הרשות השלישית לטלויזיה
הרשות השלישית לטלויזיה

הצעת חוק הרשות השלישית לטלויזיה, התש”ס-1999

הצעת החוק, המבוססת על המלצות ועדת צוקרמן, מבקשת להפריט את ערוץ 33 ולהעבירו מידי רשות השידור לידי זכיין תחת פיקוח מועצת הרשות השנייה.     
מוצע כי תוקם רשות שלישית לטלוויזיה במקום ערוץ 33. הצעת החוק מפרטת את מטרות הרשות ותפקידיה תוך שימת דגש על האופי הציבורי של הערוץ ושידוריו. הערוץ ישמור על אופיו הממלכתי, החינוכי והתרבותי ויקפיד על שילוב של הפקות מקוריות רבות.     
הצעת החוק מפרטת את צורת הניהול המיועדת לרשות ואופן הפיקוח עליה. הפיקוח ייעשה ע"י המועצה לרשות שנייה. בהצעה מפורטים גם תנאי הזיכיון, זכויות וחובות הזכיין, אופן השידור ותוכן השידורים.     
לפי ההצעה ישודרו בערוץ גם חדשות ע"י חברת חדשות שתוקם לשם כך. בערוץ ישודרו גם פרסומות עפ"י הכללים הנהוגים בערוץ השני.     
הליך ההפרטה, אופן המימון וניהול הכנסות הזכיין יהיו דומים ברובם לאלו של הרשות השנייה תוך שימת לב לאופי השונה ולמטרות הייחודיות של הערוץ.     
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' בשבט התש"ס - 17.1.2000


פרק א' - פרשנות

בחוק זה -      
"אמצעי שליטה", "בעל ענין", "במישרין או בעקיפין", "החזקה", "רכישה" או "שליטה" - לענין אמצעי שליטה בתאגיד - כמשמעותם של מונחים אלה בחוק הרשות השניה;     
"בעל הזכיון" - מי שקיבל זכיון לשידורים לפי חוק זה;     
"הרשות" - הרשות השלישית לטלויזיה שקמה לפי חוק זה;     
"הרשות השניה" - הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו, שהוקמה לפי חוק הרשות השניה;     
"השידורים" - שידורי טלויזיה הניתנים לציבור והמופצים באמצעות לווין ובאמצעות כבלים;     
"המועצה" - המועצה שמונתה לפי סעיף 7 לחוק הרשות השניה;     
"המנהל" - המנהל הכללי של הרשות;     
"זמן שידורים" - כלל שעות הרשות בטלויזיה במהלך שנה, למעט הזמן המוקדש לחדשות, לאירועי היום, לשידורי הכנסת ולאירועי ספורט;     
"חברת החדשות" - חברת החדשות כמשמעותה בסעיף 34;     
"חוק הבזק" - חוק הבזק, התשמ"ב - 1982;     
"חוק הרשות השניה" - חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש"ן - 1990 ;     
"פקודת הטלגרף האלחוטי" - פקודת הטלגרף האלחוטי (נוסח חדש), התשל"ב - 1972;     
"שידורי הכנסת" - שידורים הכוללים צילומים ודיווחים מישיבות מליאת הכנסת וועדותיה;     
"תחנת שידור" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק הרשות השניה;     
"תשדיר פרסומת" - שידור פרסומת מסחרית כמשמעותה בפרק ז';     
"השר" - השר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור, התשכ"ה -1965 ;     
     
פרק ב': הרשות סימן א': הקמת הרשות ותפקידיה     
     
2.     מוקמת בזה הרשות השלישית לטלויזיה.     
3.     הרשות היא תאגיד, כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית.     
4.     הרשות תהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(2) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח - 1958 (נוסח משולב).     
5.     (א)     תפקידיה של הרשות יהיו קיום שידורים בתחומי הלימוד, החינוך והמידע בנושאי מדיניות, חקיקה, חברה, כלכלה, משק, תרבות, מדע, בידור, אומנות וספורט.     
     (ב)     במילוי תפקידיה תפעל הרשות במגמה -     
          (1)     לשקף את חיי המדינה, מאבקה, יצירתה והישגיה;     
          (2)     לשקף את הנושאים העומדים על סדר היום הלאומי;     
          (3)     להרחיב השכלה ולהפיץ דעת;     
          (4)     לטפח אזרחות טובה ולחזק את ערכי הדמוקרטיה וההומניזם;     
          (5)     לקדם את היצירה העברית הישראלית;     
          (6)     לשקף את חייהם ונכסי תרבותם של כל שבטי העם מהארצות השכנות;     
          (7)     לחזק את הקשר עם המורשת היהודית וערכיה וערכי הציונות;     
          (8)     לשקף את חיי היהודים בתפוצות הגולה;     
          (9)     לקדם את מטרות החינוך הממלכתי כמתואר בחוק החינוך הממלכתי, התשי"ג - 1953;     
          (10)     לקיים שידורים בשפה הערבית לצרכיה של האוכלוסיה הדוברת ערבית ושידורים לקידום ההבנה והשלום עם המדינות השכנות בהתאם למגמות היסוד של המדינה;     
          (11)     לקיים שידורים ליהודי התפוצות;     
          (12)     לקיים שידורים לחוץ לארץ.     
     (ג)     הרשות תבטיח כי בשידורים יינתן ביטוי מתאים למגוון הדעות וההשקפות הרווחות בציבור, ותשדר מידע מהימן ומאוזן.     
6.     הממשלה תעמיד לרשות הרשות אפיק שידור העומד לרשות המדינה.     
7.     השידורים יקויימו באמצעות בעל זכיון ועל חשבונו בלבד.      
          
סימן ב' פיקוח על השידורים     
     
8.     הפיקוח על שידורי הרשות יבוצע על ידי המועצה, אשר מונתה ופועלת בהתאם ותפעל בהתאם להוראות סעיפים 7 עד 22 לחוק הרשות השניה.     
9.     תפקידיה וסמכויותיה של המועצה, כאמור בסעיפים 23-24 לחוק הרשות השניה, יחולו בשינויים המחוייבים גם בכל הנוגע לרשות, למנהל ולבעל הזיכיון לפי חוק זה, והכל בשים לב למטרות הרשות לסמכויותיה.     
10.     לענין תחולת הוראות חוק רשות השידור על חוק זה, יראו את הסמכויות הנתונות בחוק רשות השידור כסמכויות הנתונות לשר הממונה על ביצוע חוק זה.     
          
          
11.     (א)     המועצה תמנה, על פי המלצת השר ובאישור הממשלה, את המנהל הכללי של הרשות; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.     
     (ב)     כהונת המנהל ותנאי העסקתו יהיו בהתאם לכללים ולתנאים הקבועים בסעיפים 27-25 לחוק הרשות השניה.     
     (ג)     סעיף זה יכנס לתוקפו בתום שנתיים מיום תחילתו של חוק זה; בתקופת המעבר ישמש המנהל הכללי בפועל של הערוץ כמנהל הרשות.     
12.     (א)     המנהל אחראי לניהול השוטף של עניני הרשות ותפקידיו, בין היתר יהיו:     
          (1)     לדרוש ולקבל מבעל הזכיון את הצעתו ללוח המשדרים ולהגישו לאישור המועצה בצירוף המלצותיו;     
          (2)     לפקח על כך שבעל הזכיון יקיים את השידורים לפי הוראות חוק זה ובהתאם לתנאי הזכיון;     
          (3)     להכין את הצעת התקציב של הרשות לכל שנת כספים ולהגישה למועצה לאישור לא יאוחר מחודשיים לפני תחילתה של כל שנת כספים;     
          (4)     להגיש למועצה דין וחשבון שנתי על פעולות הרשות ופעולות בעל הזכיון וכן כל דין וחשבון אחר שתדרוש המועצה ובמועד שתדרוש;     
          (5)     לייעץ לבעל הזכיון בכל הנוגע לקיום השידורים;     
          (6)     לקיים במועדים שיקבעו סקרי צפיה בשידורים, ולהודיע ברבים את תוצאות הסקרים.     
     (ב)          למנהל יהיו כל הסמכויות הדרושות לניהול השוטף של הרשות ובכלל זה הסמכות לייצגה בכל ענין.     
     (ג)          המנהל יפעל לפי החלטות המועצה והנחיותיה.     
     (ד)          המנהל רשאי לאצול מסמכויותיו לעובד מעובדי הרשות, ואולם אצילת סמכות לייצג את הרשות בעסקות טעונה אישור המועצה.     
                    
13.     השר, באישור הממשלה, רשאי לקבוע שיא כוח האדם של עובדי הרשות.     
14.     (א)     קבלתו של אדם לעבודה ברשות תיעשה בדרך של מכרז פומבי.     
     (ב)     המועצה רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להחליט על משרות וסוגי משרות שלגביהם לא תחול חובת המכרז האמורה בסעיף קטן (א).     
     (ג)     האמור בסעיף זה אין בו כדי למנוע העסקת עובד בשירות הרשות בחוזה מיוחד, בין על בסיס קבוע ובין על בסיס ארעי.     
     (ד)     אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות עובדים שהתקבלו לעבודה ברשות לפני תחילתו של חוק זה. ואולם, הוראות סעיף זה יחולו גם על עובדים כאמור בתום חמש שנים מיום תחילתו של חוק זה.     
     (ה)     המועצה רשאית לקבוע כללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו, בין בדרך כלל ובין לסוגים של משרות, וכן בדבר המקרים בהם יועסק עובד לפי חוזה מיוחד.     
15.     (א)     המנהל, באישור המועצה, יקבע את רשימת המשרות ברשות ותנאי העסקתם של עובדי הרשות ייקבעו באישור השר לאחר התייעצות עם שר האוצר.     
     (ב)     התקבל עובד למשרה ברשות, יקבע המנהל את תנאי עבודתו, שכרו ותקופת העסקתו, במסגרת השכר ותנאי ההעסקה שנקבעו לפי סעיף קטן (א).     
     (ג)     עובדים שביום תחילתו של חוק זה הועסקו על ידי הרשות, יהיו זכאים במשך תקופה של חמש שנים מיום תחילתו של חוק זה לשכר ולתנאי העסקה שאינם נופלים מאלה שהועסקו לפיהם עובר למועד זה.     
               
פרק ג': זכיון לשידורים סימן א': הזכיון     
                    
16.     (א)     המועצה רשאית להעניק זכיון לשידורים לפי חוק זה.     
     (ב)     המועצה רשאית לקבוע בזכיון תנאים, לרבות תנאים שיש לקיימם לפני שיינתן הזכיון, וכן לקבוע הוראות והגבלות בכל ענין הנובע מהוראות חוק זה, לרבות בענינים המפורטים בסעיף 33(ב) לחוק הרשות השניה, בשינויים המחוייבים.     
     (ג)     בעל הזכיון ימלא אחר כל תנאי הזכיון כפי שנקבעו בזכיונו.     
     (ד)     בעל זכיון חייב ברשיון לפי פקודת הטלגרף האלחוטי ואינו חייב ברשיון לפי חוק הבזק.     
17.     (א)     זכיון לשידורים לפי חוק זה ינתן על פי מכרז פומבי שתפרסם הרשות.     
     (ב)     הליכי המכרז, דרכי הגשת הצעות והטיפול בהן, והדרכים והמועדים למסירת מידע בדבר הוצאות המכרז, יהיו בהתאם לכללים שקבעה המועצה מכוח סמכותה לפי סעיף 39 לחוק הרשות השניה, או לפי כללים אחרים שתקבע לצורך הענין, ובהתאם להוראות סעיפים 45-40 לחוק הרשות השניה.     
18.     (א)     תקופת תקפו של זכיון לשידורים תהיה ארבע שנים.     
     (ב)     על אף האמור בסעיף קטן (א) תקופת תקפו של זכיון שניתן לראשונה - תהיה שש שנים (להלן - תקופת זכיון ראשונה).     
19.     המועצה רשאית להאריך תוקפו של זכיון בהתאם לקבוע בסעיף 35 לחוק הרשות השניה וכן לבטל זכיון, להגבילו או לצמצמו, בהתאם לקבוע בסעיף 37 לחוק הרשות השניה, והכל בשינויים המחוייבים.     
20.     העברת הבעלות בזכיון תהיה כפופה לאיסורים ולמגבלות הקבועים בסעיף 36 לחוק הרשות השניה, בשינויים המחוייבים.     
          
סימן ג': חובות כלליות בשידורי בעל זכיון     
               
21.     בעל הזכיון לא ישדר שידורים אסורים לפי סעיף 46 לחוק הרשות השניה או לפי הכללים שקבעה המועצה לענין זה.     
22.     בעל הזכיון ישדר את שידורי הכנסת בהיקף ובתדירות שיקבעו על ידי המועצה, באישור השר.     
23.     (א)     בעל הזכיון יבטיח כי בשידור בעניני היום שלתוכנו יש משמעות ציבורית יהיה ביטוי נאות לדעות שונות הרווחות בציבור.     
     (ב)     המועצה תקבע כללים בדבר מתן אפשרות תגובה באופן ההולם את נסיבות הענין, למי שנפגע או עלול להיפגע במישרין מהשידורים.     
     (ג)     בעל הזכיון יבטיח כי בשידורי הכנסת יהיה ביטוי נאות לדעות השונות שהביעו המשתתפים בדיון.     
24.     (א)     המועצה רשאית ליטול פרקי זמן מזמן השידורים של בעל זכיון, לצורך מתן שידורים מטעם הרשות בנושאים שלדעתה יש בהם עניין מיוחד לציבור (בסעיף זה - שידורי רשות), ובלבד שפרקי זמן כאמור לא יעלו על שני אחוזים מזמן השידורים.     
     (ב)     במקום ליטול פרקי זמן כאמור בסעיף קטן (א), רשאית המועצה להורות לבעל הזכיון להפיק בעצמו שידורי רשות ולשדרם בנושא ובמתכונת שתקבע, ובלבד שהרשות תממן את השידור.     
     (ג)     המועצה תקבע בזכיון כי היא רשאית ליטול פרקי זמן כאמור בסעיף קטן (א) לשם ביצוע שידורי רשות.     
     (ד)     הרשות תמסור הודעה לבעל זכיון על כוונתה לשדר כאמור, זמן סביר מראש, לפי נסיבות הענין.     
25.     (א)     הרשות רשאית ליטול זמני שידור מבעל הזכיון, בתנאים ובהיקפים הקבועים בסעיף 49 לחוק הרשות השניה, בשינויים המחוייבים.     
     (ב)     על השימוש בזמני שידור שניטלו כאמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיף 24, בשינויים המחוייבים לפי הענין; זמני השידור כאמור יווספו לפרקי הזמן הנקובים בסעיף 24 (א).     
     (ג)     הרשות תודיע לבעל הזכיון על כוונתה ליטול פרקי זמן כאמור בסעיף קטן (א) לפחות עשרים וארבע שעות לפני ביצוע הנטילה.     
     (ד)     קבעה המועצה כללים לביצוע סעיף 49 לחוק הרשות השניה - יחולו כללים אלה, בשינויים המחוייבים, גם לענין סעיף זה.     
26.     במקרי חירום או מטעמים של בטחון המדינה רשאית הרשות להורות לבעל הזכיון לשדר הודעות מטעם הממשלה, המשטרה, המטה הכללי של צבא הגנה לישראל ופיקוד העורף.     
          
פרק ד':שידורי טלויזיה סימן א': תחנות שידור ושידורים     
27.     (א)     הרשות תתכנן ותפעיל, בעצמה או באמצעות אחרים, תחנות שידור ראשיות העומדות לרשותה ו/או מצויות בבעלותה לשידורי טלויזיה, לקליטתם והפצתם בציבור של השידורים של בעל הזכיון לשידורים כאמור שייקלטו בכל רחבי הארץ, הכל במימונו של בעל הזכיון כאמור; תחנות השידור כאמור יהיו בפיקוחה של הרשות;     
          בסעיף זה -     
          "מימון" - כלל התשלום בעד הקמה ו/או תכנון והפעלה, לפי הענין, של תחנות כאמור, ולרבות תשלום בעד -     
          (1)     רכישת המקרקעין שעליהם יוקמו תחנות השידור;     
          (2)     רכישתן של זכויות שימוש בציוד;     
          (3)     הקמת תחנות השידור, לרבות עבודות התשתית הכרוכות בכך;     
          (4)     רכישת המשדרים;     
          (5)     תפעולן ותחזוקתן של תחנות השידור;     
          (6)     כל הוצאה הנובעת משידורם של השידורים באמצעות לווין ובאמצעות כבלים או בכל דרך אחרת, כפי שתקבע הרשות;     
     "תחנת שידור ראשית" - תחנת שידור לרבות מוקד לבקרה, לתיאום, לתקנון ולהגברה של שידורי טלויזיה המשודרים בידי בעל הזכיון, לשם הפצתם לציבור במישרין או באמצעות תחנות שידור ראשיות נוספות.     
     (ב)     תחנות שידור ראשיות נוספות, ככל שיידרשו על פי החלטת הרשות, יוקמו, יתוכננו, ויופעלו על ידי הרשות, בעצמה או באמצעות אחרים, למטרה האמורה בסעיף קטן (א), במימונו של בעל הזכיון כאמור; תחנות השידור כאמור יהיו בבעלותה של הרשות ובפיקוחה.     
     (ג)     אין בהוראות סעיף כדי לגרוע מהוראות פקודת הטלגרף האלחוטי.     
28.     (א)     בעל הזכיון יפקיד בידי הרשות ערבויות להבטחת המימון כאמור בסעיף 27.     
     (ב)     סכומי הערבויות, מועדי הפקדתן, וכן דרכי מימושן והשימוש בכספים שיתקבלו עקב מימוש כאמור יהיו בהתאם לכללי המועצה, באישור השר.     
29.     תשלומים ששילם בעל הזכיון למימון תחנות שידור כאמור בסעיף 27, יוחזרו לו על ידי קיזוזם מתוך התמלוגים שהוא חב בהם על פי חוק זה, בשיעורים, במועדים ובאופן שתקבע המועצה בכללים באישור השר; בוטל או פקע הזכיון לפני שהוחזרו כל הכספים כאמור, תוחזר היתרה בשיעורים, במועדים, באופן ותוך תקופה, הכל כפי שייקבע בתקנות.     
               
סימן ב': תוכן השידורים     
     
30.     בסימן זה -     
     "הפקה מקומית" - תוכנית שהופקה כולה או רובה בישראל, למעט תוכנית חדשות, תוכנית בעניני היום, שידורי כנסת ותוכנית ספורט, הכל לפי כללים שתקבע המועצה;     
     "הפקה מקומית קנויה" - הפקה מקומית שאינה מהפקה עצמית, ואינה הפקה של מוסד ממשלתי, או של מי שרשאי לשדר לציבור על פי דין, או אינה הפקה של תאגיד שהשליטה בו היא בידי תאגיד הרשאי לשדר כאמור או בידי בעלי ענין בו, במשרין או בעקיפין.     
31.     שליש לפחות מכלל שידורי הטלויזיה יהיה מהפקות מקומיות; אולם, הרשות תפעל להרחבת חלקם של שידורי טלויזיה מהפקות מקומיות לרבות מתקופת הזכיון הראשונה.     
32.     מחצית לפחות מהשידורים שהוקצו להפקות המקומיות, בהתאם לקבוע בסעיף 31, תהיה מהפקות מקומיות קנויות, ובהתאם לכללי המועצה.     
33.     המועצה תקבע את משך זמן השידורים בשפה הערבית וכן תקבע כללים לענין שידורים אלה ולענין שידורים בשפות אחרות, לרבות בדבר הקרנת תרגום תוכנם של שידורים.     
          
          
34.     (א)     המועצה תעניק לחברת החדשות שתוקם לפי סימן זה, זכיון להפיק ולשדר מהדורות חדשות ויומני חדשות, במסגרת שידורי הטלויזיה (להלן - שידורי חדשות).     
     (ב)     המועצה תקבע את המועדים של שידורי חדשות ואורכם.     
     (ג)     שידורי חדשות יהיו בנוסף לעברית, גם בערבית ובשפות אחרות, הכל כפי שתורה המועצה.     
     (ד)     דינה של חברת החדשות כדין בעל זכיון לשידורי טלויזיה, למעט לענין סעיפים 18, 19, 27, 28, 29 ו-32.     
35.     חברת החדשות תקיים שידורי חדשות מדוייקים, מהימנים ומאוזנים, ולא ישוקפו בהם עמדותיהם ודעותיהם הפרטיות של מנהלי החברה, עובדיה ובעלי מניותיה.     
36.     חברת החדשות אינה רשאית לשדר דבר שהוא בגדר שידורי פרסומת, לרבות פרסומת אגב, פרסומת מוסווית או פרסומת בלתי מודעת.     
37.     (א)     בעלי מניות של חברת החדשות יהיו הרשות ובעל הזכיון כלהלן:     
          (1)     לרשות יהיו ארבעים אחוזים ממניות חברת החדשות המקנות זכויות הצבעה באסיפה הכללית של החברה (להלן - מניות הצבעה);     
          (2)     לבעל הזכיון יוקצו ששים אחוזים של מניות הצבעה וכן כל המניות המקנות זכויות לקבלת רווחים ולהשתתפות ביתרת נכסיה של חברת החדשות בזמן פירוקה (להלן - מניות רכוש);     
          (3)     בעל זכיון הבא במקומו של בעל זכיון שזכיונו בוטל או שפג תוקפו. חייב ברכישת מניות הרכוש של בעל הזכיון הקודם; דרך חישוב התמורה ואופן תשלומה יהיו בהתאם לתקנות שיותקנו מכוח סעיף 66(ג) לחוק הרשות השניה.     
38.     (א)     מועצת המנהלים של חברת החדשות תהיה מורכבת מנציגים של הרשות שתמנה המועצה ומנציגים של בעל הזכיון, לפי חלקם היחסי במניות ההצבעה של חברת החדשות ובלבד שבעל הזכיון לא ימנה למועצת המנהלים יותר משני נציגים שקבעו מי שמחזיקים באמצעי שליטה בבעל הזכיון והן בתאגיד שהוא עתון כמשמעותו בסעיף 41(ב)(4) לחוק הרשות השניה.     
     (ב)     יושב ראש מועצת המנהלים של חברת החדשות יהיה מנהל הרשות.     
39.     (א)     מועצת המנהלים של חברת החדשות תמנה את מנהל חברת החדשות על פי המלצת נציגי בעל הזכיון בחברה;מנהל חברת החדשות ייבחר ברוב של שבעים וחמישה אחוזים מחברי מועצת המנהלים.     
     (ב)     תקופת כהונתו של מנהל חברת החדשות תהיה חמש שנים וניתן להאריכה לתקופות נוספות בדרך הקבועה בסעיף קטן (א).     
     (ג)     מנהל חברת החדשות, בנוסף לשאר תפקידיו, ישמש עורך ראשי של שידורי החדשות.     
40.     (א)     מנהל חברת החדשות יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:     
          (1)     התפטר בהודעה בכתב שהגיש למועצת המנהלים באמצעות היושב ראש שלה;     
          (2)     היושב ראש של מועצת המנהלים קבע, לאחר התייעצות עימה, כי נבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו;     
          (3)     מועצת המנהלים החליטה ברוב של שבעים וחמישה אחוזים מחבריה להעבירו מכהונתו.     
     (ב)     חדל מנהל חברת החדשות לכהן לפני תום תקופת כהונתו, ימלא יושב ראש מועצת המנהלים את תפקידו עד מינוי מנהל אחר של חברת החדשות.     
41.     בעל הזכיון יממן את אחזקתם, שיפוצם, חידושם, שינויים והחלפתם של מיתקני חברת החדשות וציודה וכל יתר הוצאות חברת החדשות, לרבות התפעול השוטף.     
42.     אין בכוחם של מסמכי היסוד של חברת החדשות לגרוע מהוראות חוק זה.     
          
          
43.     בעל זכיון רשאי לכלול במסגרת שידוריו, תשדירי פרסומת תמורת תשלום בשיעור שהוא יקבע.     
44.     תשדירי הפרסומת יוכנו וישודרו בהתאם להוראות פרק ו' לחוק הרשות השניה ולכללים שקבעה המועצה על פיו.     
45.     המועצה רשאית לקבוע כללים נוספים או מיוחדים בעניינים האמורים בפרק ו' לחוק הרשות השניה בכל הנוגע לתשדירי פרסומת לפי חוק זה.     
          
פרק ז': כספים     
46.     בעל הזכיון ישלם לרשות דמי זכיון שנתיים בשיעור שיקבע השר בתקנות.     
47.     (א)     בעל זכיון ישלם לרשות תמלוגים על הכנסותיו מביצוע שידורים וממתן שירותים כאמור בחוק זה; הרשות תהיה רשאית להשתמש בתמלוגים עד לגובה חמישים אחוזים מהם לצורך מילוי תפקידיה, ולרבות ההוצאות הכרוכות בהפעלת תחנות שידור ראשיות, אגרות תדרים עבורן וההוצאות הכרוכות בהפקות מקומיות עצמיות, כאמור בסעיף 24; יתרת התמלוגים תועבר לאוצר המדינה.     
     (ב)     השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע בתקנות, מעת לעת, את שיעור התמלוגים מהכנסות כאמור בסעיף קטן (א).     
     (ג)     תחילתו של שיעור תמלוגים ששונה יהיה ששה חודשים מיום פרסומו ברשומות.     
48.     דמי הזכיון שישולמו לרשות ישמשו לה לכיסוי ההוצאות הכרוכות בהקמת והפעלת הגופים לפי חוק זה וההוצאות הכרוכות במילוי תפקידיה של הרשות.     
49.     השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע בתקנות את המועדים לתשלום דמי הזכיון והתמלוגים לפי סעיפים 46 ו- 47 ולהעברת יתרת התמלוגים מהרשות לאוצר המדינה.     
50.     הרשות רשאית, בכפוף לאמור בכל חוק ובאישור שר האוצר, לקבל מילוות לצורך מימון פעולותיה.     
51.     הרשות תשלם מענקי פיצויים לעיתון יומי ובית קולנוע, בהתאם לקבוע בסימן ב' לפרק ח' לחוק הרשות השניה, בשינויים המחוייבים.     
          
     פרק ט': שונות סימן א': החלת דינים     
          
52.     הוראות פרק ז' וסעיפים 107, 108, 126, ו-127 לחוק הרשות השניה יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, גם לענין ביצועו של חוק זה.     
53.     (א)     נציב התלונות שמונה לפי סעיף 114 לחוק הרשות השניה ישמש גם כנציב תלונות הציבור על שידורי הרשות.     
     (ב)     דרכי הגשת תלונה, עניינה ודרכי בירורה יהיו כאמור בסעיפים 122-116 לחוק הרשות השניה.     
     (ג)     נציב התלונות יגיש לשר, לפחות אחת לשנה, דו"ח נפרד שיכיל סקירה כללית ותיאור הטיפול במבחר של תלונות בנוגע לרשות; על הדו"ח יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיף 124 לחוק הרשות השניה.     
54.     (א)     דין עובדי הרשות, ודין חברי מועצת המנהלים של החברה ועובדיה, כדין עובדי המדינה, לעניין החיקוקים המפורטים בסעיף 129 לחוק הרשות השניה.     
     (ב)     דין עובדי הרשות ודין חברי מועצת המנהלים של החברה ועובדיה כדין עובדי המדינה בשינויים המחוייבים, לענין חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג - 1963.     
                    
סימן ב': תיקוני חוקים     
     
     55.     בסעיף 111 (א) לחוק רשות שניה לטלויזיה ורדיו, התש"ן - 1990, לאחר "הטלויזיה הלימודית, יבוא "הרשות השלישית לטלויזיה".     
     56.     בחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט - 1959 אחרי סעיף 16 ד' יבוא:     
          "16 ה. הוראות סעיפים 15, 15א, 15ב, 16, 16א ו- 16ב יחולו, בשינויים המחויבים, גם על שידורים לפי חוק הרשות השלישית לטלויזיה, התש"ס 1999; לענין שינויים כאמור יראו, לפי הענין, את מנהל הרשות השלישית לטלויזיה (להלן - הרשות) כאילו היה המנהל הכללי של רשות השידור ואת הרשות ובעל הזכיון כאילו היו רשות השידור".     
     57.     בחוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז - 1957, בסעיף 37א, בהגדרה "שירות ציבורי", בפסקה (12), בסופה יבוא; "וכן מתן שירותי שידור לפי חוק הרשות השלישית לטלויזיה, התש"ס -1999.     
     58.     בחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965, בסעיף 44א, (א) בסופו יבוא: "(5)" לשידורים לפי חוק הרשות השלישית לטלויזיה, התש"ס-1999.     
     59.     בחוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985, בתוספת, אחרי "פקודת הרוקחים (נוסח חדש), התשמ"א-1981" יבוא "חוק הרשות השלישית לטלויזיה, התש"ס-1999".     
               
פרק י': ביצוע ותחילה     
60.     השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.     
61.     תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.     
          
          
          
     
     

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ניתוק מיס

 2. dtt ערוצים

 3. חוב לחברת יס

 4. תקציב ערוץ 33

 5. ביטול אגרת טלויזיה

 6. ערעור אגרת טלויזיה

 7. העברת ערוצים בלווין

 8. מי משלם אגרת טלויזיה

 9. סיווג שידורי טלוויזיה

 10. אגרת טלוויזיה מקולקלת

 11. תביעה על אגרת טלוויזיה

 12. טעות בחיוב החודשי בהוט

 13. הרשות השלישית לטלויזיה

 14. ביטול אגרת רשות השידור

 15. הרשות הרביעית בטלוויזיה

 16. כמה מרוויח צלם טלוויזיה

 17. כתוביות בטלוויזיה לחרשים

 18. פטור מתשלום אגרת טלוויזיה

 19. אכיפת פרס תוכנית טלוויזיה

 20. תביעה נגד הוט בתביעות קטנות

 21. תביעה נגד הוט על חיוב טלפון

 22. חיוב לקוח למרות שביקש להתנתק

 23. הגבלות שידורים למבוגרים בלבד

 24. אגרת טלוויזיה לפי יחידות דיור

 25. תביעת משתתף בשעשועון טלוויזיה

 26. מה כוללת אחריות למסך טלויזיה ?

 27. הגבלות על תשדירי מין בטלוויזיה

 28. איחוד שידורי הטלוויזיה המסחריים

 29. מגורים עם ההורים - אגרת טלוויזיה

 30. ייצוג עולים במועצה לשידורי כבלים

 31. הארכת זיכיון זכויות שידור בכבלים

 32. ביטול מינוי מנהל הטלוויזיה בערבית

 33. פגיעה בפרנסה בעקבות כתבה בטלויזיה

 34. תביעה נגד ערוץ הקניות - קניית מזרון

 35. עיקולים בגלל אי תשלום אגרת טלוויזיה

 36. מיזוג הטלוויזיה החינוכית עם רשות השידור

 37. פיצוי בגין אי טשטוש פנים בכתבה בטלוויזיה

 38. תביעה לחייב להחזיר סכומים שנגבו עבור שירותי כבלים

 39. התקנת צלחות לקליטת שידורי טלוויזיה באמצעות לווין

 40. תביעה נגד HOT על גביית יתר, התנערות מהתחייבות, החזר כספי בקיזוז ללא הסכמת הלקוח

 41. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הודעת סוחר במקלטי טלוויזיה), התשס''ב-2002

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון