הפרת סימן מסחר של אדידס

להלן החלטה בנושא הפרת סימן מסחר של אדידס:

החלטה

רקע

משיבות 1 הרשומה בגרמניה ומשיבה 2 הרשומה בהולנד (להלן: "אדידס") עוסקות בייצור ושיווק מוצרי ספורט בארץ ובעולם. משיבה 1 בעלת סימן מסחר רשום מס' 93206 בסוג 25, איור של מכנסיים קצרים שבצידם שלוש הפסים לאורך (להלן: "סימן הפסים"), ומשיבה 2 בעלת סימן מסחר רשום מס' 121947 בסוג 25, איור של שלושה פסים רחבים זה לצד זה כאשר הפס הימני ארוך ואלה שמשמאלו קצרים יותר עד כדי יצירת מעין משולש המורכב מפסים אלה (להלן: "סימן המשולש").

בימים 14.11.05, 20.11.05 ו - 1.12.05 עיכב מנהל המכס בחיפה, מכוח סמכותו שלפי סעיף 200א (א) לפקודת המכס, גרביים מסוגים שונים שייבאה המבקשת בחשד שהם מפירים את סימני המסחר שבבעלות אדידס.
אדידס נדרשה להפקיד ערבויות בסך כולל של 150,000 ₪ ולהגיש תביעות בגין הטובין שעוכבו על ידי מנהל המכס כאמור.

ערבויות מטעם אדידס הופקדו ובסמוך הוגשו שלוש תביעות של אדידס נגד המבקשת (תא 2488/05, 2519/05 ו - 2609/05) בהן נתבעו צווי השמדה ופיצוי כספי בעילות של הפרת סימני מסחר רשומים ומוכרים, גניבת עין, גזל מוניטין, פגיעה במוניטין, עשיית עושר ולא במשפט והפרת חובה חקוקה.

בבקשות שלפני, עותרת המבקשת להורות למנהל המכס לשחרר את הטובין שעוכבו.

ביום 17.1.05 התקיים דיון בו נחקרו המצהירים מטעם בעלי הדין וניתנה החלטה על הגשת סיכומים.

ביום 23.1.06 הגישה המבקשת בקשה לצירוף ראיות נוספות (בשא 2835/06), בה עתרה לאפשר לה להציג דגמים של זוגות גרביים שעוכבו על ידי מנהל המכס, שאינם מפרים את סימני המסחר שבבעלות אדידס. בקשה זו התקבלה ביום 31.1.06.


דיון

א.     מנהל המכס עיכב את הטובין שיובאו על ידי המבקשת לאחר שמצא שלכאורה מפרים הטובין את סימני המסחר של אדידס.

לטענת המבקשת, הסימן "Milano" הוא חלק משמה והיא משתמשת בסימן זה לסימון המוצרים שהיא משווקת. לטענתה, סימן זה אינו דומה לסימנים הרשומים שבבעלות אדידס.

לטענת אדידס הסימנים שעל המוצרים שייבאה המבקשת מהווים העתקה של סימני המסחר שבבעלות אדידס ועל כן, אין להתערב בהחלטתו של מנהל המכס אשר מצא אף הוא שהסימנים על מוצרי המבקשת מפרים את סימני המסחר שבבעלות אדידס.

בע"א 1123/04 Canali S.P.A ואח' נ' Canal Jean CO, (פורסם בתקדין), נקבע:

"מהותו של מבחן המראה והצליל הינה השוואת החזות והצליל של שני הסימנים, לצורך בחינת מידת הדמיון ביניהם. הכלל בהקשר זה הוא, כי יש להשוות את שני הסימנים בשלמותם, תוך מתן משקל לרושם הראשוני הנוצר בעת השוואה זו."

מהשוואה בין תמונות זוגות הגרביים שצורפו לבש"א 2835/06 לבין הסימן המשולש, עולה שזוגות הגרביים הנושאות מס' קטלוגי, G 105, 812, 804, 500, G 896, GN 907, 810, GN 896 (נספחים ב1 - ב4 לבשא 2835/06), הנושאים את השם "Milano" אינם דומים עד כדי הטעיה לסימן המשולש. אכן, אפשר שהאות "M" המופיעה בראש השם "Milano" דומה במבנה שלה לסימן המשולש, אלא שכאמור, ההשוואה צריך שתיעשה בין השם "Milano" לסימן המסחר והשוואה כאמור מובילה למסקנה שאין דמיון בין הסימנים.

לטענת אדידס, המילה "Milano" אינה מבדלת בין המוצרים של המבקשת לבין מוצרי אדידס, מאחר ואדידס משווקת מוצרים תחת הסימן "MILANO" או "MILAN".

איני מוצא לייחס לטענה זו נפקות כלשהי בענייננו. לא מצאתי שלאדידס סימן רשום "MILANO" או דומה לו, ולמנהל המכס לא הוקנתה סמכות לעכב טובין במקום שלא נמצא שיש ביבוא כזה הפרה לכאורה של סימן מסחר או זכות יוצרים.

לנוכח הנסיבות שפורטו לעיל, ומשלא נטען בפני שקיים קושי בשחרור חלק מהטובין, נראה שאין זה ראוי לפגוע בקניינה של המבקשת ובחופש עיסוקה על ידי עיכוב הטובין שפורטו לעיל.

ב.     בת.א 2519/05 תבעה אדידס להשמיד מוצרים מפרים לכאורה שייבאה המבקשת ואשר תצלומים של דוגמא מהמוצרים צורפו כנספח ג לכתב התביעה.

נספח ג האמור, כולל צילומים של זוג גרביים מדגם מס' 806 כאשר על הגרב רקומה או צבועה האות "M" ומתחתיה המילה "SPORT". מהשוואה בין האות האמורה לסימן המשולש, נמצא שהאות "M" המופיעה על הגרביים מדגם מס' 806, ללא כיתוב נוסף, עוצבה באופן דומה עד כדי הטעייה לסימן המשולש שבבעלות אדידס.

טענת המבקשת, לפיה יש להבחין בין הצורה הגיאומטרית של האות "M" שהיא כטרפז לבין המשולש שבסימן המשולש, אינה משנה מהדמיון המגיע עד כדי הטעיה שבין האות "M" המופיעה על זוג הגרביים מדגם מס' 806 לבין הסימן המשולש בשל העצוב הדומה של הסימן.

לפיכך, נראה שבדין עיכב מנהל המכס את זוגות הגרביים שמדגם מס' 806 עליהם מופיעה האות "M" ללא כיתוב נוסף.

ג.     בת.א 2609/05 תבעה אדידס להשמיד מוצרים מפרים לכאורה שייבאה המבקשת ואשר תצלומים של דוגמאות של המוצרים צורפו כנספח ג לכתב התביעה.

נספח ג האמור כולל צילומים של מספר דגמים של זוגות גרביים, בהם דגם "MAN CLASSIC", "Girls" "גרב ברך WOMAN" ו - "גרב ברך Girls", שעל כולם רקומה או צבועה האות "M" המעוצבת באופן דומה עד כדי הטעיה לסימן המשולש שבבעלות אדידס.

לפיכך, נראה שבדין עיכב מנהל המכס את זוגות הגרביים מדגם דגם "MAN CLASSIC", "Girls" "גרב ברך WOMAN" ו - "גרב ברך Girls".

ד.     בת.א 2488/05 תבעה אדידס להשמיד מוצרים מפרים לכאורה שייבאה המבקשת ואשר תצלומים של דוגמאות מהמוצרים האמורים צורפו כנספח ג לכתב התביעה.

בנספח ג' האמור תצלומים של זוגות גרביים מדגם "BOYS SPORT", "MENS SPORT" ועוד. על חלק מזוגות הגרביים שבצילומים האמורים מופיעה האות "M" ללא כיתוב נוסף באופן הדומה עד כדי הטעיה לסימן המשולש. בחלק האחר של זוגות הגרביים שבצילומים האמורים מופיעה על האריזה תמונת ילד עם מכנסיים בהם שלושה פסים לאורך הדומים עד כדי הטעיה לסימן הפסים.

לפיכך, נראה שבדין עיכב מנהל המכס את הטובין שבנספח ג האמור.

ה.     בדיון מיום 17.1.06 הגיש עו"ד שאולסקי בא כחן של אדידס דוגמאות מזוגות הגרביים שעוכבו על ידי מנהל המכס וסומנו כמש/1 עד מש/12.
מהשוואה בין דוגמאות הגרביים האמורות לבין סימני המסחר שבבעלות אדידס, נמצאו הממצאים שלהלן:
מש/1 - זוג גרביים מדגם מס' 804, הכולל את האות "M" ללא כיתוב נוסף באופן הדומה עד כדי הטעיה לסימן המשולש.
מש/2 - זוג גרביים מדגם מס' 806, הכולל את האות "M" ללא כיתוב נוסף באופן הדומה עד כדי הטעיה לסימן המשולש.
מש/3 - זוג גרביים מדגם מס' 806, הכולל את המילה "Milano", אינו דומה לסימן המשולש. על אריזת המוצר תמונה של ילד עם מכנסיים בהם שלושה פסים לאורך הדומים עד כדי הטעייה לסימן הפסים.
מש/4 - זוג גרביים מדגם מס' 804, הכולל את האות "M" ללא כיתוב נוסף באופן הדומה עד כדי הטעיה לסימן המשולש.
מש/5 - זוג גרביים מדגם מס' A 804, הכולל את האות "M" ללא כיתוב נוסף באופן הדומה עד כדי הטעיה לסימן המשולש.
מש/6 - זוג גרביים מדגם מס' 806, הכולל את האות "M" ללא כיתוב נוסף באופן הדומה עד כדי הטעיה לסימן המשולש.
מש/7 - זוג גרביים מדגם מס' 806 חלקות. על אריזת המוצר תמונה של ילד עם מכנסיים להם שלושה פסים לאורך הדומים עד כדי הטעיה לסימן הפסים.
מש/8 - זוג גרביים מדגם מס' 292, הכולל את האות "M" ללא כיתוב נוסף באופן הדומה עד כדי הטעיה לסימן המשולש.
מש/9 - זוג גרביים מדגם מס' 292, הכולל את האות "M" ללא כיתוב נוסף באופן הדומה עד כדי הטעיה לסימן המשולש.
מש/10 - זוג גרביים מדגם מס' 104, הכולל את האות "M" ללא כיתוב נוסף באופן הדומה עד כדי הטעיה לסימן המשולש.
מש/11 - זוג גרביים מדגם מס' 294, הכולל את האות "M" ללא כיתוב נוסף באופן הדומה עד כדי הטעיה לסימן המשולש.
מש/12 - זוג גרביים מדגם 294, הכולל את האות "M" ללא כיתוב נוסף באופן הדומה עד כדי הטעיה לסימן המשולש.

הנה כי כן, נמצא שכל הדגמים שלעיל מפרים לכאורה את סימני המסחר של אדידס ובדין עוכבו על ידי מנהל המכס.


סוף דבר

אשר על כן, החלטתי לקבל את הבקשה באופן חלקי ולהורות על שחרור זוגות הגרביים הנושאות מס' קטלוגי, G 105, 812, 804, 500, G 896, GN 907, 810, GN 896 הנושאים את השם "Milano" (נספחים ב1 - ב4 לבשא 2835/06), מהמכס בכפוף להוראות הדין ונהלי המכס בקשר עם שחרור טובין.

משרוב עתירותיה של המבקשת נדחו ולנוכח המצאת הראיות הנוספות לאחר הדיון בבקשות, הנני מחייב את המבקשת בהוצאות הבקשות, ושכ"ט עו"ד בסך -.10,000 ₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כינוי מקור

 2. מחיקת סימן מסחר

 3. שימוש בסימן מסחר

 4. מבחן המראה והצליל

 5. שם גנרי סימן מסחר

 6. עורך דין סימן מסחר

 7. הפרת סימן מסחר מזון

 8. סימן מסחר מוכר היטב

 9. איך בודקים סימן מסחרי ?

 10. שימוש בסימן מסחרי רשום

 11. הפרת סימן מסחר של אדידס

 12. תקנות סימני המסחר, 1940

 13. הפרת סימני מסחר של בגדים

 14. פיצויים על הפרת סימן מסחר

 15. הפרת סימני מסחר של נעליים

 16. הפרת סימן מסחר מכונת גילוח

 17. סימן מסחר כיתוב על גבי אריזה

 18. בקשת צו מניעה הפרת סימני מסחר

 19. צו עיקול בגין הפרת סימן מסחרי

 20. צו מניעה נגד שימוש בסימן מסחר

 21. שימוש בסימנים דומים לסימן מסחר

 22. הפרת סימני מסחר מוצרי קוסמטיקה

 23. פיצויים בגין הפרת סימן מסחר רשום

 24. צו סימני המסחר (איסלנד), תש"ך-1960

 25. תביעה בגין הפרת סימן מסחר באינטרנט

 26. צו נגד שימוש בסימן דומה לסימן מסחר

 27. עיכוב משלוח במכס בגין הפרת סימני מסחר

 28. צו סימני המסחר (אמנות נכסי-תעשיה), 1934

 29. צו מניעה זמני האוסר על שימוש בסימן מסחר

 30. פקודת סימני מסחר (נוסח חדש), תשל"ב-1972

 31. ביקשו בתביעה צו הצהרתי לעשות שימוש בשם מסחרי

 32. האם שילוב של שתי מילים מהווה הפרת סימן מסחרי

 33. תקנות סימני המסחר (הסמכת-פקידים), תש''י-1950

 34. חוק לתיקון פקודת סימני מסחר (מס' 5), התשס"ג 2003

 35. תקנות סימני מסחר (יישום פרוטוקול מדריד), התשס''ז-2007

 36. שם גיאוגרפי לא יוכר כסימן מסחר רק אם "משמעותו הרגילה גיאוגרפית"

 37. תקנות סימני המסחר (ערעור בפני בית המשפט העליון), התשמ''ח-1987

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון