הגבלת מרפאות שיניים של תאגידים
הגבלת מרפאות שיניים של תאגידים

הצעת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (הגבלת מרפאות של תאגידים), התשס”א-2000

מאז חוקק התיקון לפקודת רופאי השיניים, המאפשר למי שאינו רופא שיניים לתת שירותי ריפוי ברפואת שיניים, לא חלה כל ירידה במחירי הטיפולים ברפואת השיניים. כיום, ובין השאר עקב העלייה הברוכה של כ-2000 רופאי שיניים, קיימת קשת רחבה מאוד של מחירים ברפואת השיניים.

ישראל נמצאת במקום הראשון בעולם ביחס בין מתרפאים לרופאי שיניים - רופא לכל 850 תושבים, כך שמרפאות תאגיד הפכו למתווך הנוטל אף הוא נתח במחיר, ובכך מייקר את הטיפול.

השארת רפואת השיניים בידי רופאי השיניים בלבד די לה כדי לשמור על איזון נאות במחירים.

בעניין זה, אנו עדים לחלל ריק שהותיר המחוקק והתגברות תופעת החזקתן של מרפאות שיניים בידי אנשים שאינם רופאי שיניים ואינם תאגידים גורמת לניצול לרעה, ולעתים אף גזילת כספי הציבור של ממש!

התיקון המוצע בא לתקן את העיוות והניצול לרעה של הלאקונה בחקיקה, וכך - למנוע מגורמים מפוקפקים לחדור לתחום שאינו להם.הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בחשון התשס"א - 30.10.20001.     בפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979 (להלן - הפקודה העיקרית), בסעיף 3א -     
     (1)     במקום סעיף קטן (א) יבוא:     
          "(א)     האמור בסעיף 3 אינו בא למנוע מבעלים של בית-חולים כהגדרתו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן - בית-חולים) בתוך תחומי מבנה בית החולים, מקופת-חולים מוכרת כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן - קופת-חולים), מרשות מקומית בתחומי שיפוטה או מתאגיד אחר, לפתוח, להחזיק או לנהל מרפאת שיניים שבה עוסקים בריפוי שיניים אנשים המורשים לכך לפי פקודה זו, בכפוף לסייגים ולתנאים הקבועים בסעיפים (א1) עד (א11) ובלבד שנתקבל לגביה רשיון מאת המנהל; המרפאה תהיה בהשגחתו ותחת פיקוחו של רופא שיניים אחראי.     
           (א1)     במרפאת שיניים כאמור המופעלת, מוחזקת או מנוהלת על-ידי קופת-חולים יינתן שירות אך ורק למי שהם חברים של אותה קופת-חולים.     
          (א2)     במרפאת שיניים כאמור המופעלת, מוחזקת או מנוהלת על-ידי רשות מקומית, יינתן שירות אך ורק למי שהם תלמידי בתי ספר או אוכלוסיות מיוחדות שהרשות המקומית מופקדת עליהן במסגרת תפקידיה ושהמנהל אישר לעניין זה, אשר מתגוררים בתחום אותה רשות מקומית, ואם אישר זאת המנהל - גם אם מתגוררים ברשות מקומית סמוכה.     
          (א3)     במרפאת שיניים כאמור המופעלת, מוחזקת או מנוהלת על-ידי בית-חולים בתחומי מבנה בית החולים, יינתן שירות אך ורק למי שהם חולים המאושפזים באותה שעה באותו בית חולים או למי שהופנו לאותה מרפאה על-ידי מורשים לריפוי שיניים או רופאים מורשים לצורך פעולות או טיפולים המצריכים תנאי בית חולים.     
          (א4)     קופת-חולים, רשות מקומית או בית חולים לא יפעילו, יחזיקו או ינהלו מרפאת שיניים כאמור בשיתוף כלשהם, במישרין או בעקיפין, עם קופת חולים, רשות מקומית או בית חולים לעניין הפעלתה, החזקתה או ניהולה של מרפאת שיניים כאמור.     
          (א5)     תאגיד שאינו מבין התאגידים המנויים בסעיפים קטנים (א1) עד (א4), יהיה רשאי לתפעל, להחזיק או לנהל מרפאת שיניים כאמור רק אם התקיימו בו כל אלה:      
               (1)     הוא חברה שנרשמה כדין בישראל לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן - חוק החברות), ואין כל הגבלה על ערבות חבריה;     
               (2)     מטרות החברה, לפי תזכירה, הן היאגדם של מורשים לריפוי שיניים, פעולות עזר לעיסוק בריפוי שיניים, פעולות לניהול החברה ולהשקעת רווחיה ופעולות לוואי הדרושות לאלה;     
               (3)     בתזכיר החברה נקבע, כי לא יהיו לה הסמכויות המפורטות בתוספת השניה לפקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג-1983, וכי פעולותיה לא תעמודנה בסתירה לכללי האתיקה והוראות הדין החלים על מורשה לריפוי שיניים;     
               (4)     כל חברי החברה ומנהליה הם מורשים לריפוי שיניים.     
          (א6)     תאגיד כאמור בסעיף קטן (א5) (להלן - חברת רופאי שיניים) לא ישתף בהכנסותיו, על אף האמור בתזכירו, בתקנותיו או במסמך אחר, מי שאינו מורשה לריפוי שיניים, אולם רשאי הוא לשתף בהכנסותיו את בן הזוג, ילדי חבר וההורים של חבר, בהווה או בעבר, שנפטר בעודו מורשה לריפוי שיניים, או של מורשה לריפוי שיניים שהתאגיד רכש את עסקו.      
          (א7)     נפטר חבר בחברת רופאי שיניים או חדל להיות מורשה לריפוי שיניים ולא הועבר חלקו בחברה, ירכשוהו חברי החברה או מורשה אחר לריפוי שיניים תוך תקופה, בדרך, במועד ובתנאים שייקבעו בתקנות.     
          (א8)     מורשה לריפוי שיניים לא יעסוק במקצועו כחבר בתאגיד אלא אם כן התקיימו בו כל התנאים המפורטים בסעיף קטן (א6).     
          (א9)     אין בקיומה של חברת רופאי שיניים ובהיות מורשה לריפוי שיניים חבר בה כדי לגרוע מאחריותו האישית של המורשה לריפוי שיניים כפי שהיתה קיימת לולא החברה או חברותו בה, ומתחולת הוראות פקודה זו על מורשה לריפוי שיניים.     
          (א10)     לא יעבדו מורשה לריפוי שיניים, שיננית או טכנאי שיניים במרפאה או בתאגיד שאין להם רשיון לפי פקודה זו ולא יתנו להם שום שירותים.     
          (א11)     רואים תאגיד כאמור בסעיפים קטנים (א) עד (א6) כאחראי לכל מעשה או מחדל של מי שפועלים מטעמו, או במרפאה שהוא מחזיק או מנהל, כמורשים לריפוי שיניים, וזאת גם אם לא היו עובדים של אותו תאגיד."     
     (2)     אחרי סעיף (ב) יבוא:     
          "(ב1)     הוראות פרקים ז', ט' לפקודה זו לגבי מורשה לריפוי שיניים יחולו גם על כל מי שמחזיק או מנהל מרפאת שיניים כאמור או על כל בעל רשיון לפי סעיף זה, בשינויים המחוייבים."     


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזר הוצאות ביטוח שיניים

 2. התחזות טכנאי שיניים לרופא

 3. רשלנות רופא בעקירת שיניים

 4. מימון טיפולי שיניים לילדים

 5. שירותי בריאות השן לתלמידים

 6. חוב לרופא שיניים על טיפולים

 7. הגבלת מרפאות שיניים של תאגידים

 8. תקנות רופאי שיניים, תשל''ח-1978

 9. הרדמה מקומית שיניים לילדים סיכונים

 10. מימון טיפולי שיניים - ביטוח לאומי

 11. מנשך שיניים (טביעת שיניים) של נאשם

 12. זריקת הרדמה אצל רופא שיניים - סיכונים

 13. תקנות רופאי שיניים (שינניות), תשל''ח-1978

 14. צו רופאי השיניים (אגרת בחינה), התשמ"ד-1983

 15. רשלנות בטיפול שיניים - תביעה נגד רופא שיניים

 16. חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים, התשמ"ו-1986

 17. פקודת רופאי השיניים (נוסח חדש), תשל"ט-1979

 18. תביעה נגד רופא שיניים בבית משפט לתביעות קטנות

 19. תקנות רופאי השיניים (בחינת רישוי), התשנ''ב-1992

 20. תאונת דרכים: טיפול ראשוני אצל רופא שיניים באופן פרטי

 21. תקנות רופאי שיניים (דמי השתתפות בקורס), תשל''ט-1979

 22. תקנות רופאי השיניים (מרפאות של תאגידים), התשנ''ג-1993

 23. צו רופאי השיניים (אגרות רשיון והיתר זמני), התשמ"ד-1983

 24. תקנות רופאי השיניים (סדרי דין בדיון משמעתי), התשל''ז-1977

 25. תקנות רופאי שיניים (קורסים ובחינות מקצועיות), תשל''ז-1977

 26. תקנות מס הכנסה (ניכוי בעד ביטוח רפואת שיניים), תש''ם-1980

 27. תקנות רופאי שיניים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשל''ז-1977

 28. תקנות רופאי השיניים (סדרי דיון בועדה רפואית), התשל''ז-1977

 29. תביעה של רופא שיניים נגד מטופל שלא שילם את מלוא הסכום על הטיפול

 30. נדחתה תביעה בטענה כי רופא שיניים השתיל שתלים מסוג שונה ממה שסוכם (זולים יותר)

 31. תקנות רופאי השיניים (הגדרת תחום עבודתם של טכנאי השיניים והסדרתה), התשמ''ו-1986

 32. תביעה שהגיש רופא שיניים אשר רכש חיישן דנטלי 5100 תוצרת "קודאק " לצורך ביצוע צילומי רנטגן דיגיטליי

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון