סימן מסחר כיתוב על גבי אריזה

להלן פסק דין בנושא סימן מסחר כיתוב על גבי אריזה:

פסק דין

רקע

התובעת מייצרת ומשווקת לחם לסוגיו והיא בעלת סימן מסחר מספר 112972, מיום 16.6.97, בשם "כהה קל" שנרשם לאחר שרשם סימני המסחר מצא שצירוף המילים "כהה קל" רכש אופי מבחין. הרשם צמצם את זכותה של התובעת לעשות שימוש ייחודי בסימן לצירוף המילים "כהה" ו"קל" כהופעתו בסימן (להלן: "סימן המסחר"). ההגנה אינה חלה על שימוש במילים "כהה" ו"קל" בנפרד.

בסמוך לשנת 2002 גילתה התובעת שהנתבעת משווקת לחם תוך שימוש בסימן "לחם כהה קל" באופן שלטענתה מפר את סימן המסחר. התובעת פנתה אל הנתבעת ודרשה ממנה שלא לעשות שימוש בסימן "לחם כהה קל".
הנתבעת הכינה כמות גדולה של אריזות עליהן הודפס השם "לחם כהה קל" וכדי לא להשמיד את האריזות הסכימה שתודבקנה על האריזות מדבקות עם השם "לחם אחיד קל" באופן שהמדבקות תכסנה את הסימן "לחם כהה קל" שהודפס על האריזות (להלן: "הסכם התיקון").

בסמוך ליוני שנה זו, גילתה התובעת שהנתבעת משווקת לחם באריזות הכוללות את השם "לחם כהה קל" (נספח ג). מכאן, תביעתה לאסור על הנתבעת לשווק לחם שעל אריזתו נכללות המילים "כהה קל" ולהורות על השמדת האריזות שבידי הנתבעת הכוללות את המילים "כהה קל".
עוד תבעה התובעת לחייב את הנתבעת להגיש דין וחשבון באשר לכמות הלחם הנושא את הסימן "כהה קל" שמכרה והריווח שנצמח לה מכך, ולהתיר לה לפצל את סעדיה.

בסמוך הגישה התובעת בקשה לסעד זמני כדי להגן על סימן המסחר עד לבירור התביעה (בשא 16726/05).
בדיון מיום 28.9.05 הסכימו בעלי הדין למחיקת הבקשה לסעד זמני ולמתן פסק דין בתביעה.

טענות התובעת

א.     הנתבעת משווקת לחם שאריזתו כוללת את הסימן "לחם כהה קל" הדומה לסימן המסחר ובכך מפירה הנתבעת את סימן המסחר.

ב.     הנתבעת משווקת לחם פרוס הדומה ללחם של התובעת, תחת השם "לחם כהה קל" הזהה לסימן המסחרי שעל המוצר של המבקשת באופן המטעה את הלקוחות לחשוב שהלחם של הנתבעת הוא הלחם של המבקשת.

ג.     בשימוש שעושה הנתבעת בשם "לחם כהה קל" ובאופן שיווק הלחם מתוצרתה נהנית הנתבעת מהמוניטין של התובעת שנרכש על ידי התובעת בהשקעת משאבים רבים, ובכך מתעשרת היא על חשבון התובעת שלא כדין.

ד.     הפרת סימן המסחר והטעיית הצרכנים לחשוב שהלחם שהנתבעת משווקת הוא הלחם של התובעת או קשור אליה מהווה הפרת חובה חקוקה.

טענות הנתבעת

א.     סימן המסחר אינו ראוי להירשם מאחר שהוא מורכב ממילים תיאוריות המשמשות את ציבור הלקוחות הרלבנטי ואת יצרני הלחם לתיאור המוצר.
אין להפקיע מציבור זה את האפשרות לעשות שימוש במילים אלה לתיאור מוצרי הלחם השונים במיוחד לנוכח העובדה שהמילים "כהה" ו - "קל" הכלולים בסימן המסחר משמשים את מכון התקנים הישראלי בבואו לקבוע תקנים לתיאור מוצרי הלחם.

ב.     הסימן של הנתבעת שונה מסימן המסחר בצבעו, בגופן ובצורה. יתר על כן האריזה שבה משווקת הנתבעת את הלחם שמתוצרתה שונה מזו של האריזה בה משווקת התובעת את הלחם מתוצרתה.

ג.     לנוכח ההבדלים שלעיל והעובדה שהנתבעת מציינת בהבלטה את שמה על אריזת הלחם שהיא משווקת אין חשש שציבור הלקוחות יטעה לחשוב שהלחם שהיא משווקת הוא של התובעת.

ד.     למרות האמור לעניין ההבחנה בין אריזת הלחם שמתוצרת הנתבעת לזו של התובעת וכפירתה של הנתבעת בטענת התובעת, כאילו היא מפירה את סימן המסחר, הסכימה הנתבעת לתנאי הסכם התיקון והיא מקיימת את התחייבותה ומדביקה על אריזות הלחם מתוצרתה מדבקות עם השם "לחם אחיד קל".

ה.     אפשר שבמהלך התקופה שמאז כריתת הסכם התיקון ועד היום קרה שמדבקה לא כיסתה את השם הישן במלואו ו/או אריזה בודדת נשמטת מתחת ידי עובדיה מבלי שהדביקו עליה את המדבקות. ככל שהיו מקרים כאלה מדובר במקרים נדירים שאירעו ללא כוונה.

בפועל ישנן כ - 7 נקודות מכירה בהן נמכרים ככרות לחם של התובעת והנתבעת ובהן קיימת אפשרות רחוקה שציבור הלקוחות יטעה במקום שימצא אריזה של הנתבעת ללא מדבקה וככל שמדובר במקרים אלה הנזק הצפוי לתובעת הוא זניח.

דיון

א.     התובעת ביססה את זכותה לסעד הנתבע על עילות של הפרת סימן מסחר, גניבת עין, עשיית עושר ולא במשפט והפרת חובה חקוקה, מבלי שכללה בכתב התביעה פרטים אודות הסכם התיקון ו/או סעד הקשור אליו.
בסיכומיה (סעיף 12) הודתה התובעת בקיומו של הסכם התיקון, טענה ששיווק לחם באריזה הכוללת את השם "לחם כהה קל" על ידי הנתבעת מהווה הפרה של הסכם התיקון ותבעה את הסעד הכלול בכתב התביעה מכוח הסכם התיקון.

ב.     המילים "כהה" ו - "קל" המרכיבות את סימן המסחר הן מילים המשמשות את היצרנים העוסקים בתחום ייצור ושיווק לחם לסוגיו לתיאור סוגים מסויימים של לחם והן אף משמשות את מכון התקנים הישראלי לתיאור מוצרי הלחם ומרכיביו (נספח א לכתב ההגנה).
מילים אלו מכוונות את הצרכן ומסייעות לו בבחירת המוצר בעל שתי התכונות: כהה וקל.

בנסיבות אלה, נראה שיש בסיס לטענת הנתבעת לפיה אין ליתן תוקף לסימן המסחר. ברם נראה לי שלא יהיה זה נכון לדון בעניין זה במסגרת התביעה שלפני. ראשית, הנתבעת ידעה על רישום סימן המסחר בשנת 2002 ובחרה שלא לתקוף את תוקפו בדרך הקבועה בדין. שנית, אפילו אגיע למסקנה שככל שמדובר ביחסים שבין בעלי הדין שלפני אין ליתן תוקף לסימן המסחר, חייבת הנתבעת למלא אחר התחייבותה שלפי הסכם התיקון ולהימנע מלשווק לחם תוך שימוש בסימן המסחר.

הסכם התיקון

ג.     מתצהירו של צביקה סביניק, מיום 15.8.05 שצורף לתשובת הנתבעת בבשא 16726/05, עולה שהנתבעת מודה בהפרת התחייבותה שלפי הסכם התיקון, גם אם מדובר בכמות קטנה של אריזות.

לפיכך, אני קובע שהנתבעת היפרה את ההסדר הקבוע בהסכם התיקון.

ד.     לנוכח מסקנתי שלעיל, איני רואה צורך להידרש לעילות של עשיית עושר ולא במשפט והפרת חובה חקוקה שנטענו על ידי התובעת ללא פירוט מספיק.
בהסכמתה של התובעת להסדר המעוגן בהסכם התיקון יש כדי ללמד שאין בשיווק לחם מתוצרת הנתבעת באריזה הכוללת את השם "לחם אחיד קל" כדי להטעות את ציבור הלקוחות לחשוב שמדובר בלחם מתוצרת התובעת ולפיכך נראה לי שדי בסעד לו זכאית התובעת מכוח הסכם התיקון ואין צורך בבירור טענות הצדדים לעניין גניבת העין הנטענת.

ה.     הפרת הסכם התיקון על ידי הנתבעת מזכה את התובעת בסעד שיבטיח את אכיפת ההסדר שנקבע בהסכם וככל שנגרם לתובעת נזק מההפרה האמורה זכאית היא לפיצוי מתאים.

הסעד הנתבע

ו.     סימן המסחר מורכב ממילים תיאוריות וקיים קושי במתן מונופול לתובעת בשימוש במילים אלה בקשר עם שיווק לחם, אולם לנוכח ההתחייבות שנטלה על עצמה הנתבעת מרצון, התחייבות שתכליתה להגן על סימן המסחר של התובעת מפני הפרה של הנתבעת, אין מנוס מלקבוע שהתובעת זכאית לצו שבסעיף 10.1 לכתב התביעה.

ז.     התביעה להשמיד את האריזות שבידי הנתבעת אינה מתיישבת עם ההסדר הקבוע בהסכם התיקון ועל כן אין התובעת זכאית לסעד המבוקש בסעיף 10.2 לכתב התביעה.

ח.     אכן, הפרטים אודות היקף המכירות של לחם באריזה הכוללת את סימן המסחר אמורים לכאורה להיות בידי הנתבעת, אולם לנוכח גרסתה שלא הופרכה על ידי התובעת, לפיה מדובר במקרים בודדים שאירעו בשל טעות וללא כוונה, נראה שגם בידי הנתבעת לא ימצאו פרטים באשר להיקף שיווק הלחם הכולל אריזות ללא מדבקות תיקון. לפיכך, איני רואה לנכון להיעתר לסעד הנתבע בסעיפים 10.3 ו - 10.4 בכתב התביעה.

סוף דבר

ניתן בזה צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעת לשווק ו/או להפיץ ו/או לייצר לחם שבשמו ו/או בכיתוב על גבי אריזתו ו/או עליו יכללו המילים בהרכב "כהה קל".הנתבעת תשלם לתובעת הוצאות משפט, ושכ"ט עו"ד בסך -.3,000 ₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כינוי מקור

 2. מחיקת סימן מסחר

 3. שימוש בסימן מסחר

 4. מבחן המראה והצליל

 5. שם גנרי סימן מסחר

 6. עורך דין סימן מסחר

 7. הפרת סימן מסחר מזון

 8. סימן מסחר מוכר היטב

 9. איך בודקים סימן מסחרי ?

 10. שימוש בסימן מסחרי רשום

 11. הפרת סימן מסחר של אדידס

 12. תקנות סימני המסחר, 1940

 13. הפרת סימני מסחר של בגדים

 14. פיצויים על הפרת סימן מסחר

 15. הפרת סימני מסחר של נעליים

 16. הפרת סימן מסחר מכונת גילוח

 17. סימן מסחר כיתוב על גבי אריזה

 18. בקשת צו מניעה הפרת סימני מסחר

 19. צו עיקול בגין הפרת סימן מסחרי

 20. צו מניעה נגד שימוש בסימן מסחר

 21. שימוש בסימנים דומים לסימן מסחר

 22. הפרת סימני מסחר מוצרי קוסמטיקה

 23. פיצויים בגין הפרת סימן מסחר רשום

 24. צו סימני המסחר (איסלנד), תש"ך-1960

 25. תביעה בגין הפרת סימן מסחר באינטרנט

 26. צו נגד שימוש בסימן דומה לסימן מסחר

 27. עיכוב משלוח במכס בגין הפרת סימני מסחר

 28. צו סימני המסחר (אמנות נכסי-תעשיה), 1934

 29. צו מניעה זמני האוסר על שימוש בסימן מסחר

 30. פקודת סימני מסחר (נוסח חדש), תשל"ב-1972

 31. ביקשו בתביעה צו הצהרתי לעשות שימוש בשם מסחרי

 32. האם שילוב של שתי מילים מהווה הפרת סימן מסחרי

 33. תקנות סימני המסחר (הסמכת-פקידים), תש''י-1950

 34. חוק לתיקון פקודת סימני מסחר (מס' 5), התשס"ג 2003

 35. תקנות סימני מסחר (יישום פרוטוקול מדריד), התשס''ז-2007

 36. שם גיאוגרפי לא יוכר כסימן מסחר רק אם "משמעותו הרגילה גיאוגרפית"

 37. תקנות סימני המסחר (ערעור בפני בית המשפט העליון), התשמ''ח-1987

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון