ביטול כפל קנס

הצעת חוק לתיקון חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) (תיקון - ביטול כפל קנס), התש”ס-2000

 1.      המדיניות על פיה קנס יוכפל באם לא ישולם נכונה הייתה לימים בהם האינפלציה בישראל הרקיעה שחקים, והאלמנט ההרתעתי אשר בעבירת הקנס היה נפסד אילולא הוכפל הקנס בקצב מוגבר.
 2.      בימים אלה כאשר ערך הכסף בישראל נשמר היטב, מאבדת הכפלת הקנסות את הרציונאל העומד מאחריה, שלא ישחק הקנס; הרציונאל היחידי הנותר, הוא זירוז העבריין לשלם את הקנס המוטל עליו, והרתעתו לבל יתחמק מתשלום הקנס.
 3.      מובהר כי רוב רובן של עבירות הקנס הינם עבירות תנועה - נתונים סטטיסטים קובעים כי, אין קשר ישיר בין ההחמרה בחוק לבין מניעה של עבירות תנועה אלא אכיפה יעילה היא המפתח להורדה של כמות העבירות; אולם לעומת זאת באם יהא ידוע לכל בר בי רב - כי מדיניות הכפלת הקנס הינה מדיניות קשיחה וסבירה אשר מתנהלת בהגינות כלפי העבריין, תוגבר האפקטיביות של קביעת עבירות הקנס, וגביית הקנסות תוקל, שכן יתמעטו הבקשות המופנות לרשויות להוריד את כפלי הקנס.


הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד באייר התש"ס - 29.5.2000


     1.     בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, במקום סעיף 229(ב) יבוא:     
          "(ב)     לא שילם אדם את הקנס במועד, ולא הודיע שיש ברצונו להישפט על העבירה תיווסף לקנס תוספת פיגור בשיעור האמור בסעיף 67 לחוק העונשין התשל"ז-1977 וסעיף 69 לאותו חוק לא יחול."      

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס חלוט

 2. הסבת קנס

 3. ביטול כפל קנס

 4. קנס כפל מס מע''מ

 5. בקשה להפחתת קנסות

 6. התיישנות קנס חניה

 7. תביעה למחיקת קנסות

 8. קנס על תליית מודעות

 9. בקשה לעכב תשלום קנס

 10. עיכוב גביית קנס מע''מ

 11. קנס על פתיחת עסק בשבת

 12. דחיית תשלום קנס מע''מ

 13. בקשה להישפט קנס כשרות

 14. הצעת חוק ביטול כפל קנס

 15. קנס תעבורה - חטא או עוון

 16. התיישנות עבירות ברירת קנס

 17. קנס בהליך בזיון בית המשפט

 18. קנס לפי סעיף 95 לחוק מע''מ

 19. קנס על חציית קו הפרדה רצוף

 20. ערעור על קנס בניה לא חוקית

 21. האם מותר לשלם קנס של אדם אחר

 22. ביטול קנס על פתיחת עסק ביום שבת

 23. תוספת פיגור בגין איחור בתשלום קנס

 24. קנס בהתאם לסעיף 95 לחוק מס ערך מוסף

 25. תשלום המעביד על קנס תעבורה של עובד

 26. צו העיריות (עבירת קנס), תשל"א-1971

 27. קנס בגין העסקת עובדת יהודיה ביום שבת

 28. חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980

 29. צו עבירת קנס (זהום אוויר), תשל"ז-1977

 30. תקנות מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשמ''ד-1984

 31. לא שילם את הקנס במועד ועיריית ת"א דרשה "הוצאות גבייה"

 32. צו שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (עבירות קנס), תשל"ג-1972

 33. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמן משומש), התשס"ז-2006

 34. צו הביטוח הלאומי (שינוי תקופות ושיעורי קנס), התשמ"ו-1985

 35. צו עבירת קנס (יום הזכרון לחללי מערכות ישראל), התשמ"א-1981

 36. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמירת הניקיון), התש"ס-2000

 37. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת מפגעי יתושים), התשס"א-2001

 38. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פיקדון על מכלי משקה), התשס"ב-2002

 39. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - פינוי יריעות פלסטיק), התשס"ד-2003

 40. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - סילוק ומיחזור צמיגים), התשס"ח-2008

 41. צו סדר הדין הפלילי (סעיף 196 לחוק העונשין - עבירת קנס), התשמ"ד-1984

 42. תקנות סדר הדין הפלילי (גביית חוב של קנסות שלא שולמו במועדם), התשס''ב-2001

 43. תקנות סדר הדין הפלילי (תוספת פיגור מופחתת על הודעות תשלום קנס קודמות), התש''ן-1990

 44. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - גנים לאומיים ושמורות טבע ואתרי לאום), התשמ"ט-1989

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון