטרות בגלל מעבר דירה

 13. התפטרות בלי הודעה מראש

 14. התפטרות בגלל מצב רפואי

 15. התפטרות לאחר מספר ימים

 16. התפטרות עקב החלפת בעלים

 17. האם התובע פוטר או התפטר ?

 18. התפטרות בגלל מצב בטחוני

 19. התפטרות בגלל עומס עבודה

 20. התפטרות אחרי תאונת עבודה

 21. התפטרות לצורך טיפול בילד

 22. התפטרות בגלל מרחק מהעבודה

 23. סעיף 166 התפטרות מהעבודה

 24. התפטרות לאחר הרחקה מעבודה

 25. התפטרות בגלל העברה מתפקיד

 26. התפטרות לרגל העתקת מגורים

 27. התפטרות בגלל הפחתת משכורת

 28. התפטרות עקב חילופי מעבידים

 29. מחלוקת לגבי נסיבות התפטרות

 30. מתי התפטרות נחשבת לפיטורים

 31. התפטרות בגלל מצב בריאות לקוי

 32. התפטרות עובד עקב האשמת שווא

 33. התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי

 34. התפטרות בגלל אי הצבה למשמרות

 35. התפטרות בשל ירידה בהיקף עבודה

 36. התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי

 37. התפטרות בגלל מחלה של בן משפחה

 38. התפטרות בדין מפוטר מצב בריאותי

 39. פיטורים או התפטרות מרשות השידור

 40. זכויות עובד שהתפטר לאחר 10 שנים

 41. פיטורים או התפטרות - נטל ההוכחה

 42. התפטרות בגין ירידה בהיקף הפגישות

 43. התפטרות בגלל מעבר דירה להתנחלויות

 44. התפטרות מרצון עקב פגיעה בתנאי העסקה

 45. סירוב לעבודה חלופית עקב מצב בריאותי

 46. התפטרות "מסיבות אישיות" - פיצויים ?

 47. השפלות בעבודה - התפטרות בדין מפוטר ?

 48. התפטרות מרצון עקב ירידה בהיקף העבודה

 49. עבודה חדשה לאחר התפטרות בגלל מצב רפואי

 50. מכתב מהמעסיק לפיו העובד התפטר (כביכול)

 51. התפטרות לאחר הגשת תביעה בבית דין לעבודה

 52. מחלוקת האם התובעת פוטרה או התפטרה מהעבודה

 53. התפטרות עובד בגלל שלא העלו לו את המשכורת

 54. התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים להתנחלויות

 55. ניתוק קשר של עובד עם מקום העבודה - התפטרות ?

 56. התפטרות בגלל שכר נמוך לאחר תקופת עבודה לא רציפה

 57. היעדרות עובד מהעבודה - הפרת משמעת או התפטרות ?

 58. התפטרות עקב אי הצעת עבודה אחרת לאחר הפסד במכרז

 59. האם בנסיבות ההתפטרות, התובעת זכאית לפיצויי פיטורים

 60. האם התפטר התובע מעבודתו מאחר שלא ביקש לשבצו למשמרות ?

 61. האם פוטרה התובעת מעבודתה כמוכרת בחנות תכשיטים או שמא התפטרה ?

 62. התפטר על מנת לסעוד את אביו החולה, בהתאם לסעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים

 63. האם היתה התפטרותה של התובעת לצורך הטיפול באימה – בגדר התפטרות "ללא הצדקה" ?

 64. תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ''ד-1964

 65. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון