הצעת חוק משקיפי תנועה

הצעת חוק משקיפי תנועה, התש”ס-2000

חוסר יכולתה של המשטרה ומשטרת התנועה, להתמודד עם תאונות הדרכים, מחייב צעדים שונים, וביניהם גם צעדי חקיקה שיאפשרו גיוס מתנדבים מקהל הציבור לצרכי דיווח על עבירות תנועה חמורות.

הצעת חוק זו תאפשר מקורות נוספים ודיווח על עבירות תנועה בנסיון להגביר את אכיפת חוקי התעבורה על המשתמשים בדרך.

על פי הצעה זו, אין למעשה צורך בהקצאת תקציבים משמעותיים, הואיל ומערכת אכיפת החוק תסתייע למעשה בגוף קיים הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אשר פועלת בתחום זה, ויהיה נכון ככל הנראה לשתף פעולה עם רשויות האכיפה.

לגיבוש צוות משקיפי תנועה יש גם ערך חינוכי והסברתי המשתלב עם המאמץ למנוע תאונות דרכים.הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בסיון התש"ס - 19.6.2000 1.      בחוק זה - "הרשות" - רשות הרישוי, כהגדרתה בפקודת התעבורה; "משקיף תנועה" - מי שמונה על ידי הרשות לשמש משקיף תנועה על פי חוק זה וקיבל תעודת משקיף; "השר" - שר התחבורה.      
 2.      השר, בהתייעצות עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, כמשמעותה בחוק המאבק הלאומי בתאונות דרכים, התשנ"ז - 1997, יקבע תנאי כשירות, על פיהם יהיה אדם זכאי להתמנות כמשקיף תנועה.      
 3.      (א)     משקיף תנועה רשאי לדווח לרשות על עבירה, מבין העבירות המנויות בתוספת, על גבי טופס שהנפיקה הרשות, ובלבד שהיה עד ראיה להתרחשותה (להלן - דו"ח משקיף); הטופס האמור יכלול פרטים לפי התוספת השישית לפקודת התעבורה ויועבר למשטרה.     

     (ב)     היתה למשקיף התנועה הכרות אישית עם מי שהיה מעורב בתאונה, לא יהיה רשאי להגיש דו"ח משקיף.     
     (ג)     משקיף תנועה רשאי לרשום עד עשרים דוחות משקיף לחודש.      
4.     דו"ח משקיף ישמש ראיה לכאורה לפרטים המופיעים בו, והוראות סעיף 23 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א - 1971, יחולו עליו.      
5.     (א)     הרשות תעביר למשטרה את דו"חות המשקיף שנאספו אצלה, אחת לחודש.     
     (ב)     קצין משטרה בדרגת פקד ומעלה, שמונה לענין זה (להלן - קצין ממונה), יחליט בדבר צעדים שיינקטו.     
     (ג)     החליט הקצין הממונה לנקוט בצעדים משפטיים, ישלח לנהגים המעורבים בתאונה הודעה על כך בצירוף העתק דו"ח משקיף, בדרך שיקבע השר בתקנות.     
     (ד)     אחת לשלושה חודשים תעביר המשטרה אל הרשות דו"ח הכולל פירוט החלטותיה לפי סעיף קטן (ב), והמחולק לפי משרדי הרשות.      
6.     (א)     נהג שקיבל דו"ח משקיף, רשאי להגיש השגה לקצין הממונה, אשר תפרט את גרסתו לפרטי המקרה ונימוקים שיש בהם כדי לשלול את אמינות דו"ח המשקיף.     
     (ב)     טענה להכרות קודמת עם משקיף התנועה תשמש עילה לקבלת ההשגה, אולם משיג שטען כאמור לגבי יותר משלושה משקיפי תנועה באותה שנה, יזומן לבירור.      
7.     על החלטת קצין ממונה לדחות השגה תהא זכות ערעור בפני בית המשפט המוסמך לגבי אותה עבירה.      
8.     (א)     משקיף תנועה שהגיש דו"ח תנועה ביודעין שאינו נכון, או בניגוד להוראות סעיף 3(א) ו- (ב), דינו - שנה מאסר.     
     (ב)     הורשע משקיף תנועה לפי סעיף קטן (א), תישלל תעודת המשקיף שבידו לצמיתות.     
     (ג)     רשם אדם מסמך הנחזה להיות דו"ח משקיף והעבירו למשטרה על אף שאינו משקיף תנועה, דינו - שנה מאסר.      
9.     הרשות תעמיד כל מידע לפי חוק זה לעיונה ושימושה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.      
10.     השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, בהתייעצות עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.      
     תוספת (סעיף 3(א))      
     1.     אי ציות לתמרור עצור ואי מתן זכות קדימה.     
     2.     עקיפת רכב מצידו השמאלי ומעבר בין נתיבים אשר ביניהם פס הפרדה.     
     3.     אי ציות לרמזור אדום.     
     4.     נהיגה בניגוד לכיוון התנועה.     
     5.     נהיגה תוך סיכון מיידי של המשתמשים בדרך.     

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור תעבורה

 2. אי שמירת רווח

 3. הידרדרות עגלה

 4. מספר שלדה מזויף

 5. כניסה לאי תנועה

 6. סיבוב פרסה מסוכן

 7. זהירות במעבר חציה

 8. דחיית ערעור תעבורה

 9. ענישה בעבירות תעבורה

 10. חובת איתות לפני פניה

 11. פניית פרסה במקום אסור

 12. הצעת חוק משקיפי תנועה

 13. הסעת נוסעים ללא מלווה

 14. עבירות תנועה של עו''ד

 15. נסיעה נגד כיוון התנועה

 16. פגם ברישום דו''ח תנועה

 17. שמירת מרחק בפניית פרסה

 18. תקנה 41 לתקנות התעבורה

 19. מתי מותר לנסוע לאחור ?

 20. תקנה 567 לתקנות התעבורה

 21. סעיף 48 לפקודת התעבורה

 22. סעיף 56 לפקודת התעבורה

 23. אי האטה לפני מעבר חצייה

 24. הארכת מועד בתיקי תעבורה

 25. זיכוי לאחר ערעור תעבורה

 26. תקנה 169 לתקנות התעבורה

 27. תקנה 21 ג לתקנות התעבורה

 28. כניסה לכיכר - עבירת תנועה

 29. ערעור תעבורה ללא עורך דין

 30. תקנה 169ו' לתקנות התעבורה

 31. פניה שמאלה - תקנות התעבורה

 32. בדיקה שנתית של ממיר קטליטי

 33. האטה לפני פקק - שמירת מרחק

 34. אזהרה לא לעבור עבירות תנועה

 35. אי ידיעה על מועד דיון תעבורה

 36. ביצוע פניית פרסה שלא בזהירות

 37. הארכת מועד הגשת ערעור תעבורה

 38. עונש לא מרתיע בעבירות תעבורה

 39. דחיית ערעור תעבורה על גזר דין

 40. ערעור על חומרת גזר דין תעבורה

 41. הרשעת עורך דין בעבירות תעבורה

 42. פניה ימינה בכיכר מהנתיב השמאלי

 43. פסיקת הוצאות בגין זיכוי תעבורה

 44. ערעור על הרשעה בבית משפט לתעבורה

 45. הארכת מועד להישפט בעבירות תעבורה

 46. קנס בשל עבירת תעבורה של ברירת משפט

 47. זימון למשפט תעבורה ללא אישור מסירה

 48. ערעור על חומרת העונש בעבירות תעבורה

 49. תקנה 49 לתקנות התעבורה - שמירת מרחק

 50. הארכת מועד להישפט בבית משפט לתעבורה

 51. עבר תעבורתי כשיקול בערעור על גזר דין

 52. אי ייצוג ע''י עורך דין בעבירות תעבורה

 53. הצעת חוק לתיקוני ענישה בעבירות תעבורה

 54. קבלת ערעור המדינה על זיכוי בעבירת תעבורה

 55. הארכת מועד להגשת ערעור על גזר דין תעבורה

 56. פניה שמאלה - סעיף 43 (א) (3) לתקנות התעבורה

 57. ערעור על גזר דין בית משפט לתעבורה תל אביב

 58. צו מס בולים (תשלום אגרות תעבורה בבולים), תש"ם-1980

 59. התאונה התרחשה בתוך מעגל תנועה שהיו בו שני נתיבי נסיעה

 60. קביעת בית המשפט לתעבורה בהכרעת הדין המרשיעה מהווה ראיה

 61. תקנות התעבורה (הגשת צילומים לבית המשפט), התשנ''ז-1997

 62. חוק שיפוט בענייני תעבורה (תשדיר - הוראת שעה), התשס"ט-2009

 63. כתב אישום בעבירות סטייה שלא בבטחה, בניגוד לתקנה 41 לתקנות התעבורה

 64. כתב אישום על קיפוח זכות עוברי דרך - עבירה לפי תקנה 21(ב)(1) לתקנות התעבורה

 65. כללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים - שופט תעבורה), התשמ"ז-1986

 66. תקנה 40(א) - לא יסטה נוהג רכב מנתיב נסיעתו אם עלול הדבר לגרום להפרעה או לסיכון

 67. סעיף 44 (א) לתקנות התעבורה - לא יפנה נוהג את רכבו כדי להסתובב ולנסוע בכיוון הנגדי

 68. תקנות התעבורה (סדרי הדין בבקשות לפי סעיף 57 לפקודת התעבורה וערעור על החלטות בהן), תש''ם-1980

 69. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון