הקטנת פערי שכר במשק

הצעת חוק להקטנת פערי שכר במשק, התש”ס-2000

פערי השכר במשק הישראלי הולכים וגדלים מדי שנה. על פי סקרים תקופתיים של המוסד לביטוח לאומי בדבר ממוצעי שכר והכנסה, במקום הישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, עולה כי ההכנסה הממוצעת (לחודש עבודה) של משפחת שכירים בעשירון העליון הגיעה בשנת 1996 לכ- 28,826 ₪ בהשוואה ל- 1,318 ₪ בעשירון התחתון.

פערי שכר כה גדולים בין העשירונים מעמיקים את הבדלי המעמדות ואת הפערים החברתיים ההולכים ונפערים בין שכבות חלשות לשכבות מבוססות יותר.
מטרת הצעת החוק הינה לצמצם את פערי שכר אלה, באופן שיוגבל הפער בין הרצפה והתקרה בשכרם של ציבור העובדים במשק.

חוק זה יאפשר חיזוקם של עובדים המרויחים שכר נמוך וחלוקה צודקת יותר של השכר כיוון שבמקומות עבודה, שבהם יבקשו להעלות את השכר של העובדים הבכירים, יצטרכו להעלות גם את שכרם של עובדים המרויחים שכר נמוך בהתאמה.
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ב באדר א' התש"ס - 28.2.2000

 1.      חוק זה נועד לקדם את השוויון ולהקטין את פערי השכר במשק.      
 2.      בחוק זה - "שכר" - לרבות כל הטבה, תמורה וגמול נוספים; "שכר מינימום" - השכר הנמוך ביותר במקום העבודה ולא פחות משכר המינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987; "מקום העבודה" - עסק או חברה, לרבות חברת בת וכל חברה קשורה אחרת; לגבי עובד אשר נשלח למקום עבודה ע"י קבלן כח אדם - מקום העבודה יהא מקום העבודה בו מוצב העובד בפועל; "קבלן כח אדם" - קבלן כח אדם כמשמעו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו-1996;      
 3.      השכר המירבי של כל עובד במקום עבודה לא יעלה על הסכום השווה לחמש עשרה פעמים שכר המינימום הקיים באותו מקום עבודה, אלא על פי צו שנתן שר העבודה והרווחה.      
 4.      מעביד ימסור לעובדו לפי דרישת העובד או ארגון העובדים היציג באותו מקום עבודה, מידע לעניין חוק זה.      
 5.      הוראות חוק זה יחולו על המדינה כמעביד.      
 6.      לבית הדין לעבודה סמכות ייחודית לדון בתובענות לפי חוק זה.      
 7.      שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, באישור ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת, ובהתייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגונים ארציים יציגים של מעבידים, שלדעת השר הם נוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.      

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שכר עידוד

 2. תשלום שכר ביתר

 3. שינוי מבנה שכר

 4. הגבלת שכר בכירים

 5. תביעה להפרשי שכר

 6. פיצול שכר פיקטיבי

 7. טיפול בנכדים בשכר

 8. חוק איסור שכר כולל

 9. תביעה ליתרת שכר עבודה

 10. הקטנת פערי שכר במשק

 11. שכר בדירוג עיתונאים

 12. הגבלת שכר עובדי ציבור

 13. תביעה לחישוב השכר הקובע

 14. דירוג שכר ברשות הנמלים

 15. שכר דירקטור בחברה פרטית

 16. שכר עבודה לאחר צו פירוק

 17. טבלת שכר בדירוג המשפטנים

 18. חישוב שכר לפי טבלאות שכר

 19. דוגמא לתביעה על הפרשי שכר

 20. הצעת חוק שכר הבכירים במשק

 21. ביטול ניכויים מותרים בשכר

 22. הכרה בתואר לצורך דירוג שכר

 23. חישוב שכר היסוד לפני תאונה

 24. ביטול החלטת הממונה על השכר

 25. האם טיפים נחשבים לשכר עבודה

 26. הפסדי שכר - הכנסה לא מדווחת

 27. ירידה בשכר בגין שינוי סיווג

 28. האם דירקטור זכאי לקבל שכר ?

 29. חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

 30. גובה השכר לצורך חישוב זכויות

 31. הגבלת פערי השכר במגזר הציבורי

 32. הפרשי שכר כנגזרת של מינוי כרבש"ץ

 33. הגבלת שכר לעובדי חברות ממשלתיות

 34. תביעה לתשלום שכר בגין עבודות חשמל

 35. התובע טען כי הוא זכאי להפרשי שכר עבודה

 36. תביעה לתשלום שכר עבור עבודות מעקב וליווי

 37. נטען כי שכר העובד פוצל לרכיבים פיקטיביים

 38. סכום גלובלי בהשבחת שכר על אובדן השתכרות

 39. הפרשי שכר וזכויות סוציאליות מאי קידום בדרגה

 40. מחלוקת בין הצדדים בדבר תקופת העבודה וגובה השכר

 41. טענת התובע שקופח בשכרו ובתנאי עבודתו במהלך השנים

 42. צו מס הכנסה (קביעת סוגי שכר כהכנסה), תשכ"ז-1967

 43. תקנות מס הכנסה (ניכוי משכר סופרים), תשכ''ד-1964

 44. צו מס הכנסה (קביעת שכר-סופרים כהכנסה), תשכ"ד-1963

 45. חברה בקשיים כלכליים ממשיכה להעסיק עובד בלי שמשולם לו שכר

 46. תקנות מס הכנסה (ניכוי מסוגי שכר מסויימים), תשכ''ז-1967

 47. כללי החברות הממשלתיות (מינוי יועצים משפטיים ושכרם), התשנ"ב-1992

 48. תקנות מס הכנסה (ניכויים מיוחדים למשתמש בציוד בשכר מכר), התשמ''ט-1989

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון