הצעת חוק יסוד הזדמנויות שוות בחינוך

הצעת חוק יסוד: הזדמנויות שוות בחינוך

מחקרים מלמדים כי השכלה מהווה משתנה מכריע באשר ליכולתו של אדם להשתלב בחברה, להצליח בה, ולתרום לה מכישוריו.

בדיקת פערי ההכנסות בישראל מוכיחה כי לרוב, לחינוך יש משקל רב ביצירת הפערים. למעט מקרים נדירים של אנשים שרוכשים השכלה בלתי פורמאלית, אינו דומה מי שסיים 6 שנות לימוד למי שסיים 12 שנות לימוד, ואינו דומה זה שסיים 12 שנות לימוד למי שרכש השכלה גבוהה.
פערים ברכישת השכלה מתהווים החל מגן הילדים ומעמיקים במהלך הלימודים בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים. מטרת החוק היא קודם כל לעגן בחקיקה את זכות היסוד של כל אדם בישראל לחינוך נאות. זכות זו זכתה להכרה גם באמנת האו"ם בדבר זכויות הילד ב- 1959 (UN DECLARATION OF THE RIGHTS OF THE CHILD)וקיבלה חיזוק והכרה מחודשת של האו"ם בשנת 1990WORLD CONFERENCE ON EDUCATION TO ALL JOMTIEN TAILAND) אמנה זו אושרה ע"י ישראל ביום הרביעי לאוגוסט 1991 ונכנסה לתוקף לגבי ישראל ביום ה שני בנובמבר 1991.

מטרות נוספות של החוק הן להביא לסגירת פערים ברכישת השכלה בחברה הישראלית, למשל ברכישת מיומנויות יסוד בבתי הספר היסודיים (קריאה, הבנת הנקרא וחשבון), בשיעורי הנושרים מהמערכת החינוכית לפני סיום י"ב כיתות, בשיעור בעלי תעודות הבגרות, בשיעורי הלומדים בחינוך העל יסודי העיוני והמקצועי. כיום נוטה הכף בהקשר זה לטובת האוכלוסיות המבוססות. בכך יש עיוות, מאחר וילדים ברוכי כשרונות נולדים גם בעיירות פיתוח ובשכונות מצוקה.

מדינת ישראל צריכה לשאוף שהמערכת החינוכית תוביל לצמצום פערים בחברה ע"י מתן שוויון הזדמנויות בחינוך, שממנו ייגזר יתר שוויוניות במערכות החיים העתידיות של כל ילד.

תפקיד נוסף של מערכת החינוך הוא להביא למיזוג גלויות ולאפשר לכל חלקי ומרכיבי החברה הישראלית להכיר זה את זה, לחיות זה לצד זה, ללמוד על קיומן של תרבויות שונות ולטעום מהן.

מדינת ישראל משופעת בעליות מכל העולם ובמיעוטים אתניים ודתיים. כאשר ילדים יסתגלו מהגיל הרך לנוכחות של ילדים בעלי מבטא שונה, צבע עור שונה ותרבות אחרת, תהיה בכך תרומה אמיתית לאחדותו של העם והשפעה על אופיים של אזרחיה העתידיים של המדינה שיסתגלו לחיות מגיל צעיר על ערכים של סובלנות, שוויוניות ופלורליזם תרבותי.

באשר לדרישה ליצירת מסגרות לימוד הטרוגניות מלמדים מחקרים שלימודים בסביבה הטרוגנית מקדמים לא רק את האוכלוסיה הבלתי מבוססת, אלא גם האוכלוסיה החזקה יוצאת נשכרת ומוכנה טוב יותר להתמודד עם החיים.

חוק זה יבטיח שמהערכת החינוכית תדאג לספק לכל ילד בישראל חינוך ע"פ צרכיו. ברור שאם צרכים אלו כוללים הפניית משאבים ללימוד עברית מהגיל הרך, כך צריך להעשות, אם מדובר בצורך להקצאת משאבים כדי לקלוט מורים ברמה גבוהה באזורי הארץ השונים, כך צריך להעשות. השוויוניות צריכה להתבטא בדירבון אותם איזורים שבהם הישגי המערכת החינוכית נמוכים על ידי הפניית משאבים מאסיווית שתעמיד אותם בשורה אחת עם מוסדות אחרים מתקדמים מהם.

הצעת חוק זו הוגשה בכנסת ה- 14 ומספרה פ/1692.הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' בשבט התש"ס - 17.1.2000


פרק א': הגדרות      
1.     בחוק זה -      
     "ילד" - ילדה או ילד שנכללים מבחינת גילם בחוק חינוך חובה ועד לסיום שנים-עשר שנות לימוד.      
פרק ב': הוראות כלליות      
2.     חינוך הוא זכות יסוד של כל ילד במדינת ישראל ללא הבדלי דת, גזע ומין.      
3.     על מדינת ישראל חלה החובה והאחריות לפיתוח מערכת חינוך איכותית לכל ילד שחי בה.     
4.     הקצאה של המשאבים לחינוך באופן שיוביל לשוויוניות בחברה היא חובה מרכזית של מדינת ישראל כלפי כל אזרחיה.     
5.     המערכת החינוכית תשאף לקיומו של פלורליזם חברתי ותרבותי בכל מוסדות החינוך, מתוך תפישה שלו כמשאב חינוכי רב עוצמה שתכליתו לקדם הבנה הדדית וסובלנות בין תלמידים מרקע חברתי ותרבותי שונה, לעודד תלמידים המייצגים קבוצות מיעוט להצליח בלימודים, ולשפר את תדמיתם בעיני עצמם ובעיני חבריהם.     
6.     ההשקעה החינוכית בכל ילד תקבע על פי צרכיו היחודיים.      
7.     חובת המדינה להביא לתאימות של כל בתי הספר מבחינת תשומות החינוך.     
8.     לימוד השפה העברית הוא כלי לקידום שוויון ההזדמנויות בחינוך ובתעסוקה; השפה העברית תילמד בכל בתי הספר ובכל מגזרי האוכלוסיה החל מכיתה א'.     
9.     המדינה תבטיח לכל ילד נגישות למוסדות החינוך ברמה הארצית וברמה המקומית.      
פרק ד': פלורליזם בחינוך      
10.     כיתות הלימוד בבתי הספר תהיינה הטרוגניות מבחינה חברתית.     
11.     תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד יעסקו במורשת העשירה של הקהילות היהודיות והלא יהודיות המרכיבות את החברה הישראלית.      
פרק ה': שוויון בתפוקות      
12.     מערכת החינוך תפעל להבטחת שוויון באיכות החינוך כדי לסגור פערים בהישגים לימודיים וחינוכיים שקיימים מבחינה גיאוגרפית וחברתית-כלכלית.      
13.     מערכת החינוך תפעל ליצירת שוויון במכלול התוצרים הלימודיים והחינוכיים של בתי-הספר.     


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חינוך לכל

 2. החזר אגרת חינוך

 3. יום חינוך מוגבר

 4. חינוך ואהבת ילדים

 5. תקנות החינוך, 1933

 6. תקנות החינוך, 1934

 7. מאבחני ליקויי למידה

 8. שוויון תקציב בחינוך

 9. חינוך חינם למבוגרים

 10. עורך דין בנושא חינוך

 11. עדיפות לאומית בחינוך

 12. חינוך להכרת האמנויות

 13. חובת חינוך לדמוקרטיה

 14. הצעת חוק חינוך משולב

 15. חינוך חובה לגילאי 4-3

 16. הצעת חוק תקציב החינוך

 17. חוב בגין שירותי חינוך

 18. שכר עובדי חינוך משלים

 19. גמול ניהול משרד החינוך

 20. ניכוי הוצאות חינוך ילדים

 21. חיבור מוסדות חינוך לחשמל

 22. תאונה בשיעור חינוך גופני

 23. ענישה חינוכית - הצעת חוק

 24. תעודת הוראה בחינוך גופני

 25. מוסדות להכשרת עובדי חינוך

 26. הצעת חוק היועצים החינוכיים

 27. הצעת חוק יסוד הזכות לחינוך

 28. חינוך מיוחד בשירות הציבורי

 29. חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988

 30. חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953

 31. הצעת חוק שירותי חינוך לילדים

 32. עדיפות לאומית בחינוך בפריפריה

 33. מס חב"ר - חינוך, בריאות, רווחה

 34. ייחוד כספי הקצבות למטרות חינוך

 35. סלילת כבישי גישה למוסדות חינוך

 36. אישור שקילות לתואר משרד החינוך

 37. ייצוג מול משרד החינוך - עורך דין

 38. נציג בתחום החינוך בוועדת שחרורים

 39. המכון הלאומי להערכת הישגים בחינוך

 40. הצעת חוק יסוד הזדמנויות שוות בחינוך

 41. תלמידים עם ליקויי למידה בחינוך הרגיל

 42. טיפול בתלונה של עובד חינוך שפגע בילד

 43. פקודת החינוך (נוסח חדש), תשל"ח-1978

 44. תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי''ט-1959

 45. חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001

 46. מוסד חינוכי מוכר לא רשמי - זכויות עובדים

 47. תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד), תשכ''א-1961

 48. העברת ילד לחינוך מיוחד למרות התנגדות ההורים

 49. תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי''ז-1956

 50. חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997

 51. שילוב ילדים שלומדים בחינוך מיוחד בתנועות נוער

 52. תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות), תשי''ד-1953

 53. חופש התארגנות פוליטית במוסדות חינוך על תיכוניים

 54. תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי''ג-1953

 55. חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008

 56. הודעה בדבר אישור דרגות שכר לימוד לפי תקנות החינוך

 57. צו חינוך מיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים), התש"ן-1990

 58. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי''ט-1959

 59. חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א-2001

 60. צו חינוך ממלכתי (בתי-מדרש למורים ולגננות), תשי"ח-1958

 61. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), תשל''ח-1978

 62. תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי-דתי), תשי''ג-1953

 63. תקנות זכות יוצרים (ביצוע פומבי במוסדות חינוך), התש''ע-2010

 64. תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי''ד-1953

 65. צו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי), תשל"ח-1978

 66. תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי), התשנ''ו-1996

 67. תקנות יום חינוך ארוך (מספר שעות יום חינוך ארוך), התש''ן-1990

 68. תקנות לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי) תשל''ח-1978

 69. תקנות לימוד חובה (כללי דיווח של מנהל מוסד חינוך), התשס''ה-2004

 70. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון) התשס''ט-2009

 71. תקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), התשס''ג-2003

 72. תקנות לימוד חובה (היטל חינוך על יסודי לעובד במשק בית), תשל''ט-1978

 73. תקנות לימוד חובה (תשלום היטל חינוך בעד חייל בשירות קבע), תשל''ט-1978

 74. תקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת), התשס''ה-2005

 75. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי) התשס''ט-2009

 76. תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר), התשס''ה-2004

 77. חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס-2000

 78. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ויחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר - הכרה) התשס''ט-2009

 79. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – רישיון), התשס''ט-2009

 80. תקנות לימוד חובה (כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים), התשס''ה-2004

 81. תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה), התשס''ו-2005

 82. צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנת הלימודים התשס"ט-התש"ע), התשס"ט-2009

 83. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון