הצעת חוק חינוך משולב

הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון - חינוך משולב), התש”ס-2000

חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1989, קןבע קדימות להשמת ילד חריג במוסד חינוך רגיל שאינו מוסד חיוך מיוחד. השמה זו נקראת חינוך משולב. הדגש על החינוך המשולב נובע מתפיסה לפיה ככל שנקדים לשלב בחברה הרגילה ילדים מתקשים, כך יגדלו להיות אזרחים מועילים ושותפים שווים בחברה.

ברם, מעבר הילד מהחינוך המיוחד לחינוך המשולב מונע ממנו זכויות לסיוע ולטיפולים שהיו מגיעים לו במסגרת החינוך המיוחד.

תיקון זה בא לעגן את זכותם של ילדים, בעלי צרכי חינוך ובריאות מיוחדים; להשתלב במערכת החינוך הרגילה ואת זכותם להנות מתמיכה ועזרה לימודית, מנגישות מתאימה


וכן לקבל את הטיפולים להם הם זקוקים, במסגרת החינוך הרגיל, באחריות בית הספר ובפיקוח משרד החינוך.

דגש נוסף מושם בחוק במעורבותם של ההורים בהחלטות לגבי ילדם ובזכותם של ההורים להציג את עמדתם ואת דעתם של מומחים מטעמם בפני מערכת החינוך.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ל' בתמוז התש"ס - 3.7.2000


1.     בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח - 1988 (להלן - החוק העיקרי), אחרי סעיף 7 יבוא:      
     "אבחון דידקטי     7א.     (א)     אבחון דידקטי יערך על ידי מאבחנים במרכז מתי"א, לפי פנית מוסד חינוך מוכר ולפי פנית הורה, אשר בידו חוות דעת של מוסד החינוך בו הוא לומד.      
               (ב)     חובתו של מוסד חינוך להפנות ילד, אשר עד תום כתה א' לא למד את אבני היסוד של הקריאה או של הכתיבה, לאבחון דידקטי במרכז מית"א הקרוב, במימון מוסד החינוך."      
2.     אחרי סעיף 20 לחוק העיקרי יבוא:     
     "פרקד1: חינוך משולב      
20א.     בפרק זה - "שילוב" - הכללת ילד בר שילוב במוסד חינוך מוכר, שאינו מוסד לחינוך מיוחד (להלן - מוסד החינוך הרגיל);      
     "ילד בר-שילוב" - ילד חריג, בגיל 3 עד 18, אשר ועדה לעניני שילוב קבעה שיש לשלב, במערכת החינוך הרגיל; "תכנית שילוב" - תכנית חינוך מיוחד אישית, לרבות שירותים נלווים, שנועדה לשלב ילד חריג שהינו בר שילוב במוסד חינוך רגיל.      
20ב.     (א)     השר ימנה בכל אזור בו פועלת ועדת השמה, ועדה לעניני שילוב (להלן - הועדה), והרכבה -     
          (1)     מפקח של משרד החינוך, והוא יהיה יושב ראש הועדה;     
          (2)     נציג מרכז מתי"א באזור הועדה;     
          (3)     פסיכולוג, כמשמעותו בחוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977;     
          (4)     נציג ארגון הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך, המיצג לדעת השר את המספר הגדול ביותר של ההורים.      
     (ב)     הועדה תדון בעניינו של מי שהופנה אליה בידי הורה, אפוטרופוס, מוסד לחינוך מיוחד או ועדת השמה, ובלבד שטרם ההחלטה להפנות ילד לועדה נמסרה להורה או לאפוטרופוס הודעה בדבר מצבו.      
     (ג)     מוסד לחינוך מיוחד בו לומד הילד ימסור לועדה כל מסמך, אבחון או שאלון מטעמו, וכן רשאית הועדה לצוות על כל אדם הנוגעים בדבר להמציא לה כל מסמך שברשותו הנוגעים לילד ולהפנות את הילד לבדיקות נוספות, לפי הצורך.      
     (ד)     בישיבות הועדה רשאים להיות נוכחים הורה הילד, נציגי מוסד החינוך הרגיל בו הילד מיועד להשתלב, כל מומחה מקצועי מטעם ההורה.      
20ג.     (א)     קבעה הועדה כי הילד הינו בר שילוב, תחליט על תוכנית השילוב המתאימה לו ועל היקפה.      
     (ב)     מוסד החינוך הרגיל, בו השתלב ילד בר שילוב, אחראי על הפעלת תכנית השילוב, בפיקוח מנהל המוסד, והוא יבחן את התאמתה של תוכנית השילוב אחת לשנה.      
     (ג)     תכנית השילוב תמומן מתקציב משרד החינוך ועלותה תועבר למוסד החינוך הרגיל, בו משתלב הילד.      
20ד.     (א)     על החלטת הועדה זכות ערעור בפני ועדת ערר, שהרכבה הוא -      
          (1)     מפקח אזורי על מוסדות החינוך הרגיל, שימנה שר החינוך;     
          (2)     מפקח אזורי על מוסדות לחינוך מיוחד, שימנה שר החינוך;     
          (3)     פסיכולוג מחוזי או יועץ חינוכי בכיר, שימנה שר הבריאות;     
          (4)     נציג ארגון הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך, המיצג לדעת השר את המספר הגדול ביותר של הורים;     
          ובלבד שחבר הועדה לא ישב בועדת ערר על החלטה שדן בה.      
     (ב)     הוריו של ילד שענינו נדון בפני ועדת ערר יזומנו לישיבות הועדה, והם רשאים להביא מומחים מטעמם.      
20ה.     השר יקבע תקנות בדבר מספר תלמידים מירבי בכתב משולבת, בדבר תנאים פיזיים מינימליים ובדבר ההכשרה למורים בכתה משולבת."      

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חינוך לכל

 2. החזר אגרת חינוך

 3. יום חינוך מוגבר

 4. חינוך ואהבת ילדים

 5. תקנות החינוך, 1933

 6. תקנות החינוך, 1934

 7. מאבחני ליקויי למידה

 8. שוויון תקציב בחינוך

 9. חינוך חינם למבוגרים

 10. עורך דין בנושא חינוך

 11. עדיפות לאומית בחינוך

 12. חינוך להכרת האמנויות

 13. חובת חינוך לדמוקרטיה

 14. הצעת חוק חינוך משולב

 15. חינוך חובה לגילאי 4-3

 16. הצעת חוק תקציב החינוך

 17. חוב בגין שירותי חינוך

 18. שכר עובדי חינוך משלים

 19. גמול ניהול משרד החינוך

 20. ניכוי הוצאות חינוך ילדים

 21. חיבור מוסדות חינוך לחשמל

 22. תאונה בשיעור חינוך גופני

 23. ענישה חינוכית - הצעת חוק

 24. תעודת הוראה בחינוך גופני

 25. מוסדות להכשרת עובדי חינוך

 26. הצעת חוק היועצים החינוכיים

 27. הצעת חוק יסוד הזכות לחינוך

 28. חינוך מיוחד בשירות הציבורי

 29. חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988

 30. חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953

 31. הצעת חוק שירותי חינוך לילדים

 32. עדיפות לאומית בחינוך בפריפריה

 33. מס חב"ר - חינוך, בריאות, רווחה

 34. ייחוד כספי הקצבות למטרות חינוך

 35. סלילת כבישי גישה למוסדות חינוך

 36. אישור שקילות לתואר משרד החינוך

 37. ייצוג מול משרד החינוך - עורך דין

 38. נציג בתחום החינוך בוועדת שחרורים

 39. המכון הלאומי להערכת הישגים בחינוך

 40. הצעת חוק יסוד הזדמנויות שוות בחינוך

 41. תלמידים עם ליקויי למידה בחינוך הרגיל

 42. טיפול בתלונה של עובד חינוך שפגע בילד

 43. פקודת החינוך (נוסח חדש), תשל"ח-1978

 44. תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי''ט-1959

 45. חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001

 46. מוסד חינוכי מוכר לא רשמי - זכויות עובדים

 47. תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד), תשכ''א-1961

 48. העברת ילד לחינוך מיוחד למרות התנגדות ההורים

 49. תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי''ז-1956

 50. חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997

 51. שילוב ילדים שלומדים בחינוך מיוחד בתנועות נוער

 52. תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות), תשי''ד-1953

 53. חופש התארגנות פוליטית במוסדות חינוך על תיכוניים

 54. תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי''ג-1953

 55. חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008

 56. הודעה בדבר אישור דרגות שכר לימוד לפי תקנות החינוך

 57. צו חינוך מיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים), התש"ן-1990

 58. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי''ט-1959

 59. חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א-2001

 60. צו חינוך ממלכתי (בתי-מדרש למורים ולגננות), תשי"ח-1958

 61. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), תשל''ח-1978

 62. תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי-דתי), תשי''ג-1953

 63. תקנות זכות יוצרים (ביצוע פומבי במוסדות חינוך), התש''ע-2010

 64. תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי''ד-1953

 65. צו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי), תשל"ח-1978

 66. תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי), התשנ''ו-1996

 67. תקנות יום חינוך ארוך (מספר שעות יום חינוך ארוך), התש''ן-1990

 68. תקנות לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי) תשל''ח-1978

 69. תקנות לימוד חובה (כללי דיווח של מנהל מוסד חינוך), התשס''ה-2004

 70. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון) התשס''ט-2009

 71. תקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), התשס''ג-2003

 72. תקנות לימוד חובה (היטל חינוך על יסודי לעובד במשק בית), תשל''ט-1978

 73. תקנות לימוד חובה (תשלום היטל חינוך בעד חייל בשירות קבע), תשל''ט-1978

 74. תקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת), התשס''ה-2005

 75. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי) התשס''ט-2009

 76. תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר), התשס''ה-2004

 77. חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס-2000

 78. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ויחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר - הכרה) התשס''ט-2009

 79. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – רישיון), התשס''ט-2009

 80. תקנות לימוד חובה (כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים), התשס''ה-2004

 81. תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה), התשס''ו-2005

 82. צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנת הלימודים התשס"ט-התש"ע), התשס"ט-2009

 83. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון