הפרת זכות מטפחים

את תביעתה מבססת המבקשת על עילה של הפרת זכות מטפחים, תחרות לא הוגנת, עשיית עושר ולא במשפט ודילול מוניטין.

להלן החלטה בנושא הפרת זכות מטפחים:

החלטה

רקע

המבקשת עוסקת בטיפוח ושיווק פרח גיפסנית מזן דנגיפמיני המכונה "מיליון סטאר" והיא בעלת זכות מטפחים רשומה לגבי זן דנגיפמיני המקנה לה זכות לניצול הזן האמור וזן הנגזר בעיקרו מהזן האמור באופן בלעדי. בבעלות המבקשת סימן מסחר רשום מס' 116336 בסוג 31 MILLION STARS בו היא עושה שימוש בשיווק הפרח שטיפחה.

ביום 23.11.05 הגישה המבקשת נגד המשיבה תביעה בה תבעה להצהיר כי פרח גיפסנית המכונה "במבינו" ומשווק על ידי המשיבה אינו שונה מהזן הרשום של המבקשת דנגיפמיני המכונה מיליון סטאר. כן תבעה לאסור על המשיבה בצו מניעה קבוע לגדל ו/או לשווק ו/או לייצא ו/או להעביר את הפרח המכונה במבינו ו/או פרחים ו/או שתילים המפרים את זכויות המבקשת בפרח הגיפסנית המכונה מיליון סטאר (ת.א 2515/05).

בד בבד הגישה המבקשת בקשה לצו מניעה זמני שיאסור על המשיבה לגדל ו/או לשווק ו/או לייצא ו/או להעביר את הפרח המכונה במבינו ו/או כל צמח אחר המפר את זכויותיה בפרח הגיפסנית המכונה מיליון סטאר (בשא 24765/05).

ביום 25.1.06 התקיים דיון בבקשה לסעד זמני, במסגרתו הוסכם כי מר שרון לבנטר, מנהלה הכללי של המשיבה יבדק בפוליגרף בשאלה: "האם בטיפוח הזן במבינו, נעשה שימוש בחומר המיליון סטאר או בהילה."
עוד הוסכם כי : "היה ולא ימצאו סימנים של אי אמירת אמת בתשובת הנבדק (בהנחה שישיב שלא נעשה שימוש), הבקשה לצו מניעה זמני תדחה."

ביום 18.6.06 ניתנה חוות דעתו של שלמה ברוק אשר בדק את מר שרון לבנטר בפוליגרף ומצא כי הנבדק דובר אמת.

בהתאם להסכמת הצדדים ותוצאות בדיקת הפוליגרף נדחתה הבקשה לסעד זמני.

לטענת המבקשת, מאז החלטתי האמורה הוגש כתב אישום נגד אברהם פרח ושרון לבנטר ממנו עולה כי זן הגיפסנית המכונה במבינו הוא זן גיבסנית המכונה 3 - B אשר נמסר למשיבה על ידי שמואל מור, וכי הזן האמור הוא אותו הזן של הפרחים אותם כינה שמואל מור "מור סטאר" ו - "הילה" ואשר לגביהם נקבע כי בגידולם ושיווקם יש לכאורה הפרה של זכויות המבקשת בזן הגיפסנית המכונה מיליון סטאר.
עוד טוענת המבקשת, כי בביקור שערך גבריאל דנציגר, בבורסת הפרחים בהולנד גילה כי הפרח המכונה מיליון סטאר משווק כפרח במבינו.

בבקשה שלפני עותרת המבקשת לסעד זמני שיאסור על המשיבה לגדל ו/או לשווק ו/או לייצא ו/או להעביר את הפרח המכונה במבינו ו/או כל פרח אחר המפר את זכויותיה בפרח הגיפסנית המכונה מיליון סטאר ולהמציא למבקשת דין וחשבון אודות גידול ושיווק הפרח המכונה במבינו.


דיון

א.     א. את תביעתה מבססת המבקשת על עילה של הפרת זכות מטפחים, תחרות לא הוגנת, עשיית עושר ולא במשפט ודילול מוניטין.
ב.     ב. סעיף 36 לחוק זכות מטפחים של זני צמחים, תשל"ג - 1973, קובע:

"(א) בכפוף להוראות פרק זה ופרק ז', ניצול זן רשום טעון קבלת רשותו של בעל זכות המטפחים בזן.
(ב) בעל זכות מטפחים זכאי למנוע כל אדם זולתו מנצל, ללא רשותו או שלא כדין. את הזן שלגביו נרשמה הזכות (להלן - הזן המוגן); לניצול כאמור ייקרא הפרה.
(ג) ...
(ד) ...
(ה) זכותו של בעל זכות מטפחים כאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ד) תחול גם על -
(1) זן שנגזר בעיקרו מן הזן המוגן, ובלבד שהזן המוגן אינו בעצמו זן שנגזר בעיקרו;לענין זה, ייחשב כנגזר בעיקרו מזן אחר (להלן - הזן המקורי), אם נתקיימו בו כל אלה:
(א) הוא נגזר בצורה בולטת מן הזן המקורי.או מזן שבעצמו נגזר בצורה בולטת מן הזן המקורי.בעודו שומר על ביטוי מאפיינים עיקריים הנובעים מן הגנוטיפ או משילובם של גנוטיפים של הזן המקורי;זן שנגזר בעיקרו יכול שהושג על ידי בחירתו של מוטנט טבעי או מושרה, או של משתנה סומקלונלי, בחירתו של יחיד משתנה מצמחי הזן המקורי, הכלאה חוזרת, השתנות באמצעות הנדסה גנטית או בכל דרך אחרת כיוצא באלה;
(ב) הוא ניתן בבירור לאבחנה מן הזן המקורי;
(ג) למעט הבדלים הנובעים מפעולת הגזירה.הוא תואם את הזן המקורי במאפיינים העיקריים הנובעים מן הגנוטיפ או משילוב גנוטיפים של הזן המקורי;
          ..."
ג.     ג. בהחלטתי מיום 11.3.003 מצאתי כי לכאורה קיימת קירבה גנטית גבוהה (99.6%) בין פרח הגיפסנית המכונה מיליון סטאר לבין פרח הגיפסנית המכונה מורסטארס של שמואל מור (בשא 22337/02). בהתאם, מצאתי שיש תשתית מוצקה לכאורה לביסוס סיכויי הצלחת התביעה שהגישה המבקשת באותו עניין (נספח יד1).

מכתב האישום אשר הוגש ביום 18.4.07 נגד אברהם פרח ושרון לבנטר עולה לכאורה כי אברהם פרח ושרון לבנטר אשר שימשו כמנהלים במשיבה נטלו משמואל מור את זן הגיבסנית המכונה 3 - B ופנו ביום 17.11.03 אל המועצה לזכויות מטפחים, בבקשה לרשום את קו הטיפוח על שם המשיבה תחת השם "במבינו", כשהם טוענים כי מדובר בזן פרי טיפוח של המשיבה (צורף להודעת המבקשת מיום 9.7.07).

המשיבה לא צירפה לתשובתה תצהיר ו/או ראיות שיש בהן כדי לסתור את המיוחס לאברהם פרח ושרון לבנטר בכתב האישום.

ד.     ד. בסעיף 42 לבקשתה טוענת המבקשת כי החומר הצמחי המכונה במבינו הוא למעשה החומר הצמחי המכונה בפי שמואל מור 3 - B , וכי אם נקבע כי לכאורה החומרים הצמחיים המכונים על ידי שמואל מור "מורין" ו"הילה" מפרים את זכויות המבקשת, מתחייבת מסקנה לפיה גם הבמבינו מפר את זכויות המבקשת.

המבקשת לא צירפה כל ראיה שיש בה כדי ללמד על זהות ו/או קשר בין החומר הצמחי המכונה בפי שמואל מור 3 - B לבין החומר הצמחי המכונה בפי שמואל מור "מורין" או "הילה". ממילא, אפילו הייתי מקבל שלכאורה החומר הצמחי המכונה במבינו הוא החומר הצמחי המכונה 3 - B, אין בכך כדי לסייע למבקשת בניסיונה להראות שפרח הבמבינו מפר את זכויותיה בפרח המיליון סטאר.

ה.     ה. לביסוס טענתה לפיה הפרח המכונה במבינו מפר את זכותה בפרח המיליון סטאר נסמכת המבקשת על חוות דעתו של פרופסור לוי אשר צורפה לבשא 24765/05 ולפיה קיים דמיון גנטי בשיעור של 96.5% בין החומר הצמחי המכונה במבינו לבין החומר הצמחי המכונה מיליון סטאר. ברם נוכח ההסכמה לפיה ההכרעה בבשא 24765/05 תהייה על פי תוצאות הפוליגרף של שרון לבנטר, אין מקום לקבל ראיה זו כעת.

ו.     ו. טענת המבקשת לפיה משווק הפרח המכונה מיליון סטאר כפרח במבינו עמדה בבסיס הבקשה לסעד זמני בבשא 24765/05 (סעיף 21 לבקשה). לפיכך, נראה שאין בעובדות החדשות באשר לשיווק הפרח המכונה מיליון סטאר כפרח במבינו, כדי לאיין את ההכרעה אשר התקבלה על דעת המבקשת בבשא 24765/05.

זאת ועוד. המבקשת לא הראתה שהמשיבה פועלת להטעות מאן דהוא לחשוב שהפרח המכונה במבינו הוא פרח המכונה מיליון סטאר.

ז.     ז. בהתחשב באופן ההכרעה בבשא 24765/05 השולל אפשרות להידרש לראיות שהוצגו בבשא 24765/05, נראה שאין בנסיבות החדשות עליהן מצביעה המבקשת כדי להטות את הכף לטובתה בבקשה כאן.

ח.     ח. אוסיף, כי הנזק שייגרם למבקשת אם לא יינתן הסעד הזמני המבוקש הוא נזק כספי שאף אם אינו ניתן להערכה בקלות, אינו מצדיק פגיעה בעיסוקה של המשיבה, בנסיבות המיוחדות שלפני.

מטעמים אלה אני דוחה את הבקשה.

המבקשת תשלם למשיבה את הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך 20,000 ₪.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון