התפטרות מנכ"ל אחרי הבחירות

הצעת חוק תיקון חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - התפטרות מנכ"ל אחרי הבחירות), התש"ס-1999

היות ומשרת המנכ"ל מהווה משרת אמון יש חשיבות מכרעת לאמון ולהכרות המוקדמת בין השר למנכ"לו. לכן יש לאפשר לשר לבחור את העומד בראש משרדו מיד עם כניסתו לתפקיד.

יש לדאוג שהדבר יעוגן בחוק על מנת למנוע אי נעימויות כמו פיטורים בלתי צפויים וסערה ציבורית כפי שארע לאחרונה במשרד המשפטים.
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בטבת התש"ס - 27.12.99


הוספת סעיף 12א

     1.     בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 אחרי סעיף 12 יבוא:     
                12א.     לאחר שפורסמו תוצאות הבחירות לכנסת ולראש הממשלה, ועם כניסת שר חדש למשרד ממשלתי, יגיש מנכ"ל המשרד תוך שבוע ימים מכתב התפטרות לשר; השר רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל או לא לקבל את בקשת ההתפטרות."      


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דרכי תעמולה

 2. הצבעה בפתק ריק

 3. חברות בגוף בוחר

 4. בקשה לדחיית בחירות

 5. הנחיות מבקר המדינה

 6. פסילת תוצאות בחירות

 7. חופש בחירת שם משפחה

 8. הצבעה במעטפות כפולות

 9. פסילת מילים בפתק הצבעה

 10. ביטול בחירות לועד הורים

 11. הצעת חוק בחירות מוקדמות

 12. ייצוג הולם לנשים בבחירות

 13. איסור מתנות בחוק הבחירות

 14. בקשה לביטול תוצאות בחירות

 15. דחיית מועד הבחירות במפלגה

 16. עתירה להכרזה כזוכה בבחירות

 17. ניכוי הוצאות קמפיין בחירות

 18. התפטרות מנכ"ל אחרי הבחירות

 19. חוק הבחירות לגופים ציבוריים

 20. בחירת נשיא המדינה ברוב רגיל

 21. חוק הבחירות דרכי תעמולה 1959

 22. הסרת שלט בחירות ע''י העירייה

 23. הצבעה על ידי אזרחים בחוץ לארץ

 24. עיכוב בחירות למזכיר סניף במפלגה

 25. נייר ממוחזר בפתקי הצבעה בבחירות

 26. סכסוך בין שכנים בבחירות לועד בית

 27. מחלוקת בין רשימות לבחירות בעירייה

 28. הצבעה בבחירות על ידי אזרחים בחו"ל

 29. הזכות להציע מועמד בבחירות מיוחדות

 30. העברת שר מכהונתו סמוך למועד הצבעה

 31. ביטול בחירות חשאיות לנשיאות המדינה

 32. סילוק שלט שהותקן ללא היתר בתקופת בחירות

 33. ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות

 34. תקנות העיריות (בחירות חברי ועדה חקלאית), תשכ''ד-1964

 35. הנחיות המפלגות (ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות), התשס"ז-2007

 36. תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר אופן בחירת פקידים בכירים), התשס''ה-2005

 37. קביעת המפלגות (המועד להגשת הדו"ח המסכם על בחירות מקדימות ואופן פרסומו), התשנ"ו-1996

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון