פטנט עיכוב צמיחת שיער

להלן החלטה בנושא פטנט עיכוב צמיחת שיער:

החלטה

זוהי בקשה לצו ביניים שהגיש המבקש כנגד המשיבים.

העובדות:
1.     מר יצחק אפרהימי (להלן: "אפרהימי") פיתח תכשיר המעכב צמיחת שער (להלן: "המוצר").

2.     ביום 24.6.04 נחתם הסכם בין אפרהימי לבין משיבה 3, באמצעות מנהלה המשיב 1 (להלן: "גיל") (ר' נספח ד' לתובענה) (להלן: "ההסכם").
     בהסכם זה הוצהר והוסכם, בין היתר, כדלקמן:
     א.     אפרהימי הוא הממציא והמפתח של המוצר - משחה המעכבת
צמיחת שיער;

ב.     אפרהימי פנה למשיבה 3 באמצעות גיל בבקשה כי ידאגו למימון ולרישום פטנט על המוצר ויטפלו בכל הקשור לייצורו ושווקו של המוצר, ומשיבה 3 וגיל הסכימו לבקשת אפרהימי;

ג.     משיבה 3 תשלם לאפרהימי 500,000 דולר תוך 30 ימים ממועד רישום ואישור הפטנט;

ד.     משיבה 3 מתחייבת לפעול במהירות וביעילות להגשת המוצר לרישום פטנט במטרה כי הפטנט ירשם ויאושר בהקדם האפשרי;
ה.     ממועד חתימת ההסכם המוצר ונוסחת ייצורו יהיו שייכים בלעדית לאפרהימי, למשיבה 3 ו/או גיל ו/או מי מטעמם;

ו.     הצדדים מצהירים כי החלוקה ביניהם בבעלות על המוצר וכל רווח עתידי אשר יצמח בייצורו ושווקו יהיה בחלוקה הבאה:
     א.     אפרהימי - 20%.
     ב.     משיבה 3 ו/או גיל ו/או מי מטעמם - 78.5%.
     ג.     גב' אלנובסקי - 1.5% (ללא זכויות קנייניות).

ז.     ההוצאות הכרוכות ברישום הפטנט למוצר ואישורו, וכל הוצאה נוספת יהיו באחריות משיבה 3 ו/או גיל דובניקוב ו/או מי מטעמם.

ח.     מיד ובסמוך לחתימת ההסכם יתן אפרהימי לגיל או מי מטעמו את הנוסחה למוצר, אשר תופקד במקום שמור ומוגן להנחת דעתם של הצדדים, עד לאישור רישום הפטנט.

ט.     הצדדים ממנים את עו"ד אהוד שגב (המבקש בתובענה) או מי מטעמו להיות בורר מוסכם במחלוקות אשר יתעוררו.

3.     א.     משיב 2 הוא מנהל משותף במשיבה 3 ולטענת המבקש מחזיק
במחצית ממניותיה.

ב.     משיבה 4 היא חברה הרשומה בקפריסין אשר אליה, לטענת המבקש, העבירו משיבים 1-3 את הזכויות במוצר, ובאמצעותה מיוצר ומשווק המוצר.

ג.     משיב 5 משמש כמנכ"ל משיבה 4 ולטענת המבקש הוא פועל לייצור ושיווק המוצר.

ד.     משיב 6 חתם על הסכם השקעה במשיבה 4 תמורתו הועברו לו מניות בחברה, כך לטענת המבקש, ואשר תמורתן שילם למשיבה 4 סכומים הנעים בין מאות אלפי דולרים לבין מיליוני דולרים.

4.     ביום 23.6.07 המחה מר אפרהימי את כל זכויותיו במוצר למבקש בהתאם להסכם המחאת זכויות (נספח א' לתובענה).

5.     כך קרה שהמבקש, עו"ד אהוד שגב, אשר ייצג בעבר הן את אפרהימי והן את גיל ומשיבה 3 בחתימה על ההסכם, וכן ייצג את גיל ומשיבה 3 בתובענה שהוגשה נגדם ע"י אפרהימי (ה.פ. 1360/05), הגיש כאן תובענה כנגד לקוחותיו לשעבר בעניין אותו מוצר.

6.     המבקש טוען כי גיל ומשיבה 3 הפרו את ההסכם, עשו שימוש אסור במוצר וניסו לנשל את המבקש מזכויותיו במוצר.
     עוד טוען המבקש כי המשיבים, או מי מהם, מבצעים גזל של ההמצאה והתנהגו בחוסר תום לב.
     אי לכך הגיש המבקש תובענה על דרך של המרצת פתיחה בה ביקש להצהיר כי הוא הבעלים הבלעדי של ההמצאה ולחילופין בעלים של מחצית מכל הזכויות.
     עוד ביקש להצהיר כי הוא זכאי לתשלום 50% מכל רווח שהופק או יופק עקב ניצול ההמצאה ולחילופין, לתשלום של 20%, כי על פי ההסכם לא ניתן לעשות שימוש בהמצאה מבלי לקבל את אישורו המפורש, כי הוא זכאי לקבל דו"ח ערוך ע"י רו"ח בגין כל שימוש שנעשה בהמצאה, כי הוא זכאי לקבל 500,000$ מיד עם רישום הפטנט, ועוד סעדים, כמפורט בתובענה.

     ביחד עם התובענה הגיש המבקש בקשה לצו ביניים - היא הבקשה נשוא החלטה זו.

7.     בבקשה עותר המבקש ליתן צווים כדלקמן:
     א.     צו האוסר על המשיבים לבצע כל פעולה בהמצאה ו/או במוצר שיש
בהם כדי לשנות או לגרוע מזכות הקניין ו/או הזכות לקבלת רווחים;

ב.     צו המורה למשיבים לחדול על אתר מכל שימוש ו/או ניצול ההמצאה ו/או המוצר, ובכלל זה, הפסקה מידית של ייצור המוצר והפסקת הפצתו ושיווקו;

ג.     צו המורה למשיבים להעביר למבקש הסכמים, מסמכים ופרטים הנוגעים להמצאה ו/או למוצר.

ד.     צו למינוי כונס נכסים.

8.     ביום 7.8.07 ניתן צו ארעי ע"י כב' השופטת י. שיצר האוסר על כל פעולה בהמצאה ומוצריה.
     לאחר ההחלטה הגישו משיבים 1 ו- 4, 2 ו- 6 תגובה והמבקש הגיש תשובה לתגובות.

דיון:
9.     לאחר שעיינתי בתובענה, בבקשה, בתגובות ובתשובה הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות.

10.     המבקש טוען כי המשיבים 1 ו- 3 הפרו את ההסכם בעשותם שימוש במוצר, ייצורו, הפצתו ומכירתו.

11.     עיון בהסכם מלמד כי אפרהימי ביקש מגיל ומשיבה 3 "לטפל בכל הקשור לייצורו ושיווקו של המוצר בכל העולם."
     בס' 91 לבקשה טוען המבקש כי "ההסכמה שלא לעשות שימוש בהמצאה טרם רישום הפטנט היתה מובנת לצדדים שכן, לדידו של אפרהימי, מועד רישום הפטנט לעניין ההסכם הוא מועד עקרוני...".

     "הבנה" זו של הצדדים איננה עולה מההסכם ומשום כך, וככל שהדבר נוגע לצו ביניים, לא הפרו המשיבים את ההסכם בעשותם שימוש במוצר תוך ייצורו, הפצתו ומכירתו.

12.     המבקש טוען כי מסכת העובדות מעידה על ביצוען של עוולות מסחריות מסוג גזל מסחרי.
     בעניין זה צודקים משיבים 1 ו- 4 וכן משיב 6 הטוענים כי המוצר נמצא בהליכי אישור פטנט והוגשה בקשה לרישומו אצל רשם הפטנטים. מרשם הפטנטים הוא מרשם פומבי ורישום פטנט מפקיע את הזכות לסודיות מסחרית (ר' ס' 43-38 לתגובה) וכן עמ' 86 לספרו של פרופ' מיגל דויטש/עוולות מסחריות וסודות מסחר, הוצאת נבו בע"מ, תשס"ב-2002:
"כלל הוא בדיני הסודיות המסחרית כי פרסום הסוד מפקיע את הזכות... עקרונית, רישום פטנט אכן מפקיע את הזכות לסודיות מסחרית."
     ור' גם בעמ' 464.

13.     לאור האמור לעיל, לא מצאתי כי יש להיעתר לבקשה לצו מניעה בעניין פעולה ו/או שימוש ו/או ניצול המוצר.

14.     לא הוכח במידה הראויה כי "העברת הזכויות" במוצר למשיבים 4 ו- 5 משנים או גורעים מזכות הקניין של המבקש או מזכותו לקבלת רווחים ובכל מקרה - אלו ניתנים לפיצוי כספי.

15.     לאור האמור לעיל אין גם מקום להיעתר לבקשה למינוי כונס נכסים.

16.     לא מצאתי כי יש להיעתר לבקשה להעביר לידי המבקש מסמכים ופרטים במסגרת בקשה לצווים זמניים ודינה של בקשה זו להידחות.

17.     ראוי לציין כי על אף שאפרהימי הוא "בעל העניין" המרכזי בתיק אשר זכויותיו הומחו למבקש, לא צורף תצהיר מטעמו של אפרהימי לבקשה ועובדה זו, בשלב זה, היא תמוהה.

18.     סוף דבר - הבקשה נדחית.
     הצו הארעי יבוטל.

19.     הוצאות הבקשה בסך 20,000 ₪ + מע"מ יהיו לפי התוצאות בתיק העיקרי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פטנט על תרופה

 2. התקדמות המצאתית

 3. הארכת תוקף פטנט

 4. בקשה להאריך פטנט

 5. אמצאה כשירת פטנט

 6. הפרת פטנט תרופות

 7. גניבת עין של פטנט

 8. הארכת פטנט על תרופה

 9. עורך דין רישום פטנטים

 10. בקשה להארכת תוקף פטנט

 11. תיקון פירוט בקשת פטנט

 12. העתקה לאחר פקיעת פטנט

 13. פטנט עיכוב צמיחת שיער

 14. חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967

 15. הפרת פטנט לפני מתן פטנט

 16. הפרת פטנט מול תקנת השוק

 17. נוהל פיתוח המצאות פטנטים

 18. כניסה לשלב הלאומי בקשת פטנט

 19. פקודת הפטנטים והמדגמים, 1926

 20. עיכוב הליכים בתביעת הפרת פטנט

 21. תביעת פיצויים נגד רשות הפטנטים

 22. עיכוב הליכים בבקשה לביטול פטנט

 23. בקשת הארכת תקופת הגנה על פטנטים

 24. מחיקת טענות בעניין זכויות בפטנט

 25. בקשת מינוי כונס נכסים זמני בפטנט

 26. הארכת מועד להגשת ראיות התנגדות לפטנט

 27. תקנות הפטנטים (אמנה בינלאומית), 1935

 28. צו הפטנטים (תחילת תוקף סעיף 16 לחוק), תשכ"ח-1968

 29. צו הפטנטים (סמכות בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו), תשכ"ט-1969

 30. תקנות הפטנטים והמדגמים (סדרי הדין לפני ועדת-ערעור), תשי''ב-1952

 31. צו הפטנטים (קביעת מפעלים ומוסדות לענין סעיף 137 לחוק) תשכ"ח-1968

 32. תקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ''ח-1968

 33. פקודת הפטנטים, המדגמים, זכות היוצרים וסימני המסחר (שעת-חירום), 1939

 34. תקנות הפטנטים (מסירת הודעה על אמצאת פטנט על ידי עובד המדינה), תש''ל-1969

 35. תקנות הפטנטים (יישום האמנה בדבר שיתוף פעולה בעניני פטנטים), התשנ''ו-1996

 36. תקנות הפטנטים והמדגמים (סדרי הדין לפני ועדת פיצוי ודמי-זכיון), תשי''ב-1952

 37. תקנות הפטנטים (מסירת הודעה על אמצאת פטנט על ידי עובדי מערכת הבטחון וחיילים), תשכ''ט-1969

 38. תקנות הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול), התשנ''ח-1998

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון