הרשות למלחמה באלימות

הצעת חוק הרשות למלחמה באלימות, התש”ס-2000

האלימות בישראל הפכה כבר מזמן לבעיה כאובה ומרכזית הנותנת את אותותיה בכל קשת תחומי חיי היומיום במדינה; האלימות פשטה במסגרות המשפחה, בתוך תחומי מוסדות החינוך ובתי הספר, ברחובות ובמקומות בילוי, ומימדיה הפכו אותה למכת מדינה.

קורבנות האלימות, ילדים, קשישים, נשים וגברים, מכל קשר הגילים, נושאים לעיתים את צלקות האלימות ואותותיה על גופם ובנפשם למשך כל ימי חייהם, ובהעדר טפול נאות הם מנחילים דפוסי התנהגות אלה לילדיהם, דהיינו, לדורות הבאים. תופעה זו הופכת את חברתנו לחברה אלימה - שהיא חברה חולה. אלו הנוטים לאלימות לא תמיד באים על עונשם הראוי ובהעדר מסגרות מתאימות ותקציבים הולמים, נמנעת בדרך כלל, גם האפשרות לשקמם ולהחזירם לחיק החברה.

הקמת הרשות למלחמה באלימות תאפשר פעילות יעילה מזו המתבצעת כיום בתחום מניעת האלימות, היא תרכז את מאמצי הרשויות השונות ותגביר את שיתוף הפעולה ביניהן, באופן שיהא בו כדי להניב תוצאות של ממש במאבק באלימות.

כמו כן תאפשר הקמת הרשות, השגת תקציבים לצורך ביעור נגע האלימות ושימוש בתקציבים אלו תוך פיקוח צמוד ומעקב אחר תוצאות הפעולות השונות ויעילותן.

העדר שיתוף הפעולה ההדוק, כפי שהוא קיים במצב הדברים הנוכחי, הופך את המלחמה באלימות לבלתי יעילה והדבר משתקף היטב בתוצאות העגומות המושגות בדרך כלל, שינוי התפיסה והקמת הרשות, יניבו, כך יש לצפות, תוצאות טובות בהרבה, ויתרמו לבניית חברה בריאה יותר ואיכותית יותר במדינת ישראל.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת החמש-עשרה ומספרה פ/661, והוסרה מסדר היום בתאריך 24.11.99.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' באדר ב' התש"ס 27.3.2000.


פרק א': פרשנות     
1.     בחוק זה - "אלימות" - לרבות אלימות מילולית ומינית; "השר" - ראש הממשלה.      
פרק ב': הרשות     
סימן א': הקמת הרשות ותפקידיה     
2.     מוקמת בזה רשות למלחמה באלימות (להלן - הרשות); הרשות היא תאגיד.      
3.     (א)     הרשות תקבע מדיניות מניעה, טיפול, שיקום ענישה ואכיפת חוקים בתחום האלימות, על מנת שזו תהווה בסיס לפעילותה ולפעילות הממשלה בנושא; גיבשה הרשות מדיניות באחד הנושאים שבתחום תפקידיה, יביאה השר לאישור הממשלה, אם ביקשה זאת הרשות.      
     (ב)     מבלי לפגוע באמור בסעיף קטן (א), יכללו תפקידי הרשות גם את אלה.      
          (1)     גיבוש מדיניות של שיתוף פעולה בין משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות וגופים אחרים הפועלים בתחום מניעת האלימות וקידום שיתוף פעולה זה;      
          (2)     תכנון וקידום מסגרות פעולה ושירותים למניעה, לטיפול, לשיקום, לענישה ולאכיפת החוקים, בתחום מניעת האלימות, בהתאם למדיניות הרשות;      
          (3)     פעילות למניעת האלימות, על ידי הרחבת החינוך לתלמידים ולנוער, בין במסגרת בתי-הספר ובין במסגרות אחרות;      
          (4)     פעילות להרחבת פעולות ההסברה ולהעמקת המודעות הציבורית לנגע האלימות, במגמה להדביר את האלימות ולמנוע את השימוש בה;      
          (5)     פעילות להקמת, לפיתוח, לניהול ולהחזקת מסגרות לענישה ולאכיפת החוקים, בתחום מניעת האלימות, בהתאם למדיניות הרשות ובשיתוף עם כל המשרדים הנוגעים בדבר;      
          (6)     סיוע לשירותים הממלכתיים ולשירותי הרשויות המקומיות ביעוץ ובהכוונה בנוגע לטיפול בנפגעי אלימות ובני משפחותיהם;      
          (7)     עידוד פעולות התנדבותיות בקרב יחידים וגופים למניעה, לטיפול ולשיקום של קורבנות האלימות ושל הנוטים לאלימות, ולפקח על פעולותיהם;      
          (8)     ייזום ותיאום הכשרה והסמכה של כח אדם מקצועי במוסדות ובשירותים הפועלים בתחום המניעה, הטיפול והשיקום של קורבנות האלימות ושל הנוטים לאלימות, ולפקח על פעולותיהם;      
          (9)     פעילות מעקב אחר אכיפת החוק והענישה בתחום האלימות, והצעת הצעות בענין זה;      
          (10)     קביעת כללים להקצבות כספים לגופים הפועלים בתחום המניעה, הטיפול והשיקום של קורבנות האלימות ושל הנוטים לאלימות, מתוך תקציב הרשות ולהקצותם;      
          (11)     ריכוז מידע, ייזום מחקרים, פיתוח ידע בתחום פעולתה של הרשות, בכפוף להוראות כל דין;      
          (12)     קיום קשרים עם גופים ארציים ובינלאומיים הפועלים בתחום מניעת האלימות.      
סימן ב': מועצת הרשות     
4.     (א)     לרשות תהיה מועצה ובה ארבעים ותשעה חברים שימנה השר באישור הממשלה; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.      
     (ב)     המועצה תהיה מורכבת מאלה.      
          (1)     חמישה עשר בעלי תפקידים כמפורט בתוספת;      
          (2)     נציג אחד מבין עובדי משרדו של כל אחד מאלה: ראש הממשלה, שר הפנים, שר המשפטים, שר האוצר, שר הבריאות, שר החינוך, שר הבינוי והשיכון, שר הביטחון, שר העבודה והרווחה והשר לבטחון פנים;      
          (3)     נציג אחד של כל אחד מאלה: המוסד לביטוח לאומי, שרות התעסוקה, הרשות לשיקום האסיר, המועצה להשכלה גבוהה, ההסתדרות הרפואית בישראל, הסתדרות הפסיכולוגים, איגוד העובדים הסוציאליים, הסתדרות האחיות, האגודה הישראלית לקרימינולוגיה, מרכז השילטון המקומי, מועצת תנועות הנוער, המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, לשכת עורכי הדין, נעמת, ויצ"ו ואמונה;      
          (4)     שלושה חברים שימנה השר, אחד מקרב התנועות הקיבוציות, אחד מקרב גופים מתנדבים המטפלים בקורבנות האלימות או ביחידים הנוטים לאלימות, ואחד מקרב קופות החולים, שייבחר בהתיעצות עם שר הבריאות;      
          (5)     שלושה נציגי ציבור שיקבע השר.      
     (ג)     לבקשת השר, רשאית המועצה להזמין נושא תפקיד נוסף לדיוניה כמשתתף קבוע.      
     (ד)     המועצה רשאית להזמין לדיוניה גם מי שאינו חבר בה.      
     (ה)     השר רשאי לקבוע בצו, לאחר התיעצות עם השר הנוגע בדבר, כי במקום בעל תפקיד מהתפקידים האמורים בתוספת, ייקבע בעל תפקיד אחר מאותו משרד, הקשור בנושא מניעת האלימות.      
5.     השר ימנה מבין חברי המועצה יושב-ראש למועצה; השר רשאי למנות מבין חברי המועצה אדם שיהיה ממלא-מקום ליושב-ראש המועצה.      
6.     תקופת כהונתם של חברי המועצה שמונו בהתאם לסעיף 5 ב(2) עד (5) תהיה שלוש שנים; חבר מועצה שתקופת כהונתו תמה ניתן למנותו מחדש; חבר מועצה שכהונתו תמה יוסיף לכהן עד למינוי חבר אחר תחתיו, או עד מינויו מחדש, הכל לפי הענין.      
7.     השר רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו אם נתקיים בו אחד מאלה:     
     (1)     הורשע בעבירה שיש עימה קלון;     
     (2)     אינו מסוגל, מטעמי בריאות, למלא את תפקידיו;     
     (3)     נעדר בלא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה.      
8.     חדל חבר מועצה לכהן בתפקיד שבשלו מונה כחבר המועצה או שחדלו להתקיים בו התנאים שבשלהם מונה, או שהתפטר מהמועצה, הועבר מתפקידיו, או נפטר, יתמנה חבר אחר באותה דרך בה נתמנה אותו חבר מועצה.      
9.     תפקידי המועצה יהיו:     
     (1)     התווית קווי הפעולה של הרשות;     
     (2)     הנחיית המינהלה במילוי תפקידיה ופיקוח על פעולותיה;     
     (3)     דיון בהצעת התקציב השנתי כאמור בסעיף 18, בדין-וחשבון השנתי ובכל ענין אחר הנוגע לפעילותה של הרשות.      
10.     המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה ולאצול להן מסמכויותיה.      
11.     (א)     השר, בהתיעצות עם המועצה, רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר מנין חוקי, דרכי כינוס המועצה וועדותיה וניהול ישיבותיהן, סדרי ההצבעה, סמכויות יושב-ראש המועצה או יושב-ראש ועדה, והחזר הוצאות שנגרמו לחברי המועצה ולחברי המינהלה שאינם עובדי הרשות או עובדי מדינה עקב השתתפותם בישיבות המועצה, הועדות או המינהלה.      
     (ב)     המועצה וועדותיה יקבעו את סדרי עבודתן אם לא נקבעו בתקנות כאמור בסעיף קטן (א).      
     (ג)     המועצה תתכנס לכל הפחות שש פעמים בשנה.      
12.     (א)     השר, בהתיעצות עם המועצה, ובאישור הממשלה, ימנה מנהל לרשות; השר בהתיעצות עם המועצה רשאי למנות סגן למנהל הרשות.      
     (ב)     עיניני הרשות ינוהלו בידי המינהלה, שתהא מורכבת ממנהל הרשות, סגנו - אם נתמנה כאמור, ושישה חברים שימונו מבין עובדי משרדו של כל אחד מאלה: שר האוצר, שר הבריאות, שר החינוך, שר המשטרה, שר המשפטים ושר העבודה והרווחה, ונציגי ציבור שימנה השר בהתיעצות עם המועצה מבין חברי המועצה שאינם עובדי מדינה.      
     (ג)     מספר חברי המינהלה לא יעלה על תשעה.      
13.     תפקידי המינהלה הם:     
     (1)     פעילות לביצוע תפקידי הרשות בהתאם להנחיות המועצה;      
     (2)     הכנת התקציב השנתי של הרשות והגשתו למועצה;      
     (3)     הגשת דו"ח שנתי על פעולות הרשות וכל דו"ח אחר שתדרוש המועצה על פעולות הרשות למועצה;      
     (4)     פרסום סיכום שנתי של פעולות הרשות;      
     (5)     העברת דו"ח או כל מידע שידרש על פעולותיה של הרשות או על כל ענין שהוא בגדר תפקידיה וסמכויותיה של הרשות לשר, לפי דרישתו;      
     (6)     מינויי עובדי הרשות וקביעת תפקידיהם וסמכויותיהם, כאמור בסעיף 16.      
14.     המינהלה מוסמכת לבצע בשם הרשות כל פעולה שתידרש למילוי תפקידי הרשות על פי חוק זה, למעט פעולות שיוחדו בחוק זה למועצה.      
15.     (א)     השר, בתיעצות עם שר האוצר, יקבע את התקן לעובדי הרשות.      
     (ב)     דין קבלתם של עובדים לרשות ומינוייהם יהיו כדין זה של עובדי המדינה, בשינויים שייקבעו בתקנות.      
     (ג)     שכרם ותנאי עבודתם של עובדי הרשות, לרבות המנהל וסגנו, יהיו כתנאי עבודתם של עובדי המדינה ותיאומים שתקבע המינהלה באישור השר.      
סימן ד': תקציב ומימון     
16.     (א)     תקציב הרשות יכלול:     
          (1)     תקציב רגיל;     
          (2)     תקציב לפעילות הרשות.     
     (ב)     התקציב הרגיל והתקציב לפעולות הרשות יקבעו בחוק התקציב השנתי של המדינה, בתחום פעולה נפרד, במסגרת תקציב משרד ראש הממשלה.      
17.     תקציב הרשות ימומן מאוצר המדינה וממענקים ותרומות שתקבל הרשות.      
פרק ג': פעילות משרדי הממשלה והפיקוח של הרשות     
18.     משרדי הממשלה יפעלו בשיתוף פעולה עם הרשות בענינים שבתחומה של הרשות.      
19.     (א)     הרשות תעביר מידי שנה לשר דו"ח על פעולותיה;כן תפרסם הרשות סיכום שנתי של פעולותיה.      
     (ב)     הרשות תעביר בכל עת לשר, לפי דרישתו, דו"ח וכן מידע שוטף או חד-פעמי בכל ענין שהוא בגדר תפקידיה וסמכויותיה של הרשות.      
     (ג)     השר יניח את הדו"ח על שולחן הכנסת; הונח הדו"ח על שולחן הכנסת, תדון בו ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת והיא רשאית להגיש לכנסת את סיכומיה והצעותיה לאישור.      
פרק ד': הוראות שונות     
20.     קיומם של המועצה, ועדותיה או המינהלה ותוקף החלטותיהם, לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר או מחמת פגם בהליך מינויו.      
21.     (א)     הרשות רשאית לדרוש כל ידיעה, מסמך או דו"ח (להלן - מידע) בתחומי פעולתה של הרשות, אשר נמצאים תחת סמכותו של אותו גוף והדרושים לרשות לצורך מילוי תפקידיה; גוף מבוקר ימסור את המידע לפי דרישתה.      
     (ב)     מצא שר, שהגוף המבוקר הוא בתחומי סמכות משרדו, כי מסירתו של המידע עלולה לסכן את בטחון המדינה, שלום הציבור או יחסי החוץ שלה, רשאי הוא להורות כי לא יועבר אותו מידע; ואולם, אם ניתן להעביר חלק מן המידע שאין בגינו סכנה כאמור, יועבר אותו חלק.      
     (ג)     לא ימסר מידע לפי סעיף זה אם מסירתו אסורה לפי כל דין.      
     (ד)     חבר במועצה או במנהלה לא יגלה מידע שנמסר לרשות לפי סעיף זה אלא ברשות מנהל הרשות.      
22.     הוראות חוק זה אינן באות לגרוע מסמכות שניתנה לאחר על פי כל דין בנושאים שחוק זה דן בהם.      
23.     השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.      
24.     תחילתו של חוק זה ארבעים וחמישה ימים מיום פירסומו.      
תוספת (סעיף 4)     
ואלה בעלי התפקידים במועצת הרשות.      
(1)     במשרד הבריאות: ראש שירותי בריאות הנפש, המתאם הארצי לנפגעי סמים ואלכוהול, מנהל מרכז שיקום לקורבנות האלימות ולמי שנוטים לאלימות, שקבע ראש שירותי בריאות הנפש, ראש שירותי בריאות הציבור ומנהל אגף רוקחות;      
(2)     במשרד העבודה והרווחה: מנהל האגף לנוער וצעירים ושירותי תיקון, מנהל האגף לשירותים חברתיים;      
(3)     משרד החינוך: יושב ראש המזכירות הפדגוגית, מנהל אגף הנוער, הממונה על חינוך לבריאות;      
(4)     בעלי תפקידים אחרים: ראש מחלקת המודיעין במשטרת ישראל, ראש מנהל האסיר בשירות בתי הסוהר, קצין רפואה ראשי בצה"ל, פרקליט המדינה ויועצת ראש הממשלה למעמד האישה.      לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אלימות נגד פקח

 2. אלימות נגד קבלן

 3. אלימות בין שכנים

 4. אלימות נגד החברה

 5. מניעת אלימות חוזרת

 6. אלימות כלפי תינוקת

 7. אלימות במועדון לילה

 8. אלימות נגד נהג מונית

 9. הרשות למלחמה באלימות

 10. אלימות בגלל צ'ק שחזר

 11. אלימות גבר נגד גרושתו

 12. אלימות באולם בית משפט

 13. צו הרחקה נגד בעל אלים

 14. אלימות מאבטחים בקניון

 15. פיצויים על אלימות בכיתה

 16. אלימות נגד הורה - צו הגנה

 17. עונש בגין אלימות נגד נשים

 18. מעצר על אלימות נגד בת זוג

 19. עילת פינוי דייר מוגן אלימות

 20. אלימות בין שכנים בבית משותף

 21. הצעת חוק מניעת הסתה לאלימות

 22. זיכוי בעבירות אלימות במשפחה

 23. חזקת המסוכנות בעבירות אלימות

 24. ערעור על עבירת אלימות במשפחה

 25. אלימות במשפחה של עובדי ציבור

 26. מעשי אלימות בפקודת מניעת טרור

 27. עונש על אלימות קשה נגד בת זוג

 28. זיכוי מעבירת אלימות נגד בת זוג

 29. אלימות פיזית של מורה כלפי תלמיד

 30. הצעת חוק בנושא עידוד מעשי אלימות

 31. שחרור ממעצר בעבירות אלימות במשפחה

 32. ביטול הרשעה בעבירות אלימות במשפחה

 33. ערעור על הרשעה בעבירות אלימות קשות

 34. פיצויים בגין אלימות על רקע דתי לאומני

 35. חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991

 36. הגדרת בן זוג בחוק למניעת אלימות במשפחה

 37. שמירה על מקום העבודה לנפגעי אלימות במשפחה

 38. אי סגירת תיק אלימות במשפחה לאחר ביטול תלונה

 39. מעצר עד תום ההליכים או שחרור בערובה בעבירות אלימות

 40. תקנות בריאות העם (הודעה על חשש אלימות), תשל''ו-1975

 41. תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין), התשנ''א-1991

 42. חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות, התשס"ח-2008

 43. תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי שוטר), התשס''ב-2002

 44. תקנות לימוד חובה (כללי דיווח על אלימות גופנית), התש''ע-2009

 45. חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה), התשנ"ה-1995

 46. כללים למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עורכי דין), התשס"ג-2002

 47. תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עובדי חינוך), התשס''ב-2002

 48. תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי אנשי דת וטוענים רבניים), התש''ע-2010

 49. תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי אנשי מקצוע בתחום הבריאות), התשס''ב-2002

 50. חוק פיצויים בשל פגיעה ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי (תיקוני חקיקה), התשס"ו-2006

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון