הגדרת הורה יחיד

הצעת חוק משפחות חד הוריות (תיקון- הגדרת הורה יחיד), התש"ס-1999

מטרת התיקון המוצע להרחיב את הגדרת המונח "הורה יחיד" שבסעיף 1 לחוק, כך שיחול גם על אמהות הנאלצות לעזוב את ביתן עם ילדיהן כתוצאה מאלימות בן זוגן כלפיהן, וזאת מבלי שתצטרכנה להמתין תקופה של שנתיים ימים מיום פתיחת הליך על-פי דין להשתחרר מקשר הנישואין הנדרש בסעיף 1 לחוק.

הנסיון מלמד כי בניגוד לנשים היוזמות פרידה מבעליהן ללא חשש מאלימות, אצל נשים החשופות לאלימות, ההחלטה לנקוט ביוזמה לפירוד ו/או להגיש תלונה במשטרה ו/או לפנות למקום מוגן היא קשה ביותר ואורכת חודשים רבים ואפילו שנים. לעתים קרובות האשה המוכה אינה זוכה לתמיכה כלכלית או לסיוע כלשהו בגידול הילדים מצד בן זוגה.

לפיכך, הדרישה כי אשה במצב זה תמתין עוד שנתיים ימים על מנת שתעמוד בקריטריונים הקובעים בסעיף 1 לחוק, מאריכה ללא צורך את הקשיים הכלכליים של האשה וילדיה.

יצויין, שהנכונות והיכולת לפתוח בהליכי פירוד על-פי דין הם מוגבלים ביותר עקב החשש מאלימות, ויכולים לארוך זמן רב גם הם. למרות זאת, בכדי לוודא שההטבות ינתנו רק במקרים בהם אין בכוונת האשה לשוב ולהתגורר עם בעלה האלים כלפיה, כוללת ההצעה תנאי לפיו תותנה קבלת הזכויות לפחות בפתיחתו של הליך פירוד על-פי דין במקרה בו בני הזוג נשואים.

בכדי למנוע ניצול לרעה של התיקון לחוק, מוצע כי בכל מקרה תותנה ההכרה במעמד "חד הורית" בתלונה במשטרה על אלימות, אשר נמצא כי יש בה ממש. תלונה "שיש בה ממש" תחשב לתלונה שחלה לגביה אחת החלופות הבאות:

  1.      בעקבותיה הוציא בית-משפט צו הגנה ו/או הרחקה.
  2.      תלונה אשר בעקבותיה הובא בן הזוג למעצר ע"י המשטרה.
  3.      תלונה אשר בעקבותיה המליצה המשטרה על הגשת כתב אישום.


במקרה של אשה שלא שוהה במקלט מוגן מסיבה זו או אחרת, מוצע להתנות את ההכרה בקבלת טיפול מידי עובדת סוציאלית בקהילה בה שוהה האשה.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת ה-14 ומספרה פ/254.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת ה-15 ומספרה פ/308.הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט בחשון התש"ס-8.11.99

     1.     בחוק משפחות חד הוריות, התשנ"ב-1992 , בסעיף 1 , בהגדרה "הורה יחיד", אחרי פסקה (3) יבוא:     
          (4)     היא אשה שנתקיימו לגביה אחד התנאים למתן צו הגנה כאמור בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991 , (להלן - חוק למניעת אלימות במשפחה), וזאת מתום שישה חודשים מיום שנכנסה לשהות במקום מוגן עם ילדיה, ובלבד שנתקיימו שני אלה:     
               (א)     הוגשה תלונה במשטרה כנגד בן זוגה ונמצא כי יש בה ממש;     
               (ב)     באם בני הזוג נשואים, היא פתחה בהליך על-פי דין להשתחרר מקשר הנישואין;      
          (5)     היא אשה שנתקיימו לגביה אחד התנאים למתן צו הגנה כאמור בחוק למניעת אלימות במשפחה, והיא נאלצה עקב כך לעזוב את מקום מגורי המשפחה עם ילדיה, וזאת מתום שישה חודשים מיום עזיבתה את הבית ובלבד שנתקיימו אלה:     
               (א)     הוגשה תלונה במשטרה כנגד בן זוגה ונמצא כי יש בה ממש;     
               (ב)     היא מטופלת על-ידי עובד שירותי הרווחה באיזור מגוריה;     
               (ג)     באם בני הזוג נשואים, היא פתחה בהליך על-פי דין להשתחרר מקשר הנישואין."     
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון