סריקת אתר העתקת תוכן

הוגשה בקשה להורות למשיבים להימנע מלהפעיל כל יישום מחשב או סריקה, לרבות תוכנות, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים הכלולים במודעות הדרושים המתפרסמות בלוח ידיעות ובפרט בלוח ynet.

להלן החלטה בנושא סריקת אתר העתקת תוכן:

החלטה
1.     זוהי בקשה לצווי מניעה זמניים כדלקמן:

(א)     להורות למשיבים להימנע מלהעתיק ו/או לפרסם - לרבות באמצעות האינטרנט, ובכלל זה באתר (להלן:- "alljobs") את מודעות הדרושים המתפרסמות בלוח ידיעות אחרונות (להלן:- "לוח ידיעות") ו/או כל גירסה אחרת של מודעות הדרושים הנ"ל, וזאת למשך תקופה של שבועיים ימים שמתחילה - ביחס לכל אחת ממודעות הדרושים שהתפרסמה או שתתפרסם בלוח ידיעות - ממועד הפרסום הראשון של כל מודעת דרושים, ובלבד שהצו לא יחול על מודעות דרושים שימסרו למשיבים במישרין, על ידי מפרסמים או מעסיקים שיפנו אליהם במישרין, או על מודעות דרושים שהמידע הגלום בהן יגיע לידיעת המשיבים, שלא באמצעות לוח ידיעות.

(ב)     להורות למשיבים להימנע ו/או מלפרסם - לרבות באמצעות האינטרנט, ובכלל זה באתר Alljobs - מודעות דרושים המתפרסמות בלוח ידיעות, אלא אם המשיבים יקבלו, מראש ובכתב, ביחס לכל אחת ממודעות הדרושים שהתפרסמה או שתתפרסם בלוח ידיעות, את הסכמת המפרסם או המעסיק הרלוונטי שפרסם את מודעת הדרושים הרלוונטית בלוח ידיעות, לכך שהמשיבים יפרסמו את הודעת הדרושים האמורה או יעתיקו אותה;

(ג)     להורות למשיבים להימנע מלהפעיל כל יישום מחשב או סריקה, לרבות תוכנות, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים הכלולים במודעות הדרושים המתפרסמות בלוח ידיעות ובפרט בלוח ynet ( <> או <>, להלן:- "ynet").

הרקע

2.     המבקשת 2 היא המוציא לאור של עיתון "ידיעות אחרונות" (להלן:- "העיתון"), ובעלת אתר ynet. בלוחות המודעות של ynet ושל עיתון מפרסמת המבקשת, תמורת תשלום, הצעות עבודה של מעסיקים המחפשים עובדים (מודעות אלו יכונו להלן:- "מודעות המבקשת").

3.     המשיבה 1 (להלן:- "המשיבה") היא בעלת אתר האינטרנט alljobs, המכיל מאגר מידע על משרות פנויות ומעסיקים המחפשים עובדים. המשיבים 2-5 הם יזמי האתר ו/או בעלי המשיבה. המידע המפורסם באתר נאסף, בין היתר, ממודעות שפורסמו קודם לכן בעיתונים ובאתרי אינטרנט אחרים, ובכלל זה מודעות המבקשת. המודעות ב-alljobs משוכתבות, אך תוכנן זהה. אתר alljobs מציע לגולש חלוקה לתחומים וסוגי משרות, וכן שירות בתשלום חודשי שלפיו ייחשפו פרטיו למעסיקים שמעניינים אותו. האתר גם מאפשר למעסיק לנפות פניות שאינן מתאימות לו, על פי קורות חיים או שאלון קצר המופנה אל המועמד. אם המעסיק מחליט לדחות את המועמד, יש באפשרותו להודיע לו על דחייתו דרך האתר.

4.     המבקשת 1 (להלן:- "המבקשת") הגישה את התביעה דנן, ובה היא טוענת שהשימוש שעושה המשיבה במודעותיה מפר את זכויותיה. בתביעה מבוקש צו מניעה קבוע המורה על הסרת מודעות המבקשת מאתר alljobs והפסקת השימוש בהן, וכן - פיצויים בגין נזקים שנגרמו.

5.     בד בבד עם הגשת התביעה הגישה המבקשת בקשה לצו מניעה זמני האוסר על המשיבים לעשות שימוש במודעותיה, ולהסיר את המודעות הקיימות שניטלו מלוחותיה (בש"א 2609/05) (להלן:- "הבקשה הראשונה"). בקשה זו נסמכה על העילות הבאות: גזל, הסגת גבול, עשיית עושר ולא במשפט וגניבת עין.

6.     במקביל להגשת התביעה דנן הגישה מעריב - הוצאת מודיעין בע"מ (להלן:- "מעריב"), שהיא המוציא לאור של עיתון "מעריב" ובעלת אתר האינטרנט <>, תביעה דומה נגד המשיבים (ת"א 1074/05) ובמסגרתה עתרה לצו מניעה זמני האוסר על המשיבים לעשות שימוש במודעות הדרושים המתפרסמות בלוחותיה (בש"א 2018/05) (להלן:- "בקשת מעריב"). בקשת מעריב נסמכה על העילות הבאות: גניבת עין, הפרת זכות יוצרים ועשיית עושר ולא במשפט. עוד נסמכה הבקשה, בקצרה וללא פירוט, על עילות התערבות לא הוגנת, גזל, השגת גבול במיטלטלין, הפרת חובה חקוקה, רשלנות, פגיעה בפרטיות והפרת הסכם שימוש.

ביום 3.3.05, לפני שניתנה החלטה בבקשה הראשונה הנ"ל, ניתנה החלטתי בבקשת מעריב, הדוחה את הבקשה (להלן:- "החלטת מעריב").

7.     ביום 20.3.05 הגישה המבקשת בקשה להפסיק את התובענה דנן, ואת הבקשה הראשונה בכלל זה (להלן:- "בקשת ההפסקה"), מכוח תקנה 154(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן:- "התקנות"). המבקשת טענה שברצונה להתאים את ההליך הנוכחי להתפתחויות שחלו בעקבות החלטת מעריב, לחדד את טיעוניה העובדתיים והמשפטיים נגד המשיבים ולצמצם את הסעדים שנתבקשו בבקשה הראשונה. לחילופין, עתרה המבקשת להתיר לה לתקן את התובענה, ובכלל זה את הבקשה הראשונה.

ביום 17.5.05 דחה כב' הרשם ברוך את בקשת ההפסקה וכן את בקשת התיקון.

8.     ביום 25.5.05 ניתנה החלטתי הדוחה את הבקשה הראשונה (להלן:- "ההחלטה"). קבעתי שההנמקה בבקשה זו אינה שונה מההנמקה שניתנה בהחלטת מעריב; שיש לראות בנימוקים שניתנו בהחלטת מעריב חלק מהחלטה זו, וכן שלא חל שינוי בנסיבות המצדיק שינוי בעמדתי.

9.     על ההחלטה הוגשה בר"ע לבין המשפט העליון, ובה נטען שהיא ניתנה לפני שהיה סיפק בידי המבקשות לתקן את כתב התביעה או להגיש ערעור על החלטת הרשם בבקשת ההפסקה. טרם ניתנה החלטה בבר"ע.

10.     ביום 26.6.05 הגישו המבקשות (למרות שמבקשת 2 אינה צד לתביעה) בקשה לתיקון כתב התביעה (בש"א 14388/05) (להלן:- "בקשת התיקון") ובקשה נוספת למתן סעדים זמניים (בש"א 14385/05) (להלן:- "הבקשה החדשה") - היא הבקשה דנן.

11.     בבקשה החדשה עותרות המבקשות לסעדים זמניים כמפורט בסעיף 1 דלעיל. לטענתן, בקשה זו שונה באופן מהותי מהבקשה הראשונה ומבקשת מעריב, בכך שהסעדים המבוקשים בה הם צווים מידתיים המצומצמים באופן משמעותי מהצו הגורף שהתבקש בבקשות ההן. כמו כן, בקשה זו מוגשת גם על-ידי מבקשת 2, שצירופה כתובעת מבוקש במסגרת בקשת התיקון. הבקשה החדשה נסמכת בעיקרה על שתי עילות: עילת עשיית עושר ולא במשפט ועילה חוזית שעניינה הפרת תנאי השימוש באתר ynet. שתי העילות פורטו בהרחבה.

12.     המבקשות הגישו, ביום 6.7.05, בקשה בעניין מועדי הגשת תגובות לבקשה החדשה, וביום 7.7.05 הוריתי שהפגרה באה במניין הימים להגשת תגובות.

תגובת המשיבים

13.     המשיבים טוענים שיש לדחות הבקשה ולו מן הטעם שלא חל שינוי בנסיבות מאז שניתנה ההחלטה בבקשה הראשונה. לפי הנטען, המשיבים פתחו בשני מסלולי ערעור על ההחלטה בבקשה הראשונה: הראשון באמצעות הגשת בר"ע לבית המשפט העליון; השני באמצעות הגשת הבקשה החדשה. לטענתם, משדחה הרשם ברוך את בקשת התיקון, אין לאפשר למבקשים להגיש בקשה נוספת לתיקון כתב התביעה - בקשה שהיא למעשה ערעור על החלטתו. מכל מקום, כל עוד לא בקשת התיקון טרם נידונה - הבקשה החדשה היא בקשה לסעד זמני שאין כתב תביעה בצידה, וגם מטעם זה יש לדחותה. המשיבים טוענים גם לגוף הבקשה.

דיון והכרעה

14.     עילות הבקשה דנן נסמכות על שתיים: הראשונה - עשיית עושר ולא במשפט, והשניה - עילה חוזית.

אשר לעילת עשיית עושר ולא במשפט - הרי שזו נטענה בקצרה בבקשה הראשונה, נידונה בהחלטתי מיום 25.5.05 (המפנה לנימוקי החלטת מעריב, מיום 3.3.05), ונדחתה. איני רואה מקום לאפשר למבקשת לבצע מקצה שיפורים בנוגע לעילה זו באמצעות ביסוס התשתית המשפטית והעובדתית בבקשה החדשה, וזאת משלא חל כל שינוי נסיבות המצדיק עיון מחדש, טענה זו נדחית.

אשר לעילת הפרת החוזה - עילה זו לא נטענה בבקשה הראשונה (למרות שנטענה בקצרה בכתב התביעה המקורי), והיא הועלתה לראשונה בפירוט בבקשה דנן. גם בהקשר זה - אין הצדקה לדיון מחודש בטענות המבקשת כל עוד לא השתנו הנסיבות. המבקשת לא השכילה להעלות את הטענה בבקשה הראשונה, ואין לה אלא להלין על עצמה.

הדרך להשיג על החלטתי בבקשה הראשונה היא הגשת בר"ע לבית המשפט העליון, הליך שאכן ננקט, ואין לאפשר למבקשות לנקוט מסלול חלופי באמצעות הגשת בקשה חדשה כל עוד לא השתנו הנסיבות העובדתיות.

15.     אשר למשיבה 2 - למרות שהבקשה הוגשה גם על-ידי משיבה 2, הרי שהיא אינה צד לתובענה דנן, והסעדים המבוקשים על-ידיה נסמכים על כתב תביעה שלמעשה טרם הוגש.

הבקשה נדחית.

הוצאות הבקשה תילקחנה בחשבון בתיק העיקרי.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון