זכויות יוצרים בתוכנת הפעלה

להלן החלטה בנושא זכויות יוצרים בתוכנת הפעלה:

החלטה

1.     המבקשת, שותפות מוגבלת הרשומה בישראל טוענת שכבעלת רישיון בלעדי לשיווק מרכזיות טלפוניות מדגם "קורל" מתוצרת חברת תדיראן טלקום בע"מ (להלן:"היצרן") לה הומחו הזכויות מהיצרן, זכאית היא לממש זכויותיה הקניניות להגן עליהן מפני הפרת זכויותיה.

היצרן הינו בעל מלוא זכויות היוצרים בתוכנת ההפעלה של המרכזיות (להלן:"התוכנה") ושל מלוא זכויות הקניין הרוחני ברכיבי חומרה שונים המותקנים במרכזיות (להלן:"החומרה").
הן התוכנה והן החומרה מיוצרים על ידי היצרן ויוצאים ממפעלו עם מדבקות זיהוי מקוריות.

היצרן המחה למבקשת באופן בלתי חוזר את זכויות התביעה בישראל בגין המוצרים המיוצרים על ידו ומשווקים על ידי המבקשת.

רישיון השיווק הבלעדי שהעניק היצרן למבקשת כולל את כל רכיבי המרכזיות לרבות תוכנת ההפעלה, החומרה ורישיונות שימוש.

המבקשת משווקת את המרכזיות באופן ישיר והן באמצעות סוכני משנה ומפיצים מטעמה.

המרכזיה המשווקת על ידי המבקשת הינה מערכת מודולרית המורכבת ממארז, רכיבי חומרה ותוכנת הפעלה יחודית אשר משמשת כ"מוח של המרכזיה" ושולטת אף על רמת ההרשאות הניתנת ללקוח לצורך שימושו במערכת הטלפונים.

כל תוספת הרשאה מעבר לחבילה המקורית שנרכשה על ידי הלקוח מחייבת תשלום נוסף למבקשת.

המבקשת טוענת כי מאחר ומדובר ב"מערכת סגורה", כל רכישת תוכנה חדשה או כל רכיב אחר המותקן במרכזיה יכול להתבצע אך ורק מהמבקשת.
בכל תוכנת הפעלה צרוב מספר זיהוי יחודי ולכל תוכנה מחובר פלאג הפעלה יחודי בלעדיו התוכנה אינה פועלת.
כל פלאג מתאים לתוכנה ספציפית אחת בלבד וכל תוכנה מתאימה לפלג ספציפי אחד.
אין שתי תוכנות בעלות מספר זיהוי זהה ואין שני פלאגים בעלי מספר זיהוי זהה ולפיכך אם נמצאים שני רכיבים זהים הנושאים את אותו מספר זיהוי , אחד מהם הינו זיוף.

בכל מוצר הנרכש מהמבקשת מוטבעות על האריזה מגבלות השימוש לאור קיומן של זכויות יוצרים.

בהתאם לתנאים החוזיים המוסכמים עם הלקוחות נאסרת העתקת התוכנה ו/או כל שינוי בה ובכלל זה אף בהרשאות.

2.     המשיבה 1 הינה שותפות בה שותפים המשיבה 2 והמשיבה 3. (כולן יחדיו :"המשיבה").

המשיבה משמשת כמשווקת משנה של המבקשת ורכשה ציוד מהמבקשת אותו שיווקה לצרכי כצט.

בין המבקשת למשיבה נערך הסכם עקרונות ביום 1.1.05 שצורף כנספח א' לבקשה.

המשיבה פועלת אף כנותנת שדרוג ותחזוקה למרכזיות קיימות.

3.     המבקשת טוענת כי מצאה לטענתה כי המשיבה עושה שימוש ברכיבי חומרה ותוכנה מועתקים ומזוייפים ומפרה זכויות המבקשת לשם הפקת רווח ממכירתם.

בתצהירים שצורפו לבקשה דוגמאות מהתקנות תוכנת מרכזיה שהותקנה על ידי המבקשת ותמלילי שיחה לגבי בקשת לקוח לשדרג את המרכזיה באמצעות המשיבה, בהצעת מחיר לשדרוג נכללו בה כרטיסים "מרועננים" וכאשר פנה אותו לקוח וביקש הצעה עם רכיבים חדשים, לא פעלה המשיבה מול המבקשת לרכישת רכיבי תוכנה וחומרה מקוריים וחדשים לשם התקנה אצל אותו לקוח, אלא התקינה אצל הלקוח ציוד משומש ומזוייף המכיל תוכנות פירטיות.

לאחר בדיקה מצאה המבקשת כי ההרשאות בתוכנה הורחבו ללא אישור וללא תשלום המחוייב למבקשת. הותקנו פלאגים פירטיים, וכן כרטיסים מזוייפים או משומשים. כמו כן הודבקו מדבקות ללא הרשאה.

המבקשת טוענת כי המשיבה זייפה תוכנת הפעלה וכרטיסים , עשתה שימוש לא חוקי בתוכנת עזר של המבקשת, הטעתה צרכנים באשר למקוריותם של הרכיבים שהותקנו ויחוסם למבקשת וניהלה תחרות בלתי הוגנת מול המבקשת. לאור כל אלה ביקשה המבקשת צוי מניעה זמניים ומינוי תופס נכסים מכח תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, ומכח חוק עוולות מסחריות, התשמ"ט - 1999 בשל קיומן לכאורה של; גניבת עין, תיאור כוזב, גזל סוד מסחרי, הפרת זכויות יוצרים ועשיית עושר ולא במשפט.

בית המשפט נענה לבקשה במעמד צד אחד.

4.     המשיבות הגישו בקשה לביטול הצווים ולהורות על החזרתם של כל התפוסים המוחזקים על ידי התופס שמונה על ידי בית המשפט. הנימוקים לבקשה הם שמדובר בצדדים שהם מתחרים זה בזה וכי הסעד שניתן על ידי בית המשפט הוא סעד דרקוני של חדירה לחצריו של מתחרה עסקי.

המשיבות טוענות כי הן עדיין קשורות בקשרים עסקיים עם המבקשת ומאז ומתמיד פעלה המבקשת בשוק מרכזיות הטלפונים בכוחניות, תוך הפרה בוטה של דיני ההגבלים העסקיים, על מנת לשמר את שליטת המבקשת בשוק.

דורסנות המבקשת נמשכת לטענת המשיבים זמן רב ובהסכם העקרונות שכרתה המבקשת עם המשיבה 1, הטילה היא קנס לגבי מערכת (הנקובה בשם) שנכנסה ללקוחות המופיעים ברשימה. אנשי המבקשת מפעילים לחץ ואיומים על מנת למנוע מהמשיבות להציע מערכות של המבקשת ללקוחות מסויימים או במחירים מסויימים הנמוכים מהמחירים שמכתיבה המבקשת למשיבות.

המשיבות טוענות כי תוצאה מהאסימטריה ביחסי הכוחות נאלצה המשיבה 1 להתקפל לעתים ולוותר על לקוחות מרכזיים .

המשיבות טוענות כי אף למבקשת ידוע כי קיימת אפשרות לרכישת רכיבי חומרה ותוכנה בנפרד מהמרכזיה, בין אם כציוד חדש מהמבקשת ובין אם ציוד משומש הקיים בשוק השניוני.

המשיבה מכחישה כי העתיקה תוכנתה הפעלה לצורך ההתקנה אצל אותו לקוח הנזכר בבקשת המבקשת וטוענת המשיבה כי התקינה חומרה הכוללת את תוכנת ההפעלה שרכשה כדין בשוק השניוני .

המשיבה טוענת כי אפילו מוכח שהתוכנה הועתקה, הרי הלכה היא שהעתקת תוכנה לצורך התממשקות אינה הפרה של זכויות יוצרים וזאת על מנת למנוע ניצול לרעה של המונופול המוקנה מכח הזכות .
לטענת המשיבה נהוג לומר כי במצב כזה חל מיזוג בין הרעיון שביצירה, שאינו מוגן בדין, לבין אופן הביטוי של הרעיון, והיצירה כולה אינה מוגנת (סעיף 7ב' לפקודת זכות יוצרים).

לדוגמא מביאות המשיבות מרכזיה ישנה אשר הלקוח מעוניין לרכוש מכשירי טלפון חדשים לשימוש עם אותה מרכזיה ישנה שבידו, הוא רשאי ליצור התממשקות של הטלפונים החדשים עם המרכזיה הישנה ולצורך כך יש להעתיק את רצפי ההתממשקות של הכרטיס הישן אל הטלפון החדש או להיפך.

המשיבה טוענת כי הטענה שאין תוכנות עם קודי זיהוי זהים אינה נכונה ובכל אופן המקרה אותו הביאה המבקשת כדוגמא אינה אותה תוכנה שהותקנה אצל לקוח אחר .

לטענת המשיבה, אם התקלקל פלאג או כרטיס, ניתן ליצור בשוק השניוני מערכת שהיא שילוב של הרכיבים המשומשים והדבר דומה לבעל רכב המעתיק מפתח שלו לצורכי גיבוי, או למקרה של אובדן והטענה שמדובר בשכפול מסיבי של מרכזיות הינה לטענת המשיבה שקרית.

המשיבה טוענת כי לא שינתה את מספר ההרשאות בכרטיס אלא החליפה ללקוח כרטיס שקנה מהמבקשת בכרטיס משומש.

פעולות הרענון מותרת ומקובלות והמבקשת ידעה עליהן וסייעה להן ולכל הפחות יצרה מצג של הסכמה.

המשיבה טוענת כי כתב המחאת הזכויות שצורף לבקשה חסר כל נפקות. המבקשת לא ביססה לכאורה קיומו של רישיון שיווק ולא גילתה שהיא ביקשה סעדים כנגד מתחרה.

הפעולות בשוק השניוני אינן יכולות להחשב כהפרת זכות יוצרים ובנוסף טוענות המשיבות כי בבקשה לסעדים טמון נזק רב לציבור הרחב וחיסול השוק השניוני של מרכזיות קורל, וכי למשיבה נגרמים נזקים כתוצאה ממתן הצו ונפגעה יכולתה לתת שרות יעיל .

5.     בית המשפט המליץ לצדדים להסכים על מינוי מומחה מוסכם אשר יבדוק את הטענות העובדתיות של הצדדים, באשר מדובר מהפן הטכני בסוגיה מורכבת אשר רק מומחה יכול לקבוע חד משמעית אם מדובר בזיוף והעתקה.

הצדדים לא הצליחו להגיע לידי הסכמה ומציאת מומחה בתחום זה אשר אינו קשור למי מהצדדים ואינו פעיל בשוק , הינה משימה קשה. יכול שמינוי שכזה, לאור כשלונם של הצדדים להגיע למינוי מומחה מוסכם, יעשה בשלב כלשהו לאחר החלטה זו או בקדם משפט שיקבע.

כאשר אין בפני בית המשפט חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט או מומחה מוסכם מטעם הצדדים, אין לבית המשפט אלא לבסס החלטתו על סמך התצהירים והמסמכים שהביאו הצדדים.

המשיבות ויתרו על חקירות המצהירים מטעם המבקשת ומכאן שלכאורה האמור בתצהירי המבקשת הינם ראיות לכאורה בשלב הליך הביניים.

אין מחלוקת כי המשיבות חתומות על הסכם לשיווק מוצרי היצרן באמצעות הסכם הפצה עם המבקשת ובהסכם זה תנאים לגבי שמירת זכויותיה הקנייניות של המבקשת.

רק כחודש לאחר מתן הצווים ותפיסת הנכסים הוגשה תשובת המשיבות לבקשה וזאת לאחר שתופס הנכסים תפס רק פרטים מסויימים שערכם הכספי אינו רב.

תפיסת נכסים זו באה על מנת שהראיות לא יושמדו ואין בתפיסת הנכסים כדי להכריע בפלוגתאות שבין הצדדים אשר הכרעה בהן דורשת שמיעת ראיות בתיק גופו.

המדובר בהליך ביניים בעקבות בקשה לה צורפו תצהירים ומסמכים המצביעים לכאורה על קיומן של עוולות שעוולו המשיבות כלפי המבקשת. בשלב לכאורי זה לא סתרו המשיבות את הראיות אלא העלו טענות שונות, לא כעובדות בדוקות, אלא כנסיון למצוא פגמים בעובדות שהביאה המבקשת לעניין המוצרים הנמכרים בשוק השניוני, אולם, לא הביאו ראיות לגבי מוצרים המשווקים על ידי המבקשת לגבי מרכזיות קורל בשוק השניוני.

כמו כן, לא הצביעו המשיבות על הדרך האחרת בה ניתן למנוע השמדת הראיות ושמירתן עד לקיומו של דיון בתיק גופו ולא ניתן לשמור הראיות בידי המשיבה, אלא באמצעות תפיסת אותם מוצרים.

מאזן הנוחות נוטה באופן ברור לטובת המבקשת, באשר לא נתפסו פריטים רבים, הפריטים שנתפסו אינם מונעים את הפעולות המסחריות של המשיבה, היא יכולה להמשיך ולפעול ואף אם נגרם נזק, הרי שהינו נזק מועט.
הצו שניתן הינו בעיקרו למנוע נזק ראייתי. בית המשפט הוציא צו איסור פרסום והדיון בתיק מתנהל בדלתיים סגורות. בדרך זו הובטחה ומוזערה הסכנה שהמשיבות תינזקנה.

יוער כי בסיכומי המשיבות לעניין ביטול הצווים שניתנו במעמד צד אחד, אין כל התייחסות לגופן של הראיות שהביאה המבקשת לפני בית המשפט ורוב הטענות הינן משפטיות בלבד.

לאור האמור נדחית הבקשה לביטול הצווים שהוציא בית המשפט.
כתב הגנה יוגש תוך 30 יום.

המשיבות תשלמנה למבקשת הוצאות הבקשה בסך 25,000 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

אם לא יגיעו הצדדים להסכמה לגבי זהותו של מומחה מוסכם תוך 30 יום ימנה בית המשפט מומחה מטעמו, בישיבת קדם המשפט שתקבע על ידי המזכירות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טיפול הוגן ביצירה

 2. העברת זכויות יוצרים

 3. זכויות יוצרים בתמונה

 4. עורך דין יצירות אמנות

 5. זכויות יוצרים קלישאה

 6. תחולת חוק זכות יוצרים

 7. זכויות יוצרים של צלם

 8. זכויות יוצרים גופנים

 9. זכויות יוצרים על מידע

 10. זכויות יוצרים בצילום

 11. זכויות יוצרים על אריזה

 12. זכויות יוצרים על משחק

 13. זכויות יוצרים על רעיון

 14. הזכות המוסרית של יוצרים

 15. הפרת זכויות יוצרים פסל

 16. זכויות יוצרים על תוכנה

 17. זכויות יוצרים על קטלוג

 18. זכויות יוצרים על הרצאה

 19. תקנות זכות-יוצרים, 1929

 20. תביעת חוב זכויות יוצרים

 21. פקודת זכות יוצרים, 1924

 22. זכויות יוצרים על פרסומת

 23. הפרת זכויות יוצרים מחזה

 24. זכויות יוצרים על מאמרים

 25. זכויות יוצרים ספר לימוד

 26. זכויות יוצרים על צילומים

 27. הפרת זכויות יוצרים בטעות

 28. זכויות יוצרים על אייקונים

 29. הפרת זכויות יוצרים בתוכנה

 30. העתקת לוגו - זכויות יוצרים

 31. סעיף 3א לפקודת זכות יוצרים

 32. עונש על הפרת זכויות יוצרים

 33. זכויות יוצרים של צלם אופנה

 34. עריכת מוזיקה זכויות יוצרים

 35. זכויות יוצרים על ספר נהלים

 36. מעצר על הפרת זכויות יוצרים

 37. ערעור על הפרת זכויות יוצרים

 38. זכויות יוצרים על מאגרי מידע

 39. זכויות יוצרים במסגרת העבודה

 40. הפרת זכויות יוצרים בצעצועים

 41. זכויות יוצרים בתוכנת הפעלה

 42. הגדה של פסח - זכויות יוצרים

 43. זכויות יוצרים על כתבה בעיתון

 44. הפרת זכות יוצרים הגדה של פסח

 45. זכויות יוצרים - יצירת אומנות

 46. העתקת ספר הפרת זכויות יוצרים

 47. זכויות יוצרים מילון אבן שושן

 48. זכויות יוצרים על מאמר בעיתון

 49. חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007

 50. עורך דין לענייני זכויות יוצרים

 51. זכויות יוצרים בתוכנת ווינדוס

 52. זכויות יוצרים על מודעות פרסום

 53. פרשנות לתנ''ך - זכויות יוצרים

 54. השמעה פומבית של יצירה מוסיקלית

 55. זכויות יוצרים של צלם על תמונות

 56. דחיית תביעת הפרת זכויות יוצרים

 57. זכויות יוצרים על תמונות בקטלוג

 58. יצירה מוזיקלית - זכויות יוצרים

 59. הפרת זכויות יוצרים אולם אירועים

 60. הפרת זכויות יוצרים על שיר קריוקי

 61. זכויות יוצרים על דמויות בדיוניות

 62. זכויות יוצרים על אירוע בשידור חי

 63. האם יש זכויות יוצרים על פסקי דין

 64. השאלה בספריה - הפרת זכויות יוצרים

 65. הפרת זכויות יוצרים טלויזיה בכבלים

 66. חוק זכות יוצרים, 1911 תיקון תש"י

 67. העתקת הרצאה אקדמית - זכויות יוצרים

 68. מוזיקה באירוע פרטי - זכויות יוצרים

 69. הפרת זכויות יוצרים בתוכניות אדריכלות

 70. הפרת זכויות יוצרים ע''י השמעת שירים

 71. זכויות יוצרים על ממצאים ארכיאולוגיים

 72. זכויות יוצרים על יצירות אומנות עתיקות

 73. הפרת זכויות יוצרים מוסיקליות בבית קפה

 74. הגנה על זכויות יוצרים לפני תחילת החוק

 75. זכויות יוצרים בקערות פלסטיק חד פעמיות

 76. האם יש זכויות יוצרים על עריכה - עיצוב

 77. הפרת זכויות יוצרים בתחנות רדיו צבאיות

 78. עונש על החזקת יצירה מפרת זכויות יוצרים

 79. צו זכות יוצרים (הסכם טריפס), התש"ס-1999

 80. הצעת חוק זכות יוצרים על יצירות קולנועיות

 81. צו זכות-יוצרים (ארצות-הברית), תשי"ג-1953

 82. חוק לתיקון פקודת זכות-יוצרים, תשי"ג-1953

 83. פיצוי ללא הוכחת נזק על הפרת זכויות יוצרים

 84. הדפסת עותקים של ספרים - הפרת זכויות יוצרים

 85. זכויות יוצרים על תמונה - פיצוי בסך 10,000 ש''ח

 86. תקנות זכות יוצרים (ספריות וארכיונים), התשס''ט-2008

 87. תביעת הפרת זכות יוצרים בשל השמעת יצירות מוקלטות במרפאה

 88. תביעה לפיצוי בגין הפרת זכות יוצרים בחוברת לימוד בשפה הערבית

 89. העתקה של מאמר באתר אינטרנט ללא מתן קרדיט למחברו, מהווה פגיעה בזכויות יוצרים ?

 90. רישיון ייחודי זכויות יוצרים: ניתן להעניק רק בהסכם בכתב (סעיף 37(ג) לחוק זכויות יוצרים)

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון